Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Στο ισπανικό δίκαιο, η συνήθης διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης λόγω προκληθείσας βλάβης είναι η ποινική διαδικασία, στην οποία οι αστικές ευθύνες αναλύονται μαζί με τις ποινικές. Για τον λόγο αυτό, το τοπικό ποινικό δικαστήριο (Juzgado de Instrucción) παρέχει τη δυνατότητα δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής στο άτομο που έχει υποστεί βλάβη, ώστε να είναι σε θέση να δηλώσει αν επιθυμεί να προβάλει την αξίωσή του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ή να επιφυλαχθεί του δικαιώματός του να ζητήσει αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστη στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας.

Αν δηλώσει ότι επιθυμεί να ζητήσει αποζημίωση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, ο ζημιωθείς μπορεί να επιλέξει είτε να ασκηθεί πολιτική αγωγή στο όνομά του από τον εισαγγελέα (αυτό θα συμβεί επίσης αν δεν δηλώσει την προτίμησή του) είτε, αν το επιθυμεί, να παραστεί στη διαδικασία (μέσω δικηγόρου ή δικαστικού παραστάτη).

Αν επιλέξει να ζητήσει αποζημίωση εκτός του πλαισίου της ποινικής διαδικασίας, ο ζημιωθείς πρέπει να κινήσει αστική διαδικασία σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της διαδικασίας.

Στις υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα, για παράδειγμα αν το αδίκημα διαπράχθηκε σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό στο οποίο διαμένει το θύμα, αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί δυνάμει του εθνικού δικαίου κατά του δράστη του εγκλήματος ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση.

Το ισπανικό δίκαιο προβλέπει ειδικά συστήματα αποζημίωσης για τις βίαιες εγκληματικές πράξεις, τα σεξουαλικά εγκλήματα και τα εγκλήματα τρομοκρατίας.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Για τις βίαιες εγκληματικές πράξεις και τα σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράττονται στην Ισπανία και επιφέρουν θάνατο, σοβαρές σωματικές βλάβες ή σοβαρές βλάβες στη σωματική ή ψυχική υγεία, η Ισπανία διαθέτει ένα σύστημα ενισχύσεων για αυτό το είδος εκ προθέσεως (σκόπιμων) και βίαιων εγκληματικών πράξεων. Ενίσχυση χορηγείται επίσης στα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων, ακόμη και όταν τα εγκλήματα αυτά διαπράττονται χωρίς την άσκηση βίας.

Σε γενικές γραμμές, η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία οικονομική ενίσχυση μπορεί να ληφθεί αν κατά τον χρόνο της εγκληματικής πράξης:

 • το θύμα είναι Ισπανός υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ·
 • το θύμα έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ισπανία, ακόμη και αν δεν είναι Ισπανός υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ·
 • το θύμα είναι υπήκοος άλλου κράτους που χορηγεί παρόμοιες ενισχύσεις σε Ισπανούς στην επικράτειά του.

Σε περίπτωση θανάτου, οι προαναφερθείσες απαιτήσεις ιθαγένειας ή διαμονής ισχύουν για τους δικαιούχους και όχι για τον θανόντα.

Σε περίπτωση σοβαρής σωματικής βλάβης ή σοβαρής βλάβης στη σωματική ή ψυχική υγεία, δικαιούχοι θα είναι τα άμεσα θύματα, δηλαδή όσοι υπέστησαν τη βλάβη.

Βλάβες που παρέχουν δικαίωμα οικονομικής ενίσχυσης είναι αυτές που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή τη σωματική ή ψυχική υγεία και οι οποίες προκαλούν στο θύμα προσωρινή ανικανότητα η οποία διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες, ή τουλάχιστον 33 % μόνιμη αναπηρία.

Για τα εγκλήματα τρομοκρατίας, υπάρχουν διάφορα είδη κρατικής ενίσχυσης που προορίζονται για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να αποζημιώνονται για τις βλάβες που υπέστησαν από τέτοια εγκλήματα. Απαιτείται άμεση σύνδεση μεταξύ της τρομοκρατικής πράξης και της βλάβης που επήλθε.

Οι ακόλουθες ζημίες και βλάβες είναι επιλέξιμες για αποζημίωση:

 • Σωματικές βλάβες, που αφορούν είτε τη σωματική είτε την ψυχική υγεία, καθώς και δαπάνες ιατρικής περίθαλψης, τεχνητών μελών και χειρουργικών επεμβάσεων.
 • Οι εν λόγω δαπάνες καταβάλλονται στον ζημιωθέντα μόνο αν δεν καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από το δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα πρόνοιας στο οποίο υπάγεται.
 • Υλικές ζημίες που προκαλούνται σε κατοικίες φυσικών προσώπων, σε εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ή σε κεντρικά γραφεία πολιτικών κομμάτων, συνδικαλιστικών οργανώσεων ή κοινωνικών οργανώσεων.
 • Το κόστος προσωρινής στέγασης κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής στις συνήθεις κατοικίες φυσικών προσώπων.
 • Ζημίες που προκαλούνται σε ιδιωτικά οχήματα, καθώς και σε οχήματα που χρησιμοποιούνται για χερσαίες μεταφορές ανθρώπων ή προϊόντων, εξαιρουμένων των δημόσιων οχημάτων.

Με εξαίρεση τις σωματικές βλάβες, η αποζημίωση για τις προαναφερθείσες ζημίες είναι επικουρική έναντι αυτής που παρέχεται για το ίδιο περιστατικό από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα ή αυτής που προβλέπεται από σύμβαση ασφάλισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αποζημίωση θα συνίσταται στη διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από τον άλλο δημόσιο φορέα ή την ασφαλιστική εταιρεία και της επίσημα αποτιμηθείσας ζημίας.

Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται ανάλογα με τη βλάβη που επήλθε (σοβαρότητα των τραυματισμών και είδος της αναπηρίας που προκαλούν, θάνατος κ.λπ.).

Άλλα είδη ενίσχυσης:

 • για σπουδές: στην περίπτωση που μια τρομοκρατική ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές σωματικές βλάβες σε σπουδαστή, τους γονείς ή τους κηδεμόνες του, ή που οι εν λόγω βλάβες τους καθιστούν ανίκανους για την άσκηση του επαγγέλματός τους·
 • άμεση ψυχολογική και ψυχοπαιδαγωγική συνδρομή τόσο, τόσο για τα θύματα όσο και για τους συγγενείς τους·
 • έκτακτη και ειδική ενίσχυση για τον μετριασμό καταστάσεων προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης των θυμάτων που είτε δεν καλύπτονται καθόλου είτε καλύπτονται κατά τρόπο εμφανώς ανεπαρκή από τη συνήθη ενίσχυση.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων που οδηγούν άμεσα στον θάνατο του θύματος, τα έμμεσα θύματα μπορούν να είναι δικαιούχοι αν, τη στιγμή που διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη, το θύμα ήταν Ισπανός ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή, σε αντίθετη περίπτωση, είχε τη συνήθη διαμονή του στην Ισπανία ή ήταν υπήκοος άλλου κράτους που χορηγεί παρόμοια ενίσχυση στους Ισπανούς στην επικράτειά του.

Δικαιούχοι ως έμμεσα θύματα μπορούν να είναι οι εξής:

 • Ο/Η σύζυγος του/της θανόντα/-ούσας, αν δεν ήταν νομίμως σε διάσταση, ή το πρόσωπο που συμβίωνε με τον/την θανόντα/-ούσα σε μόνιμη βάση σε σχέση παρόμοια με γάμο για τουλάχιστον δύο έτη πριν από τον θάνατο, εκτός αν είχαν αποκτήσει παιδιά, οπότε αρκεί η απλή συμβίωση.
 • Πρόσωπο που καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση οποιασδήποτε μορφής, όταν ο/η θανών/-ούσα ήταν σύζυγός του/της ή πρόσωπο με το οποίο συνδεόταν ή είχε συνδεθεί με παρόμοια σταθερή σχέση, δεν μπορεί να είναι δικαιούχος.
 • Τα παιδιά του/της θανόντα/-ούσας που ήταν εξαρτώμενα από αυτόν/-ήν και ζούσαν μαζί του/της, βάσει της παραδοχής ότι τα παιδιά που είναι ανήλικα ή ενήλικα με αναπηρία είναι οικονομικά εξαρτώμενα.
 • Οι γονείς του/της θανόντος/-ούσας που ήταν οικονομικά εξαρτώμενοι από αυτόν/-ήν, αν δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο που να εμπίπτει στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.
 • Οι γονείς ανηλίκων που χάνουν τη ζωή τους ως άμεση συνέπεια εγκληματικής πράξης θεωρούνται επίσης έμμεσα θύματα για τους σκοπούς της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται από το ισπανικό δίκαιο.

Σε περίπτωση θανάτου ανηλίκου ή ατόμου με αναπηρία ως άμεση συνέπεια εγκληματικής πράξης, οι γονείς ή οι κηδεμόνες του ανηλίκου ή του ατόμου με αναπηρία δικαιούνται μόνο ενίσχυση που συνίσταται σε αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας που έχουν πράγματι καταβάλει, έως το νόμιμα καθορισμένο όριο.

Στις περιπτώσεις των σεξουαλικών εγκλημάτων που προκαλούν βλάβη στην ψυχική υγεία του θύματος, το ύψος της ενίσχυσης καλύπτει το κόστος της θεραπευτικής αγωγής που επιλέγει ελεύθερα το θύμα, έως το μέγιστο όριο που ορίζεται από τη νομοθεσία.

Σε περίπτωση εγκλήματος τρομοκρατίας, αν αυτό έχει προκαλέσει τον θάνατο του άμεσου θύματος, δικαιούχοι της ενίσχυσης μπορούν να είναι οι εξής:

 • ο/η σύζυγος του/της θανόντα/-ούσας·
 • ο/η εκτός γάμου σύντροφος με τον/την οποίο/-α ο/η θανών/-ούσα συμβίωνε για τουλάχιστον δύο έτη·
 • ο/η εκτός γάμου σύντροφος με τον/την οποίο/-α ο/η θανών/-ούσα είχε αποκτήσει παιδιά·
 • οι γονείς του/της θανόντα/-ούσας αν ήταν οικονομικά εξαρτώμενοι από αυτόν/-ήν· αν δεν υπάρχουν γονείς και με αυτή τη σειρά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και οι παππούδες/γιαγιάδες του/της θανόντα/-ούσας οι οποίοι ήταν οικονομικά εξαρτώμενοι από αυτόν/-ήν·
 • αν δεν υπάρχει κανένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, τα παιδιά και, αν δεν υπάρχουν, οι γονείς που δεν εξαρτώνταν οικονομικά από τον/την θανόντα/-ούσα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Στην περίπτωση των βίαιων ή των σεξουαλικών εγκλημάτων που έχουν προκαλέσει στο θύμα σοβαρές σωματικές βλάβες ή σοβαρές βλάβες στη σωματική ή ψυχική του υγεία, μόνο τα άμεσα θύματα έχουν το δικαίωμα να λάβουν αποζημίωση, δηλαδή εκείνα που υπέστησαν τις βλάβες. Τα έμμεσα θύματα μπορούν να λάβουν ενίσχυση μόνο στην περίπτωση θανάτου του άμεσου θύματος, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρείται ότι δικαιούνται τα από τον νόμο προβλεπόμενα δικαιώματα και παροχές:

 • οι θανόντες/-ούσες ή εκείνοι που υπέστησαν σωματική και/ή ψυχική βλάβη ως αποτέλεσμα της τρομοκρατικής ενέργειας·
 • τα πρόσωπα που υπέστησαν υλική ζημία, αν δεν θεωρούνται θύματα τρομοκρατικής ενέργειας ή δεν δικαιούνται ενίσχυση, οφέλη ή αποζημίωση για άλλο λόγο·
 • τα πρόσωπα τα οποία, στην περίπτωση θανάτου του θύματος και σύμφωνα με τους όρους και τη σειρά προτεραιότητας που ορίζονται από τη νομοθεσία, μπορεί να δικαιούνται την ενίσχυση ή δικαιώματα λόγω συγγένειας (μέλη της οικογένειας), συμβίωσης ή σχέσης εξάρτησης με τον θανόντα.
 • τα πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι υπέστησαν άμεσες και επανειλημμένες απειλές ή πιέσεις από τρομοκρατική οργάνωση·
 • τα τραυματισμένα πρόσωπα που υπέστησαν βλάβες οι οποίες οδήγησαν σε διαφόρων βαθμών αναπηρία, έως τον δεύτερο βαθμό συγγένειας·
 • τα πρόσωπα που υπήρξαν στόχοι τρομοκρατικής επίθεσης αλλά δεν υπέστησαν βλάβες, δικαιούνται μετάλλια και τιμές, αλλά καμία οικονομική αποζημίωση.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων ή των σεξουαλικών εγκλημάτων:

Ναι, αν το κράτος του οποίου το θύμα είναι υπήκοος χορηγεί παρόμοια ενίσχυση στους Ισπανούς υπηκόους στην επικράτειά του. Αυτή η πρακτική αναγνώρισης, στην οποία γίνεται επίκληση της ισχύουσας νομοθεσίας του κράτους του οποίου είναι υπήκοος το θύμα, πρέπει να αποδεικνύεται και το σχετικό έγγραφο αποτελεί ένα από τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν, για παράδειγμα, την αίτηση για οριστική ενίσχυση για προσωρινή ανικανότητα ή για βλάβες που οδηγούν σε αναπηρία. Η ισπανική κυβέρνηση επαληθεύει το περιεχόμενο και την ισχύ του αλλοδαπού δικαίου του οποίου γίνεται επίκληση και καθορίζει αν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, για να εφαρμοστεί το σύστημα ενισχύσεων, παροχών και αποζημίωσης που προβλέπεται από την ισπανική νομοθεσία, οι τρομοκρατικές ενέργειες πρέπει να έχουν διαπραχθεί στην ισπανική επικράτεια ή σε επικράτεια η οποία υπάγεται σε ισπανική δικαιοδοσία και να έχουν σημειωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1960.

Αν ένα θύμα υποστεί τις συνέπειες τρομοκρατικής ενέργειας που διαπράχθηκε στην ισπανική επικράτεια ή σε επικράτεια η οποία υπάγεται σε ισπανική δικαιοδοσία μετά την 1η Ιανουαρίου 1960, έχει το δικαίωμα να λάβει την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία ενίσχυση, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του.

