Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Χρηματική αποζημίωση χορηγείται σε θύματα σε βάρος των οποίων τελέστηκαν τα παρακάτω αδικήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και εξ αμελείας σύμφωνα με τα άρθρα 188 και 189 του Ποινικού Κώδικα, σωματική βλάβη σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ποινικού Κώδικα, έγκλημα εκ προθέσεως που επιφέρει σωματική βλάβη του θύματος, βιασμός, συνουσία με ανήλικο και εξαναγκασμός σε ασέλγεια σύμφωνα με τα άρθρα 218-220 του Ποινικού Κώδικα, εμπορία ανθρώπων και εμπορία ανηλίκων σύμφωνα με τα άρθρα 210 και 211 του Ποινικού Κώδικα, τρομοκρατία και κάθε άλλο έγκλημα εκ προθέσεως που τελείται με χρήση βίας.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Χρηματική αποζημίωση χορηγείται:

 • στα θύματα: για τα έξοδα νοσηλείας και τις λοιπές κατηγορίες ιατρικών εξόδων που ανέλαβε το θύμα για την υλική ζημία από την καταστροφή, φθορά ή αχρήστευση των περιουσιακών στοιχείων του θύματος ή την αποστέρηση του θύματος από αυτά λόγω της τέλεσης του αδικήματος για τα διαφυγόντα κέρδη του θύματος λόγω της τέλεσης του αδικήματος
 • στον/στη σύζυγο, τα τέκνα και τα πρόσωπα που εξαρτώνται οικονομικά από τους θανόντες: για τα έξοδα κηδείας για τη διατροφή που θα εισέπραττε το θύμα αν δεν είχε τελεστεί το αδίκημα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, χρηματική αποζημίωση χορηγείται στις παρακάτω κατηγορίες θυμάτων:

 1. στα πρόσωπα κατά των οποίων τελέστηκαν τα παρακάτω αδικήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και εξ αμελείας σύμφωνα με τα άρθρα 188 και 189 του Ποινικού Κώδικα, σωματική βλάβη σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ποινικού Κώδικα, έγκλημα εκ προθέσεως που επιφέρει σωματική βλάβη του θύματος, βιασμός, συνουσία με ανήλικο και εξαναγκασμός σε ασέλγεια σύμφωνα με τα άρθρα 218-220 του Ποινικού Κώδικα, εμπορία ανθρώπων και εμπορία ανηλίκων σύμφωνα με τα άρθρα 210 και 211 του Ποινικού Κώδικα, τρομοκρατία και κάθε άλλο έγκλημα εκ προθέσεως που τελείται με χρήση βίας.
 2. στον/στη σύζυγο, τα τέκνα και τα πρόσωπα που εξαρτώνται οικονομικά από τα πρόσωπα που απεβίωσαν λόγω των παραπάνω αδικημάτων.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Ναι, μπορεί να χορηγηθεί οικονομική συνδρομή στους συγγενείς εξ αίματος (κληρονόμοι) έως τον δεύτερο βαθμό συγγένειας και στους συγγενείς εξ αγχιστείας έως τον δεύτερο βαθμό σε περίπτωση που το θύμα δεν απεβίωσε αλλά υπέστη σοβαρή σωματική βλάβη που προήλθε αιτιωδώς από σκόπιμη πράξη βίας.

Χρηματική αποζημίωση χορηγείται, κατόπιν αιτήματος, στις παρακάτω κατηγορίες θυμάτων:

 1. στα πρόσωπα κατά των οποίων τελέστηκαν τα παρακάτω αδικήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και εξ αμελείας σύμφωνα με τα άρθρα 188 και 189 του Ποινικού Κώδικα, σωματική βλάβη σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ποινικού Κώδικα, έγκλημα εκ προθέσεως που επιφέρει σωματική βλάβη του θύματος, βιασμός, συνουσία με ανήλικο και εξαναγκασμός σε ασέλγεια σύμφωνα με τα άρθρα 218-220 του Ποινικού Κώδικα, εμπορία ανθρώπων και εμπορία ανηλίκων σύμφωνα με τα άρθρα 210 και 211 του Ποινικού Κώδικα, τρομοκρατία και κάθε άλλο έγκλημα εκ προθέσεως που τελείται με χρήση βίας.
 2. στον/στη σύζυγο, τα τέκνα και τα πρόσωπα που εξαρτώνται οικονομικά από τα πρόσωπα που απεβίωσαν λόγω των παραπάνω αδικημάτων.

