Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Αποζημίωση από το κράτος μπορείτε να ζητήσετε για όλες τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες έχουν τελεστεί εκ προθέσεως και με χρήση βίας κατά του προσώπου και, σε κάθε περίπτωση, για την παράνομη διαμεσολάβηση και την εκμετάλλευση στην εργασία που προβλέπονται στο άρθρο 603α του ποινικού κώδικα, με την εξαίρεση όμως της επίθεσης (percosse) και της σωματικής βλάβης (lesioni), οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 581 και 582 του κώδικα, εκτός αν συντρέχουν οι επιβαρυντικές περιστάσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 583 (δηλαδή, αν οι αξιόποινες πράξεις επιφέρουν ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις, οι οποίες απαριθμούνται συγκεκριμένα).

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση μόνο για ιατρικές δαπάνες και δαπάνες παροχής βοήθειας, εκτός από τις περιπτώσεις της σεξουαλικής επίθεσης ή της ανθρωποκτονίας, οπότε καταβάλλεται στα θύματα ένα πάγιο ποσό αποζημίωσης το οποίο καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, ακόμη και αν δεν έχουν προκύψει ιατρικές δαπάνες και δαπάνες παροχής βοήθειας που πρέπει να καταβληθούν.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Τα πρόσωπα που δικαιούνται αποζημίωση είναι το θύμα ή αν το θύμα έχει χάσει τη ζωή του, τυχόν τέκνα και ο συμβιών σύζυγος, υπό τον όρο ότι δεν υφίσταται νόμιμος χωρισμός του τελευταίου από το θύμα, ή ο συμβιών σύντροφος, αναλογικά με τα αντίστοιχα κληρονομικά δικαιώματα του καθενός· ή αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω πρόσωπα, οι ανιόντες του θύματος, εφόσον ήταν νόμιμα εξαρτώμενα πρόσωπα από το θύμα κατά τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα αποζημίωσης ενός προσώπου υπόκειται σε περιορισμούς:

 • όταν το θύμα (ή άλλος δικαιούχος) συμμετείχε, με πρόθεση ή ενσυνείδητη αμέλεια, στην τέλεση της αξιόποινης πράξης ή άλλων αξιόποινων πράξεων που συνδέονται μ’ αυτή, υπό την έννοια του άρθρου 12 του κώδικα ποινικής δικονομίας·
 • όταν το θύμα έχει καταδικαστεί, με τελεσίδικη απόφαση, για οποιαδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 407 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα ποινικής δικονομίας ή για αξιόποινες πράξεις οι οποίες τελέστηκαν κατά παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ ή όταν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εκκρεμεί ποινική δίκη κατά του θύματος για οποιαδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Εάν το θύμα επιζήσει, τα μέλη της οικογένειας του θύματος έχουν το δικαίωμα να στραφούν απευθείας κατά του δράστη (άρθρα 2043 και 2059 του αστικού κώδικα) για την έμμεση (μη υλική) ζημία την οποία υπέστησαν λόγω της βλάβης που προκλήθηκε στο συγγενικό τους πρόσωπο· σ’ αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ο ισχύων νόμος δεν προβλέπει την παροχή αποζημίωσης από το κράτος (νόμος αριθ. 122/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από τον νόμο αριθ. 167/2017). Η νομοθεσία για τα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων παρέχει προνόμια στα παραπάνω πρόσωπα μόνο αν επιζούν του άμεσου θύματος το οποίο έχει χάσει τη ζωή του.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί τόσο στους αιτούντες οι οποίοι διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ εκτός της Ιταλίας όσο και σε αιτούντες οι οποίοι διαμένουν στην Ιταλία.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Στην Ιταλία, το θύμα μπορεί να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης στις ιταλικές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τη λήψη αποφάσεων εφόσον η αξιόποινη πράξη έχει τελεστεί στην Ιταλία.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, ωστόσο η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 60 ημερών από την έκδοση απόφασης με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο λόγω αγνώστου δράστη (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), ή μετά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης η οποία δεν έχει τελεσφορήσει ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η ποινική καταδικαστική απόφαση.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Βλέπε παραπάνω:

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 60 ημερών μετά την έκδοση απόφασης με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο λόγω αγνώστου δράστη ή μετά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης η οποία δεν έχει τελεσφορήσει ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η ποινική καταδικαστική απόφαση.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν είχαν αποτέλεσμα η διαδικασία απαίτησης αποζημίωσης από τον δράστη ή ότι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν τελεσφόρησε ή ότι η ποινική καταδικαστική απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο καταδικαστικής απόφασης η οποία έχει εκδοθεί για μια ή περισσότερες από τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο ή ένα αντίγραφο απόφασης με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο λόγω αγνώστου δράστη .