Το σύστημα ενισχύσεων που προβλέπεται από την ισπανική νομοθεσία εφαρμόζεται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ισπανοί υπήκοοι που πέφτουν στο εξωτερικό θύματα ομάδων που δραστηριοποιούνται συνήθως στην Ισπανία ή τρομοκρατικών ενεργειών κατά του ισπανικού κράτους ή των ισπανικών συμφερόντων·

Ισπανοί υπήκοοι, θύματα τρομοκρατικών ενεργειών που διαπράττονται εκτός της εθνικής επικράτειας και δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω παράγραφο·

Οι συμμετέχοντες σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ασφάλειας που είναι μέλη ισπανικών δυνάμεων στο εξωτερικό και αποτελούν στόχο τρομοκρατικών ενεργειών.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, οι διατάξεις της ισπανικής νομοθεσίας εφαρμόζονται ως προς τις ενδιάμεσες και τις τελικές διαδικασίες για την επεξεργασία και την παροχή ενίσχυσης στα άμεσα και τα έμμεσα θύματα εγκληματικών πράξεων που προβλέπονται από τον νόμο, αν η εγκληματική πράξη έχει διαπραχθεί στην Ισπανία και ο αιτών ενίσχυση έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν η αίτηση για τη χορήγηση δημόσιας ενίσχυσης που προβλέπεται από την ισπανική νομοθεσία υποβάλλεται μέσω των αρχών συνδρομής του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών, η αρχή απόφασης στην Ισπανία [δηλαδή η Γενική Διεύθυνση Δαπανών Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης (Ministerio de Hacienda y Función Pública)] πρέπει να ενημερώσει τον αιτούντα και την αρχή συνδρομής για τα εξής:

 • τη λήψη της αίτησης κρατικής ενίσχυσης, το όργανο που διερευνά την υπόθεση, την προθεσμία διεκπεραίωσης της υπόθεσης και, αν είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη ημερομηνία λήψης της απόφασης·
 • την απόφαση για το κλείσιμο της υπόθεσης.

Επιπλέον, ως το όργανο λήψης της απόφασης, η Γενική Διεύθυνση Δαπανών Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία της αρχής συνδρομής του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών την ενίσχυση, προκειμένου να διεξαχθεί ακρόαση με τον αιτούντα ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρεί απαραίτητο.

Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να ζητήσει από την αρχή συνδρομής να παράσχει κάθε βοήθεια που είναι απαραίτητη ώστε το όργανο που διερευνά την υπόθεση να μπορεί να διεξαγάγει την ακρόαση απευθείας, ιδίως μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης, αν το προς εξέταση πρόσωπο συμφωνεί.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, αν και υπάρχει η πιθανότητα η ποινική διαδικασία να έχει κινηθεί αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να απαιτείται να υποβληθεί καταγγελία στην αστυνομία.

Κατά γενικό κανόνα, η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την ύπαρξη δικαστικής απόφασης που περατώνει την ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Για το διάστημα που εκκρεμεί η ποινική διαδικασία, η νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση προσωρινής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της επισφαλούς οικονομικής κατάστασης των θυμάτων εγκλημάτων ή των δικαιούχων τους. Προσωρινή ενίσχυση μπορεί να ζητηθεί αφού το θύμα έχει καταγγείλει τα γεγονότα στις αρμόδιες αρχές ή αν η ποινική διαδικασία έχει κινηθεί από τα αρμόδια όργανα χωρίς την ανάγκη υποβολής καταγγελίας.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, για την υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που περατώνει την ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα, είτε πρόκειται για απόφαση εκδοθείσα παρόντος του κατηγορουμένου, είτε πρόκειται για απόφαση εκδοθείσα ερήμην, είτε πρόκειται για απόφαση παύσης της ποινικής δίωξης λόγω θανάτου του κατηγορούμενου, είτε πρόκειται για απόφαση θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, για τη χορήγηση των ενισχύσεων και των παροχών που προβλέπονται από την ισπανική νομοθεσία, απαιτείται είτε να έχει αναγνωριστεί στο θύμα δικαίωμα αποζημίωσης βάσει αστικής ευθύνης για τις πράξεις και τις συνέπειές τους για τις οποίες μπορεί να ληφθεί αποζημίωση με απόφαση η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα είτε, αν δεν έχει εκδοθεί τέτοια απόφαση, να έχει διεξαχθεί η αναγκαία ανάκριση ή έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία για τη δίωξη των εγκλημάτων.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, για την υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που περατώνει την ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα, είτε πρόκειται για απόφαση εκδοθείσα παρόντος του κατηγορουμένου, είτε πρόκειται για απόφαση εκδοθείσα ερήμην, είτε πρόκειται για απόφαση παύσης της ποινικής δίωξης λόγω θανάτου του κατηγορούμενου, είτε πρόκειται για απόφαση θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.

Αυτή η απαίτηση σημαίνει ότι, αν πρόκειται να ζητήσετε οικονομική ενίσχυση, πρέπει να κινηθεί νομική διαδικασία κατά του προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε την εγκληματική πράξη.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, για τη χορήγηση των ενισχύσεων και των παροχών που προβλέπονται από την ισπανική νομοθεσία, απαιτείται είτε να έχει αναγνωριστεί στο θύμα δικαίωμα αποζημίωσης βάσει αστικής ευθύνης για τις πράξεις και τις συνέπειές τους για τις οποίες μπορεί να ληφθεί αποζημίωση με απόφαση η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα είτε, αν δεν έχει εκδοθεί τέτοια απόφαση, να έχει διεξαχθεί η αναγκαία ανάκριση ή έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία για τη δίωξη των εγκλημάτων.

Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή τουλάχιστον να έχει διεξαχθεί η αναγκαία ανάκριση, προκειμένου να ζητηθεί η ενίσχυση και οι παροχές που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, εάν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί αποζημίωση, καθώς μία από τις προϋποθέσεις είναι η υποβολή αντιγράφου της δικαστικής απόφασης κατά του φερόμενου ως δράστη η οποία περατώνει την ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα. Αν δεν έχει ακόμη περατωθεί η ποινική διαδικασία —δηλαδή αν δεν έχει ακόμη εκδοθεί δικαστική απόφαση η οποία δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα— μπορεί να υποβληθεί αίτηση για προσωρινή ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι το θύμα ή οι δικαιούχοι του βρίσκονται σε επισφαλή οικονομική κατάσταση.

Αν ο φερόμενος ως δράστης δεν παραστεί στο δικαστήριο, η σχετική ερήμην απόφαση πρέπει να συμπεριληφθεί στην αίτηση ενίσχυσης.

Ένα από τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για προσωρινή ενίσχυση είναι έκθεση της εισαγγελίας η οποία να αναφέρει ότι υπάρχουν, εκ πρώτης όψεως, αποδεικτικά στοιχεία ότι ο θάνατος, η βλάβη ή η ζημία προκλήθηκαν από βίαιη και εκ προθέσεως (σκόπιμη) πράξη.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, η αίτηση για την ενίσχυση και τις παροχές που προβλέπονται από την ισπανική νομοθεσία μπορεί να υποβληθεί αν έχει διεξαχθεί η αναγκαία ανάκριση ή έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία για τη δίωξη των εγκλημάτων.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για την ενίσχυση είναι γενικά ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες είναι γενικά ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η ζημία.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— Υλική ζημία

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, χορηγείται ενίσχυση σε περίπτωση θανάτου, σοβαρής σωματικής βλάβης ή σοβαρής βλάβης στη σωματική ή ψυχική υγεία.

Σοβαρή βλάβη θεωρείται ότι είναι εκείνη που επηρεάζει τη σωματική ακεραιότητα ή τη σωματική ή ψυχική υγεία και η οποία προσωρινά ή μόνιμα επιφέρει αναπηρία στο πρόσωπο που την έχει υποστεί.

Η σωματική βλάβη ή η βλάβη στη σωματική ή ψυχική υγεία θα πρέπει να είναι αρκετά σοβαρή ώστε να οδηγεί σε μόνιμη αναπηρία ή κατάσταση προσωρινής αναπηρίας η οποία διαρκεί για περισσότερους από έξι μήνες, σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης. Η μόνιμη αναπηρία πρέπει να αφορά ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 33%.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, η συνήθης ενίσχυση καλύπτει τα ακόλουθα περιστατικά:

 • Θάνατος: οι δαπάνες μεταφοράς, κηδείας, ταφής και/ή αποτέφρωσης προσώπων που έχασαν τη ζωή τους ως συνέπεια τρομοκρατικής επίθεσης οι οποίες δεν καλύπτονται από σύμβαση ασφάλισης καταβάλλονται στους δικαιούχους από το κράτος, έως το νόμιμα καθορισμένο όριο.

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι δικαιούνται τα εξής:

 • έκτακτη καταβολή κάθε ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα λόγω αστικής ευθύνης για σωματική ή ψυχολογική ζημία που οφείλεται στα γεγονότα·
 • πληρωμή για υλική ζημία·
 • ενίσχυση για ιατρική περίθαλψη και πρόσθετη υγειονομική και ψυχοκοινωνική μέριμνα·
 • εκπαιδευτική ενίσχυση·
 • στεγαστική ενίσχυση·
 • έκτακτη ενίσχυση για καταστάσεις ανάγκης·
 • παράσημα που απονέμονται βάσει του βασιλικού διατάγματος για την αστική αναγνώριση των θυμάτων της τρομοκρατίας (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Σωματική βλάβη:

Τα πρόσωπα που έχουν υποστεί σωματική βλάβη δικαιούνται αποζημίωση για τις δαπάνες τους για ιατρική περίθαλψη, τεχνητά μέλη και χειρουργικές επεμβάσεις που συνδέονται με την τρομοκρατική ενέργεια, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι αναγκαίες και δεν καλύπτονται από δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα πρόνοιας που καλύπτει τα εν λόγω πρόσωπα.

Διακρίνονται οι ακόλουθες καταστάσεις:

 • σοβαρή αναπηρία·
 • μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας·
 • μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας του οικείου προσώπου·
 • μερική μόνιμη ανικανότητα: για τις καταστάσεις αυτές προβλέπεται κατ’ αποκοπή χρηματική αποζημίωση.

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι δικαιούνται τα εξής:

 • έκτακτη καταβολή κάθε ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα λόγω αστικής ευθύνης για σωματική ή ψυχολογική ζημία που οφείλεται στα γεγονότα·
 • πληρωμή για υλική ζημία·
 • ενίσχυση για ιατρική περίθαλψη και πρόσθετη υγειονομική και ψυχοκοινωνική μέριμνα· εκπαιδευτική ενίσχυση·
 • στεγαστική ενίσχυση·
 • έκτακτη ενίσχυση για καταστάσεις ανάγκης·
 • παράσημα που απονέμονται βάσει του βασιλικού διατάγματος για την αστική αναγνώριση των θυμάτων της τρομοκρατίας (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία: στην περίπτωση αυτή, η κάλυψη διαφέρει ανάλογα με την αξιολόγηση της βλάβης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το σύστημα που ισχύει για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων, με χρήση της κλίμακας που προκύπτει από την εφαρμογή της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με τα ποσά αποζημίωσης για μόνιμες βλάβες, ακρωτηριασμούς και παραμορφώσεις και τραυματισμούς που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία και που προκλήθηκαν από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.

Όσον αφορά τον υπολογισμό της αποζημίωσης για τις μεταγενέστερες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών, πνευματικών, αισθητηριακών και οργανικών βλαβών και της αισθητικής βλάβης που οφείλονται σε τραυματισμό και παραμένουν μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, το σύστημα που έχει θεσπιστεί για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων περιλαμβάνει τις δαπάνες για μελλοντική υγειονομική περίθαλψη, τεχνητά μέλη, αποκατάσταση στο σπίτι και σε κλινικές, καθώς και τα έξοδα που πραγματοποιούνται λόγω, μεταξύ άλλων, απώλειας της προσωπικής ανεξαρτησίας.

Περιλαμβάνει επίσης την προσωρινή ανικανότητα που μπορεί να αντιμετωπίσει το θύμα ενώ λαμβάνει υγειονομική περίθαλψη και η οποία το καθιστά ανίκανο να ασκήσει τις επαγγελματικές ή τις συνήθεις δραστηριότητές του.

Ομοίως, τα θύματα τρομοκρατίας που έχουν υποστεί βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία δικαιούνται, κατά περίπτωση, τα εξής:

 • έκτακτη καταβολή κάθε ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα λόγω αστικής ευθύνης για σωματική ή ψυχολογική ζημία που οφείλεται στα γεγονότα·
 • πληρωμή για υλική ζημία·
 • ενίσχυση για ιατρική περίθαλψη και πρόσθετη υγειονομική και ψυχοκοινωνική μέριμνα·
 • απαλλαγή από πανεπιστημιακά έξοδα·
 • στεγαστική ενίσχυση·
 • έκτακτη ενίσχυση για καταστάσεις ανάγκης·
 • παράσημα που απονέμονται βάσει του βασιλικού διατάγματος για την αστική αναγνώριση των θυμάτων της τρομοκρατίας (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Προσωρινή ανικανότητα: Για τους σκοπούς αυτούς, ένα θύμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής ανικανότητας ενόσω λαμβάνει υγειονομική περίθαλψη και δεν είναι σε θέση να ασκήσει τις επαγγελματικές ή τις συνήθεις δραστηριότητές του.

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, τα θύματα δικαιούνται επίσης την πρόσθετη ενίσχυση που χορηγείται στα πρόσωπα που έχουν υποστεί μόνιμη αναπηρία ή μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία, εκτός από την εκπαιδευτική ενίσχυση.

 • Απαγωγή: η σχετική αποζημίωση περιλαμβάνει μια κατ’ αποκοπή χρηματική αποζημίωση και αποζημίωση για τις σωματικές βλάβες που οφείλονται στην πράξη της απαγωγής.

Ομοίως, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση για τις σωματικές βλάβες που προκάλεσε η πράξη απαγωγής μέσω άλλων ειδών ενισχύσεων, όπως:

 • έκτακτη καταβολή κάθε ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα λόγω αστικής ευθύνης για σωματική ή ψυχολογική ζημία που οφείλεται στα γεγονότα·
 • πληρωμή για υλική ζημία·
 • ενίσχυση για ιατρική περίθαλψη και πρόσθετη υγειονομική και ψυχοκοινωνική μέριμνα·
 • στεγαστική ενίσχυση·
 • έκτακτη ενίσχυση για καταστάσεις ανάγκης·
 • παράσημα που απονέμονται βάσει του βασιλικού διατάγματος για την αστική αναγνώριση των θυμάτων της τρομοκρατίας (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Υλική ζημία: η ενίσχυση αυτή είναι επικουρική έναντι κάθε άλλης ενίσχυσης που χορηγείται από δημόσιες αρχές ή απορρέει από σύμβαση ασφάλισης, και μειώνεται κατά το ποσό που έχει ληφθεί από τέτοια άλλη αιτία.

Για τις ζημίες που έχουν προκληθεί σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Οι δικαιούχοι δικαιούνται τα εξής:

Αποζημίωση για ζημίες σε κατοικίες:

 • Για τις κατοικίες συνήθους διαμονής φυσικών προσώπων, όπου ως κατοικία συνήθους διαμονής νοείται γενικά ένα κτίριο που αποτελεί την κατοικία ενός προσώπου ή μιας οικογενειακής μονάδας για τουλάχιστον έξι μήνες ετησίως, μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση για τις ζημίες στη δομή, στον εξοπλισμό και στα έπιπλα οι οποίες είναι απαραίτητο να αποκατασταθούν προκειμένου η κατοικία να καταστεί εκ νέου κατοικήσιμη όπως ήταν πριν, με εξαίρεση ορισμένα στοιχεία.
 • Για τις κατοικίες μη συνήθους διαμονής, η αποζημίωση καλύπτει το 50% της ζημίας έως το όριο ανά κατοικία που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσωρινή στέγαση:

 • Αν ζημιωθέντες από τρομοκρατική επίθεση αναγκαστούν να εγκαταλείψουν προσωρινά την κατοικία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής, το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των εξόδων προσωρινής στέγασης.

