Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε θύματα βίαιων εκ προθέσεως εγκληματικών πράξεων. Πρόκειται για εγκληματικές πράξεις οι οποίες τελέστηκαν από τον δράστη με πρόθεση και συνιστούν άμεση επίθεση κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, με χρήση βίας (εγκλήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, όπως η ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, η ανθρωποκτονία, η σωματική βλάβη) ή προσβολή της γενετήσιας ακεραιότητας (σεξουαλικά εγκλήματα).

Επιπλέον προϋπόθεση είναι να πρόκειται για εγκληματική πράξη που, κατά τον ποινικό κώδικα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για εγκληματικές πράξεις χρηματικής (οικονομικής) φύσης.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Δεν δικαιούστε αποζημίωση για ελάσσονες βλάβες (π.χ., μώλωπες, εκδορές, ελαφρές κακώσεις) ή για άλλες σωματικές βλάβες που έχουν μόνο προσωρινό, επιφανειακό αποτέλεσμα ή που επηρεάζουν την υγεία του θύματος προσωρινά και σε μικρότερο βαθμό.

Αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί αν η σωματική βλάβη χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ελάσσων (π.χ. τραύματα μαλακών μορίων για τα οποία χρειάζονται ράμματα, απλά κατάγματα, απλές εξαρθρώσεις και διαστρέμματα, απλές ρήξεις τυμπάνου, διασείσεις με πολύ βραχεία απώλεια συνείδησης, απώλεια ενός-δύο δοντιών, απώλεια μίας άρθρωσης δακτύλου).

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι, αποζημίωση για ψυχική οδύνη λόγω του θανάτου αγαπημένου προσώπου μπορεί επίσης να δοθεί στα πρόσωπα που έχουν επιζήσει αυτού, δηλαδή στα πρόσωπα τα οποία εξαρτώνταν από το θύμα το οποίο έχασε τη ζωή του ή είχαν δικαίωμα στήριξης από αυτό (ιδίως, ανήλικα τέκνα και τέκνα κάτω των 26 ετών τα οποία παρακολουθούν σπουδές πλήρους φοίτησης· σύζυγος ή εκτός γάμου σύντροφος που δεν διέθετε μέσα βιοπορισμού και ήταν άνεργος για λόγους για τους οποίους δεν ευθυνόταν· γονείς, αν δεν διαθέτουν και δεν μπορούν να αποκτήσουν επαρκή μέσα βιοπορισμού).

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Όχι.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Όχι. Τυπική προϋπόθεση της χορήγησης αποζημίωσης είναι να είναι ο αιτών πολίτης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι, για να ζητηθεί αποζημίωση, η εγκληματική πράξη πρέπει να έχει τελεστεί στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ή σε σλοβενικό πλοίο ή αεροσκάφος, ανεξάρτητα από το πού βρισκόταν αυτό κατά τον χρόνο τέλεσης της εγκληματικής πράξης.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, η πράξη πρέπει να έχει καταγραφεί ή καταγγελθεί στην αρμόδια αρχή (αστυνομία, εισαγγελία) και να έχει αντιμετωπιστεί ως εγκληματική πράξη (και όχι, για παράδειγμα, ως πταίσμα), ενώ πρέπει να υπάρχει εύλογη πιθανολόγηση ότι τελέστηκε η εγκληματική πράξη (υποβολή έγκλησης στην εισαγγελία).

Υποχρεούμαι να αναμείνω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, αλλά πρέπει να υφίσταται εύλογη πιθανολόγηση ότι τελέστηκε η εγκληματική πράξη, γεγονός που σημαίνει ότι, κατά κανόνα, πρέπει τουλάχιστον να έχει κατατεθεί έγκληση, την οποία η αστυνομία θα διαβιβάσει στην εισαγγελία μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς της.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Κατά κανόνα, βάση της αποζημίωσης που χορηγείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση με την οποία επιδικάστηκε αποζημίωση στο θύμα και η οποία μπορεί να έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της ποινικής δίκης (απόφαση επί της πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη) ή σε αστική δίκη (απόφαση επί αγωγής). Πρόσθετη προϋπόθεση είναι να μην έχει τελεσφορήσει ή να είναι αδύνατη η αναγκαστική εκτέλεση (είσπραξη της οφειλής) βάσει της εν λόγω απόφασης (ο δράστης δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αναγκαστική εκτέλεση επί των περιουσιακών στοιχείων του).

