Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Η αποζημίωση χορηγείται για οποιαδήποτε κατηγορία εγκληματικής πράξης η οποία προκάλεσε υλική ζημία ή ηθική βλάβη λόγω εσκεμμένων πράξεων που εμφανίζουν τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά αξιόποινης πράξης ή που συνιστούν έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή βιασμό σύμφωνα με τα άρθρα 372 έως 376 του Ποινικού Κώδικα.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

- Υλική/οικονομική ζημία

- Ηθική βλάβη.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Συγγενής του θύματος ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του εξαιτίας εσκεμμένων πράξεων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά αξιόποινης πράξης και προκάλεσαν θανατηφόρα σωματική βλάβη στο θύμα και σοβαρή διατάραξη των συνθηκών της ζωής του συγγενούς ή του εξαρτώμενου προσώπου (ψυχική οδύνη λόγω της απώλειας αγαπημένου προσώπου), και εφόσον δεν έχει ληφθεί πραγματική και επαρκής αποζημίωση, δύναται να υποβάλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης αίτημα αποζημίωσης. Τα μέλη της οικογένειας, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι σε σχέση ελεύθερης συμβίωσης, οι σύντροφοι που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης (PACS) ή τα πρόσωπα που είχαν ιδιαιτέρως στενή σχέση με το θύμα, εφόσον έχουν υποστεί ζημία δυνάμενη να αποκατασταθεί, μπορούν να λάβουν αποζημίωση. Καταρχήν, ο βαθμός συγγένειας δεν έχει μεγάλη σημασία διότι μόνον η πραγματική και συναισθηματική κοινωνία βίου του άμεσου θύματος λαμβάνεται υπόψη. Στην πράξη, μόνον τα μέλη της οικογένειας, και ιδίως της πυρηνικής οικογένειας, έχουν πρόσβαση στο καθεστώς προσώπων που ζημιώθηκαν εμμέσως. Η πυρηνική οικογένεια αντιστοιχεί στη μορφή οικογένειας που αποτελείται από δύο ενήλικες, που μπορεί να είναι σύζυγοι ή όχι, με ή χωρίς παιδιά.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Συγγενής του θύματος ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε μετά από εσκεμμένες πράξεις που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά αξιόποινης πράξης και προκάλεσαν σωματική βλάβη με συνέπεια τη διαρκή ανικανότητα ή την πλήρη ανικανότητα προς εργασία για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, και σοβαρή διατάραξη των συνθηκών ζωής του, και εφόσον δεν έχει ληφθεί πραγματική και επαρκής αποζημίωση, δύναται να υποβάλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης αίτημα αποζημίωσης.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν μόνο πρόσωπα που διαμένουν νομίμως στο Λουξεμβούργο ή είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα οποία, κατά τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, βρίσκονταν νομίμως στο Λουξεμβούργο όπου έπεσαν θύματα εμπορίας ανθρώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν χορηγείται αποζημίωση.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Εάν το θύμα έχει τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του στο Λουξεμβούργο, αλλά έχει πέσει θύμα εκ προθέσεως εγκλήματος βίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το κράτος του Λουξεμβούργου, εάν δεν δικαιούται αποζημίωση από το άλλο κράτος.