Αποζημίωση για ζημίες σε εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις:

 • Η αποζημίωση περιλαμβάνει το κόστος των επισκευών που απαιτούνται για την εκ νέου έναρξη της λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των κατεστραμμένων επίπλων και εξοπλισμού, έως το όριο αποζημίωσης που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Αποζημίωση για ζημίες σε οχήματα:

 • Μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση για ζημία που έχει προκληθεί σε ιδιωτικά οχήματα, καθώς και για ζημία που έχει προκληθεί σε οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη χερσαία μεταφορά ανθρώπων ή προϊόντων.
 • Είναι σημαντικό τη στιγμή του περιστατικού να βρίσκεται σε ισχύ η υποχρεωτική σύμβαση ασφάλισης, αν τέτοια ασφάλιση απαιτείται από ειδική νομοθεσία.
 • Η αποζημίωση περιλαμβάνει τις δαπάνες που απαιτούνται για την επισκευή, ενώ προβλέπεται επίσης οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος.
 • Εκπαιδευτική ενίσχυση: Ενίσχυση για σπουδές καταβάλλεται αν μια τρομοκρατική ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες για τον/την σπουδαστή/-ρια, τη χήρα ή τον χήρο του, τον/την σύντροφο σε ελεύθερη συμβίωση ή τα τέκνα του/της θανόντος/-ούσας, ή για τους γονείς, τα αδέλφια ή τους κηδεμόνες του/της, οι οποίες τους καθιστούν ανίκανους να ασκήσουν το σύνηθες επάγγελμά τους, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η ευθύνη για την αποζημίωση των θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων αναλαμβάνεται από το κράτος, το οποίο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καταβάλλει τη σχετική αποζημίωση βάσει της αστικής ευθύνης για τον θάνατο ή τη σωματική ή ψυχολογική βλάβη, η οποία καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: θάνατο, σοβαρή αναπηρία, μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας, μερική μόνιμη ανικανότητα, μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία και απαγωγή.

— Ψυχική ζημία

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, αν το έγκλημα έχει προκαλέσει βλάβη στην ψυχική υγεία του θύματος (ψυχολογική ζημία), το ποσό της ενίσχυσης καλύπτει το κόστος κάθε θεραπευτικής αγωγής που επιλέγει ελεύθερα το θύμα, έως το μέγιστο όριο που ορίζεται από την ισπανική νομοθεσία.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, όσον αφορά την ψυχολογική βλάβη, τα θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων λαμβάνουν αμέσως και δωρεάν την ψυχολογική και ψυχιατρική συνδρομή που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψής τους για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται κλινικά αναγκαίο για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αποκατάστασή τους.

Η εν λόγω ενίσχυση παρέχεται στα ίδια τα άμεσα θύματα, καθώς και σε όσους απειλούνται και στις οικογένειές τους ή στα πρόσωπα με τα οποία συζούν.

β) Δικαιώματα ατόμων ή συγγενών θυμάτων

— Υλική ζημία

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, οι γονείς ανηλίκου που χάνει τη ζωή του ως αποτέλεσμα εγκληματικής πράξης θεωρούνται δικαιούχοι ως έμμεσα θύματα.

Στις περιπτώσεις αυτές, η ενίσχυση περιορίζεται σε αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας που οι γονείς ή οι κηδεμόνες του αποβιώσαντος τέκνου πράγματι κατέβαλαν, εντός των ορίων που προβλέπονται από την ισπανική νομοθεσία.

Οι δαπάνες που συνδέονται με την τελετή, τη μεταφορά, την ταφή ή την αποτέφρωση θεωρούνται δαπάνες κηδείας επιλέξιμες για αποζημίωση.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, το κράτος καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς, κηδείας, ταφής και/ή αποτέφρωσης των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους ως συνέπεια τρομοκρατικής επίθεσης οι οποίες δεν καλύπτονται από σύμβαση ασφάλισης, έως το όριο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

— Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, η ενίσχυση για την ψυχολογική και ψυχιατρική στήριξη των άμεσων θυμάτων τρομοκρατικής πράξης επεκτείνεται και στα μέλη της οικογένειάς τους και στα πρόσωπα με τα οποία συζούν και τα οποία μπορεί να έχουν υποστεί ψυχολογικές επιπτώσεις από την τρομοκρατική πράξη που να εκδηλωθούν αργότερα: δικαιούνται χρηματοδότηση του κόστους της ψυχολογικής βοήθειας, κατόπιν συνταγογράφησης από ιατρό, έως το όριο που καθορίζεται για εξατομικευμένη θεραπεία.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, κατά γενικό κανόνα, το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει την αποζημίωση που επιδικάζεται με την απόφαση.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με την εφαρμογή μιας σειράς κανόνων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό που επιδικάζεται με την απόφαση:

 • Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας, μετά την πάροδο των έξι πρώτων μηνών, λαμβάνεται ποσό ίσο με το διπλάσιο του ισχύοντος ημερήσιου δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλών σκοπών [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)] για όσο χρονικό διάστημα ο ζημιωθείς παραμένει ανίκανος· οι σχετικές μηνιαίες πληρωμές πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο IPREM είναι ένας δείκτης που καθορίζεται ετησίως και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ύψους ορισμένων παροχών ή του ορίου για την πρόσβαση σε ορισμένες παροχές, δικαιώματα ή δημόσιες υπηρεσίες.

 • Σε περίπτωση βλαβών που έχουν οδηγήσει σε αναπηρία , το μέγιστο ποσό που λαμβάνεται συνδέεται με τον ισχύοντα μηνιαίο IPREM κατά την ημερομηνία που οι τραυματισμοί ή οι βλάβες επηρεάζουν την υγεία του προσώπου και εξαρτάται από τον βαθμό αναπηρίας:
  • Για μερική μόνιμη ανικανότητα: 40 μηνιαίες δόσεις.
  • Για μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας: 60 μηνιαίες δόσεις.
  • Για μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας: 90 μηνιαίες δόσεις.
  • Για βαριά αναπηρία: 130 μηνιαίες δόσεις.
 • Σε περίπτωση θανάτου, η μέγιστη ενίσχυση που λαμβάνεται είναι 120 μηνιαίες δόσεις του IPREM που ισχύει κατά την ημερομηνία του θανάτου.

Το ποσό ενίσχυσης για έξοδα κηδείας που χορηγείται στους γονείς ή στους κηδεμόνες ανηλίκου ή ενηλίκου με αναπηρία που έχασε τη ζωή του ως άμεση συνέπεια εγκληματικής πράξης καλύπτει τα έξοδα που έχουν πράγματι καταβληθεί, έως, κατ’ ανώτατο όριο, πέντε μηνιαίες δόσεις του IPREM που ισχύει κατά την ημερομηνία του θανάτου.

Η καταβολή του ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται για έξοδα θεραπευτικής αγωγής για σεξουαλικά εγκλήματα που έχουν προκαλέσει βλάβη στην ψυχική υγεία του θύματος γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Αν η αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης υποβληθεί πριν από την έναρξη της αγωγής, μπορεί να συμφωνηθεί η καταβολή ποσού αντιστοιχούντος σε μία μηνιαία δόση του δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλών σκοπών (IPREM). Αν το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την πληρωμή της αγωγής, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, οι επιπλέον δαπάνες μπορούν να καλυφθούν με μία εφάπαξ πληρωμή ή με περιοδικές πληρωμές έως το πέρας της αγωγής ή, κατά περίπτωση, έως τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου ποσού.
 • Αν η ενίσχυση ζητηθεί μετά την έναρξη της αγωγής, οι δαπάνες για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δικαιολογητικά καταβάλλονται μαζί με τις μελλοντικές δικαιολογούμενες δαπάνες για τον ίδιο σκοπό, έως το τέλος της αγωγής ή, κατά περίπτωση, έως τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου ποσού.
 • Αν κατά τη στιγμή της αίτησης αποδεικνύεται ότι η αγωγή έχει ολοκληρωθεί, η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ, για το ποσό δαπάνης για το οποίο υποβάλλονται δικαιολογητικά, έως το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό. Αν αποδεδειγμένα η αγωγή πρέπει να επαναληφθεί και δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν πληρωμές για τις νέες δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν.

Προσωρινή ενίσχυση μπορεί επίσης να χορηγηθεί πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης με την οποία περατώνεται η ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η επισφαλής οικονομική κατάσταση στην οποία έχετε περιέλθει εσείς ως θύμα ή οι δικαιούχοι σας. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να καταβληθεί υπό τη μορφή μίας εφάπαξ πληρωμής ή περιοδικών πληρωμών.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας:

 • Σε περίπτωση θανάτου, η ενίσχυση καταβάλλεται μέσω μίας εφάπαξ πληρωμής σύμφωνα με τα νόμιμα καθοριζόμενα ποσά.

Για τα έξοδα μεταφοράς, κηδείας, ταφής και/ή αποτέφρωσης προσώπων που έχασαν τη ζωή τους ως συνέπεια τρομοκρατικής επίθεσης τα οποία δεν καλύπτονται από σύμβαση ασφάλισης πραγματοποιείται μία εφάπαξ πληρωμή ύψους έως το νομοθετικά καθορισμένο όριο.

 • Σε περίπτωση σωματικής βλάβης: Σε περίπτωση σοβαρής αναπηρίας, μόνιμης ανικανότητας άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, μόνιμης ανικανότητας άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας ή μερικής μόνιμης ανικανότητας, η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή μίας εφάπαξ πληρωμής σύμφωνα με τα νόμιμα καθοριζόμενα ποσά.

Η αποζημίωση για μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία καταβάλλεται είτε υπό τη μορφή μίας εφάπαξ πληρωμής είτε υπό τη μορφή μηνιαίων δόσεων, ανάλογα με την προβλεπόμενη κλίμακα.

 • Στην περίπτωση προσωρινής ανικανότητας, η αποζημίωση καταβάλλεται σε 18 κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις.
 • Στην περίπτωση απαγωγής, εκτός από την εφάπαξ πληρωμή, ως αποζημίωση για τη σωματική βλάβη που υπέστη το θύμα λόγω της απαγωγής, καταβάλλεται ενίσχυση βάσει του αριθμού των ημερών που διήρκεσε η απαγωγή, έως το όριο που προβλέπεται για τη μερική μόνιμη ανικανότητα.
 • Σε περίπτωση υλικής ζημίας: η ενίσχυση αυτή είναι επικουρική έναντι κάθε άλλης ενίσχυσης που χορηγείται από δημόσιες αρχές ή απορρέει από σύμβαση ασφάλισης, και μειώνεται κατά το ποσό που έχει ληφθεί από τέτοια άλλη αιτία.

Για τις ζημίες που έχουν προκληθεί σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Σε γενικές γραμμές, η καταβολή πραγματοποιείται ως εφάπαξ πληρωμή των ποσών που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με εξαίρεση την ενίσχυση για προσωρινή στέγαση: αυτή καταβάλλεται μηνιαίως, και υπολογίζεται σε ημερήσια βάση αν πρόκειται για διαμονή σε ξενοδοχείο και σε μηνιαία βάση αν πρόκειται για ενοικίαση κατοικίας.

Οι δικαιούχοι δικαιούνται τα εξής:

Αποζημίωση για ζημίες σε κατοικίες:

 • Για τις κατοικίες συνήθους διαμονής φυσικών προσώπων, όπου ως κατοικία συνήθους διαμονής νοείται γενικά ένα κτίριο που αποτελεί την κατοικία ενός προσώπου ή μιας οικογενειακής μονάδας για τουλάχιστον έξι μήνες ετησίως, μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση για τις ζημίες στη δομή, στον εξοπλισμό και στα έπιπλα οι οποίες είναι απαραίτητο να αποκατασταθούν προκειμένου η κατοικία να καταστεί εκ νέου κατοικήσιμη όπως ήταν πριν, με εξαίρεση ορισμένα στοιχεία.
 • Για τις κατοικίες μη συνήθους διαμονής, η αποζημίωση καλύπτει το 50% της ζημίας έως το όριο ανά κατοικία που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσωρινή στέγαση:

 • Αν ζημιωθέντες από τρομοκρατική επίθεση αναγκαστούν να εγκαταλείψουν προσωρινά την κατοικία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής, το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των εξόδων προσωρινής στέγασης.

Αποζημίωση για ζημίες σε εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις:

 • Η αποζημίωση περιλαμβάνει το κόστος των επισκευών που απαιτούνται για την εκ νέου έναρξη της λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των κατεστραμμένων επίπλων και εξοπλισμού, έως το όριο αποζημίωσης που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Αποζημίωση για ζημίες σε οχήματα:

 • Μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση για ζημία που έχει προκληθεί σε ιδιωτικά οχήματα, καθώς και για ζημία που έχει προκληθεί σε οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη χερσαία μεταφορά ανθρώπων ή προϊόντων.
 • Είναι σημαντικό τη στιγμή του περιστατικού να βρίσκεται σε ισχύ η υποχρεωτική σύμβαση ασφάλισης, αν τέτοια ασφάλιση απαιτείται από ειδική νομοθεσία.
 • Η αποζημίωση περιλαμβάνει τις δαπάνες που απαιτούνται για την επισκευή, ενώ προβλέπεται επίσης οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος.
 • Εκπαιδευτική ενίσχυση: Ενίσχυση για σπουδές καταβάλλεται αν μια τρομοκρατική ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες για τον/την σπουδαστή/-ρια, τη χήρα ή τον χήρο του, τον/την σύντροφο σε ελεύθερη συμβίωση ή τα τέκνα του/της θανόντος/-ούσας, ή για τους γονείς, τα αδέλφια ή τους κηδεμόνες του/της, οι οποίες τους καθιστούν ανίκανους να ασκήσουν το σύνηθες επάγγελμά τους, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Το σύστημα πληρωμών σε δόσεις εφαρμόζεται στις περιπτώσεις προσωρινής ανικανότητας και βλαβών που έχουν οδηγήσει σε αναπηρία ύστερα από τρομοκρατική επίθεση, εντός του πεδίου εφαρμογής που προβλέπει η ισπανική νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις στις οποίες, λόγω της σοβαρότητας των βλαβών, είναι εύλογο να υποτεθεί ότι αργότερα θα δηλωθεί ολική μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας, μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας ή σοβαρή αναπηρία του θύματος, η πληρωμή σε δόσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί έως το νομοθετικά καθορισμένο όριο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης βάσει της αστικής ευθύνης για τον θάνατο ή τη σωματική ή ψυχολογική βλάβη, η οποία καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: θάνατο, σοβαρή αναπηρία, μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας, μερική μόνιμη ανικανότητα, μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία και απαγωγή. Η εν λόγω έκτακτη ενίσχυση συνήθως λαμβάνει τη μορφή μίας εφάπαξ πληρωμής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μόνιμων βλαβών που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία και απαγωγής.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, η δημόσια ενίσχυση μπορεί να απορριφθεί ή το ποσό της να μειωθεί αν η συνολική ή η μερική χορήγησή της θα ήταν άδικη ή θα προσέκρουε στη δημόσια τάξη, λόγω των ακόλουθων περιστάσεων που διαπιστώνονται με τη δικαστική απόφαση:

 • αν η συμπεριφορά του δικαιούχου συνέβαλε άμεσα ή έμμεσα στη διάπραξη της εγκληματικής πράξης ή σε επιδείνωση της βλάβης του·
 • αν ο δικαιούχος διατηρεί διασυνδέσεις με τον δράστη ή ανήκει σε βίαιη εγκληματική οργάνωση.