Χρηματική αποζημίωση χορηγείται σε θύματα εφόσον το αδίκημα τελέστηκε στην επικράτεια της Ρουμανίας και το θύμα είναι:

 1. υπήκοος Ρουμανίας
 2. αλλοδαπός υπήκοος ή ανιθαγενής που διαμένει νόμιμα στη Ρουμανία
 3. υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, που βρίσκεται νόμιμα στην επικράτεια της Ρουμανίας κατά την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος ή
 4. αλλοδαπός ή ανιθαγενής που διαμένει στην επικράτεια κράτους μέλους της ΕΕ και βρίσκεται νόμιμα στην επικράτεια της Ρουμανίας κατά την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος.

Για τα θύματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες προσώπων, χρηματική αποζημίωση χορηγείται στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων στις οποίες συμβάλλεται η Ρουμανία.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι. Χρηματική αποζημίωση χορηγείται σε θύματα εφόσον το αδίκημα τελέστηκε στην επικράτεια της Ρουμανίας και το θύμα είναι:

 1. υπήκοος Ρουμανίας
 2. αλλοδαπός υπήκοος ή ανιθαγενής που διαμένει νόμιμα στη Ρουμανία
 3. υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, που βρίσκεται νόμιμα στην επικράτεια της Ρουμανίας κατά την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος ή
 4. αλλοδαπός ή ανιθαγενής που διαμένει στην επικράτεια κράτους μέλους της ΕΕ και βρίσκεται νόμιμα στην επικράτεια της Ρουμανίας κατά την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι. Χρηματική αποζημίωση χορηγείται σε θύματα εφόσον το αδίκημα τελέστηκε στην επικράτεια της Ρουμανίας.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι. Χρηματική αποζημίωση χορηγείται στο θύμα μόνο εφόσον έχει καταγγείλει το αδίκημα στις διωκτικές αρχές ή το δικαστήριο εντός 60 ημερών από την τέλεση του αδικήματος ή στην περίπτωση του/της συζύγου, των τέκνων και των εξαρτώμενων μελών των θανόντων, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία που το θύμα έλαβε γνώση του αδικήματος.

Αν το θύμα δεν ήταν σωματικά ή διανοητικά σε θέση να καταγγείλει το αδίκημα στις διωκτικές αρχές, η προθεσμία των 60 ημερών υπολογίζεται από την ημερομηνία που παύει η ανικανότητα.

Τα θύματα κάτω των 18 ετών και όσα τελούν υπό απαγόρευση δεν έχουν υποχρέωση να καταγγείλουν την τέλεση του αδικήματος στις διωκτικές αρχές. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου ή του προσώπου που τελεί υπό απαγόρευση μπορεί να καταγγείλει στις διωκτικές αρχές την τέλεση του αδικήματος.

Υποχρεούμαι να αναμείνω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι. Το θύμα μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) για να λάβει προκαταβολή από τη χρηματική αποζημίωση ίση με δέκα εθνικούς ακαθάριστους κατώτατους μισθούς, όπως ορίζονται για το έτος που το θύμα ζήτησε την προκαταβολή.

Προκαταβολή μπορεί να ζητηθεί με την αίτηση χρηματικής αποζημίωσης ή με χωριστή αίτηση που μπορεί να κατατεθεί οποτεδήποτε μετά την καταγγελία στις διωκτικές αρχές ή στο δικαστήριο, αλλά το αργότερο σε 30 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση αποζημίωσης. Αν η προκαταβολή ζητείται με χωριστή αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρεται το στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.

Προκαταβολή χορηγείται εφόσον το θύμα βρίσκεται σε επισφαλή οικονομική κατάσταση.

Η αίτηση του θύματος για χορήγηση προκαταβολής από τη χρηματική αποζημίωση διεκπεραιώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από δύο δικαστές της Επιτροπής Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων.

Αν η αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης απορριφθεί, το θύμα οφείλει να επιστρέψει την προκαταβολή, εκτός αν η αίτηση για χρηματική αποζημίωση απορρίφθηκε για τον μόνο λόγο ότι ο δράστης του αδικήματος δεν είναι αφερέγγυος ή δεν αγνοείται.