Σύμφωνα με το νόμο της 12ης Μαρτίου 1984 για την αποζημίωση ορισμένων θυμάτων σωματικής βλάβης, πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • το θύμα πρέπει είτε να έχει τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου είτε να είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, το θύμα πρέπει τη στιγμή της τέλεσης της αξιόποινης πράξης να βρίσκεται νομίμως στο Μεγάλο Δουκάτο ή να είναι θύμα του αδικήματος του άρθρου 382-1 του Ποινικού Κώδικα
 • η βλάβη πρέπει να είναι αποτέλεσμα εσκεμμένων πράξεων που να προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά ενός αδικήματος
 • πρέπει να πρόκειται για σωματική βλάβη και όχι απλά για υλική ζημία (κάτι που αποκλείει, για παράδειγμα, την αποζημίωση σε περίπτωση απλής κλοπής)
 • η βλάβη πρέπει να προκαλεί σοβαρή διαταραχή των συνθηκών διαβίωσης, η οποία μπορεί να οφείλεται σε απώλεια ή μείωση εισοδημάτων, αύξηση των έκτακτων επιβαρύνσεων ή δαπανών, αδυναμία άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, απώλεια σχολικού έτους, πρόκληση σωματικής, διανοητικής, ηθικής ή αισθητικής βλάβης καθώς και σε σωματικό ή ψυχικό πόνο. Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης των άρθρων 372 έως 376 του Ποινικού Κώδικα, η πρόκληση σωματικής ή διανοητικής βλάβης τεκμαίρεται και απαλλάσσεστε από την υποχρέωση απόδειξης
 • το ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται από το κράτος μόνον εφόσον δεν μπορείτε να λάβετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πραγματική και επαρκή αποζημίωση.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, το θύμα δεν πρέπει να έχει καταγγείλει την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία προκειμένου να μπορεί να ζητήσει αποζημίωση.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση αποζημίωσης προτού αποφασιστεί η ποινική δίωξη.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Εάν ο δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί και αν έχετε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, πρέπει πρώτα να προσφύγετε στη δικαιοσύνη κατά του δράστη. Εάν ο τελευταίος είναι αφερέγγυος, μπορείτε πάντα να υποβάλλετε αίτηση αποζημίωσης στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να διατάξει την ολική ή μερική επιστροφή του ποσού της αποζημίωσης ή της προσωρινής αποζημίωσης που σας καταβλήθηκε μεταγενέστερα ως αποκατάσταση ή πραγματική αποζημίωση για τη ζημία.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί

Σε περίπτωση που ο δράστης της επίθεσης δεν έχει ταυτοποιηθεί, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αίτηση αυτή πρέπει να είναι συνταγμένη στα γαλλικά, στα γερμανικά ή στα λουξεμβουργιανά και να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία, τον τόπο και τη φύση των γεγονότων της αξιόποινης πράξης. Τα δικαιολογητικά που αφορούν τα πραγματικά περιστατικά και τη ζημία που έχετε υποστεί πρέπει να επισυνάπτονται στην επιστολή αυτή προς θεμελίωση της αξίωσής σας. Επιπλέον, πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του νόμου της 12ης Μαρτίου 1984 σχετικά με την αποζημίωση ορισμένων θυμάτων σωματικών βλαβών λόγω αξιόποινης πράξης.

Ο δράστης δεν έχει καταδικαστεί

Προκειμένου να δικαιούστε αποζημίωση, ο δράστης της αξιόποινης πράξης πρέπει να έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί, βάσει γνωμοδότησης της Επιτροπής Θυμάτων, να διατάξει την ολική ή μερική επιστροφή του ποσού της αποζημίωσης ή της προσωρινής αποζημίωσης. Μπορεί να αποφασίσει να το πράξει ακόμη και στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί κάποια προσωρινή αποζημίωση αλλά στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι δεν οφειλόταν αποζημίωση.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία του συμβάντος. Όταν ο δράστης της αξιόποινης πράξης διώκεται ποινικά, η προθεσμία παρατείνεται και λήγει δύο έτη μετά την οριστική απόφαση του δικαστηρίου που εκδικάζει το ποινικό σκέλος της υπόθεσης. Εάν, μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί των ποινικών αξιώσεων, επιτύχετε την έκδοση απόφασης επί των αστικών αξιώσεων, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο έτη μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης επί των αστικών αξιώσεων. Ωστόσο, εάν είστε ανήλικος, η αποσβεστική προθεσμία δεν εκκινεί νωρίτερα από την ημέρα την οποία θα συμπληρώσετε το έτους ενηλικίωσης, εάν τα αδικήματα τιμωρούνται με ποινικές κυρώσεις ή προβλέπονται και τιμωρούνται δυνάμει των άρθρων 372, 373, 375, 382-1 και 382-2, 400, 401bis, 402, 403 ή 405 του Ποινικού Κώδικα.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Για παράδειγμα, η αποζημίωση θα καλύψει:

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
 • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)
 • απώλεια ευκαιρίας
 • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα)
 • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων

Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας

Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Το ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται εφάπαξ και όχι με τη μορφή προσόδου. Ωστόσο, σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένης ανάγκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί, κατά τη διάρκεια της έρευνας, να χορηγήσει στον αιτούντα προσωρινή αποζημίωση. Επιπλέον, εάν έχει χορηγηθεί αποζημίωση στο θύμα και στη συνέχεια υπάρξει σοβαρή επιδείνωση της ζημίας, το θύμα μπορεί να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση εντός πέντε ετών από τον καθορισμό της κύριας αποζημίωσης.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η αποζημίωση μπορεί να μην εγκριθεί ή να μειωθεί λόγω της συμπεριφοράς του θύματος κατά το συμβάν.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Το θύμα που υπέστη ζημία και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του νόμου της 12ης Μαρτίου 1984 σχετικά με την αποζημίωση ορισμένων θυμάτων σωματικής βλάβης δύναται να αξιώσει αποζημίωση από το κράτος, ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση, εάν δεν του έχει χορηγηθεί πραγματική και επαρκής προσωρινή αποζημίωση ή αποζημίωση.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η αποζημίωση μπορεί να μην εγκριθεί ή να μειωθεί λόγω της σχέσης σας με το δράστη του συμβάντος.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Η Επιτροπή Θυμάτων εκφράζει τη γνώμη της επί της ουσίας της αίτησης και επί του ποσού της αποζημίωσης που πρέπει να χορηγηθεί, το οποίο καθορίζεται ιδίως με βάση τη βαρύτητα της διαταραχής που υφίσταται ο αιτών στις συνθήκες διαβίωσής του. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποφασίζει αν θα χορηγηθεί αποζημίωση και καθορίζει το ποσό της.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης που μπορεί να χορηγηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ορίζεται ετησίως με διάταγμα του Μεγάλου Δούκα. Για το 2017, το εν λόγω ανώτατο όριο ορίστηκε σε 63.000 ευρώ.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου δεν υπάρχει ειδικό έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί από τους αιτούντες αποζημίωση. Η αίτηση αποζημίωσης αρκεί να υποβληθεί με απλή επιστολή, στην οποία δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και η φύση των πραγματικών περιστατικών, και επισυνάπτονται δικαιολογητικά προς θεμελίωση της αξίωσης.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Το κράτος οφείλει να καταβάλει αποζημίωση μόνο εάν το θύμα δεν μπορεί να λάβει πραγματική και επαρκή αποζημίωση με κανέναν άλλο τρόπο, π.χ. από τον δράστη, από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης ή από προσωπική ασφάλιση. Η Επιτροπή Θυμάτων μπορεί να λάβει υπόψη τυχόν αποζημίωση που σας χορηγήθηκε από άλλες πηγές.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένης ανάγκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί, κατά τη διάρκεια της έρευνας, να χορηγήσει προσωρινή αποζημίωση.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Σε περίπτωση χορήγησης αποζημίωσης και εν συνεχεία σοβαρής επιδείνωσης της ζημίας, μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη αποζημίωση. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός πέντε ετών από την ημερομηνία καθορισμού της κύριας αποζημίωσης.

Αυτή η πρόσθετη αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 63.000 ευρώ, αφαιρουμένου του ποσού που είχε ήδη χορηγηθεί προηγουμένως ως αποζημίωση.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Κάθε δικαιολογητικό που αφορά τα πραγματικά περιστατικά και τη ζημία που έχετε υποστεί πρέπει να επισυνάπτεται στην επιστολή σας προς θεμελίωση της αξίωσής σας.

