Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui minu nõuet menetletakse nõude esitamise riigis

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Milliste kuriteoliikide korral on mul õigus hüvitist saada?

Bulgaaria Vabariigis võite saada riigilt hüvitist järgmiste kuritegude tagajärjel kantud varalise kahju korral:

 • terrorism, mõrv, mõrvakatse, tahtlik raske kehavigastuse tekitamine, seksuaalne väärkohtlemine, vägistamine, inimkaubandus;
 • organiseeritud kuritegeliku rühmituse tellimusel või otsusel toime pandud kuriteod;
 • muu tahtlik vägivallakuritegu, mille tagajärg on surm või raske kehavigastus.

Milliste vigastuste korral on mul õigus hüvitist saada?

Vaadake esimese küsimuse vastust.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad hüvitist saada?

Kui ohver suri kuriteo tagajärjel, läheb õigus saada hüvitist üle tema pärijatele või partnerile/elukaaslasele.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen ellu jäänud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad sellisel juhul hüvitist saada?

Ei. Ohvri pärijatel või partneril/elukaaslasel on õigus saada hüvitist ainult juhul, kui ohver kuriteo tagajärjel suri.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma ei ole ELi liikmesriigi kodanik?

Hüvitis võidakse määrata välisriigi kodanikele juhtudel, mis on sätestatud rahvusvahelises lepingus, milles Bulgaaria Vabariik on osaline.

Kas ma saan nõuda riigilt hüvitist, kui ma elan siin või kui ma olen sellest riigist pärit (see on mu elukohariik või kodakondsusjärgne riik), isegi kui kuritegu pandi toime teises ELi riigis? Kas mul on võimalik seda teha siin, selle asemel, et nõuda hüvitist riigis, kus kuritegu toime pandi? Kui on, siis millistel tingimustel?

Ei. Hüvitist maksab selle liikmesriigi pädev asutus, kus kuritegu toime pandi.

Kas ma pean selleks, et hüvitist saada, teatama kuriteost kõigepealt politseile?

Jah. Hüvitist ei maksta, kui ohver ei ole pädevatele asutustele kuriteost teatanud, v.a juhul, kui ohvril olid teatamata jätmiseks mõjuvad põhjused.

Kas ma pean enne hüvitisnõude esitamist ära ootama politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused?

Jah. Kuriteoohvritel on õigus nõuda hüvitist pärast kriminaalmenetluse lõppemist, esitades õigusasutuse lõpliku otsuse, milleks on:

 • süüdimõistev otsus, sh juhul, kui kohtuasja arutati ilma süüdistatava kohalviibimiseta;
 • kohtuväline kokkulepe;
 • prokuratuuri või pädeva kohtu otsus, millega kriminaalmenetlus lõpetatakse, v.a juhtumid, mis lõpetatakse kriminaalmenetluse seadustiku (Nakazatelno-protsesualen kodeks) artikli 24 lõike 1 punktide 1, 7, 8a ja 9 alusel;
 • prokuratuuri või pädeva kohtu otsus, millega kriminaalmenetlus lõpetatakse kuriteo toimepannud isiku tuvastamatuse tõttu.

Kas ma pean kõigepealt nõudma hüvitist kuriteo toimepanijalt, juhul kui tema isik on tuvastatud?

Kuigi selline nõue puudub, ei maksta hüvitist juhul, kui ohver on saanud muul viisil hüvitist.

Kui on, siis millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama? Kui on, siis millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Vaadake vastus küsimusele „Kas ma pean enne hüvitisnõude esitamist ära ootama politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused?“

Kas hüvitise taotlemiseks on ette nähtud kindel tähtaeg?

Hüvitisnõuded tuleb esitada hiljemalt ühe aasta jooksul pärast asjaomase kohtuasutuse otsuse jõustumise kuupäeva.

Missuguse kahju ja missuguste kulude katmiseks on võimalik hüvitist saada?

Hüvitisega kaetakse koos või eraldi kuriteo otsesel tagajärjel tekitatud varaline kahju, sh järgmine:

 • ravikulud, v.a riiklikust ravikindlustusfondi eelarvest hüvitatud kulud;
 • sissetuleku kaotus;
 • kohtukulud;
 • elatusvahendite kaotus;
 • matusekulud;
 • muu varaline kahju.

Ohver peab esitama kõik asjakohased dokumendid, mis tõendavad varalist kahju, mille hüvitamist nõutakse.

Kas hüvitist makstakse ühekordse summana või igakuiste maksetena?

Kuriteoohvritel on õigus saada riigilt hüvitist ühekordse maksena.

Kuidas võivad minu käitumine seoses asjaomase kuriteoga, minu karistusregistri andmed või minu suutmatus menetluse käigus koostööd teha, mõjutada mu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Hüvitist ei maksta juhul, kui:

 • ohver on hüvitise taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul süüdi mõistetud kuriteos, mis on loetletud esimese küsimuse vastuses;
 • kuritegu pandi toime tugeva hingelise erutuse seisundis, mis oli tingitud ohvri ebaseaduslikust tegevusest, millel olid või millel oleksid võinud olla tõsised tagajärjed teo toimepanijale või teo toimepanija sugulastele;
 • kuritegu pandi toime enesekaitse õiguslikke piire ületades;
 • kui ohver on aidanud kaasa kriminaalkuriteo toimepanemisele, vähendatakse hüvitise summat, mis oleks vastasel juhul kuulunud väljamaksmisele.

