Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Αποζημίωση από το Δημόσιο μπορείτε να ζητήσετε για όλες τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες έχουν τελεστεί εκ προθέσεως και με χρήση βίας κατά του προσώπου και, σε κάθε περίπτωση, για την αξιόποινη πράξη του άρθρου 603a του Ποινικού Κώδικα (παράνομη διαμεσολάβηση και εκμετάλλευση στην εργασία), με την εξαίρεση όμως των αξιόποινων πράξεων του άρθρου 581 (ξυλοδαρμός) και του άρθρου 582 (σωματική βλάβη), εκτός αν συντρέχουν οι επιβαρυντικές περιστάσεις του άρθρου 583 (δηλαδή, αν οι αξιόποινες πράξεις επιφέρουν ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις, οι οποίες προβλέπονται ειδικά).

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση μόνο για ιατρικές δαπάνες και δαπάνες παροχής βοήθειας, εκτός από τις περιπτώσεις της σεξουαλικής επίθεσης, της ανθρωποκτονίας, της βαριάς σωματικής βλάβης και της παραμόρφωσης λόγω μόνιμης βλάβης του προσώπου, οπότε καταβάλλεται στα θύματα πάγια αποζημίωση (που καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα), ακόμη και αν δεν έχουν προκύψει ιατρικές δαπάνες και δαπάνες παροχής βοήθειας.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Αποζημίωση δικαιούνται ο/η παθών/-ούσα (το θύμα με τη στενή έννοια) ή, σε περίπτωση θανάτου, ο/η επιζών/-ώσα σύζυγος και τα τέκνα· σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος και τέκνα, η αποζημίωση καταβάλλεται στους γονείς και, αν δεν υπάρχουν γονείς, στα αδέρφια με τα οποία ο/η παθών/-ούσα συνοικούσε και τα οποία συντηρούσε κατά τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Σύντροφος στο πλαίσιο συμφώνου συμβίωσης μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου εξομοιώνεται με σύζυγο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος, με σύζυγο εξομοιώνεται ο/η σύντροφος με τον/την οποίο/-α το θύμα είχε τέκνα ή συζούσε κατά τα τρία έτη που προηγήθηκαν της ημερομηνίας τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Σε περίπτωση συνδικαιούχων, η αποζημίωση κατανέμεται ανάλογα με της κληρονομικές μερίδες.

Όρια στα οποία υπόκειται το δικαίωμα αποζημίωσης:

 • σε περίπτωση συντρέχοντος πταίσματος του παθόντος ή των λοιπών δικαιούχων ως προς τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης ή άλλων αξιόποινων πράξεων συνδεδεμένων μ’ αυτήν κατά την έννοια του άρθρου 12 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας·
 • όταν ο παθών έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για οποιαδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 407 παράγραφος 2 στοιχείο a) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή για αξιόποινες πράξεις οι οποίες τελέστηκαν κατά παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ ή όταν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εκκρεμεί ποινική δίκη κατά του παθόντος για οποιαδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Εάν το θύμα επιζήσει, τα μέλη της οικογένειας του θύματος έχουν το δικαίωμα να στραφούν απευθείας κατά του δράστη (άρθρα 2043 και 2059 του Αστικού Κώδικα) για την έμμεση (μη υλική) ζημία την οποία υπέστησαν λόγω της βλάβης που προκλήθηκε στο συγγενικό τους πρόσωπο ωστόσο, σ’ αυτή την περίπτωση, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει αποζημίωση από το Δημόσιο (νόμος αριθ. 122 του 2016, όπως έχει τροποποιηθεί από τον νόμο αριθ. 167 του 2017). Η νομοθεσία για τα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων εφαρμόζεται υπέρ των επιζώντων μόνο αν το θύμα έχει αποβιώσει.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί τόσο στους αιτούντες οι οποίοι διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ εκτός της Ιταλίας όσο και σε αιτούντες οι οποίοι διαμένουν στην Ιταλία.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Το θύμα μπορεί να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης στις αρμόδιες ιταλικές αρχές στην Ιταλία εφόσον η αξιόποινη πράξη έχει τελεστεί στην Ιταλία.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, ωστόσο η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 60 ημερών από την έκδοση απόφασης με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο λόγω αγνώστου δράστη ή μετά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης η οποία δεν έχει τελεσφορήσει ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η ποινική καταδικαστική απόφαση.