Αν πρόσωπο που έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα εγκληματικής πράξης εμπίπτει σε έναν από τους προαναφερθέντες λόγους απόρριψης ή περιορισμού της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι του μπορούν να λάβουν την ενίσχυση ως έμμεσα θύματα, αν αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, η οικονομική σας κατάσταση λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί, καθώς εφαρμόζονται οι ακόλουθοι διορθωτικοί συντελεστές:

 • εισοδήματα οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνονται σε ετησιοποιημένη βάση από τον δικαιούχο ή από κοινού από όλους τους δικαιούχους (στην περίπτωση ενίσχυσης ύστερα από θάνατο), σύμφωνα με τη σχετική κλίμακα·
 • εισοδήματα οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνονται σε ετησιοποιημένη βάση από το θύμα κατά την ημερομηνία που οι τραυματισμοί ή οι βλάβες επηρέασαν την υγεία του (ενίσχυση για βλάβες που έχουν οδηγήσει σε αναπηρία), σύμφωνα με τη σχετική κλίμακα.

Η οικονομική σας κατάσταση λαμβάνεται επίσης υπόψη για να διαπιστωθεί αν εσείς ως δικαιούχος βρίσκεστε σε κατάσταση οικονομικής εξάρτησης που θα μπορούσε να οδηγήσει στη χορήγηση της σχετικής ενίσχυσης. Αν η κατάστασή σας είναι οικονομικά επισφαλής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μπορεί να σας χορηγηθεί προσωρινή ενίσχυση πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης με την οποία περατώνεται η ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, προκειμένου να αποδειχθεί το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω θανάτου, λαμβάνεται υπόψη η οικονομική εξάρτηση του δικαιούχου από τον θανόντα κατά τη στιγμή του θανάτου λόγω της τρομοκρατικής πράξης, λαμβανομένης υπόψη κάθε μορφής ετήσιου εισοδήματος που ο δικαιούχος λάμβανε από τον θανόντα.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Όχι.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί ποτέ να υπερβεί την αποζημίωση που επιδικάζεται με την απόφαση. Το ακριβές ποσό καθορίζεται με την εφαρμογή μιας σειράς κανόνων:

 • σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας, μετά την πάροδο των έξι πρώτων μηνών, λαμβάνεται ποσό ίσο με το διπλάσιο του ισχύοντος ημερήσιου δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλών σκοπών (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples - IPREM) για όσο χρονικό διάστημα ο ζημιωθείς παραμένει ανίκανος· οι σχετικές μηνιαίες πληρωμές πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
 • Σε περίπτωση βλαβών που έχουν οδηγήσει σε αναπηρία , το μέγιστο ποσό που λαμβάνεται συνδέεται με τον ισχύοντα μηνιαίο IPREM κατά την ημερομηνία που οι τραυματισμοί ή οι βλάβες επηρεάζουν την υγεία του προσώπου και εξαρτάται από τον βαθμό αναπηρίας:
  • Για μερική μόνιμη ανικανότητα: 40 μηνιαίες δόσεις.
  • Για μόνιμη ανικανότητα του οικείου προσώπου να ασκεί το επάγγελμά του: 60 μηνιαίες δόσεις.
  • Για μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας: 90 μηνιαίες δόσεις.
  • Για βαριά αναπηρία: 130 μηνιαίες δόσεις.

Για τον προσδιορισμό του ποσού της ενίσχυσης που λαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόζονται διαδοχικά οι ακόλουθοι συντελεστές διόρθωσης στα ανώτατα ποσά κάθε σχετικής ενίσχυσης:

 • Εισοδήματα οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνονται σε ετησιοποιημένη βάση από το θύμα κατά την ημερομηνία που οι τραυματισμοί ή οι βλάβες επηρέασαν την υγεία του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
  • εισοδήματα κάτω του ισχύοντος δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλών σκοπών (IPREM) κατά την ημερομηνία αυτή: συντελεστής διόρθωσης = 1·
  • μεταξύ 101 % και 200 % του εν λόγω IPREM: συντελεστής διόρθωσης = 0,90·
  • μεταξύ 201 % και 350 % του εν λόγω IPREM: συντελεστής διόρθωσης = 0,80·
  • άνω του 350 % του εν λόγω IPREM: συντελεστής διόρθωσης = 0,70.
 • Αριθμός των προσώπων που εξαρτώνται οικονομικά από το θύμα κατά την ημερομηνία επέλευσης της βλάβης, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, αν ζουν με το θύμα και με έξοδα του θύματος και εφόσον δεν έχουν εισοδήματα οποιουδήποτε είδους τα οποία υπερβαίνουν, σε ετησιοποιημένη βάση, το 150 % του ετήσιου IPREM που ισχύει την ημερομηνία επέλευσης της βλάβης, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
  • για 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα πρόσωπα, εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης 1·
  • για 3 εξαρτώμενα πρόσωπα, εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης 0,95·
  • για 2 εξαρτώμενα πρόσωπα, εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης 0,90·
  • για 1 εξαρτώμενο πρόσωπο, εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης 0,85·
  • αν δεν υπάρχουν εξαρτώμενα πρόσωπα, εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης 0,80.
  • Σε περίπτωση θανάτου, η μέγιστη ενίσχυση που λαμβάνεται είναι 120 μηνιαίες δόσεις του IPREM που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε ο θάνατος.

Για τον προσδιορισμό του ποσού της ενίσχυσης που λαμβάνεται σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν εφαρμόζονται διαδοχικά οι ακόλουθοι συντελεστές διόρθωσης στα ανώτατα ποσά κάθε σχετικής ενίσχυσης:

 • Ετησιοποιημένα εισοδήματα οποιουδήποτε είδους που εισπράττονται κατά την ημερομηνία θανάτου του θύματος από τον δικαιούχο ή από κοινού από όλους τους δικαιούχους (εφόσον είναι περισσότεροι από ένας), σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
  • εισοδήματα κάτω του ισχύοντος δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλών σκοπών (IPREM) κατά την ημερομηνία αυτή: συντελεστής διόρθωσης = 1·
  • μεταξύ 101 % και 200 % του εν λόγω IPREM: συντελεστής διόρθωσης = 0,90·
  • μεταξύ 201 % και 350 % του εν λόγω IPREM: συντελεστής διόρθωσης = 0,80·
  • άνω του 350 % του εν λόγω IPREM: συντελεστής διόρθωσης = 0,70.
 • Αριθμός των προσώπων που κατά τη στιγμή του θανάτου του θύματος εξαρτώνταν οικονομικά από αυτό ή από οποιονδήποτε δικαιούχο. Ως δικαιούχοι λογίζονται τα πρόσωπα που ορίζει συναφώς η ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον καθένα από αυτά πληροί τους ακόλουθους όρους:
  • κατά τη στιγμή του θανάτου του θύματος ζούσε μαζί του ή με οποιονδήποτε δικαιούχο, με δαπάνες του θύματος ή του δικαιούχου· και
  • δεν εισπράττει εισοδήματα οποιουδήποτε είδους τα οποία υπερβαίνουν σε ετησιοποιημένη βάση το 150 % του ετήσιου IPREM που ισχύει κατά τη στιγμή του θανάτου του θύματος, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
   • για 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα πρόσωπα, εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης 1·
   • για 3 εξαρτώμενα πρόσωπα, εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης 0,95·
   • για 2 εξαρτώμενα πρόσωπα, εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης 0,90·
   • για 1 εξαρτώμενο πρόσωπο, εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης 0,85.

Το ποσό ενίσχυσης για έξοδα κηδείας που χορηγείται στους γονείς ή στους κηδεμόνες ανηλίκου ή ενηλίκου με αναπηρία που έχασε τη ζωή του ως άμεση συνέπεια εγκληματικής πράξης καλύπτει τα έξοδα που έχουν πράγματι καταβληθεί, έως, κατ’ ανώτατο όριο, πέντε μηνιαίες δόσεις του IPREM που ισχύει κατά την ημερομηνία του θανάτου.

Στην περίπτωση των σεξουαλικών εγκλημάτων που έχουν προκαλέσει βλάβες στην ψυχική υγεία του θύματος, το ποσό της ενίσχυσης καλύπτει τις δαπάνες θεραπευτικής αγωγής που επιλέγεται ελεύθερα από το θύμα, έως το όριο των πέντε μηνιαίων δόσεων του IPREM που ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της ιατροδικαστικής έκθεσης που τεκμηριώνει τη βλάβη στην ψυχική υγεία του θύματος η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με θεραπευτική αγωγή.

Προσωρινή ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης με την οποία περατώνεται η ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η επισφαλής οικονομική κατάσταση στην οποία έχετε περιέλθει εσείς ως θύμα ή οι δικαιούχοι σας.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας:

 • Σε περίπτωση θανάτου, η ενίσχυση καταβάλλεται μέσω μίας εφάπαξ πληρωμής σύμφωνα με τα νόμιμα καθοριζόμενα ποσά.

Οι δικαιούχοι αυτής της αποζημίωσης δικαιούνται προσαύξηση της ενίσχυσης κατά ένα πάγιο ποσό είκοσι μηνιαίων πληρωμών του IPREM που ισχύει κατά την ημερομηνία της τρομοκρατικής πράξης, για κάθε παιδί ή ανήλικο που καλύπτεται και που εξαρτώταν οικονομικά από το θύμα κατά τη στιγμή του θανάτου.

Ένα πρόσωπο θεωρείται ότι εξαρτώταν οικονομικά από τον θανόντα αν, τη κατά στιγμή του θανάτου, ζούσε πλήρως ή εν μέρει με δαπάνες του τελευταίου και δεν λάμβανε σε ετησιοποιημένη βάση εισόδημα οποιουδήποτε είδους που υπερέβαινε το 150 % του ετήσιου IPREM που ίσχυε εκείνη τη στιγμή.

Ενίσχυση χορηγείται επίσης για τα έξοδα μεταφοράς, κηδείας, ταφής και/ή αποτέφρωσης προσώπων που έχασαν τη ζωή τους ως συνέπεια τρομοκρατικής επίθεσης και τα οποία δεν καλύπτονται από σύμβαση ασφάλισης, έως το νόμιμα καθοριζόμενο όριο. Τα εν λόγω έξοδα καταβάλλονται κατόπιν υποβολής των σχετικών τιμολογίων. Τα τιμολόγια πρέπει να συνοδεύονται από τη σύμβαση ασφάλισης που καλύπτει τα εν λόγω έξοδα ή από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει τέτοια ασφάλιση.

 • Σε περίπτωση σωματικής βλάβης: Σε περίπτωση σοβαρής αναπηρίας, μόνιμης ανικανότητας άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, μόνιμης ανικανότητας άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας ή μερικής μόνιμης ανικανότητας, η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή μίας εφάπαξ πληρωμής σύμφωνα με τα νόμιμα καθοριζόμενα ποσά.

Η αποζημίωση για μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία καταβάλλεται είτε υπό τη μορφή μίας εφάπαξ πληρωμής είτε υπό τη μορφή μηνιαίων δόσεων, ανάλογα με την προβλεπόμενη κλίμακα.

Οι δικαιούχοι δικαιούνται τη χορηγούμενη ενίσχυση και προσαύξηση της εν λόγω ενίσχυσης κατά ένα πάγιο ποσό 20 μηνιαίων καταβολών του σχετικού IPREM για κάθε παιδί ή ανήλικο που καλύπτεται και που εξαρτώταν οικονομικά από το θύμα κατά τη στιγμή της τρομοκρατικής ενέργειας που προκάλεσε τη βλάβη.

 • Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας, καταβάλλεται αποζημίωση που αντιστοιχεί στο διπλάσιο του σχετικού IPREM για την περίοδο της προσωρινής ανικανότητας, εντός του ορίου των 18 μηνιαίων δόσεων.
 • Σε περίπτωση απαγωγής, τα θύματα αποζημιώνονται με το ποσό που προβλέπει ο νόμος για τις περιπτώσεις αποζημίωσης. Επιπλέον, ως αποζημίωση για τη σωματική βλάβη που ενδεχομένως υπέστη το θύμα λόγω της απαγωγής, καταβάλλεται αποζημίωση που ισούται με το τριπλάσιο του ημερήσιου IPREM για κάθε ημέρα που διήρκεσε η απαγωγή, έως το όριο αποζημίωσης που προβλέπεται για τις περιπτώσεις μερικής μόνιμης ανικανότητας.
 • Υλική ζημία: η ενίσχυση αυτή είναι επικουρική έναντι κάθε άλλης ενίσχυσης που χορηγείται από δημόσιες αρχές ή απορρέει από σύμβαση ασφάλισης, και μειώνεται κατά το ποσό που έχει ληφθεί από τέτοια άλλη αιτία.

Αθροιστικά, οι αποζημιώσεις δεν μπορούν ποτέ να υπερβαίνουν την αξία της προκληθείσας βλάβης.

Για τις ζημίες που έχουν προκληθεί σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Οι δικαιούχοι δικαιούνται τα εξής:

Αποζημίωση για ζημίες σε κατοικίες:

 • Για τις κατοικίες συνήθους διαμονής φυσικών προσώπων, μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση για τις ζημίες στη δομή, στον εξοπλισμό και στα έπιπλα οι οποίες είναι απαραίτητο να αποκατασταθούν προκειμένου η κατοικία να καταστεί εκ νέου κατοικήσιμη όπως ήταν πριν, με εξαίρεση ορισμένα στοιχεία πολυτελείας.
 • Για τις κατοικίες μη συνήθους διαμονής, η αποζημίωση καλύπτει το 50% της ζημίας έως το όριο ανά κατοικία που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσωρινή στέγαση:

 • Αν, λόγω τρομοκρατικής επίθεσης, τα θύματα πρέπει να εγκαταλείψουν προσωρινά την κατοικία τους κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής, το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την προσωρινή στέγαση, καταβάλλοντας ενίσχυση που υπολογίζεται σε ημερήσια βάση αν πρόκειται για διαμονή σε ξενοδοχείο και σε μηνιαία βάση αν πρόκειται για ενοικίαση κατοικίας.

Αποζημίωση για ζημίες σε εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις:

 • Η αποζημίωση περιλαμβάνει το κόστος των επισκευών που απαιτούνται για την εκ νέου έναρξη της λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των κατεστραμμένων επίπλων και εξοπλισμού, έως το όριο αποζημίωσης που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Αποζημίωση για ζημίες σε οχήματα:

 • Μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση για ζημία που έχει προκληθεί σε ιδιωτικά οχήματα, καθώς και για ζημία που έχει προκληθεί σε οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη χερσαία μεταφορά ανθρώπων ή προϊόντων.
 • Είναι σημαντικό τη στιγμή του περιστατικού να βρίσκεται σε ισχύ η υποχρεωτική σύμβαση ασφάλισης, αν τέτοια ασφάλιση απαιτείται από ειδική νομοθεσία.
 • Η αποζημίωση περιλαμβάνει το ποσό των δαπανών που είναι απαραίτητες για την επισκευή.
 • Εκπαιδευτική ενίσχυση: Ενίσχυση για σπουδές καταβάλλεται αν μια τρομοκρατική ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες για τον/την σπουδαστή/-ρια, τη χήρα ή τον χήρο του, τον/την σύντροφο σε ελεύθερη συμβίωση ή τα τέκνα του/της θανόντος/-ούσας, ή για τους γονείς, τα αδέλφια ή τους κηδεμόνες του/της, οι οποίες τους καθιστούν ανίκανους να ασκήσουν το σύνηθες επάγγελμά τους, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για να μπορείτε να λάβετε την ενίσχυση, δεν πρέπει να έχετε ήδη ή να πληροίτε τις νομικές προϋποθέσεις για να αποκτήσετε τίτλο ίδιου ή υψηλότερου επιπέδου από αυτόν που χορηγούν οι σπουδές για τις οποίες ζητείται η ενίσχυση.