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 60 ημερών μετά την έκδοση απόφασης με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο λόγω αγνώστου δράστη ή μετά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης η οποία δεν έχει τελεσφορήσει ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η ποινική καταδικαστική απόφαση.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Η αποζημίωση καλύπτει, για παράδειγμα:

α) Ως προς το θύμα της αξιόποινης πράξης:

- Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη – νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο και νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (δηλαδή, φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  • διαφυγόντα κέρδη κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα απ̓̕̕' αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)
  • απώλεια ευκαιρίας
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία, όπως δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων
  • άλλο

- ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος

β) Ως προς δικαιούχους ή συγγενείς θύματος:

- υλική (μη ψυχική) βλάβη:

 • έξοδα κηδείας
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ, θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο και νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας

- ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Η αποζημίωση καταβάλλεται (με την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων μέτρων τα οποία έχουν ήδη θεσπιστεί με άλλες νομικές διατάξεις για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις) για την κάλυψη των ιατρικών δαπανών και των δαπανών παροχής βοήθειας, εκτός από τις περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης ή ανθρωποκτονίας, οπότε χορηγείται στα θύματα πάγιο ποσό αποζημίωσης ακόμη κι όταν δεν έχουν προκύψει ιατρικές δαπάνες και δαπάνες παροχής βοήθειας που πρέπει να καταβληθούν.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των θυμάτων εγκληματικών πράξεων που συνδέονται με τη μαφία, εκβίασης, τοκογλυφίας και εκ προθέσεως βίαιων εγκληματικών πράξεων (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά το ποσό που καταβάλλεται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της διαθέσιμης χρηματοδότησης για το τρέχον έτος.

Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης κατά το σχετικό έτος, τα πρόσωπα που δικαιούνται αποζημίωση μπορούν να απευθυνθούν στο Ταμείο για να λάβουν ένα μέρος της αποζημίωσης το εν λόγω έτος, και το υπόλοιπο ποσό τα επόμενα έτη, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, τόκους ή ανατιμήσεις.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι το θύμα δεν συμμετείχε, με πρόθεση ή με ενσυνείδητη αμέλεια, στην τέλεση της αξιόποινης πράξης ή άλλων συναφών αξιόποινων πράξεων· ότι το θύμα δεν έχει καταδικαστεί ποτέ, με τελεσίδικη απόφαση, για οποιαδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 407 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα ποινικής δικονομίας (καταστροφή, λεηλασία, σφαγή, συμμετοχή σε εμφύλιο πόλεμο, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με τη μαφία, διακινδύνευση της δημόσιας ασφάλειας, ανθρωποκτονία, ληστεία, εκβίαση, απαγωγή, τρομοκρατία, συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή του πολιτεύματος, σύσταση και ένοπλη συμμορία, κατοχή εκρηκτικών υλών, υπεξαίρεση, ναρκωτικά, υποδούλωση, παιδική πορνεία και πορνογραφία, εμπορία προσώπων, δουλεία, σεξουαλική επίθεση, σεξουαλικές πράξεις με ανηλίκους, ομαδική σεξουαλική επίθεση) ή για αξιόποινες πράξεις που τελούνται κατά παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ· και κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν εκκρεμεί κατά του θύματος ποινική δίκη για οποιαδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Τα εισοδήματά σας ως θύματος δεν επηρεάζουν καθόλου το δικαίωμά σας σε αποζημίωση.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι το θύμα δεν έχει λάβει, για την ίδια αξιόποινη πράξη και από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική πηγή, πληρωμές οποιουδήποτε είδους το σύνολο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 .