Προβλέπονται, ωστόσο, εξαιρέσεις κατά τις οποίες δεν είναι απαραίτητο να αξιωθεί αποζημίωση πρώτα από τον δράστη:

— όταν το θύμα της εγκληματικής πράξης ανήκει σε μια από τις ειδικά προστατευόμενες ομάδες — παιδιά, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, άτομα με αναπηρία, πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (σε διασυνοριακές υποθέσεις)·

— αν ο δράστης παραμένει άγνωστος (τρεις μήνες μετά την καταγραφή ή την καταγγελία της εγκληματικής πράξης και δεν έχει ταυτοποιηθεί πριν από την απόφαση της επιτροπής αποζημιώσεων) ή αν ο δράστης δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά (π.χ. ο δράστης έχει χάσει τη ζωή του ή είναι ανήλικος κάτω των 14 ετών και μη ποινικά υπεύθυνος).

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Εάν ο δράστης παραμένει άγνωστος (τρεις μήνες μετά την καταγραφή ή την καταγγελία της εγκληματικής πράξης και δεν έχει ταυτοποιηθεί πριν από την έκδοση της απόφασης της επιτροπής αποζημιώσεων), το θύμα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση.

Κατά κανόνα, η αποζημίωση συνδέεται με την καταδίκη του δράστη όταν αξιώνεται με βάση εκτελεστό τίτλο — δικαστική απόφαση (σε ποινική ή αστική δίκη) με την οποία επιδικάζεται αποζημίωση στο θύμα, αλλά το θύμα δεν μπορεί να την εισπράξει από τον δράστη (η εκτέλεση είναι ανεπιτυχής ή αδύνατη).

Αν το θύμα έχει ειδικό καθεστώς (παιδιά, άτομα με αναπηρία, θύματα ενδοοικογενειακής βίας και θύματα–υπήκοοι άλλων κρατών μελών της ΕΕ σε διασυνοριακές υποθέσεις), η καταδίκη του δράστη δεν αποτελεί προϋπόθεση της αίτησης αποζημίωσης.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, προβλέπονται δύο προθεσμίες για την αίτηση αποζημίωσης.

Στις υποθέσεις στις οποίες ο δράστης είναι άγνωστος ή το θύμα ανήκει σε ειδική κατηγορία (παιδιά, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, άτομα με αναπηρίες, υπήκοοι άλλων κρατών μελών της ΕΕ), η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία τέλεσης της εγκληματικής πράξης.

Στις υποθέσεις στις οποίες πρώτα πρέπει να αναζητηθεί αποζημίωση από τον δράστη, η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης ή της κοινοποίησης ότι η αναγκαστική εκτέλεση δεν τελεσφόρησε· αν δεν έχει κινηθεί εκτέλεση, η προθεσμία είναι τρεις μήνες από την πληροφόρηση ότι δεν είναι εφικτή η αναγκαστική εκτέλεση.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Για παράδειγμα, η αποζημίωση θα καλύψει:

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση) — ΝΑΙ, μόνο όμως αν το πρόσωπο δεν δικαιούται επαρκείς παροχές από την ασφάλιση αναπηρίας και συνταξιοδότησης· για το ποσό των εξόδων υπηρεσιών υγείας το οποίο καλύπτεται από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, έως το ποσό των 20 000 EUR
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.) — ΟΧΙ
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.) — ΟΧΙ
  • απώλεια ευκαιρίας — ΟΧΙ
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα) — ΟΧΙ
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων — ΟΧΙ
  • άλλη

— Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματοςΝΑΙ, για σωματικό ή ψυχικό πόνο (λόγω υποβάθμισης της ποιότητας ζωής, παραμόρφωσης, μειωμένης ελευθερίας, προσβολής της αξιοπρέπειας και άλλων δικαιωμάτων της προσωπικότητας)· δεν προβλέπεται αποζημίωση λόγω φόβου που αισθάνθηκε το θύμα.