Για τις σπουδές γλωσσών και τις σπουδές επιπέδου απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου ή υψηλότερου, εφαρμόζονται οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις για την εγγραφή και τις διδακτικές μονάδες που έχουν συγκεντρωθεί οι οποίες προβλέπονται από την ισπανική νομοθεσία για τις υποτροφίες και τις σπουδαστικές ενισχύσεις.

Ωστόσο, για τον υπολογισμό των ελάχιστων ακαδημαϊκών κριτηρίων που απαιτούνται από τους δικαιούχους της ενίσχυσης για σπουδές, το Υπουργείο Εσωτερικών εφαρμόζει συντελεστή διόρθωσης 0,60 για τους σπουδαστές με ειδικές ανάγκες εκπαιδευτικής στήριξης οι οποίοι χρειάζονται προσαρμογή του προγράμματος σπουδών ή αυξημένο χρόνο για την πραγματοποίηση των σπουδών τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης βάσει της αστικής ευθύνης για τον θάνατο ή τη σωματική ή ψυχολογική βλάβη, η οποία καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: θάνατο, σοβαρή αναπηρία, μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας, μερική μόνιμη ανικανότητα, μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία και απαγωγή.

Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται ως εξής:

 • Αν έχει εκδοθεί απόφαση η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα και η οποία επιδικάζει αποζημίωση βάσει αστικής ευθύνης, είτε για θάνατο είτε για σωματική ή ψυχική βλάβη που έχει προκαλέσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες καταστάσεις, η ενίσχυση καταβάλλεται μέσω μίας εφάπαξ πληρωμής του νόμιμα καθοριζόμενου ποσού
 • Αν η απόφαση η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα δεν επιδικάζει ή δεν επιτρέπει τη χορήγηση οποιουδήποτε ποσού βάσει αστικής ευθύνης για σωματική ή ψυχική βλάβη, η ενίσχυση καταβάλλεται μέσω μίας εφάπαξ πληρωμής για όλες τις ανωτέρω καταστάσεις, εκτός από τις εξής:
  • Μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία: στην περίπτωση αυτή, η κάλυψη διαφέρει ανάλογα με την αξιολόγηση της βλάβης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το σύστημα που ισχύει για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων, με χρήση της κλίμακας που προκύπτει από την εφαρμογή της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με τα ποσά αποζημίωσης για μόνιμες βλάβες, ακρωτηριασμούς και παραμορφώσεις και τραυματισμούς που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία και που προκλήθηκαν από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.
  • Απαγωγή: καταβάλλεται ενίσχυση που ισούται με το τριπλάσιο του ημερήσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλών σκοπών (IPREM) για κάθε ημέρα που διήρκεσε η απαγωγή, έως το όριο αποζημίωσης που προβλέπεται για τις περιπτώσεις μερικής μόνιμης ανικανότητας.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, κατά γενικό κανόνα, το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει την αποζημίωση που επιδικάζεται με την απόφαση.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με την εφαρμογή μιας σειράς κανόνων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό που επιδικάζεται με την απόφαση:

 • Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας, μετά την πάροδο των έξι πρώτων μηνών, λαμβάνεται ποσό ίσο με το διπλάσιο του ισχύοντος ημερήσιου δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλών σκοπών (IPREM) για όσο χρονικό διάστημα ο ζημιωθείς παραμένει ανίκανος· οι σχετικές μηνιαίες πληρωμές πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
 • Σε περίπτωση βλαβών που έχουν οδηγήσει σε αναπηρία , το μέγιστο ποσό που λαμβάνεται συνδέεται με τον ισχύοντα μηνιαίο IPREM κατά την ημερομηνία που οι τραυματισμοί ή οι βλάβες επηρεάζουν την υγεία του προσώπου και εξαρτάται από τον βαθμό αναπηρίας:
  • Για μερική μόνιμη ανικανότητα: 40 μηνιαίες δόσεις.
  • Για μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας: 60 μηνιαίες δόσεις.
  • Για μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας: 90 μηνιαίες δόσεις.
  • Για βαριά αναπηρία: 130 μηνιαίες δόσεις.
 • Σε περίπτωση θανάτου, η μέγιστη ενίσχυση που λαμβάνεται είναι 120 μηνιαίες δόσεις του IPREM που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε ο θάνατος.

Το ποσό ενίσχυσης για έξοδα κηδείας που χορηγείται στους γονείς ή στους κηδεμόνες ανηλίκου ή ενηλίκου με αναπηρία που έχασε τη ζωή του ως άμεση συνέπεια εγκληματικής πράξης καλύπτει τα έξοδα που έχουν πράγματι καταβληθεί, έως, κατ’ ανώτατο όριο, πέντε μηνιαίες δόσεις του IPREM που ισχύει κατά την ημερομηνία του θανάτου.

Η καταβολή του ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται για έξοδα θεραπευτικής αγωγής για σεξουαλικά εγκλήματα που έχουν προκαλέσει βλάβη στην ψυχική υγεία του θύματος γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Αν η αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης υποβληθεί πριν από την έναρξη της αγωγής, μπορεί να συμφωνηθεί η καταβολή ποσού αντιστοιχούντος σε μία μηνιαία δόση του δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλών σκοπών (IPREM). Αν το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την πληρωμή της αγωγής, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, οι επιπλέον δαπάνες μπορούν να καλυφθούν με μία εφάπαξ πληρωμή ή με περιοδικές πληρωμές έως το πέρας της αγωγής ή, κατά περίπτωση, έως τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου ποσού.
 • Αν η ενίσχυση ζητηθεί μετά την έναρξη της αγωγής, οι δαπάνες για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δικαιολογητικά καταβάλλονται μαζί με τις μελλοντικές δικαιολογούμενες δαπάνες για τον ίδιο σκοπό, έως το τέλος της αγωγής ή, κατά περίπτωση, έως τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου ποσού.
 • Αν κατά τη στιγμή της αίτησης αποδεικνύεται ότι η αγωγή έχει ολοκληρωθεί, η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ, για το ποσό δαπάνης για το οποίο υποβάλλονται δικαιολογητικά, έως το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό. Αν αποδεδειγμένα η αγωγή πρέπει να επαναληφθεί και δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν πληρωμές για τις νέες δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν.

Προσωρινή ενίσχυση μπορεί επίσης να χορηγηθεί πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης με την οποία περατώνεται η ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η επισφαλής οικονομική κατάσταση στην οποία έχετε περιέλθει εσείς ως θύμα ή οι δικαιούχοι σας. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να καταβληθεί υπό τη μορφή μίας εφάπαξ πληρωμής ή περιοδικών πληρωμών.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας:

 • Σε περίπτωση θανάτου, το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 250 000 EUR, το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα πάγιο ποσό είκοσι μηνιαίων πληρωμών του IPREM που ισχύει κατά την ημερομηνία της τρομοκρατικής πράξης, για κάθε παιδί ή ανήλικο που καλύπτεται και που εξαρτώταν οικονομικά από το θύμα κατά τη στιγμή του θανάτου.

Για τα έξοδα μεταφοράς, κηδείας, ταφής και/ή αποτέφρωσης προσώπων που έχασαν τη ζωή τους ως συνέπεια τρομοκρατικής επίθεσης τα οποία δεν καλύπτονται από σύμβαση ασφάλισης πραγματοποιείται μία εφάπαξ πληρωμή ύψους έως 6 000 EUR.

 • Σε περίπτωση σωματικής βλάβης: Σε περίπτωση σοβαρής αναπηρίας, μόνιμης ανικανότητας άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, μόνιμης ανικανότητας άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας ή μερικής μόνιμης ανικανότητας, η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή μίας εφάπαξ πληρωμής σύμφωνα με τα νόμιμα καθοριζόμενα ποσά.
  • Σοβαρή αναπηρία: 500 000 EUR.
  • Μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας: 180 000 EUR.
  • Μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας του οικείου προσώπου: 100 000 EUR.
  • Μερική μόνιμη ανικανότητα: 75 000 EUR.
 • Η αποζημίωση για μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία καταβάλλεται είτε υπό τη μορφή μίας εφάπαξ πληρωμής είτε υπό τη μορφή μηνιαίων δόσεων, ανάλογα με την προβλεπόμενη κλίμακα και έως το όριο που προβλέπεται για τις περιπτώσεις μερικής μόνιμης ανικανότητας (75 000 EUR).
 • Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας, καταβάλλεται αποζημίωση που αντιστοιχεί στο διπλάσιο του σχετικού IPREM για την περίοδο προσωρινής ανικανότητας του θύματος, εντός του ορίου των 18 μηνιαίων δόσεων.
 • Σε περίπτωση απαγωγής, καταβάλλεται μία εφάπαξ πληρωμή ύψους 12 000 EUR για την απαγωγή συν το τριπλάσιο του ημερήσιου IPREM για κάθε ημέρα που διήρκεσε η απαγωγή, έως το όριο αποζημίωσης που προβλέπεται για τις περιπτώσεις μερικής μόνιμης ανικανότητας (75 000 EUR).
 • Σε περίπτωση υλικής ζημίας: η ενίσχυση αυτή είναι επικουρική έναντι κάθε άλλης ενίσχυσης που χορηγείται από δημόσιες αρχές ή απορρέει από σύμβαση ασφάλισης, και μειώνεται κατά το ποσό που έχει ληφθεί από τέτοια άλλη αιτία.

Για τις ζημίες που έχουν προκληθεί σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Σε γενικές γραμμές, η καταβολή πραγματοποιείται ως εφάπαξ πληρωμή των ποσών που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με εξαίρεση την ενίσχυση για προσωρινή στέγαση: αυτή καταβάλλεται μηνιαίως, και υπολογίζεται σε ημερήσια βάση αν πρόκειται για διαμονή σε ξενοδοχείο και σε μηνιαία βάση αν πρόκειται για ενοικίαση κατοικίας.

Οι δικαιούχοι δικαιούνται τα εξής:

Αποζημίωση για ζημίες σε κατοικίες:

 • Για τις κατοικίες συνήθους διαμονής φυσικών προσώπων, όπου ως κατοικία συνήθους διαμονής νοείται γενικά ένα κτίριο που αποτελεί την κατοικία ενός προσώπου ή μιας οικογενειακής μονάδας για τουλάχιστον έξι μήνες ετησίως, μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση για τις ζημίες στη δομή, στον εξοπλισμό και στα έπιπλα οι οποίες είναι απαραίτητο να αποκατασταθούν προκειμένου η κατοικία να καταστεί εκ νέου κατοικήσιμη όπως ήταν πριν, με εξαίρεση ορισμένα στοιχεία.
 • Για τις κατοικίες μη συνήθους διαμονής, η αποζημίωση καλύπτει το 50% της ζημίας έως το όριο ανά κατοικία που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσωρινή στέγαση:

 • Αν ζημιωθέντες από τρομοκρατική επίθεση αναγκαστούν να εγκαταλείψουν προσωρινά την κατοικία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής, το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των εξόδων προσωρινής στέγασης.

Αποζημίωση για ζημίες σε εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις:

 • Η αποζημίωση περιλαμβάνει το κόστος των επισκευών που απαιτούνται για την εκ νέου έναρξη της λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των κατεστραμμένων επίπλων και εξοπλισμού, έως το όριο αποζημίωσης που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Αποζημίωση για ζημίες σε οχήματα:

 • Μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση για ζημία που έχει προκληθεί σε ιδιωτικά οχήματα, καθώς και για ζημία που έχει προκληθεί σε οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη χερσαία μεταφορά ανθρώπων ή προϊόντων.
 • Είναι σημαντικό τη στιγμή του περιστατικού να βρίσκεται σε ισχύ η υποχρεωτική σύμβαση ασφάλισης, αν τέτοια ασφάλιση απαιτείται από ειδική νομοθεσία.
 • Η αποζημίωση περιλαμβάνει τις δαπάνες που απαιτούνται για την επισκευή, ενώ προβλέπεται επίσης οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος.
 • Εκπαιδευτική ενίσχυση: Ενίσχυση για σπουδές καταβάλλεται αν μια τρομοκρατική ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες για τον/την σπουδαστή/-ρια, τη χήρα ή τον χήρο του, τον/την σύντροφο σε ελεύθερη συμβίωση ή τα τέκνα του/της θανόντος/-ούσας, ή για τους γονείς, τα αδέλφια ή τους κηδεμόνες του/της, οι οποίες τους καθιστούν ανίκανους να ασκήσουν το σύνηθες επάγγελμά τους, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Το σύστημα πληρωμών σε δόσεις εφαρμόζεται στις περιπτώσεις προσωρινής ανικανότητας και βλαβών που έχουν οδηγήσει σε αναπηρία ύστερα από τρομοκρατική επίθεση, εντός του πεδίου εφαρμογής που προβλέπει η ισπανική νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις στις οποίες, λόγω της σοβαρότητας των βλαβών, είναι εύλογο να υποτεθεί ότι αργότερα θα δηλωθεί ολική μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας, μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας ή σοβαρή αναπηρία του θύματος, η πληρωμή σε δόσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί έως το ποσό των 18 030,36 EUR.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης βάσει της αστικής ευθύνης για τον θάνατο ή τη σωματική ή ψυχολογική βλάβη, η οποία καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: θάνατο, σοβαρή αναπηρία, μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας, μερική μόνιμη ανικανότητα, μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία και απαγωγή.

Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται ως εξής:

 • Αν έχει εκδοθεί απόφαση η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα και η οποία επιδικάζει αποζημίωση βάσει αστικής ευθύνης, είτε για θάνατο είτε για σωματική ή ψυχική βλάβη που έχει προκαλέσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες καταστάσεις, το ποσό που επιδικάζεται με την απόφαση καταβάλλεται έως τα ακόλουθα όρια:
  • Θάνατος: 500 000 EUR.
  • Σοβαρή αναπηρία: 750 000 EUR.
  • Μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας: 300 000 EUR.
  • Μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας του οικείου προσώπου: 200 000 EUR.
  • Μερική μόνιμη ανικανότητα: 125 000 EUR.
  • Μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία: 100 000 EUR.
  • Απαγωγή: 125 000 EUR.
 • Αν η απόφαση η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα δεν επιδικάζει ή δεν επιτρέπει τη χορήγηση οποιουδήποτε ποσού βάσει αστικής ευθύνης για σωματική ή ψυχική βλάβη, καταβάλλονται τα ακόλουθα ποσά:
  • Θάνατος: 250 000 EUR.
  • Σοβαρή αναπηρία: 500 000 EUR.
  • Μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας: 180 000 EUR.
  • Μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας του οικείου προσώπου: 100 000 EUR.
  • Μερική μόνιμη ανικανότητα: 75 000 EUR.
 • Μόνιμες βλάβες που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία: στην περίπτωση αυτή, η κάλυψη διαφέρει ανάλογα με την αξιολόγηση της βλάβης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το σύστημα που ισχύει για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων, με χρήση της κλίμακας που προκύπτει από την εφαρμογή της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με τα ποσά αποζημίωσης για μόνιμες βλάβες, ακρωτηριασμούς και παραμορφώσεις και τραυματισμούς που δεν έχουν οδηγήσει σε αναπηρία και που προκλήθηκαν από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.
 • Απαγωγή: καταβάλλεται ενίσχυση που ισούται με το τριπλάσιο του ημερήσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλών σκοπών (IPREM) για κάθε ημέρα που διήρκεσε η απαγωγή, έως το όριο αποζημίωσης που προβλέπεται για τις περιπτώσεις μερικής μόνιμης ανικανότητας.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Όχι.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, γενικά, η λήψη της από τον νόμο προβλεπόμενης ενίσχυσης δεν είναι συμβατή με τη λήψη αποζημίωσης για τις βλάβες και τις ζημίες που προκλήθηκαν από την εγκληματική πράξη η οποία επιδικάζεται με απόφαση.

Ωστόσο, είναι δυνατόν να καταβληθεί το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης που προβλέπεται από τον νόμο αν ο δράστης έχει κηρυχθεί εν μέρει αφερέγγυος, αλλά το ποσό που θα ληφθεί και από τις δύο πηγές δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει αυτό που επιδικάστηκε με τη δικαστική απόφαση.

Ως εκ τούτου, η ενίσχυση που προβλέπεται από την ισπανική νομοθεσία δεν είναι συμβατή με:

 • Χρηματική αποζημίωση που δικαιούται ο δικαιούχος από σύστημα ασφάλισης, εκτός αν το ποσό της αποζημίωσης από ιδιωτική ασφάλιση είναι χαμηλότερο από αυτό που επιδικάζεται με την απόφαση.
 • Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας του θύματος, η ενίσχυση δεν είναι συμβατή με οποιαδήποτε αποζημίωση που θα μπορούσε να καταβληθεί για την εν λόγω ανικανότητα από δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η εν λόγω ασυμβατότητα θεωρείται ότι υφίσταται όταν η ενίσχυση που προβλέπεται από την ισπανική νομοθεσία και η αποζημίωση ή η οικονομική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος μέσω ιδιωτικού συστήματος ασφάλισης καλύπτουν τους ίδιους κινδύνους και καταστάσεις ανάγκης.

Παρά τα ανωτέρω, η καταβολή της ενίσχυσης που προβλέπεται από τον νόμο μπορεί να είναι δυνατή για δικαιούχο ιδιωτικής ασφάλισης αν το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε από την ασφάλιση είναι χαμηλότερο από αυτό που επιδικάζεται με την απόφαση, υπό τον όρο ότι η διαφορά που πρέπει να καταβληθεί δεν υπερβαίνει την καθορισμένη κλίμακα.

Σε περίπτωση τραυματισμού ή βλάβης που προκάλεσε μόνιμη ανικανότητα ή τον θάνατο του θύματος, η λήψη της ενίσχυσης είναι συμβατή με τη λήψη οποιασδήποτε δημόσιας σύνταξης που δικαιούται να λάβει ο δικαιούχος.

Η ενίσχυση για μόνιμη ανικανότητα δεν είναι συμβατή με αυτήν που προβλέπεται για προσωρινή ανικανότητα.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, όσον αφορά τις υλικές ζημίες που υπέστησαν τα θύματα ως συνέπεια τέτοιου εγκλήματος, η αποζημίωση για τις εν λόγω ζημίες είναι επικουρική έναντι κάθε άλλης αποζημίωσης που χορηγείται από δημόσιες αρχές ή απορρέει από σύμβαση ασφάλισης, και μειώνεται κατά το ποσό που έχει ληφθεί από τέτοια άλλη αιτία.

Όσον αφορά τις ζημίες σε οχήματα, η ζημία που έχει προκληθεί σε ιδιωτικά οχήματα, καθώς και εκείνη που έχει προκληθεί σε οχήματα μεταφοράς προσώπων ή προϊόντων μπορεί να αποζημιωθεί, εξαιρουμένων των οχημάτων που αποτελούν κρατική ιδιοκτησία, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη στιγμή του περιστατικού η υποχρεωτική σύμβαση ασφάλισης του οχήματος βρίσκεται σε ισχύ, αν τέτοια ασφάλιση απαιτείται από ειδική νομοθεσία. Η αποζημίωση αυτή είναι επικουρική έναντι κάθε άλλης αποζημίωσης που χορηγείται από δημόσιες αρχές ή απορρέει από σύμβαση ασφάλισης, και μειώνεται κατά το ποσό που έχει ληφθεί από τέτοια άλλη αιτία.

Όσον αφορά τα έξοδα μεταφοράς, κηδείας, ταφής και/ή αποτέφρωσης προσώπων που έχασαν τη ζωή τους ως συνέπεια τρομοκρατικής επίθεσης, αυτά καλύπτονται από την ισπανική κυβέρνηση, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν καλύπτονται από σύμβαση ασφάλισης, έως το νόμιμα καθοριζόμενο όριο. Τα σχετικά τιμολόγια πρέπει να συνοδεύονται από τη σύμβαση ασφάλισης που καλύπτει τα εν λόγω έξοδα ή από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει τέτοια ασφάλιση.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Ναι.

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, προσωρινή ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης με την οποία περατώνεται η ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η επισφαλής οικονομική κατάσταση στην οποία έχετε περιέλθει εσείς ως θύμα ή οι δικαιούχοι σας. Η οικονομική κατάσταση του θύματος ή των δικαιούχων θεωρείται επισφαλής αν, κατά την ημερομηνία κατά την οποία ζητείται η ενίσχυση, τα ετησιοποιημένα εισοδήματα κάθε είδους του θύματος και των δικαιούχων δεν υπερβαίνουν τον ετήσιο δημόσιο δείκτη εισοδημάτων πολλαπλών σκοπών (IPREM) που ίσχυε κατά τη στιγμή της αίτησης.

Σε κάθε περίπτωση, για τη χορήγηση της εν λόγω προσωρινής ενίσχυσης, πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση της σχετικής οριστικής ενίσχυσης.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να καταβάλει προκαταβολικά ένα ποσό, έως το νόμιμα καθοριζόμενο όριο, εν αναμονή της λήψης της οριστικής ενίσχυσης, στις περιπτώσεις στις οποίες, λόγω της σοβαρότητας των βλαβών που προκλήθηκαν ως συνέπεια της τρομοκρατικής ενέργειας, είναι εύλογο να υποτεθεί ότι αργότερα θα δηλωθεί ολική μόνιμη ανικανότητα άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας, μόνιμη ανικανότητα άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας ή σοβαρή αναπηρία του θύματος.

Ομοίως, όταν υπάρχουν βλάβες που έχουν οδηγήσει σε αναπηρία ή προσωρινή ανικανότητα, οι χρονικές περίοδοι άδειας από την εργασία μπορούν να πληρώνονται σε τριμηνιαία βάση. Τα εν λόγω ποσά που καταβάλλονται σε δόσεις ισούνται με το διπλάσιο του IPREM που ισχύει κατά την ημερομηνία της βλάβης για κάθε ημέρα ανικανότητας.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Ναι.

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, αν, μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης για ορισμένο επίπεδο ανικανότητας ή βλάβης, προκύψει πιο σοβαρή κατάσταση που δικαιολογεί τη χορήγηση μεγαλύτερου ποσού ή θάνατος του θύματος ως άμεση συνέπεια των τραυματισμών ή της βλάβης, καταβάλλεται ένα εφάπαξ ποσό ενίσχυσης λόγω της επιδείνωσης των αρνητικών συνεπειών.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τη νέα ενίσχυση είναι ένα έτος από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση χορήγησης της αρχικής ενίσχυσης για να ζητηθεί η επανεξέταση του βαθμού ανικανότητας ή αναπηρίας.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, μολονότι η αίτηση πρέπει κανονικά να υποβληθεί εντός ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία που προέκυψε η βλάβη, αν ως άμεση συνέπεια των βλαβών που προκλήθηκαν από την τρομοκρατική ενέργεια προκύψει επιδείνωση των συνεπειών ή θάνατος του θύματος, ξεκινά νέα προθεσμία της ίδιας διάρκειας για την υποβολή αίτησης χορήγησης της σχετικής διαφοράς στο ποσό.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, για τη χορήγηση της οριστικής ενίσχυσης λόγω προσωρινής ανικανότητας και βλαβών που έχουν οδηγήσει σε αναπηρία, η αίτηση του θύματος ή του εκπροσώπου του πρέπει να υποβληθεί με χρήση του επίσημου εντύπου αίτησης και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

 • Περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη με χαρακτήρα εκ προθέσεως (σκόπιμης) βίαιης εγκληματικής πράξης, με αναφορά της ημερομηνίας και του τόπου του συμβάντος.
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί στη δημόσια αρχή.
 • Δήλωση σχετικά με την αποζημίωση και την ενίσχυση που έχει λάβει ο ενδιαφερόμενος ή σχετικά με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να λάβει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή ενίσχυση για τα εν λόγω περιστατικά.
 • Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που περατώνει την ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα (απόφαση εκδοθείσα παρόντος του κατηγορουμένου, απόφαση εκδοθείσα ερήμην, απόφαση παύσης της ποινικής δίωξης λόγω θανάτου του κατηγορούμενου ή απόφαση θέσης της υπόθεσης στο αρχείο).

Επιπλέον, πρέπει πάντα να επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αν το θύμα είναι Ισπανός υπήκοος, αντίγραφο του εθνικού εγγράφου ταυτότητας.
 • Αν το θύμα είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, έγγραφο που αποδεικνύει την ιθαγένειά του.
 • Πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα ή οργάνου διαχείρισης με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος υπαγόταν σε δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης κατά τη στιγμή της διάπραξης της εγκληματικής πράξης. Αν δεν υφίσταται τέτοιο πιστοποιητικό, αρκεί δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία θα επαληθευτεί αργότερα από το όργανο που διερευνά την υπόθεση.

Αν η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης υποβάλλεται για προσωρινή ανικανότητα και ο ενδιαφερόμενος υπαγόταν σε δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το πιστοποιητικό που προσκομίζεται πρέπει επίσης να αποδεικνύει ότι δεν χορηγήθηκε κανένα δικαίωμα παροχών για την εν λόγω ανικανότητα.

 • Αν η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης για βλάβες που έχουν οδηγήσει σε αναπηρία υποβάλλεται από άμεσο θύμα που υπάγεται σε οποιοδήποτε από τα συστήματα που συγκροτούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με εξαίρεση το ειδικό σύστημα πολιτικών και στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), πρέπει να προσκομιστεί η απόφαση κατάταξης των βλαβών από τον επαρχιακό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Instituto Nacional de la Seguridad Social)· αν η απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει δήλωση ότι έχει κινηθεί η δέουσα διαδικασία διαπίστωσης ανικανότητας.

Για τη χορήγηση της οριστικής ενίσχυσης σε περίπτωση θανάτου, η αίτηση του έμμεσου θύματος ή του εκπροσώπου του πρέπει να υποβληθεί με χρήση του επίσημου εντύπου αίτησης και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

 • Αποδεικτικά στοιχεία για τον θάνατο και την ιδιότητα του δικαιούχου ή του έμμεσου θύματος.
 • Περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη με χαρακτήρα εκ προθέσεως (σκόπιμης) βίαιης εγκληματικής πράξης, με αναφορά της ημερομηνίας και του τόπου του συμβάντος.
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί στη δημόσια αρχή.
 • Δήλωση σχετικά με την αποζημίωση και την ενίσχυση που έχει λάβει ο ενδιαφερόμενος ή σχετικά με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να λάβει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή ενίσχυση για τα εν λόγω περιστατικά.
 • Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που περατώνει την ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα (απόφαση εκδοθείσα παρόντος του κατηγορουμένου, απόφαση εκδοθείσα ερήμην, απόφαση παύσης της ποινικής δίωξης λόγω θανάτου του κατηγορούμενου ή απόφαση θέσης της υπόθεσης στο αρχείο).

Επιπλέον, πρέπει πάντα να επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αν το θύμα (ο δικαιούχος ως έμμεσο θύμα) είναι Ισπανός υπήκοος, αντίγραφο του εθνικού εγγράφου ταυτότητας.
 • Αν το θύμα είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, έγγραφο που αποδεικνύει την ιθαγένειά του.
 • Πιστοποιητικό θανάτου του άμεσου θύματος της εγκληματικής πράξης, καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα, ανάλογα με τη σχέση μεταξύ του δικαιούχου και του/της θανόντα/-ούσας:
  • Αν ο/η σύζυγος του/της θανόντα/-ούσας δεν ήταν διαζευγμένος/-η ή νόμιμα σε διάσταση: πλήρες πιστοποιητικό γάμου που έχει εκδοθεί από το ληξιαρχείο μετά την ημερομηνία του θανάτου του θύματος.
  • Αν ο αιτών είναι πρόσωπο που συζούσε με το θύμα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία, πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό συμβίωσης στην ίδια διεύθυνση (certificado de convivencia en domicilio común).

Για να αποδειχθεί η μόνιμη συμβίωση ως ισοδύναμη της συζυγικής σχέσης, ενδείκνυται να προσκομίζεται πιστοποιητικό από το σχετικό μητρώο σχέσεων καταχωρισμένης συμβίωσης (Registro de parejas de hecho).

 • Αν ο αιτών είναι πρόσωπο που συζούσε με το θύμα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία, πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό συμβίωσης στην ίδια διεύθυνση (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Τέκνα του/της θανόντα/-ούσας: πρέπει να υποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά γέννησης από το ληξιαρχείο.

Για να αποδειχθεί η σχέση συγγένειάς τους, τα τέκνα συζύγου που δεν ήταν νόμιμα σε διάσταση ή προσώπου που συζούσε με τον/την θανόντα/-ούσα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία πρέπει να υποβάλουν τη σχετική ληξιαρχική πράξη γέννησης από το ληξιαρχείο.

Ομοίως, πρέπει να αποδείξουν ότι ο/η γονέας τους ήταν παντρεμένος/-η ή συζούσε με τον/την θανόντα/-ούσα, εκτός αν τα εν λόγω γεγονότα έχουν ήδη αποδειχθεί από την αίτηση ενίσχυσης του/της γονέα τους.

