Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Ο νόμος προβλέπει την καταβολή εφάπαξ χρηματικής αποζημίωσης για πρόσωπα που έχουν υποστεί σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα προμελετημένων εγκλημάτων βίας· δεν προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης για άλλες εγκληματικές πράξεις. Η αποζημίωση για σωματική βλάβη καταβάλλεται ειδικότερα στην περίπτωση των αξιόποινων πράξεων της ανθρωποκτονίας και της σωματικής βλάβης. Ο νόμος χαρακτηρίζει τα εγκλήματα της εμπορίας ανθρώπων, του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής βίας, της ενδοοικογενειακής βίας και της ακούσιας εξαφάνισης ως χωριστή κατηγορία αξιόποινων πράξεων, για τις οποίες υπάρχει επίσης αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Τα θύματα εγκλημάτων βίας λαμβάνουν αποζημίωση μόνο σε συνάρτηση με τον βαθμό της βλάβης που υπέστησαν (αποζημίωση για πόνο και μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα). Για τις αξιόποινες πράξεις της εμπορίας ανθρώπων, του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής βίας, της ενδοοικογενειακής βίας και της ακούσιας εξαφάνισης, ο νόμος προβλέπει αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Όταν ένα πρόσωπο αποβιώσει συνεπεία εγκλήματος βίας, ο νόμος ορίζει ότι οι συγγενείς, γεγονός που σημαίνει ότι ο/η σύζυγος και τα τέκνα που επιζούν του/της θανόντος/-ούσας έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν αποζημίωση· αν δεν υπάρχουν τέκνα, οι γονείς που επιζούν του/της θανόντος/-ούσας· κάθε πρόσωπο που ζούσε με τον/την θανόντα/-ούσα στο ίδιο νοικοκυριό επί τουλάχιστον ένα έτος πριν από τον θάνατό του/της και το οποίο διατηρούσε το κοινό νοικοκυριό μαζί με τον/την θανόντα/-ούσα, καθώς και κάθε πρόσωπο που συντηρείται από τον/την θανόντα/-ούσα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Όχι, σ’ αυτή την περίπτωση ο νόμος δεν προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης στους συγγενείς του θύματος της εγκληματικής πράξης.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση έχουν τα θύματα εγκλημάτων βίας που είναι πολίτες της Σλοβακικής Δημοκρατίας, πολίτες άλλου κράτους μέλους ή ανιθαγενείς με μόνιμη διαμονή στη Σλοβακική Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή, αν είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, υπό τους όρους και στο μέτρο που προβλέπεται από διεθνή συνθήκη, η οποία έχει αναγνωριστεί και κυρωθεί με τον τρόπο που προβλέπεται στον νόμο, εφόσον η βλάβη επήλθε στη Σλοβακική Δημοκρατία. Αποζημίωση μπορεί να ζητήσει και το θύμα εγκλήματος βίας, στο οποίο έχει χορηγηθεί άσυλο, επικουρική προστασία, προσωρινό άσυλο, άδεια παραμονής ή κατ’ εξαίρεση άδεια παραμονής στη Σλοβακική Δημοκρατία, εφόσον η βλάβη επήλθε στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι, η νομοθεσία της Σλοβακικής Δημοκρατίας δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία. Αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί μόνο αν η βλάβη επήλθε στην επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί εάν έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη και τα αποτελέσματα της ανάκρισης ή της συνοπτικής ανάκρισης από τις αρχές επιβολής του νόμου μέχρι στιγμής δεν εγείρουν εύλογες αμφιβολίες ως προς το αν το θύμα του εγκλήματος βίας υπέστη σωματική βλάβη από αξιόποινη πράξη. Αυτό σημαίνει ότι η αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί ήδη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, αλλά δεν έχει σημασία αν η ποινική δίωξη είναι αποτέλεσμα έγκλησης του θύματος ή όχι.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Υπουργείο αμέσως μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της ανάκρισης ή της συνοπτικής ανάκρισης από τις αρχές επιβολής του νόμου μέχρι στιγμής δεν εγείρουν εύλογες αμφιβολίες ως προς το αν το θύμα του εγκλήματος βίας υπέστη σωματική βλάβη από αξιόποινη πράξη.