Το θύμα που έχει λάβει προκαταβολή από τη χρηματική αποζημίωση οφείλει να την επιστρέψει εφόσον δεν υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Ναι. Όταν ο δράστης είναι γνωστός, χρηματική αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί στο θύμα εφόσον αυτό έχει υποβάλει σχετική αίτηση το θύμα δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία ο δράστης είναι αφερέγγυος ή αγνοείται το θύμα δεν έχει λάβει από ασφαλιστική εταιρεία πλήρη αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Ναι. Όταν ο δράστης είναι άγνωστος, το θύμα μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης εφόσον δεν έχει λάβει από ασφαλιστική εταιρεία πλήρη αποζημίωση της ζημίας που υπέστη.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Όταν ο δράστης είναι γνωστός, χρηματική αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί στο θύμα εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • το θύμα υπέβαλε την αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης εντός ενός έτους, κατά περίπτωση:
  1. από την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης καταδικαστικής ή αθωωτικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου με την οποία επίσης επιδικάστηκε αποζημίωση ή από την ημερομηνία έκδοσης αθωωτικής απόφασης ή απόφασης περάτωσης της ποινικής διαδικασίας
  2. από την ημερομηνία που ο εισαγγελέας διέταξε την παύση της ποινική δίωξης ως προς ορισμένα πρόσωπα ή την περάτωση της ποινικής δίωξης
  3. από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης περί μη κίνησης της ποινικής δίωξης
 • το θύμα δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική διαδικασία
 • ο δράστης είναι αφερέγγυος ή αγνοείται
 • το θύμα δεν έχει λάβει από ασφαλιστική εταιρεία πλήρη αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.

Όταν ο δράστης είναι άγνωστος, το θύμα μπορεί να υποβάλει την αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης εντός τριών ετών από την τέλεση του αδικήματος.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Χρηματική αποζημίωση χορηγείται:

 • στα θύματα: για τα έξοδα νοσηλείας και τις λοιπές κατηγορίες ιατρικών εξόδων που ανέλαβε το θύμα για την υλική ζημία από την καταστροφή, φθορά ή αχρήστευση των περιουσιακών στοιχείων του θύματος ή την αποστέρηση του θύματος από αυτά λόγω της τέλεσης του αδικήματος για τα διαφυγόντα κέρδη του θύματος λόγω της τέλεσης του αδικήματος
 • στον/στη σύζυγο, τα τέκνα και τα πρόσωπα που εξαρτώνται οικονομικά από τους θανόντες: για τα έξοδα κηδείας για τη διατροφή που θα εισέπραττε το θύμα αν δεν είχε τελεστεί το αδίκημα.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η συνδρομή παρέχεται με εφάπαξ πληρωμή.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Δεν χορηγείται χρηματική αποζημίωση αν:

 • η πράξη δεν προβλέπεται στην ποινική νομοθεσία ή τελέστηκε σε νόμιμη άμυνα κατόπιν επίθεσης του θύματος
 • το θύμα έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα
 • το θύμα έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ή εξ αμελείας και ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, σοβαρής σωματικής βλάβης, έγκλημα εκ προθέσεως που επιφέρει τη σοβαρή σωματική βλάβη του θύματος, βιασμού, συνουσίας με ανήλικο και αποκλίνουσας σεξουαλικής συμπεριφοράς
 • το δικαστήριο αναγνωρίσει στον δράστη την ελαφρυντική περίσταση της υπέρβασης των ορίων της νόμιμης άμυνας κατά την επίθεση στο θύμα ή την ελαφρυντική περίσταση της πρόκλησης.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Δεν λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Τα ποσά που καταβάλλει ο δράστης ως αποζημίωση στο πλαίσιο της ποινικής δίκης και η αποζημίωση του θύματος από ασφαλιστική εταιρεία για τη ζημία που προκλήθηκε από την τέλεση του αδικήματος αφαιρούνται από το ποσό της κρατικής χρηματικής αποζημίωσης προς το θύμα.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Χρηματική αποζημίωση χορηγείται στο θύμα για τις παρακάτω κατηγορίες ζημίας που υφίσταται λόγω της τέλεσης του αδικήματος:

 1. για τα θύματα κατά των οποίων τελέστηκαν τα παρακάτω αδικήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και εξ αμελείας, σωματική βλάβη, δόλια αξιόποινη πράξη που επιφέρει τη σωματική βλάβη του θύματος, βιασμός, συνουσία με ανήλικο και εξαναγκασμός σε ασέλγεια, εμπορία ανθρώπων και εμπορία ανηλίκων, τρομοκρατία, και κάθε άλλο έγκλημα εκ προθέσεως που τελείται με χρήση βίας
  1. για τα έξοδα νοσηλείας και τις λοιπές κατηγορίες ιατρικών εξόδων που ανέλαβε το θύμα
  2. για την υλική ζημία από την καταστροφή, φθορά ή αχρήστευση των περιουσιακών στοιχείων του θύματος ή την αποστέρηση του θύματος από αυτά λόγω της τέλεσης του αδικήματος
  3. για τα διαφυγόντα κέρδη του θύματος λόγω της τέλεσης του αδικήματος
 2. για τα θύματα που είναι ο /η σύζυγος, τα τέκνα και τα οικονομικά εξαρτώμενα μέλη των προσώπων που απεβίωσαν λόγω των παραπάνω αδικημάτων.
  1. για τα έξοδα κηδείας
  2. για τη διατροφή που θα εισέπραττε το θύμα αν δεν είχε τελεστεί το αδίκημα.

Χρηματική αποζημίωση για την υλική ζημία που αναφέρεται στο σημείο 2 παρ. α χορηγείται έως ποσό που ισούται με δέκα εθνικούς ακαθάριστους κατώτατους μισθούς, όπως έχουν καθοριστεί για το έτος που το θύμα υπέβαλε την αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης.

Τα ποσά που καταβάλλει ο δράστης ως αποζημίωση στο πλαίσιο της ποινικής δίκης και η αποζημίωση του θύματος από ασφαλιστική εταιρεία για τη ζημία που προκλήθηκε από την τέλεση του αδικήματος αφαιρούνται από το ποσό της κρατικής χρηματικής αποζημίωσης προς το θύμα.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Χρηματική αποζημίωση για υλική ζημία χορηγείται έως ποσό που ισούται με δέκα εθνικούς ακαθάριστους κατώτατους μισθούς, όπως έχουν καθοριστεί για το έτος που το θύμα υπέβαλε την αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Ναι. Η αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. το ονοματεπώνυμο, την ιθαγένεια, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την κατοικία ή διαμονή του θύματος
 2. την ημερομηνία, τον τόπο και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε το αδίκημα που προκάλεσε τη ζημία
 3. τις κατηγορίες της ζημίας που προέκυψαν από την τέλεση του αδικήματος και εμπίπτουν στο άρθρο 27 παρ. 1
 4. κατά περίπτωση, τη διωκτική αρχή ή το δικαστήριο και την ημερομηνία καταγγελίας/παραπομπής
 5. κατά περίπτωση, τον αριθμό και την ημερομηνία της απόφασης ή της πράξης της διωκτικής αρχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 1 περ. (a)
 6. την ιδιότητα του/της συζύγου, τέκνου ή εξαρτώμενου μέλους του θανόντος για τα θύματα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ. 1 περ. (b)
 7. το ποινικό μητρώο
 8. τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημίωση από τον δράστη ή την αποζημίωση του θύματος από ασφαλιστική εταιρεία για τη ζημία που προκλήθηκε από την τέλεση του αδικήματος
 9. το ποσό της αιτούμενης χρηματικής αποζημίωσης.

Στην εν λόγω αίτηση επισυνάπτονται αντίγραφα των εγγράφων που τεκμηριώνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης, και κάθε άλλο έγγραφο το οποίο διαθέτει το θύμα και είναι χρήσιμο για την έκδοση απόφασης επί της αίτησης.

Παρέχεται η δυνατότητα λήψης οδηγιών, όχι από το δικαστήριο, αλλά από τις υπηρεσίες συνδρομής των θυμάτων αξιόποινων πράξεων (που συστήνονται στις γενικές διευθύνσεις κοινωνικής αρωγής και παιδικής μέριμνας σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 211/2004 περί συγκεκριμένων μέτρων για την πληροφόρηση, υποστήριξη και προστασία των θυμάτων αξιόποινων πράξεων), σύμφωνα με τον νόμο και κατόπιν αξιολόγησης για τον καθορισμό των αναγκών συνδρομής του θύματος.