Επιπλέον, τόσο τα τέκνα του/της θανόντα/-ούσας όσο και εκείνα του/της συζύγου που δεν ήταν νόμιμα σε διάσταση ή εκείνα του προσώπου που συζούσε με τον/την θανόντα/-ούσα πρέπει να αποδείξουν ότι εξαρτώνταν οικονομικά από τον/την θανόντα/-ούσα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό συμβίωσης από την τοπική δημοτική αρχή.
 • Δήλωση σχετικά με τα εισοδήματα κάθε είδους που απέκτησαν κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας θανάτου του θύματος.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος κατά το οποίο επήλθε ο θάνατος του θύματος ή, ελλείψει τέτοιας, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος. Αν δεν έχουν υποβληθεί οι εν λόγω δηλώσεις, πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό απαλλαγής από την Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης [Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)].
 • Γονείς του/της θανόντα/-ούσας: πρέπει να αποδείξουν την πατρότητα/μητρότητά τους μέσω πιστοποιητικού γέννησης του γιου ή της κόρης τους που απεβίωσε. Επιπλέον, για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι που θα μπορούσαν να έχουν προτεραιότητα όσον αφορά τη χορήγηση της ενίσχυσης, πρέπει να υποβάλουν δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση του γιου ή της κόρης τους κατά την ημερομηνία του θανάτου, καθώς και για το αν γνωρίζουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο ως δικαιούχος βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για τη χορήγηση της οριστικής ενίσχυσης για έξοδα κηδείας, η αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων του ανηλίκου ή του ενηλίκου που κατέστη ανίκανος, ή των εκπροσώπων τους, πρέπει να υποβληθεί με χρήση του επίσημου εντύπου αίτησης και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

 • Αποδεικτικά στοιχεία για τον θάνατο και την ιδιότητα του δικαιούχου ή του έμμεσου θύματος.
 • Περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη με χαρακτήρα εκ προθέσεως (σκόπιμης) βίαιης εγκληματικής πράξης, με αναφορά της ημερομηνίας και του τόπου του συμβάντος.
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί στη δημόσια αρχή.
 • Δήλωση σχετικά με την αποζημίωση και την ενίσχυση που έχει λάβει ο ενδιαφερόμενος ή σχετικά με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να λάβει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή ενίσχυση για τα εν λόγω περιστατικά.
 • Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που περατώνει την ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα (απόφαση εκδοθείσα παρόντος του κατηγορουμένου, απόφαση εκδοθείσα ερήμην, απόφαση παύσης της ποινικής δίωξης λόγω θανάτου του κατηγορούμενου ή απόφαση θέσης της υπόθεσης στο αρχείο).

Επιπλέον, πρέπει πάντα να επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Το πιστοποιητικό θανάτου του ανηλίκου ή του ενηλίκου που κατέστη ανίκανος.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητάς τους ως δικαιούχων, ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανηλίκου ή του ενηλίκου που κατέστη ανίκανος αν η αίτηση υποβάλλεται από τους γονείς ή επίσημη βεβαίωση που αποδεικνύει την κηδεμονία αν το αίτημα υποβάλλεται από τον κηδεμόνα.
 • Αν ο θανών ήταν ανίκανος ενήλικας, το νομικό έγγραφο που πιστοποιεί την ανικανότητα ή, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό που πιστοποιεί τον βαθμό ανικανότητας.
 • Αντίγραφο του εθνικού δελτίου ταυτότητας για τους γονείς ή κηδεμόνες ή, στην περίπτωση υπηκόων κράτους μέλους της ΕΕ, έγγραφο που αποδεικνύει την ιθαγένειά τους.
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται με την τελετή, τη μεταφορά, την ταφή ή την αποτέφρωση.

Για τη χορήγηση της οριστικής ενίσχυσης για δαπάνες θεραπευτικής αγωγής ύστερα από σεξουαλικό έγκλημα, η αίτηση του θύματος ή του εκπροσώπου του πρέπει να υποβληθεί με χρήση του επίσημου εντύπου αίτησης και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

 • Περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη με χαρακτήρα εκ προθέσεως (σκόπιμης) βίαιης εγκληματικής πράξης, με αναφορά της ημερομηνίας και του τόπου του συμβάντος.
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί στη δημόσια αρχή.
 • Δήλωση σχετικά με την αποζημίωση και την ενίσχυση που έχει λάβει ο ενδιαφερόμενος ή σχετικά με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να λάβει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή ενίσχυση για τα εν λόγω περιστατικά.
 • Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που περατώνει την ποινική διαδικασία και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα (απόφαση εκδοθείσα παρόντος του κατηγορουμένου, απόφαση εκδοθείσα ερήμην, απόφαση παύσης της ποινικής δίωξης λόγω θανάτου του κατηγορούμενου ή απόφαση θέσης της υπόθεσης στο αρχείο).

Επιπλέον, πρέπει πάντα να επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αν το θύμα είναι Ισπανός υπήκοος, αντίγραφο του εθνικού εγγράφου ταυτότητας.
 • Αν το θύμα είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, έγγραφο που αποδεικνύει την ιθαγένειά του.
 • Δήλωση του θύματος σχετικά με το αν έχει ξεκινήσει τη θεραπευτική αγωγή και, αν συντρέχει περίπτωση, υποβολή των δικαιολογητικών για τις καταβληθείσες δαπάνες. Αν η αγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί, αυτό πρέπει να δηλωθεί.

Για τη χορήγηση της προσωρινής ενίσχυσης για προσωρινή ανικανότητα και βλάβες που έχουν οδηγήσει σε αναπηρία, η αίτηση του θύματος ή του εκπροσώπου του πρέπει να υποβληθεί με χρήση του επίσημου εντύπου αίτησης και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

 • Την κατάταξη των τραυματισμών ή των βλαβών στην υγεία που έχει πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.
 • Περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη με χαρακτήρα εκ προθέσεως (σκόπιμης) βίαιης εγκληματικής πράξης ή σεξουαλικού εγκλήματος, με αναφορά της ημερομηνίας και του τόπου του συμβάντος.
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί στην αρμόδια αρχή ή ότι η ποινική διαδικασία για τα εν λόγω περιστατικά έχει κινηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια αρχή.
 • Δήλωση σχετικά με την αποζημίωση και την ενίσχυση που έχει λάβει ο αιτών, τις αιτήσεις που βρίσκονται υπό διεκπεραίωση ή τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να λάβει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή ενίσχυση για τα εν λόγω περιστατικά.
 • Αίτηση για την έκθεση της εισαγγελίας η οποία αναφέρει ότι υπάρχουν, εκ πρώτης όψεως, αποδεικτικά στοιχεία ότι οι βλάβες προκλήθηκαν από βίαιη και εκ προθέσεως (σκόπιμη) πράξη.
 • Αν το θύμα είναι Ισπανός υπήκοος, αντίγραφο του εθνικού εγγράφου ταυτότητας.
 • Αν το θύμα είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, έγγραφο που αποδεικνύει την ιθαγένειά του.
 • Δήλωση των εισοδημάτων κάθε είδους που έλαβε ο αιτών κατά το έτος αµέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο οικονομικό έτος ή, αν η δήλωση αυτή δεν υποβλήθηκε, πιστοποιητικό απαλλαγής που έχει εκδοθεί από την Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης (ΑΕΑΤ).

Για τη χορήγηση της προσωρινής ενίσχυσης σε περίπτωση θανάτου, η αίτηση του θύματος ή του εκπροσώπου του πρέπει να υποβληθεί με χρήση του επίσημου εντύπου αίτησης και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

 • Αποδεικτικά στοιχεία για τον θάνατο και την ιδιότητα του δικαιούχου ως έμμεσου θύματος. Πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό θανάτου του άμεσου θύματος της εγκληματικής πράξης, καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα, ανάλογα με τη σχέση μεταξύ του δικαιούχου και του/της θανόντα/-ούσας:
  • Αν ο/η σύζυγος του/της θανόντα/-ούσας δεν ήταν διαζευγμένος/-η ή νόμιμα σε διάσταση: πλήρες πιστοποιητικό γάμου που έχει εκδοθεί από το ληξιαρχείο μετά την ημερομηνία του θανάτου του θύματος.

Ειδικά για αυτού του είδους την ενίσχυση, δήλωση των εισοδημάτων κάθε είδους που έλαβε ο αιτών κατά το έτος αµέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο οικονομικό έτος ή, αν η δήλωση αυτή δεν υποβλήθηκε, πιστοποιητικό απαλλαγής που έχει εκδοθεί από την Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης (ΑΕΑΤ).

 • Αν ο αιτών είναι πρόσωπο που συζούσε με το θύμα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία, πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό συμβίωσης στην ίδια διεύθυνση.

Για να αποδειχθεί η μόνιμη συμβίωση ως ισοδύναμη της συζυγικής σχέσης, ενδείκνυται να προσκομίζεται πιστοποιητικό από το σχετικό μητρώο σχέσεων καταχωρισμένης συμβίωσης (Registro de parejas de hecho).

Ειδικά για αυτού του είδους την ενίσχυση, δήλωση των εισοδημάτων κάθε είδους που έλαβε ο αιτών κατά το έτος αµέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο οικονομικό έτος ή, αν η δήλωση αυτή δεν υποβλήθηκε, πιστοποιητικό απαλλαγής που έχει εκδοθεί από την Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης (ΑΕΑΤ).

 • Αν ο αιτών είναι πρόσωπο που συζούσε με το θύμα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία, πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό συμβίωσης στην ίδια διεύθυνση.
 • Τέκνα του/της θανόντα/-ούσας: πρέπει να υποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά γέννησης από το ληξιαρχείο.

Για να αποδειχθεί η σχέση συγγένειάς τους, τα τέκνα συζύγου που δεν ήταν νόμιμα σε διάσταση ή προσώπου που συζούσε με τον/την θανόντα/-ούσα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία πρέπει να υποβάλουν τη σχετική ληξιαρχική πράξη γέννησης από το ληξιαρχείο. Ομοίως, πρέπει να αποδείξουν ότι ο/η γονέας τους ήταν παντρεμένος/-η ή συζούσε με τον/την θανόντα/-ούσα, εκτός αν τα εν λόγω γεγονότα έχουν ήδη αποδειχθεί από την αίτηση ενίσχυσης του/της γονέα τους.

Επιπλέον, τόσο τα τέκνα του/της θανόντα/-ούσας όσο και εκείνα του/της συζύγου που δεν ήταν νόμιμα σε διάσταση ή εκείνα του προσώπου που συζούσε με τον/την θανόντα/-ούσα πρέπει να αποδείξουν ότι εξαρτώνταν οικονομικά από τον/την θανόντα/-ούσα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό συμβίωσης από την τοπική δημοτική αρχή.
 • Δήλωση σχετικά με τα εισοδήματα κάθε είδους που απέκτησαν κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας θανάτου του θύματος.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος κατά το οποίο επήλθε ο θάνατος του θύματος ή, ελλείψει τέτοιας, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος. Αν δεν έχουν υποβληθεί οι εν λόγω δηλώσεις, πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό απαλλαγής από την Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης [Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)].
 • Περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη με χαρακτήρα εκ προθέσεως (σκόπιμης) βίαιης εγκληματικής πράξης ή σεξουαλικού εγκλήματος, με αναφορά της ημερομηνίας και του τόπου του συμβάντος.
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί στην αρμόδια αρχή ή ότι η ποινική διαδικασία για τα εν λόγω περιστατικά έχει κινηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια αρχή.
 • Δήλωση σχετικά με την αποζημίωση και την ενίσχυση που έχει λάβει ο αιτών, τις αιτήσεις που βρίσκονται υπό διεκπεραίωση ή τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να λάβει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή ενίσχυση για τα εν λόγω περιστατικά.
 • Αίτηση για την έκθεση της εισαγγελίας η οποία αναφέρει ότι υπάρχουν, εκ πρώτης όψεως, αποδεικτικά στοιχεία ότι οι βλάβες προκλήθηκαν από βίαιη και εκ προθέσεως (σκόπιμη) πράξη.
 • Αν το θύμα είναι Ισπανός υπήκοος, αντίγραφο του εθνικού εγγράφου ταυτότητας.
 • Αν το θύμα είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, έγγραφο που αποδεικνύει την ιθαγένειά του.

Για τη χορήγηση της προσωρινής ενίσχυσης σε περίπτωση θανάτου, η αίτηση του θύματος ή του εκπροσώπου του πρέπει να υποβληθεί με χρήση του επίσημου εντύπου αίτησης και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

 • Περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη με χαρακτήρα εκ προθέσεως (σκόπιμης) βίαιης εγκληματικής πράξης ή σεξουαλικού εγκλήματος, με αναφορά της ημερομηνίας και του τόπου του συμβάντος.
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί στην αρμόδια αρχή ή ότι η ποινική διαδικασία για τα εν λόγω περιστατικά έχει κινηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια αρχή.
 • Δήλωση σχετικά με την αποζημίωση και την ενίσχυση που έχει λάβει ο αιτών, τις αιτήσεις που βρίσκονται υπό διεκπεραίωση ή τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να λάβει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή ενίσχυση για τα εν λόγω περιστατικά.
 • Αίτηση για την έκθεση της εισαγγελίας η οποία αναφέρει ότι υπάρχουν, εκ πρώτης όψεως, αποδεικτικά στοιχεία ότι οι βλάβες προκλήθηκαν από βίαιη και εκ προθέσεως (σκόπιμη) πράξη.
 • Αν το θύμα είναι Ισπανός υπήκοος, αντίγραφο του εθνικού εγγράφου ταυτότητας.
 • Αν το θύμα είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, έγγραφο που αποδεικνύει την ιθαγένειά του.
 • Το πιστοποιητικό θανάτου του ανηλίκου ή του ενηλίκου που κατέστη ανίκανος.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητάς τους ως δικαιούχων, ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανηλίκου ή του ενηλίκου που κατέστη ανίκανος αν η αίτηση υποβάλλεται από τους γονείς ή επίσημη βεβαίωση που αποδεικνύει την κηδεμονία αν το αίτημα υποβάλλεται από τον κηδεμόνα.
 • Αν ο θανών ήταν ανίκανος ενήλικας, το νομικό έγγραφο που πιστοποιεί την ανικανότητα ή, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό που πιστοποιεί τον βαθμό ανικανότητας.
 • Δήλωση των εισοδημάτων κάθε είδους που έλαβαν οι γονείς ή κηδεμόνες κατά το έτος αµέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο οικονομικό έτος ή, αν η δήλωση αυτή δεν υποβλήθηκε, πιστοποιητικό απαλλαγής που έχει εκδοθεί από την Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης (ΑΕΑΤ).
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται με την τελετή, τη μεταφορά, την ταφή ή την αποτέφρωση.

Για τη χορήγηση της προσωρινής ενίσχυσης για δαπάνες θεραπευτικής αγωγής ύστερα από σεξουαλικό έγκλημα, η αίτηση του θύματος ή του εκπροσώπου του πρέπει να υποβληθεί με χρήση του επίσημου εντύπου αίτησης και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

 • Περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη με χαρακτήρα εκ προθέσεως (σκόπιμης) βίαιης εγκληματικής πράξης ή σεξουαλικού εγκλήματος, με αναφορά της ημερομηνίας και του τόπου του συμβάντος.
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί στην αρμόδια αρχή ή ότι η ποινική διαδικασία για τα εν λόγω περιστατικά έχει κινηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια αρχή.
 • Δήλωση σχετικά με την αποζημίωση και την ενίσχυση που έχει λάβει ο αιτών, τις αιτήσεις που βρίσκονται υπό διεκπεραίωση ή τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να λάβει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή ενίσχυση για τα εν λόγω περιστατικά.
 • Αίτηση για την έκθεση της εισαγγελίας η οποία αναφέρει ότι υπάρχουν, εκ πρώτης όψεως, αποδεικτικά στοιχεία ότι οι βλάβες προκλήθηκαν από βίαιη και εκ προθέσεως (σκόπιμη) πράξη.
 • Αν το θύμα είναι Ισπανός υπήκοος, αντίγραφο του εθνικού εγγράφου ταυτότητας.
 • Αν το θύμα είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, έγγραφο που αποδεικνύει την ιθαγένειά του.
 • Δήλωση του θύματος σχετικά με το αν έχει ξεκινήσει τη θεραπευτική αγωγή και, αν συντρέχει περίπτωση, υποβολή των δικαιολογητικών για τις καταβληθείσες δαπάνες. Αν η αγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί, αυτό πρέπει να δηλωθεί.
 • Δήλωση των εισοδημάτων κάθε είδους που έλαβε ο ενδιαφερόμενος κατά το έτος αµέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο οικονομικό έτος ή, αν η δήλωση αυτή δεν υποβλήθηκε, πιστοποιητικό απαλλαγής που έχει εκδοθεί από την Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης (ΑΕΑΤ).