Ενδεικτικά:

 • αντίγραφο της έγκλησης (έκθεση κατάθεσης) ή απόδειξη της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής
 • αντίγραφο της πρωτόδικης απόφασης ή της έφεσης επί της ποινικής διαδικασίας
 • απόφαση επί των αστικών αξιώσεων
 • απόδειξη της ζημίας: ιατρικές βεβαιώσεις που προσδιορίζουν τη φύση της σωματικής βλάβης, τη διάρκεια της αδυναμίας εργασίας και, ενδεχομένως, τη φύση των υπολειμματικών βλαβών και τη μόνιμη αναπηρία
 • δικαιολογητικά για τις ιατρικές δαπάνες που προέκυψαν από τη βλάβη (ιατρική φροντίδα, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη...)
 • δικαιολογητικό για την υπαγωγή σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης
 • δικαιολογητικά για το ποσό τυχόν αποζημίωσης από τον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης
 • αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • δικαιολογητικά για το ποσό τυχόν αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία
 • δικαιολογητικά για την απώλεια εισοδημάτων κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και μετά από αυτή

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Ministère de la Justice luxembourgeois
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Φαξ: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@mj.public.lu
Ιστοσελίδα: http://www.mj.public.lu/

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Ministère de la Justice luxembourgeois
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Φαξ: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@mj.public.lu
Ιστοσελίδα: http://www.mj.public.lu/

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Η Επιτροπή Θυμάτων έχει υποχρέωση να καλέσει το θύμα. Εάν το θύμα εμφανιστεί ενώπιόν της, η Επιτροπή θα ακούσει τη θέση του όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά και τη ζημία που υπέστη. Η εν λόγω ακρόαση δεν είναι δημόσια και το θύμα μπορεί να επικουρείται από δικηγόρο.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποφαίνεται εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Εάν το θύμα δεν ικανοποιηθεί με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης επί της αρχής ή ως προς το χορηγούμενο ποσό, μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του κράτους, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Το ένδικο βοήθημα πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου του Λουξεμβούργου ή του Diekirch, κατ’ επιλογή του αιτούντος.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων διατίθενται στο:

Ministère de la Justice
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Φαξ: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@mj.public.lu
Ιστοσελίδα: http://www.mj.public.lu/

Επιπλέον, η Υπηρεσία Υποδοχής και Νομικής Πληροφόρησης (Service d’Accueil et d’Information juridique) και η Υπηρεσία Αρωγής των Θυμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας (Service d’Aide aux victimes du Service Central d’Assistance Sociale) παρέχουν επίσης συνδρομή και συμβουλές για την υποβολή της αίτησης.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Ιστοσελίδα:

http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

https://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes/

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Πρόσωπο που αποδεικνύει ότι δεν έχει επαρκές εισόδημα, δικαιούται δωρεάν νομική συνδρομή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Ορίζεται δικηγόρος με σκοπό την παροχή νομικών συμβουλών ή τη νομική εκπροσώπηση και το σχετικό κόστος αναλαμβάνεται από το κράτος. Οποιοσδήποτε μπορεί να συμβουλευτεί τις αρχές πληροφόρησης και νομικής διαβούλευσης ή διαμεσολάβησης. Μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία Υποδοχής και Νομικής Πληροφόρησης (Service d’Accueil et d’Information juridique) για να λάβει δωρεάν οποιαδήποτε νομική πληροφορία.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

– Service d’aide aux victimes, Service central d’assistance sociale
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 47 58 21-627 / 628
GSM: (+352) 621 32 65 95

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: scas-sav@justice.etat.lu

– Service d’Accueil et d’Information juridique:

στο Λουξεμβούργο,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 22 18 46

στο Diekirch,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Τηλ.: (+352) 80 23 15

στο Esch-sur-Alzette,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Τηλ.: (+352) 54 15 52

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.