Έχει συσταθεί τμήμα για την υποστήριξη των θυμάτων αξιόποινων πράξεων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προστασίας για τα θύματα αξιόποινων πράξεων εντός της οργανωτικής δομής κάθε γενικής διεύθυνσης. Το τμήμα στελεχώνεται από τρεις τουλάχιστον ειδικούς, και ειδικότερα κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και νομικό σύμβουλο.

Η διαδικασία πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας των θυμάτων αξιόποινων πράξεων απαρτίζεται από τα παρακάτω στάδια:

 1. αναγνωριστικά στοιχεία: βεβαίωση της ιδιότητας του θύματος αξιόποινης πράξης για τους σκοπούς του οικείου νόμου
 2. παραπομπή - καθοδήγηση του θύματος στην Υπηρεσία Συνδρομής Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων και στα τμήματα και τους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών που παρατίθενται στο άρθρο 3^1
 3. αρχική πληροφόρηση - παροχή γενικών πληροφοριών στα θύματα αναφορικά με τα δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να προσφύγουν
 4. αξιολόγηση της κατάστασης του θύματος από την Υπηρεσία Συνδρομής Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων και από τα τμήματα και παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3^1 για τον καθορισμό των μέτρων υποστήριξης και προστασίας που μπορεί να ληφθούν
 5. παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προστασίας
 6. παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών υποστήριξης και προστασίας.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας παρέχονται δωρεάν στα θύματα αξιόποινων πράξεων ή τα μέλη των οικογενειών τους από τις γενικές διευθύνσεις, μετά από αίτημα του θύματος ή των συγγενών του, και μπορούν επίσης να παρασχεθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής που ανήκουν σε κοινότητες, δήμους και συνοικίες καθώς και από ιδιωτικούς παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών.

Η αίτηση για τη χορήγηση υπηρεσιών συνδρομής και προστασίας απευθύνεται στη γενική διεύθυνση αλλά μπορεί επίσης να κατατεθεί σε ιδιωτικό ή δημόσιο πάροχο κοινωνικών υπηρεσιών, οπότε ο πάροχος πρέπει να ενημερώσει γραπτώς σχετικά τη γενική διεύθυνση στην περιφέρεια της οποίας ο δικαιούχος της εκάστοτε υπηρεσίας έχει την κατοικία ή διαμονή του.

Τα θύματα μπορεί επίσης να παραπεμφθούν, ανάλογα με τις αναγνωρισμένες ανάγκες τους, σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ή άλλες υπηρεσίες γενικού σκοπού που παρέχονται στην περιοχή τους, σύμφωνα με τον νόμο.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας προς τα θύματα αδικημάτων μπορεί να συνίστανται σε παροχή:

 1. πληροφοριών για τα δικαιώματα των θυμάτων
 2. ψυχολογικής συμβουλευτικής, συμβουλευτικής για τους κινδύνους της δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης ή του εκφοβισμού και της εκδίκησης
 3. συμβουλευτικής για οικονομικά και πρακτικά ζητήματα που έπονται του αδικήματος
 4. υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης/επανένταξης
 5. συναισθηματικής και κοινωνικής υποστήριξης για τον σκοπό της κοινωνικής επανένταξης
 6. πληροφόρησης και συμβουλευτικής αναφορικά με τον ρόλο του θύματος στην ποινική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της προπαρασκευής για τη συμμετοχή στη διαδικασία. Οι εν λόγω υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής αρωγής δεν συμπεριλαμβάνουν τη δωρεάν νομική συνδρομή των θυμάτων συγκεκριμένων αδικημάτων σύμφωνα με τα άρθρα 14-20 του νόμου αριθ. 211/2004 περί συγκεκριμένων μέτρων για την πληροφόρηση, υποστήριξη και προστασία θυμάτων αξιόποινων πράξεων ή τη νομική συνδρομή του παθόντος σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 135/2010 που θεσπίζει τον κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως μεταγενέστερα έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί
 7. καθοδήγησης του θύματος σε άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, κατά περίπτωση: κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, υπηρεσίες απασχόλησης, εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες γενικού σκοπού που παρέχονται σύμφωνα με τον νόμο.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Ναι. Τα ποσά που καταβάλλει ο δράστης ως αποζημίωση στο πλαίσιο της ποινικής δίκης και η αποζημίωση του θύματος από ασφαλιστική εταιρεία για τη ζημία που προκλήθηκε από την τέλεση του αδικήματος αφαιρούνται από το ποσό της κρατικής χρηματικής αποζημίωσης προς το θύμα.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι. Το θύμα μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) για να λάβει προκαταβολή από τη χρηματική αποζημίωση ίση με δέκα εθνικούς ακαθάριστους κατώτατους μισθούς, όπως έχουν καθοριστεί για το έτος κατά το οποίο το θύμα ζήτησε την προκαταβολή.