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας — ΟΧΙ, διότι πρόκειται πλέον για κοινωνικό δικαίωμα το οποίο εκτελείται βάσει άλλου νόμου·
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση) — ΝΑΙ (μόνο για τα θύματα), για το ποσό των εξόδων υπηρεσιών υγείας το οποίο καλύπτεται από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και μόνο αν το πρόσωπο δεν διαθέτει υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλεια υγείας
 • απώλεια διατροφήςΝΑΙ, για τα παιδιά του θανόντος τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις σύνταξης επιζώντος (έως 15 ετών ή έως 26 ετών αν σπουδάζουν με καθεστώς πλήρους φοίτησης), αλλά στα οποία δεν χορηγήθηκε η σύνταξη (για λόγους που αφορούν τον θανόντα)
 • απώλεια ευκαιρίας — ΟΧΙ

— Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες σε περίπτωση θανάτου του θύματος — ΝΑΙ, οι επιζώντες αποζημιώνονται για τον ψυχικό πόνο που βίωσαν λόγω της απώλειας αγαπημένου τους προσώπου

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)
  • απώλεια ευκαιρίας
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα)
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων
  • άλλη

— Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας

 

— Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση κατά κανόνα καταβάλλεται εφάπαξ, εκτός αν χρειάζεται να αποκρυσταλλωθούν οι μελλοντικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αποζημίωσης για συγκεκριμένες περιόδους (π.χ. εκπαίδευση παιδιού με καθεστώς πλήρους φοίτησης).

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Κατά την έκδοση της απόφασης για την αποζημίωση, συνεκτιμάται η συμπεριφορά του αιτούντος κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση της εγκληματικής πράξης, καθώς και η συμβολή του στην επέλευση και την έκταση της ζημίας, και, βάσει των στοιχείων αυτών, είναι δυνατόν να μειωθεί αναλογικά η αποζημίωση ή να απορριφθεί η αίτηση.

Δεν εξετάζεται το ποινικό μητρώο του αιτούντος, ενώ η μη συνεργασία του στη διαδικασία αποζημίωσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδειχθούν περιστάσεις οι οποίες είναι σημαντικές για τη θεμελίωση του δικαιώματος αποζημίωσης, με αποτέλεσμα να κριθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης ζημιών. Εάν ο αιτών δεν ανταποκριθεί στο αίτημα της αρχής να συμπληρώσει την αίτηση αποζημίωσής του, η εν λόγω ατελής αίτηση μπορεί να απορριφθεί.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Δεν ελέγχεται η οικονομική κατάσταση του θύματος και συνεπώς δεν επηρεάζεται από αυτή η αναγνώριση του δικαιώματος αποζημίωσης ή το ποσό της .

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Ναι, η αποζημίωση μειώνεται κατά το ποσό των άλλων αποζημιώσεων, παροχών ή άλλων πληρωμών που ενδεχομένως έχει λάβει ο αιτών σε οποιαδήποτε άλλη βάση για τον ίδιο τύπο ζημίας.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Ως προς τον σωματικό πόνο και την ψυχική οδύνη, λαμβάνονται υπόψη τα ανώτατα προβλεπόμενα ποσά αποζημίωσης για το κάθε είδος ζημίας και η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με τα εν λόγω όρια και σε συνάρτηση με τη βαρύτητα της βλάβης ή το είδος της ζημίας.

Ως προς τον σωματικό πόνο, υπάρχουν ειδικοί κανόνες που κατηγοριοποιούν τις βλάβες και το ανώτατο και κατώτατο ποσό αποζημίωσης για τις εν λόγω κατηγορίες ορίζονται από τον νόμο — από 50 EUR έως 500 ευρώ για τις ελάσσονες βλάβες, από 100 EUR σε 1 000 ευρώ για τις μέσης βαρύτητας βλάβες, από 250 EUR έως 2 500 για τις σοβαρές βλάβες, από 500 EUR σε 5 000 EUR για τις πολύ σοβαρές βλάβες και από 1 000 EUR έως 10 000 EUR για τις εξαιρετικά σοβαρές βλάβες.

Για τα άλλα είδη ζημίας, ο νόμος παραπέμπει σε άλλους κανονισμούς. Τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης αναγνωρίζονται στο ποσό των εξόδων για την παροχή υπηρεσιών υγείας που καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλειας υγείας, τα οποία θα δικαιούνταν το δικαιούχο πρόσωπο σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Χρηματική αποζημίωση λόγω της απώλειας διατροφής προβλέπεται για τους επιζώντες θύματος που έχει χάσει τη ζωή του, στο μέτρο που ορίζει η σλοβενική νομοθεσία περί ασφάλισης σύνταξης και αναπηρίας σχετικά με τις συντάξεις επιζώντος.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Ναι, για σωματικό πόνο το κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί είναι 50 EUR και το ανώτατο είναι 10 000 EUR, ενώ για ψυχική οδύνη το ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί είναι 10 000 EUR.