Kuidas võib minu varaline seisund mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Kõigil kuriteoohvritel on samad õigused. Ohvri finantsolukord ei mõjuta riigilt hüvitise taotlemist.

Kas on veel teisi kriteeriumeid, mis võivad mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Riik maksab hüvitist esimese küsimuse vastuses loetletud kategooriatesse kuuluvate kuritegude puhul, mis pandi toime pärast 30. juunit 2005.

Kuidas toimub hüvitise arvestamine?

Ohvrid peavad esitama kõik asjakohased dokumendid, mis tõendavad varalist kahju, mille hüvitamist nõutakse.

Kas on olemas minimaalne/maksimaalne hüvitissumma?

Riigi makstav hüvitissumma võib olla kõige rohkem 10 000 Bulgaaria leevi. Kui hüvitist makstakse sellistele alla 18aastastele ülalpeetavatele elatise maksmiseks, kes on kuriteo tagajärjel surnud isiku pärija, ei tohi igale ülalpeetavale makstav hüvitis olla suurem kui 10 000 Bulgaaria leevi.

Kas ma pean märkima nõudevormile konkreetse summa? Kui pean, siis kust saada juhiseid selle arvestamise või muude aspektide kohta?

Jah. Ohver peab hüvitistaotlusel märkima nõutava hüvitise summa ja tekitatud varalise kahju.

Kas ametiasutuse/organi makstavast hüvitisest arvestatakse maha hüvitis, mille olen oma kaotuse tõttu saanud muudest allikatest (tööandja kindlustusskeemist või erakindlustusskeemist)?

Jah.

Kas mul on võimalik saada hüvitise ettemakset? Kui on, siis millistel tingimustel?

Ei.

Kas mul on võimalik saada pärast põhiotsuse langetamist täiendavat või lisahüvitist (asjaolude muutumise või tervise halvenemise jms tõttu)?

Ei.

Millised tõendavad dokumendid pean ma oma nõudele lisama?

 • Asjaomase kohtuotsuse koopia ja süüdimõistva otsuse korral selle põhjendav osa;
 • karistusregistri väljavõte, kui isik ei ole Bulgaaria kodanik;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • tõend isiku (kellel on õigus saada Bulgaarialt hüvitist) alalise elukoha kohta;
 • dokument seadusliku esindamise, eestkoste või hooldusõiguse kohta;
 • pärimistunnistus, kui isik, kellel on õigus saada hüvitist, on kuriteo tagajärjel surnud ohvri laps, vanem või abikaasa;
 • kulusid (nt ravikulud (v.a riiklikust ravikindlustusfondist kaetavad kulud), matusekulud jne) tõendavate dokumentide kinnitatud koopiad;
 • dokument, mis tõendab ohvri sissetulekut töösuhte või samaväärsete kokkulepete alusel kuuekuulise perioodi kohta enne kuriteo kuupäeva;
 • kohtutõend kohtumenetlusega seotud kulude kohta;
 • muud varalist kahju tõendavad dokumendid;
 • tõend selle kohta, et ohver ei ole saanud muud hüvitist kuriteo tagajärjel kantud varalise kahju eest.

Kas nõude kättetoimetamise ja menetlemise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Milline asutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse (riigisisese juhtumi korral)?

Bulgaaria Vabariigi justiitsministeeriumi kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu

Kuhu tuleb hüvitisnõue saata (riigisisese juhtumi korral)?

BULGAARIA VABARIIGI JUSTIITSMINISTEERIUM

Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu

Aadress: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulgaaria Vabariik

Veebisait: https://www.compensation.bg

Kas ma pean tulema isiklikult kohale, kui toimub menetlus ja/või minu nõude kohta tehakse otsus?

Ei, ei pea.

Kui kaua (ligikaudu) võtab aega ametiasutuselt hüvitisnõude kohta otsuse saamine?

Hüvitistaotlus vaadatakse läbi hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamise kuupäeva. Vajaduse korral saab tähtaega pikendada kuni kolme kuuni.

Kui ma ei ole ametiasutuse otsusega rahul, siis kuidas saan ma selle vaidlustada?

Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riikliku nõukogu otsust ei saa vaidlustada.

Kust leida vajalikke vorme ja muud teavet nõude esitamise kohta?

Hüvitistaotluse standardvormi saab küsida kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklikult nõukogult, provintside valitsusjuhtidelt, uurijatelt ning ohvriabi organisatsioonidelt. Elektrooniline hüvitistaotluse vorm on riikliku nõukogu veebisaidil https://www.compensation.bg.

Kas abi saamiseks on olemas spetsiaalne abitelefon või veebisait?

Palun vaadake kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riikliku nõukogu veebisaiti https://www.compensation.bg.

Kas mul on võimalik saada nõude koostamiseks õigusabi (juristi abi)?

Ohvriabi organisatsioonid annavad praktilist abi kuriteoohvritele, sealhulgas hüvitistaotluse koostamisel.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

Jah. Bulgaaria ohvriabi organisatsioonide ühendus

Tel +359 29819300

Viimati uuendatud: 25/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.