Ωστόσο, η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή απόφασης για την επιβολή ποινής που εκδόθηκε στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, με την οποία ο δράστης κρίθηκε ένοχος για την τέλεση αξιόποινης πράξης η οποία προκάλεσε βλάβη στο θύμα, ή δικαστικής απόφασης με την οποία ο κατηγορούμενος αθωώθηκε λόγω ανικανότητας προς καταλογισμό λόγω ψυχικής διαταραχής ή επειδή ήταν ανήλικος και το θύμα δεν έχει αποζημιωθεί άλλως για τη σωματική βλάβη. Εάν η ποινική δίωξη ανασταλεί ή παύσει (ή αναβληθεί) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου αριθ. 301/2005 (Ποινικός Κώδικας), το θύμα μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση βάσει απόφασης της αρμόδιας αρχής που αναφέρει τα γεγονότα που περιγράφονται αναλυτικά ανωτέρω. Ωστόσο, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το αποτέλεσμα της ανάκρισης ή της συνοπτικής ανάκρισης από τις αρχές επιβολής του νόμου δεν πρέπει να αφήνει εύλογες αμφιβολίες ως προς το αν πράγματι τελέστηκε η αξιόποινη πράξη που προκάλεσε τη σωματική βλάβη στο θύμα.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη —αν έχει ταυτοποιηθεί;

Εάν το θύμα βίαιης αξιόποινης πράξης ζητήσει αποζημίωση μόνο μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας, το δικαίωμα αποζημίωσης εξαρτάται από την υποβολή αίτησης αποζημίωσης από τον δράστη στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας πριν από την ολοκλήρωση της ανάκρισης ή της συνοπτικής ανάκρισης. Αυτό δεν ισχύει αν η εγκληματική πράξη προκάλεσε θάνατο ή στην περίπτωση σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από το ποινικό αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων, του βιασμού, της σεξουαλικής βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης, της κακοποίησης συγγενή ή προσώπου που τελεί υπό τη φροντίδα του δράστη ή ακούσιας εξαφάνισης.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Εάν η ταυτότητα του δράστη της εγκληματικής πράξης που προκάλεσε τη βλάβη στο θύμα δεν είναι γνωστή, αν ο δράστης είναι αγνώστου διαμονής ή αν δεν είναι εφικτή η άσκηση ποινικής δίωξης λόγω νόμιμου κωλύματος και το θύμα δεν έχει αποζημιωθεί πλήρως με άλλον τρόπο για τη βλάβη, το θύμα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση μόνο εάν το αποτέλεσμα της ανάκρισης ή της προκαταρκτικής εξέτασης από τις αρχές επιβολής του νόμου δεν αφήνει εύλογες αμφιβολίες ως προς το αν τελέστηκε η αξιόποινη πράξη η οποία προκάλεσε σωματική βλάβη στο θύμα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τελεσίδικη απόφαση της αρχής επιβολής του νόμου ή του δικαστηρίου που επιλήφθηκε τελευταίο της υπόθεσης, προς απόδειξη των γεγονότων που περιγράφονται αναλυτικά ανωτέρω.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Υπουργείο μόλις κινηθεί η ποινική δίωξη. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία η δικαστική απόφαση που έκρινε τον δράστη ένοχο για την αξιόποινη πράξη κατέστη τελεσίδικη. Εάν η ταυτότητα του δράστη είναι άγνωστη ή η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του δεν είναι εφικτή λόγω νόμιμου κωλύματος, η αίτηση πρέπει να κατατεθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη τελεσίδικη η απόφαση της αρχής επιβολής του νόμου που επιλήφθηκε τελευταία της υπόθεσης. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, το δικαίωμα για αποζημίωση δυνάμει αυτού του νόμου παραγράφεται.

Εάν το δικαστήριο, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, παραπέμψει το θύμα εγκλήματος βίας και την αίτησή του για αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν από βλάβη, στην αστική διαδικασία ή σε διαδικασία ενώπιον άλλης αρχής, η αίτηση πρέπει να κατατεθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση που αφορά το δικαίωμα του θύματος να προσφύγει στην αστική διαδικασία ή σε άλλη διαδικασία καταστεί τελεσίδικη. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, το δικαίωμα για αποζημίωση δυνάμει αυτού του νόμου παραγράφεται.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Ενδεικτικά, η αποζημίωση καλύπτει τα ακόλουθα:

Αποζημίωση καταβάλλεται μόνο για σωματική βλάβη (αποζημίωση για πόνο και μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα) και, στις περιπτώσεις που καθορίζονται στον νόμο, για ηθική βλάβη. Η αποζημίωση δεν καλύπτει άλλες ζημίες ή έξοδα.

α) για το θύμα της αξιόποινης πράξης:

- Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • δαπάνες ιατρικής περίθαλψης (ιατρική περίθαλψη: νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)·
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που προκύπτουν από σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη περίοδο ιατρικών εξετάσεων, φυσιοθεραπεία, προσαρμογή οικιακού περιβάλλοντος, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)·
 • μόνιμες συνέπειες της βλάβης (π.χ. αναπηρία ή άλλο μόνιμο μειονέκτημα)·
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας της δυνατότητας απόκτησης εισοδήματος ή της μειωμένης ικανότητας βιοπορισμού, κ.λπ.)·
  • απώλεια ευκαιρίας
  • δαπάνες που σχετίζονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη βλάβη (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα)·
  • αποζημίωση για κλοπή ή φθορά περιουσιακών στοιχείων·
  • άλλη.