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, η διαδικασία για τη χορήγηση των διαφόρων ειδών ενίσχυσης που προβλέπονται από τον νόμο κινείται με την υποβολή αίτησης με χρήση του επίσημου εντύπου από τον ενδιαφερόμενο ή τον εκπρόσωπό του, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την κατάσταση του ζημιωθέντα ή, κατά περίπτωση, τον βαθμό συγγένειάς του με το θύμα.
  • Την απόφαση η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άλλα ένδικα μέσα και η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα αποζημίωσης για τα συμβάντα και τη βλάβη που προκλήθηκε στο πλαίσιο της ισπανικής νομοθεσίας.
  • Αν δεν έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση, αλλά έχει διεξαχθεί η δέουσα δικαστική διαδικασία ή έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία για τη δίωξη των εγκλημάτων, κάθε νομικά παραδεκτό έγγραφο με το οποίο αποδεικνύονται η κατάσταση του θύματος ή του δικαιούχου, η προκληθείσα βλάβη και η φύση των συμβάντων που προκάλεσαν την εν λόγω βλάβη.
  • Κάθε τυχόν προηγούμενη διοικητική απόφαση.
  • Το πιστοποιητικό θανάτου του θύματος, αν το θύμα απεβίωσε.
  • Φωτοτυπία της οικογενειακής μερίδας (Libro de familia).
  • Την έγκληση ή εκθέσεις της αστυνομίας.
  • Κλινικές ή ψυχολογικές γνωματεύσεις.
 • Αν ζητείται προσωρινή διαμονή:
  • Έκθεση της αστυνομίας ή πιστοποιητικό της αστυνομίας ή της πολιτοφυλακής (Guardia Civil) όπου δηλώνεται ότι η βλάβη που ισχυρίζεται το θύμα ότι υπέστη προέκυψε κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια τρομοκρατικής ενέργειας (αν η αρμόδια υπηρεσία δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για την αιτία της βλάβης).
  • Αν ο αιτών είναι ιδιοκτήτης: πράξη, σύμβαση πώλησης ή πιστοποιητικό κτηματολογίου, ή την τελευταία απόδειξη καταβολής του φόρου ακίνητης περιουσίας (Impuesto de Bienes Inmuebles), ή δήλωση του προέδρου της συνιδιοκτησίας ότι ο αιτών είναι μέλος.
  • Αν ο αιτών είναι μισθωτής: μισθωτήριο συμβόλαιο ή απόδειξη πληρωμής του τελευταίου μισθώματος, ή λογαριασμό ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεφώνου στο όνομα του μισθωτή.
  • Αν ο αιτών δεν είναι ούτε ιδιοκτήτης ούτε μισθωτής: έγγραφο που αποδεικνύει τη νομιμοποίησή του για να πραγματοποιήσει ή να αναλάβει την επισκευή.
  • Αν πρόκειται για τη συνήθη κατοικία του και η σχετική διεύθυνση δεν περιλαμβάνεται στο εθνικό δελτίο ταυτότητας (DNI) του αιτούντα: βεβαίωση εγγραφής ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία αναφέρεται η φορολογική κατοικία, ή δήλωση από τον πρόεδρο της συνιδιοκτησίας ότι ο αιτών είναι ο συνήθης κάτοικος της οικίας.
 • Αν ζητείται αποζημίωση για ζημία σε όχημα:
  • Έκθεση της αστυνομίας ή πιστοποιητικό της αστυνομίας ή της πολιτοφυλακής (Guardia Civil) όπου δηλώνεται ότι η βλάβη που ισχυρίζεται το θύμα ότι υπέστη προέκυψε κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια τρομοκρατικής ενέργειας (αν η αρμόδια υπηρεσία δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για την αιτία της βλάβης).
  • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης του οχήματος, στο όνομα του αιτούντα.
  • Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά τη στιγμή της επίθεσης, βρισκόταν σε ισχύ σύμβαση ασφάλισης, με αναφορά του είδους και των κινδύνων που καλύπτονται.
  • Αν έχει πραγματοποιηθεί η επισκευή, τιμολόγιο που αποδεικνύει το κόστος της επισκευής και των ζημιών που προκλήθηκαν από την τρομοκρατική ενέργεια.
 • Αν ζητείται ενίσχυση για σπουδές, πρέπει να επισυνάπτονται δικαιολογητικά έγγραφα στα οποία να αναφέρονται λεπτομερώς οι διδακτικές μονάδες του προγράμματος στο οποίο έχει εγγραφεί ο σπουδαστής και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις του.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, η διεκπεραίωση της αίτησης και η λήψη της απόφασης σχετικά με τη δημόσια ενίσχυση που προβλέπεται από τον νόμο αποτελούν αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δαπανών Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, η λήψη της απόφασης για τη χορήγηση ή την απόρριψη της χορήγησης της ενίσχυσης που προβλέπεται από τον νόμο αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης αποστέλλονται, με χρήση του επίσημου εντύπου αίτησης, στη Γενική Διεύθυνση Δαπανών Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) — 28020 Μαδρίτη.

Για συνδρομή σχετικά με την κατάρτιση και την αποστολή αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης, οι αιτούντες μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, όπου θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση που μπορεί να προβλέπεται για αυτούς καθώς και για τις διάφορες διατυπώσεις για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Τέτοια γραφεία βρίσκονται σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες, σε όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες των επαρχιών, καθώς και σε άλλες πόλεις.

Οι τοποθεσίες των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, οι αιτήσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης αποστέλλονται, με χρήση του επίσημου εντύπου, στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 ΜΑΔΡΙΤΗ

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες μπορούν να ζητήσουν τα θύματα τρομοκρατίας. Το Γραφείο βρίσκεται στη διεύθυνση:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 ΜΑΔΡΙΤΗ.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: + 34 91 400 74 02

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, μετά την ολοκλήρωση όλων των ερευνών και πριν τη σύνταξη του σχεδίου απόφασης για τη χορήγηση ή την απόρριψη της χορήγησης της ενίσχυσης που έχει ζητηθεί, ο αιτών καλείται σε ακρόαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσει τα σχετικά επιχειρήματά του.

Αν η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε στην Ισπανία και ο αιτών την ενίσχυση έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, όταν η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης υποβάλλεται μέσω της αρχής συνδρομής του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών, η Γενική Διεύθυνση Δαπανών Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης, ως η αρχή απόφασης, μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία της σχετικής αρχής συνδρομής για να διεξαγάγει την ακρόαση του αιτούντα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, αν το κρίνει απαραίτητο.

Για τη διεξαγωγή της ακρόασης, η Γενική Διεύθυνση Δαπανών Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να ζητήσει από την αρχή συνδρομής του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών την ενίσχυση να παράσχει όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε το όργανο που διερευνά την υπόθεση για να διαπιστώσει αν πρέπει να χορηγηθεί ή όχι η ενίσχυση να είναι σε θέση να διεξαγάγει την ακρόαση απευθείας, μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης, αν ο αιτών συμφωνήσει σε αυτό. Επιπλέον, η αρχή συνδρομής που διεξάγει την ακρόαση πρέπει να αποστείλει στη Γενική Διεύθυνση Δαπανών Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης έκθεση σχετικά με την ακρόαση που διεξήχθη.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με αυτούς που ισχύουν για τις βίαιες εγκληματικές πράξεις και τα σεξουαλικά εγκλήματα όταν η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε στην Ισπανία και ο αιτών ενίσχυση έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Αν η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης υποβάλλεται μέσω της αρχής συνδρομής του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών, το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης για τη Στήριξη Θυμάτων Τρομοκρατίας, ως η αρχή απόφασης, προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται ανωτέρω σε σχέση με την ακρόαση.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης είναι γενικά ένα έτος από την ημερομηνία διάπραξης της εγκληματικής πράξης.

Οι προθεσμίες για την έκδοση απόφασης χορήγησης ή απόρριψης της χορήγησης της ενίσχυσης, τελικής ή προσωρινής, έχουν ως εξής:

 • Για βλάβες που οδηγούν σε αναπηρία, επιδείνωση τέτοιων βλαβών ή θάνατο: 6 μήνες·
 • Για προσωρινή ανικανότητα: 4 μήνες·
 • Για δαπάνες θεραπευτικής αγωγής ύστερα από σεξουαλικό έγκλημα και για έξοδα κηδείας: 2 μήνες.

Αν δεν έχει εκδοθεί ρητή απόφαση κατά την εκπνοή της προθεσμίας για την έκδοσή της, η αίτηση μπορεί να θεωρηθεί απορριφθείσα.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από τη στιγμή που επήλθε η ζημία ή από τη στιγμή κατά την οποία υπήρξε διάγνωση που αποδεικνύει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της συνέπειας και της τρομοκρατικής ενέργειας. Όσον αφορά την ενίσχυση για σπουδές, η προθεσμία είναι τρεις μήνες από την εγγραφή στο πρόγραμμα σπουδών.

Η προθεσμία για την έκδοση και κοινοποίηση της σχετικής απόφασης είναι 12 μήνες, εκτός από την περίπτωση της ενίσχυσης για σπουδές, όπου η προθεσμία είναι 6 μήνες· αν εκπνεύσει η προθεσμία χωρίς να έχει εκδοθεί ρητή απόφαση, η αίτηση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, ο αιτών μπορεί να προσβάλει την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη νόμιμα προβλεπόμενη ενίσχυση εντός ενός μήνα από την κοινοποίησή της. Αν η απόφαση δεν προσβληθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας, η μόνη επιλογή που απομένει είναι η υποβολή έκτακτης προσφυγής αναθεώρησης στο ανωτέρω υπουργείο.

Η προσφυγή μπορεί να υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης ή στην Εθνική Επιτροπή για την Ενίσχυση και τη Στήριξη των Θυμάτων Βίαιων Αξιόποινων Πράξεων (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Η Εθνική Επιτροπή είναι το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών κατά αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αν παρέλθουν τρεις μήνες από την υποβολή της προσφυγής και δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Εθνικής Επιτροπής, η προσφυγή μπορεί να θεωρηθεί απορριφθείσα και μπορεί να υποβληθεί διοικητική προσφυγή κατά αυτής της απόφασης.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, οι αποφάσεις που εκδίδει το Υπουργείο Εσωτερικών στις διοικητικές διαδικασίες επί των αιτήσεων για τα διάφορα είδη ενίσχυσης μπορούν να προσβληθούν είτε με διοικητική προσφυγή είτε απευθείας ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, για συνδρομή σχετικά με την κατάρτιση και την αποστολή αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης, οι αιτούντες μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, όπου θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση που μπορεί να προβλέπεται για αυτούς καθώς και για τις διάφορες διατυπώσεις για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Τέτοια γραφεία βρίσκονται σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες, σε όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες των επαρχιών, καθώς και σε άλλες πόλεις.

Οι τοποθεσίες των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Τα ειδικά έντυπα για τη χορήγηση ενίσχυσης είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, οι αιτήσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης αποστέλλονται, με χρήση του επίσημου εντύπου, στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 ΜΑΔΡΙΤΗ

Τα ειδικά έντυπα για τη χορήγηση ενίσχυσης είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες μπορούν να ζητήσουν τα θύματα τρομοκρατίας. Το Γραφείο βρίσκεται στη διεύθυνση:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 ΜΑΔΡΙΤΗ.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: + 34 91 400 74 02

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, τα έντυπα ή τα υποδείγματα για τα διάφορα είδη ενίσχυσης είναι διαθέσιμα στο ακόλουθο σύνδεσμο.

Μπορείτε να βρείτε τις τοποθεσίες των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, τα οποία θα σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση που μπορεί να δικαιούστε και τις διάφορες διαδικασίες για την υποβολή αίτησης χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης, στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ενισχύσεις.

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες μπορούν να ζητήσουν τα θύματα τρομοκρατίας.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, τα θύματα μπορούν να ζητήσουν δωρεάν νομική συνδρομή υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, τα θύματα βίας µε βάση το φύλο έχουν το δικαίωμα να λάβουν δωρεάν νομικές συμβουλές αμέσως πριν από την υποβολή της καταγγελίας και δωρεάν εκπροσώπηση και υπεράσπιση από δικηγόρο και δικαστικό παραστάτη σε όλες τις διοικητικές διεργασίες και διαδικασίες που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από τη βία που έχουν υποστεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μία ενιαία νομική ομάδα θα πρέπει να αναλαμβάνει την υπεράσπιση του θύματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται δεόντως το δικαίωμα υπεράσπισης του θύματος. Το δικαίωμα αυτό ισχύει επίσης για τους διαδόχους του σε περίπτωση θανάτου του θύματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμμετείχαν στις πράξεις.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, τα θύματα τρομοκρατίας που αναγνωρίζονται από την ισπανική νομοθεσία έχουν το δικαίωμα να λάβουν νομική συνδρομή σε όλες τις δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που απορρέουν από την τρομοκρατική ενέργεια της οποίας είναι θύματα, ανεξάρτητα από τους οικονομικούς τους πόρους, σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας για την παροχή νομικής συνδρομής στην Ισπανία.

Σε κάθε περίπτωση, η άμεση και δωρεάν νομική συνδρομή είναι εξασφαλισμένη για όλα τα θύματα τρομοκρατίας που υποβάλλουν σχετική αίτηση. Το δικαίωμα νομικής συνδρομής χάνεται αν, στη συνέχεια, δεν αναγνωριστεί στο θύμα το καθεστώς του θύματος τρομοκρατικής ενέργειας, αν εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αν παύσει η ποινική δίωξη, χωρίς, ωστόσο, να γεννάται υποχρέωση επιστροφής του κόστους οποιωνδήποτε δωρεάν παροχών έχουν ληφθεί μέχρι το σημείο αυτό.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, για συνδρομή σχετικά με την κατάρτιση και την αποστολή αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης, οι αιτούντες μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, όπου θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση που μπορεί να προβλέπεται για αυτούς καθώς και για τις διάφορες διατυπώσεις για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Τέτοια γραφεία βρίσκονται σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες, σε όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες των επαρχιών, καθώς και σε άλλες πόλεις.

Οι τοποθεσίες των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες μπορούν να ζητήσουν τα θύματα τρομοκρατίας. Το Γραφείο βρίσκεται στη διεύθυνση:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 ΜΑΔΡΙΤΗ.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: + 34 91 400 74 02

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.