Υποχρεούμαι να αναμείνω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Βλ. ανωτέρω:

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 60 ημερών από την έκδοση απόφασης με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο λόγω αγνώστου δράστη ή μετά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης η οποία δεν έχει τελεσφορήσει ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η ποινική καταδικαστική απόφαση.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Όπως περιγράφεται ανωτέρω, η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι η διαδικασία για την είσπραξη αποζημίωσης από τον δράστη ήταν ατελέσφορη ή ότι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας εκτέλεσης δεν ευδοκίμησε ή ότι η ποινική καταδίκη έχει καταστεί τελεσίδικη.

Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει όταν ο δράστης εξακολουθεί να είναι άγνωστος ή όταν έχει ζητήσει και του έχει χορηγηθεί νομική συνδρομή από το κράτος στο πλαίσιο της ποινικής ή αστικής διαδικασίας στην οποία στοιχειοθετείται η ευθύνη του, ή όταν ο δράστης έχει διαπράξει το αδίκημα της δολοφονίας κατά του/της συζύγου του, ακόμη και σε περίπτωση δικαστικού χωρισμού ή διαζυγίου, του/της συντρόφου σε σύμφωνο συμβίωσης, ακόμη και αν έχει διακοπεί η σχέση συμβίωσης, ή προσώπου με το οποίο έχει ή είχε συναισθηματική σχέση και σταθερή συνοίκηση.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο καταδικαστικής απόφασης η οποία έχει εκδοθεί για μια ή περισσότερες από τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο ή ένα αντίγραφο απόφασης με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο επειδή ο δράστης είναι άγνωστος.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Όπως ανωτέρω, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 60 ημερών από την έκδοση απόφασης με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο λόγω αγνώστου δράστη ή μετά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης η οποία δεν έχει τελεσφορήσει ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η ποινική καταδικαστική απόφαση.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Η αποζημίωση καλύπτει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

α) Για το θύμα της αξιόποινης πράξης:

- Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)
  • απώλεια ευκαιρίας
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία, όπως δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων
  • άλλο

- Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

- Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας

- Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Η αποζημίωση καταβάλλεται, με την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων μέτρων τα οποία έχουν ήδη θεσπιστεί με άλλες νομικές διατάξεις για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις, για την κάλυψη των ιατρικών δαπανών και των δαπανών παροχής βοήθειας, εκτός από τις περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης, ανθρωποκτονίας, βαριάς σωματικής βλάβης και παραμόρφωσης λόγω μόνιμης βλάβης του προσώπου, οπότε καταβάλλεται στα θύματα πάγια αποζημίωση ακόμη κι όταν δεν έχουν προκύψει ιατρικές δαπάνες και δαπάνες παροχής βοήθειας που πρέπει να καταβληθούν.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των θυμάτων εγκληματικών πράξεων που συνδέονται με τη μαφία, εκβίασης, τοκογλυφίας και εκ προθέσεως βίαιων εγκληματικών πράξεων (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά το ποσό που καταβάλλεται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της διαθέσιμης χρηματοδότησης για το τρέχον έτος.

Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης κατά το οικείο έτος, τα πρόσωπα που δικαιούνται αποζημίωση διαθέτουν, για τα επόμενα έτη, πρόσβαση στο Ταμείο για να λάβουν το μέρος της αποζημίωσης που τους αναλογεί για κάθε έτος ή το υπόλοιπο του ποσού, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, τόκους ή ανατιμήσεις.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η αποζημίωση καταβάλλεται υπό τον όρο ότι το θύμα δεν έχει συμμετάσχει, έστω και εξ αμελείας, στη διάπραξη της αξιόποινης πράξης ή πράξεων που συνδέονται με αυτό και ότι το θύμα δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για αξιόποινη πράξη του άρθρου 407 παράγραφος 2 στοιχείο a) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (καταστροφή, λεηλασία, σφαγή, συμμετοχή σε εμφύλιο πόλεμο, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με τη μαφία, διακινδύνευση της δημόσιας ασφάλειας, ανθρωποκτονία, ληστεία, εκβίαση, απαγωγή, τρομοκρατία, συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή του πολιτεύματος, σύσταση και ένοπλη συμμορία, κατοχή εκρηκτικών υλών, υπεξαίρεση, ναρκωτικά, υποδούλωση, παιδική πορνεία και πορνογραφία, εμπορία προσώπων, δουλεία, σεξουαλική επίθεση, σεξουαλικές πράξεις με ανηλίκους, ομαδική σεξουαλική επίθεση) ή για αξιόποινες πράξεις που τελούνται κατά παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ και κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν εκκρεμεί κατά του θύματος ποινική δίκη για οποιαδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Τα εισοδήματά σας ως θύματος δεν επηρεάζουν καθόλου το δικαίωμά σας σε αποζημίωση.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Αποζημίωση καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι το θύμα δεν έχει λάβει, για την ίδια πράξη, χρηματικά ποσά ίσα ή μεγαλύτερα από εκείνα που οφείλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αριθ. 122 του 2016 από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Αν το θύμα έχει ήδη λάβει, υπό την ιδιότητα αυτή και ως άμεση και απευθείας συνέπεια της αξιόποινης πράξης, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ποσά μικρότερα από το ποσό που οφείλεται δυνάμει του άρθρου 11 του νόμου αριθ. 122 του 2016, η αποζημίωση καταβάλλεται αποκλειστικά για τη διαφορά.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Η αποζημίωση θα αντιστοιχεί στις δαπάνες που έχουν προκύψει, με την επιφύλαξη των ορίων που προβλέπει ο σχετικός νόμος και των ποσών που καθορίζονται από το προεδρικό διάταγμα εφαρμογής του εν λόγω νόμου.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Το διάταγμα της 22ας Νοεμβρίου 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του νόμου αριθ. 122 της 7ης Ιουλίου 2016) ορίζει τα εξής:

1. Τα ποσά της αποζημίωσης του άρθρου 11 του ν. 122 της 7ης Ιουλίου 2016 καθορίζονται ως εξής:

α) για την αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας, πάγιο ποσό 50,000 ευρώ·

β) για την αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας που διαπράττεται από σύζυγο, ακόμα και εάν οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι, ή από πρόσωπο που έχει ή είχε συναισθηματική σχέση με το θύμα, πάγιο ποσό 60.000 ευρώ αποκλειστικά προς όφελος των παιδιών του θύματος·

γ) για την αξιόποινη πράξη της σεξουαλικής βίας, εκτός εάν συντρέχει εκτός αν συντρέχει η ελαφρυντική περίσταση της ήσσονος σημασίας του άρθρου 609bis τρίτο εδάφιο του Ποινικού Κώδικα, με πάγιο ποσό 25.000 ευρώ·

δ) για την αξιόποινη πράξη της βαριάς σωματικής βλάβης που αναφέρεται στο άρθρο 583 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα και για το έγκλημα της παραμόρφωσης λόγω μόνιμης βλάβης του προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 583 quinquies του Ποινικού Κώδικα, πάγιο ποσό 25.000 ευρώ.

2. Για τις αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 1, το πάγιο ποσό αποζημίωσης προσαυξάνεται κατά ποσό ισοδύναμο προς τα τεκμηριωμένα ιατρικά έξοδα και έξοδα παροχής βοήθειας, με ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ.