Η προκαταβολή μπορεί να ζητηθεί με την αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης ή με χωριστή αίτηση που μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μετά την καταγγελία στις διωκτικές αρχές ή την παραπομπή στο δικαστήριο, και πάντως εντός 30 ημερών το αργότερο από την ημέρα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση αποζημίωσης.

Προκαταβολή χορηγείται εφόσον το θύμα βρίσκεται σε επισφαλή οικονομική κατάσταση.

Αν η αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης απορριφθεί, το θύμα οφείλει να επιστρέψει την προκαταβολή, εκτός αν η αίτηση για χρηματική αποζημίωση απορρίφθηκε για τον μόνο λόγο ότι ο δράστης του αδικήματος δεν είναι αφερέγγυος ή δεν αγνοείται.

Το θύμα που έχει λάβει προκαταβολή από τη χρηματική αποζημίωση οφείλει να την επιστρέψει εφόσον δεν υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Ο νόμος αριθ. 211/2004 περί συγκεκριμένων μέτρων για την πληροφόρηση, υποστήριξη και προστασία των θυμάτων αξιόποινων πράξεων δεν επιβάλλει άλλον περιορισμό πλην αυτό του άρθρου 27 παρ. 2 και ειδικότερα το όριο των δέκα εθνικών ακαθάριστων κατώτατων μισθών που έχουν καθοριστεί για το έτος κατά το οποίο το θύμα υπέβαλε την αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης.

Αν η αξία της ζημίας αυξήθηκε μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Στην αίτηση προσαρτώνται αντίγραφα των εγγράφων που τεκμηριώνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης, και κάθε άλλο έγγραφο το οποίο βρίσκεται στην κατοχή του θύματος και είναι χρήσιμο για την έκδοση απόφασης επί της αίτησης (λ.χ., αποφάσεις, απόδειξη, τιμολόγιο ή έγγραφο που μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη πληρωμής, ιατρικές γνωματεύσεις, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης).

Η αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες ή κατά περίπτωση να συνοδεύεται από δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχουν τις παρακάτω πληροφορίες:

 1. το ονοματεπώνυμο, την ιθαγένεια, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την κατοικία ή διαμονή του θύματος
 2. την ημερομηνία, τον τόπο και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε το αδίκημα που προκάλεσε τη ζημία
 3. τις κατηγορίες της ζημίας που προέκυψε από την τέλεση οποιουδήποτε από τα παρακάτω αδικήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και εξ αμελείας, σωματική βλάβη, δόλια αξιόποινη πράξη που επιφέρει τη σωματική βλάβη του θύματος, βιασμός, συνουσία με ανήλικο και εξαναγκασμός σε ασέλγεια, εμπορία ανθρώπων και εμπορία ανηλίκων, τρομοκρατία, και κάθε άλλη δόλια αξιόποινη πράξη που τελείται με χρήση βίας
 4. κατά περίπτωση, τη διωκτική αρχή ή το δικαστήριο και την ημερομηνία καταγγελίας/παραπομπής
 5. κατά περίπτωση, τον αριθμό και την ημερομηνία της απόφασης ή του εγγράφου της διωκτικής αρχής, όταν ο δράστης είναι γνωστός, το θύμα υπέβαλε την αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης καταδικαστικής ή αθωωτικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου με την οποία επίσης επιδικάστηκε αποζημίωση ή της απόφασης περάτωσης της ποινικής διαδικασίας ή από την ημερομηνία που ο εισαγγελέας διέταξε την περάτωσης της δίκης
 6. την ιδιότητα του/της συζύγου, του τέκνου ή οικονομικά εξαρτώμενου προσώπου από τον θανόντα για τα θύματα που είναι σύζυγος, τέκνα και οικονομικά εξαρτώμενα μέλη των προσώπων που απεβίωσαν λόγω της τέλεσης οποιουδήποτε από τα παρακάτω αδικήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και εξ αμελείας, σωματική βλάβη, δόλια αξιόποινη πράξη που επιφέρει τη σωματική βλάβη του θύματος, βιασμός, συνουσία με ανήλικο και εξαναγκασμός σε ασέλγεια, εμπορία ανθρώπων και εμπορία ανηλίκων, τρομοκρατία, και κάθε άλλο έγκλημα εκ προθέσεως που τελείται με χρήση βίας
 7. το ποινικό μητρώο
 8. τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημίωση από τον δράστη ή την αποζημίωση του θύματος από ασφαλιστική εταιρεία για τη ζημία που προκλήθηκε από την τέλεση του αδικήματος.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι. Η αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης και η αίτηση για τη χορήγηση προκαταβολής δεν βαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Για εθνικές υποθέσεις, η αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης υποβάλλεται στο πρωτοδικείο στου οποίου την περιφέρεια έχει την κατοικία του το θύμα και διεκπεραιώνεται από δύο δικαστές της Επιτροπής Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων, που συστήνεται σε κάθε πρωτοδικείο.

Για διασυνοριακές υποθέσεις, η αρμόδια αρχή λήψης της απόφασης στη Ρουμανία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 είναι η Επιτροπή Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων του Πρωτοδικείου του Βουκουρεστίου.

Bulevardul UNIRII, αρ. 37, Τομέας 3, Βουκουρέστι, Τ.Κ. 030823
Τηλ. +40 214083600, +40 214083700
Φαξ +40 213187731
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Για εθνικές υποθέσεις, η αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης υποβάλλεται στο πρωτοδικείο στου οποίου την περιφέρεια έχει την κατοικία του το θύμα και διεκπεραιώνεται από δύο δικαστές της Επιτροπής Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων, που συστήνεται σε κάθε πρωτοδικείο.

Για διασυνοριακές υποθέσεις, αν το αδίκημα τελέστηκε εντός της επικράτειας της Ρουμανίας και το θύμα είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ που βρίσκεται νόμιμα στην επικράτεια της Ρουμανίας κατά την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος ή αλλοδαπός ή ανιθαγενής που διαμένει στην επικράτεια κράτους μέλους της ΕΕ, που βρίσκεται νόμιμα στην επικράτεια της Ρουμανίας κατά την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος, αρμόδια αρχή λήψης της απόφασης στη Ρουμανία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 είναι το Πρωτοδικείου του Βουκουρεστίου - η Επιτροπή για τη Χορήγηση Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων

Bulevardul UNIRII, αρ. 37, Τομέας 3, Βουκουρέστι, Τ.Κ. 030823
Τηλ. +40 214083600, +40 214083700
Φαξ +40 213187731
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι. Η απόφαση επί της αίτησης για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης και προκαταβολής από αυτή λαμβάνεται σε συνεδρίαση σε τμήμα, όπου το θύμα κλητεύεται να παραστεί. Η συμμετοχή του εισαγγελέα είναι υποχρεωτική.

Η Επιτροπή Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων, που απαρτίζεται από δύο δικαστές, μπορεί να καλεί πρόσωπα σε ακρόαση, να ζητά έγγραφα και τη διεξαγωγή κάθε άλλης απόδειξης που θεωρεί χρήσιμη για την έκδοση απόφασης επί της αίτησης.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Ένα έως δύο έτη.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Η Επιτροπή μπορεί να αποφανθεί διαζευκτικά τα παρακάτω:

 1. να κάνει δεκτή την αίτηση και να ορίσει το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης ή κατά περίπτωση της προκαταβολής αυτής
 2. να απορρίψει την αίτηση αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του νόμου για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης ή, κατά περίπτωση, της προκαταβολής αυτής.