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Η αποζημίωση θα αντιστοιχεί στις δαπάνες που έχουν προκύψει, με την επιφύλαξη των ορίων που προβλέπει ο σχετικός νόμος και των ποσών που καθορίζονται από το προεδρικό διάταγμα με το οποίο εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος νόμος.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Το διάταγμα της 31ης Αυγούστου 2017, το οποίο έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών (όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του νόμου αριθ. 122 της 7ης Ιουλίου 2016), ορίζει τα εξής:


«1. Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου αριθ. 122 της 7ης Ιουλίου 2016 καθορίζεται ως εξής:

« α) για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας, καθορίζεται στο ποσό των 7.200,00 € ή, σε περίπτωση που η ανθρωποκτονία τελέστηκε από τον/την σύζυγο του θύματος, ακόμη και αν είχε προηγηθεί δικαστικός χωρισμός ή διαζύγιο, ή από πρόσωπο το οποίο έχει ή είχε προσωπική σχέση με το θύμα στο ποσό των 8.200,00€, και το εν λόγω ποσό θα καταβληθεί μόνο στα παιδιά του θύματος·
β) για την εγκληματική πράξη της σεξουαλικής επίθεσης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 609α του ποινικού κώδικα, και εκτός αν συντρέχει η ελαφρυντική περίσταση ότι η αξιόποινη πράξη είναι μικρότερης βαρύτητας, το ποσό καθορίζεται στο ποσό των 4.800,00€·
γ) για άλλες αξιόποινες πράξεις από όσες αναφέρονται στις περιπτώσεις α) και β), το ποσό που καταβάλλεται για ιατρικές δαπάνες και δαπάνες παροχής βοήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00€.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Το συνολικό ποσό των ιατρικών δαπανών και των δαπανών παροχής βοήθειας που προέκυψαν πρέπει να αναγραφεί και να τεκμηριωθεί γραπτώς.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Η αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι το θύμα δεν έχει λάβει, από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική πηγή, πληρωμές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την ίδια αξιόποινη πράξη, το σύνολο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00€ .

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Όχι, αν και μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις μεταγενέστερα αν προκύψουν περαιτέρω ιατρικές δαπάνες, κάτι που θα αξιολογηθεί από την αρχή λήψης της απόφασης.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή, σε περίπτωση θανάτου του θύματος της αξιόποινης πράξης, από άλλους δικαιούχους, αυτοπροσώπως ή από ειδικό πληρεξούσιο (a mezzo di procuratore speciale)· για να είναι παραδεκτή πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα:

α) αντίγραφο καταδικαστικής απόφασης για μια ή περισσότερες από τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες παρατίθενται στο άρθρο 11, ή αντίγραφο απόφασης με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο λόγω αγνώστου δράστη·

β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι έχουν κινηθεί αλλά δεν έχουν τελεσφορήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του δράστη· αυτό δεν είναι απαραίτητο αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή αν έχει υποβάλει αίτηση και έχει λάβει νομική συνδρομή από το κράτος στις ποινικές ή τις αστικές δίκες στις οποίες διαπιστωθεί η υπαιτιότητά του·

γ) δήλωση που υπέχει θέση πράξης που πιστοποιεί πασίδηλο γεγονός (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) αναφορικά με την απουσία κωλυμάτων·

δ) ιατρική γνωμάτευση από την οποία να προκύπτουν τα έξοδα για την παροχή υπηρεσιών υγείας ή πιστοποιητικό θανάτου του θύματος της αξιόποινης πράξης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Αφού παραλάβει την αίτηση, η αρχή λήψης της απόφασης στην Ιταλία πρέπει να εκδώσει απόφαση «χωρίς καθυστέρηση».

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Δεν έχουν συσταθεί ειδικοί μηχανισμοί· η απόφαση είναι διοικητικής φύσης και επομένως μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες που ισχύουν για τα εθνικά διοικητικά μέτρα τα οποία λαμβάνει η ίδια αρχή.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Η αρχή συνδρομής παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες· αρχή συνδρομής στην Ιταλία είναι η εισαγγελία (procura generale) του αρμόδιου εφετείου (corte d’appello) του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Τα έντυπα προσαρτώνται στο προεδρικό διάταγμα αριθ. 222 της 23ης Δεκεμβρίου 2008 το οποίο θεσπίζει κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 204 της 9ης Νοεμβρίου 2007, με το οποίο εφαρμόζεται η Οδηγία 2004/80/ΕΚ για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 “Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία μπορώ να απευθυνθώ;

Όχι.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Όχι, το συγκεκριμένο καθήκον εκτελείται από την αρχή συνδρομής.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, στον βαθμό που γνωρίζει η υπηρεσία που παρέχει τις παρούσες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.