— Άνευ αντικειμένου

— Ψυχική (μη υλική) ζημιά:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος — αποζημίωση για ηθική βλάβη που προκλήθηκε από τις αξιόποινες πράξεις της εμπορίας ανθρώπων, του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής βίας, της ενδοοικογενειακής βίας και της ακούσιας εξαφάνισης.

β) για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

- Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας·
 • δαπάνες ιατρικής περίθαλψης (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)·
 • απώλεια ικανότητας βιοπορισμού ή ευκαιρίας.

— Άνευ αντικειμένου

— Ψυχική (μη υλική) ζημιά:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών και των δικαιούχων προσώπων/αποζημίωση στους επιζήσαντες, εάν το θύμα απεβίωσε —τα πρόσωπα που έχουν επιζήσει του θύματος το οποίο απεβίωσε λόγω βίαιης εγκληματικής πράξης λαμβάνουν αποζημίωση το ανώτατο όριο της οποίας προβλέπεται από τον νόμο και ισούται με 25 φορές τον κατώτατο μισθό κατά τον χρόνο τέλεσης της εγκληματικής πράξης. Εάν η αξιόποινη πράξη προκάλεσε θάνατο και έχει επιζήσει μόνο ένα θύμα εγκλήματος βίας το οποίο συντηρούταν από τον/την θανόντα/-ούσα, το θύμα δικαιούται αποζημίωση ίση με πενήντα φορές τον κατώτατο μηνιαίο μισθό που ισχύει κατά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη. Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Το ποινικό μητρώο δεν επηρεάζει τη λήψη αποζημίωσης από τη Σλοβακική Δημοκρατία. Η αρχή που λαμβάνει την απόφαση μπορεί να μειώσει το ποσό της αποζημίωσης ή να αποφασίσει να μην τη χορηγήσει αν το θύμα είναι συνυπαίτιο για τη βλάβη ή αν δεν άσκησε το δικαίωμά του να ζητήσει αποζημίωση από τον δράστη της εγκληματικής πράξης που προκάλεσε τη σωματική βλάβη.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η οικονομική κατάσταση του θύματος δεν έχει καμία επίπτωση στην απόφαση για την αποζημίωση.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Το ποσό της αποζημίωσης μπορεί να εξαρτηθεί από τον βαθμό συντρέχοντος πταίσματος του θύματος για τη σωματική βλάβη ή εάν το θύμα δεν έχει ασκήσει το δικαίωμά του να ζητήσει αποζημίωση απευθείας από τον δράστη της εγκληματικής πράξης.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Εάν η σωματική βλάβη έχει αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την έκταση της βλάβης που περιγράφεται αναλυτικά στη δικαστική απόφαση· σε άλλες περιπτώσεις σωματικής βλάβης, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, η ειδική νομοθεσία που διέπει τη χορήγηση αποζημίωσης για τον πόνο και τη μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη στις περιπτώσεις των εγκληματικών πράξεων της εμπορίας ανθρώπων, του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής βίας, της ενδοοικογενειακής βίας και της ακούσιας εξαφάνισης ισούται με το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού (κατά τον χρόνο επέλευσης της βλάβης), ενώ η αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης στους επιζήσαντες στην περίπτωση που το ποινικό αδίκημα προκάλεσε τον θάνατο του θύματος ισούται με 25 φορές τον κατώτατο μισθό (κατά τον χρόνο της βλάβης).

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Ο νόμος δεν ορίζει κατώτατο ποσό αποζημίωσης. Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται στο 50πλάσιο του κατώτατου μισθού που ισχύει κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος (σημείωση: σήμερα ανέρχεται σε 31.150 ευρώ).

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Εάν η ζημία που προκλήθηκε από σωματική βλάβη έχει αναγνωριστεί με τελεσίδικη απόφαση ή απόφαση για την επιβολή ποινής που εκδόθηκε στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, η αποζημίωση για τη βλάβη υπολογίζεται και επιδικάζεται με βάση την έκταση της βλάβης που αναφέρεται στη δικαστική απόφαση ή στην απόφαση επιβολής ποινής που εκδόθηκε στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Εάν το θύμα και η αίτηση που υπέβαλε στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας παραπεμφθούν στην αστική διαδικασία, ο υπολογισμός και η επιδίκαση της αποζημίωσης για τη σωματική βλάβη γίνονται με βάση την έκταση της βλάβης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου. Διαφορετικά, πρέπει να προσκομιστεί έκθεση πραγματογνωμοσύνης ή ιατρική γνωμάτευση η οποία περιέχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον καθορισμό του συγκεκριμένου ποσού της αποζημίωσης προκειμένου να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός του ποσού. Οι κανόνες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης εξειδικεύονται με τις νομοθετικές διατάξεις που καθορίζουν τους κανόνες για τον υπολογισμό της αποζημίωσης για σωματική βλάβη εν γένει και όχι μόνο για τον σκοπό της αποζημίωσης των θυμάτων εγκλημάτων βίας.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Ναι, αποζημίωση παρέχεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση για τη βλάβη με άλλο τρόπο (για παράδειγμα, μέσω ιδιωτικής ασφάλισης ή απευθείας από τον δράστη του εγκλήματος βίας).