Η απόφαση επί της αίτησης για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης ή προκαταβολής από τη χρηματική αποζημίωση επιδίδεται στο θύμα. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του εφετείου εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Η αίτηση για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις προσαρτάται Word (15 Kb) ro στη Διαταγή αριθ. 1319/C/13 Μαΐου 2008 του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Προς επιβεβαίωση

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Το θύμα μπορεί να λάβει νομική συνδρομή κατόπιν αιτήματος.

Η αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής κατατίθεται στο πρωτοδικείο στου οποίου την περιφέρεια έχει την κατοικία του το θύμα και διεκπεραιώνεται από δύο δικαστές της Επιτροπής για τη Χορήγηση Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων με οριστική απόφαση που εκδίδεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής.

Αντίγραφα των εγγράφων που τεκμηριώνουν τα στοιχεία που καταχωρίζονται στην αίτηση, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο του θύματος, που είναι χρήσιμο για τη διευθέτηση της αίτησης, προσαρτώνται στην αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής.

Η οριστική απόφαση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής λαμβάνεται σε συνεδρίαση σε τμήμα στην οποία κλητεύεται το θύμα να εμφανιστεί.

Όταν το θύμα δεν έχει επιλέξει συνήγορο υπεράσπισης, η οριστική απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 51/1995 για την οργάνωση και άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως έχει αναδημοσιευθεί, και όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα και τους κανονισμούς για το δικηγορικό επάγγελμα.

Η οριστική απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής επιδίδεται στο θύμα.

Η απορριπτική οριστική απόφαση επί της αίτησης για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής προσβάλλεται στο πρωτοδικείο στο οποίο υπάγεται η Επιτροπή Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης με αίτημα του θύματος εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση. Η προσφυγή εξετάζεται από σύνθεση δύο δικαστών.

Δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται σε οποιοδήποτε θύμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έως ποσό που αντιστοιχεί σε δύο εθνικούς ακαθάριστους κατώτατους μισθούς, όπως έχουν οριστεί για το έτος κατά το οποίο το θύμα υπέβαλε την αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής. Τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής αντλούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν επίσης αναλογικά στη χορήγηση των αναγκαίων ποσών για την εκτέλεση της απόφασης περί χορήγησης αποζημίωσης στο θύμα της αξιόποινης πράξης.

Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως η αρμόδια αρχή συνδρομής της Ρουμανίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 της οδηγίας 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου παρέχει στον αιτούντα της αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα να ζητήσει χρηματική αποζημίωση από το κράτος στου οποίου την επικράτεια τελέστηκε το αδίκημα, τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες και υποδείξεις αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης και τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα.

Βλ. Διαταγή αριθ. 1319/C/13 Μαΐου 2008 του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Διαταγής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκτελεί τα καθήκοντά του ως αρχή συνδρομής μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Δικαίου και Συνθηκών, η οποία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης με συναφή καθήκοντα. Τα καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως αρχή συνδρομής, όταν ο αιτών υποβάλλει αίτηση για χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης σε άλλο κράτος μέλος είναι κυρίως τα εξής: παραλαβή και βεβαίωση της παραλαβής της αίτησης του αιτούντος έλεγχος της αίτησης και ενημέρωση του αιτούντα κατά περίπτωση, για τους λόγους απόρριψης της αίτησης αν κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, αποστολή του εντύπου της αίτησης στον αιτούντα και καθοδήγηση στη συμπλήρωση του εντύπου υποβολή αιτήματος στον αιτούντα για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και/ή εγγράφων για τη συμπλήρωση της αίτησης διευκόλυνση της μετάφρασης της απόφασης που εξέδωσε η αρμόδια αρχή για τη λήψη απόφασης του κράτους στο οποίο ζητείται η χρηματική αποζημίωση από εξουσιοδοτημένο μεταφραστή και επιμέλεια της αποστολής της στον αιτούντα το συντομότερο δυνατό κ.ο.κ.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Η αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής και η αίτηση για τη χορήγηση του απαιτούμενου ποσού για την εκτέλεση της απόφασης χορήγησης αποζημίωσης στο θύμα της αξιόποινης πράξης μπορούν επίσης να υποβληθούν από μη κυβερνητικούς οργανισμούς των οποίων η δραστηριότητα περιλαμβάνει την προστασία των θυμάτων, εφόσον υπογράφονται από το θύμα πρέπει δε να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος και να συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.