Αποζημίωση για ψυχική οδύνη η οποία έχει προκληθεί από τον θάνατο αγαπημένου προσώπου μπορεί να χορηγηθεί σε όλους τους συγγενείς του θανόντος, έως το ποσό των 10 000 EUR.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Όχι. Στο έντυπο της αίτησης μπορείτε να αναφέρετε το ποσό της αποζημίωσης, αλλά αυτό δεν αποτελεί νόμιμο προαπαιτούμενο.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Ναι. Κατά τον νόμο, η αποζημίωση που ορίζεται για κάθε τύπο ζημίας μειώνεται κατά το ποσό των άλλων αποζημιώσεων, παροχών ή άλλων πληρωμών που ενδεχομένως έχει λάβει ο αιτών σε οποιαδήποτε άλλη βάση για τον ίδιο τύπο ζημίας.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Ο νόμος δεν προβλέπει προσαρμογή λόγω μεταβολής των συνθηκών.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Κατά τον νόμο, η αίτηση πρέπει να τεκμηριώνεται με τα παρακάτω έγγραφα:

 • πληρεξούσιο
 • αντίγραφο της έκθεσης της αστυνομίας (ή των εγγράφων του άλλου οργάνου που διενήργησε την προανάκριση/ανάκριση)
 • συναφείς ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιητικά
 • δήλωση του αιτούντα σχετικά με την εκ μέρους του επιδίωξη αποζημίωσης από άλλες πηγές.

Στην περίπτωση που ο αιτών ζητεί αποζημίωση αφότου αποπειράθηκε χωρίς αποτέλεσμα να την εισπράξει από τον δράστη, πρέπει επίσης να επισυναφθούν τα παρακάτω έγγραφα:

 • αντίγραφο της απόφασης (με την οποία επιδικάστηκε η αποζημίωση)
 • αντίγραφο της εντολής εκτέλεσης και αποδεικτικά στοιχεία ότι η εκτέλεση δεν τελεσφόρησε ή ήταν αδύνατη.

Η αρχή μπορεί να ζητήσει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη της πλήρωσης των όρων χορήγησης αποζημίωσης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι. Δεν επιβάλλονται τέλη για αιτήσεις, αγωγές και αποφάσεις στις διαδικασίες αποζημίωσης κατά τον εν λόγω νόμο.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Η επιτροπή αποζημίωσης των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj — η «επιτροπή αποζημιώσεων»).

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministrstvo za pravosodje), Župančičeva 3, 1000 Λουμπλιάνα.

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Η νόμιμη προθεσμία για την έκδοση απόφασης είναι 3 μήνες από την παραλαβή της πλήρους αίτησης. Κατά κανόνα, η συνολική διαδικασία διαρκεί λιγότερο από έξι μήνες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Η απόφαση της επιτροπής αποζημιώσεων μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/kazniva-dejanja/odskodnine-zrtvam-kaznivih-dejanj.html

Η αγγλική εκδοχή του δικτυακού τόπου:

https://www.gov.si/en/topics/compensation-for-victims-of-crimes/

Πληροφορίες παρέχονται επίσης γραπτώς ή τηλεφωνικά:

Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj
Župančičeva 3, 1000 Λουμπλιάνα

Tηλ.: +386 1 369 5442

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gp.mp@gov.si

Κατά τον νόμο, η αστυνομία οφείλει να παρέχει βασικές πληροφορίες για τον τρόπο που οι πολίτες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους. Επιπλέον, άλλοι κρατικοί οργανισμοί που ασχολούνται με θύματα εγκληματικών πράξεων επίσης είναι γενικά εξοικειωμένοι με τα εν λόγω δικαιώματα και παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες (κέντρα κοινωνικής εργασίας, ΜΚΟ συνδρομής θυμάτων).

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία μπορώ να απευθυνθώ;

Βλ. παραπάνω.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Δεν παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τους κανόνες της γενικής διοικητικής διαδικασίας, ωστόσο, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να τηρούν την αρχή της προστασίας των δικαιωμάτων του αιτούντος, γεγονός που σημαίνει ότι ο εκάστοτε υπάλληλος οφείλει να παρέχει στον αιτούντα τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του, να τον ενημερώνει σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματά του, να τον καλεί να συμπληρώσει την αίτηση και να του παρέχει εξηγήσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν παραβλάπτονται τα δικαιώματά του από τυχόν άγνοια ή έλλειψη γνώσεων.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, ορισμένες ΜΚΟ παρέχουν συνδρομή στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων των θυμάτων [π.χ. το Σωματείο για την Ειρηνική Επικοινωνία (Društvo za nenasilno komunikacijo)].

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.