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Δεν προβλέπονται προκαταβολές έναντι της αποζημίωσης.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα· το θύμα μπορεί να υποβάλει αίτηση για αποζημίωση πάνω από μια φορά (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας), ωστόσο η αίτηση πρέπει παρ’ όλ’ αυτά να κατατεθεί εντός της βασικής προθεσμίας (δηλαδή, το αργότερο ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου που έκρινε ένοχο τον δράστη κατέστη τελεσίδικη ή, εάν η ταυτότητα του δράστη δεν είναι γνωστή ή αν η ποινική του δίωξη δεν είναι εφικτή λόγω νόμιμου κωλύματος, εντός ενός έτους από την απόφαση της διωκτικής αρχής που επιλήφθηκε τελευταία της υπόθεσης). Ωστόσο, το συνολικό ποσό αποζημίωσης για την ίδια υπόθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενηνταπλάσιο του κατώτατου μισθού.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

 • την τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή την απόφαση της αρχής επιβολής του νόμου που επιλήφθηκε τελευταία της υπόθεσης· εάν το θύμα δεν είναι σε θέση να επισυνάψει την εν λόγω απόφαση, είναι αναγκαίο να αναφερθεί η αρχή επιβολής του νόμου ή το δικαστήριο που εξέτασε τελευταίο την αξιόποινη πράξη·
 • απόδειξη της σωματικής βλάβης που προκλήθηκε στο θύμα από το έγκλημα βίας· εάν το έγγραφο αυτό αποτελεί μέρος φακέλου έρευνας ή δικογραφίας, αντί να υποβάλει το ίδιο το έγγραφο, το θύμα του εγκλήματος βίας μπορεί απλώς να αναφέρει το έγγραφο και τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται· λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει το θύμα προκειμένου να αποζημιωθεί από τον δράστη της εγκληματικής πράξης η οποία προκάλεσε τη σωματική βλάβη ή τον δράστη της εγκληματικής πράξης της εμπορίας ανθρώπων, του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης ή της σεξουαλικής κακοποίησης·
 • έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η αξίωση υποβάλλεται από πρόσωπο που είναι θύμα εγκλήματος βίας και το οποίο ζούσε με τον/την θανόντα/-ούσα στο ίδιο νοικοκυριό κατά τον χρόνο του θανάτου του, εάν η αξιόποινη πράξη προκάλεσε τον θάνατο.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Η διαδικασία της αποζημίωσης δεν συνεπάγεται έξοδα.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας αποφασίζει για τις αιτήσεις αποζημίωσης.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Η αίτηση πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας), Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Το θύμα δεν απαιτείται να είναι παρόν.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας πρέπει να εκδώσει απόφαση επί της αίτησης αποζημίωσης εντός 4 μηνών. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που χρειάζονται οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου, τα δικαστήρια, άλλες κυβερνητικές αρχές, ανώτερες εδαφικές μονάδες, δήμοι ή άλλα πρόσωπα για την παροχή της συνεργασίας ή των εγγράφων που τους ζητήθηκαν και τα οποία είναι αναγκαία για την έκδοση της απόφασης.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας δεν κάνει δεκτή την αίτηση ή την κάνει μόνο εν μέρει δεκτή, το θύμα εγκλήματος βίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προστασία των υποκειμενικών δικαιωμάτων του υποβάλλοντας διοικητική ένσταση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου αριθ. 162/2015 (κώδικας διοικητικής διαδικασίας).

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας τα θύματα ενημερώνονται από τις αρχές που διεξάγουν την έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις λήψης αποζημίωσης από τη Σλοβακική Δημοκρατία.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Πληροφορίες για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιπλέον, το θύμα που καταθέτει στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας λαμβάνει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας) σχετικά με οργανισμούς που προσφέρουν βοήθεια και στήριξη στα θύματα.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Δεν παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή ειδικά για τον σκοπό της υποβολής αίτησης αποζημίωσης. Μπορείτε να κάνετε χρήση της γενικής νομικής συνδρομής που παρέχεται από το κράτος μέσω του Κέντρου Νομικής Συνδρομής. Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει βασική καθοδήγηση για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, υπάρχουν οργανισμοί που προσφέρουν βοήθεια και στήριξη στα θύματα εγκλημάτων βίας, αλλά επί του παρόντος λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.