3. Για αξιόποινες πράξεις άλλες από εκείνες της παραγράφου 1, αποζημίωση καταβάλλεται μόνο για την επιστροφή τεκμηριωμένων ιατρικών εξόδων και εξόδων παροχής βοήθειας, με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Το συνολικό ποσό των ιατρικών δαπανών και των δαπανών παροχής βοήθειας που προέκυψαν πρέπει να αναγραφεί και να τεκμηριωθεί γραπτώς.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Αποζημίωση καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι το θύμα δεν έχει λάβει, για την ίδια πράξη, χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από το ποσό που οφείλεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του νόμου αριθ. 122 του 2016 και που έχουν καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Αν το θύμα έχει ήδη λάβει, υπό την ιδιότητα αυτή και ως άμεση και απευθείας συνέπεια της αξιόποινης πράξης, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ποσά μικρότερα από το ποσό που οφείλεται δυνάμει του άρθρου 11 του νόμου αριθ. 122 του 2016, η αποζημίωση καταβάλλεται αποκλειστικά για τη διαφορά.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Όχι, αν και μεταγενέστερες αξιώσεις είναι δυνατές εάν υπάρχουν τυχόν ιατρικές δαπάνες· η αξιολόγηση επαφίεται στην αρχή που λαμβάνει την απόφαση.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή, σε περίπτωση θανάτου του θύματος της αξιόποινης πράξης, από άλλους δικαιούχους, αυτοπροσώπως ή από ειδικό πληρεξούσιο και, υπό ποινή απαράδεκτου, πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα:

α) αντίγραφο καταδικαστικής απόφασης για μια ή περισσότερες από τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες παρατίθενται στο άρθρο 11, ή αντίγραφο απόφασης με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο επειδή ο δράστης είναι άγνωστος

β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι έχουν κινηθεί αλλά δεν έχουν τελεσφορήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του δράστη, εκτός αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή αν έχει υποβάλει αίτηση και έχει λάβει νομική συνδρομή από το κράτος στις ποινικές ή τις αστικές δίκες στις οποίες διαπιστωθεί η υπαιτιότητά του

γ) δήλωση που υπέχει θέση πράξης που πιστοποιεί πασίδηλο γεγονός (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) αναφορικά με την απουσία κωλυμάτων ως προς την ιδιότητα του δικαιούχου·

δ) ιατρική γνωμάτευση από την οποία να προκύπτουν τα έξοδα για την παροχή υπηρεσιών υγείας ή πιστοποιητικό θανάτου του θύματος της αξιόποινης πράξης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Υπουργείο Εσωτερικών

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Στη νομαρχία – τοπικό γραφείο κυβερνήσεως του τόπου της δικαστικής αρχής που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση για αξιόποινη πράξη του άρθρου 11 του νόμου αριθ. 122 του 2016, ή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου ή των δικαιούχων σε περίπτωση θανάτου του θύματος της αξιόποινης πράξης, ή του τόπου κατοικίας του Ειδικού Εισαγγελέα, εάν το θύμα ή οι δικαιούχοι είναι Ιταλοί πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν κατοικούν στην Ιταλία.

Ο κατάλογος των αρμόδιων νομαρχιών είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:

http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Η αρχή απόφασης στην Ιταλία πρέπει να εκδώσει απόφαση «χωρίς καθυστέρηση» μόλις παραλάβει την αίτηση.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Δεν προβλέπονται ειδικά ένδικα μέσα, η απόφαση είναι διοικητικής φύσης και μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες που εφαρμόζονται για τα εθνικά διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται από την ίδια αρχή.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Η αρχή συνδρομής παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες αρχή συνδρομής στην Ιταλία είναι η εισαγγελία (procura generale) του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Τα έντυπα προσαρτώνται στο προεδρικό διάταγμα αριθ. 222 της 23ης Δεκεμβρίου 2008 το οποίο θεσπίζει κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 204 της 9ης Νοεμβρίου 2007, με το οποίο εφαρμόζεται η Οδηγία 2004/80/ΕΚ για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Όχι

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Όχι, το συγκεκριμένο καθήκον εκτελείται από την αρχή συνδρομής.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, στον βαθμό που γνωρίζει η υπηρεσία που παρέχει τις παρούσες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.