Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui minu nõuet menetletakse nõude esitamise riigis

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Milliste kuriteoliikide korral on mul õigus hüvitist saada?

Tšehhi Vabariik annab rahalist abi kuriteoohvritele, kes on saanud tervisekahjustusi, ning kuriteo tulemusena surnud ohvrite ülalpidamisel olnud isikutele. Lisaks on õigus saada rahalist abi inimväärikuse vastaste seksuaalkuritegude ohvritel ja väärkoheldud lastel.

Milliste vigastuste korral on mul õigus hüvitist saada?

Rahalise abi eesmärk on kuriteo tagajärjel halvenenud sotsiaalse olukorra parandamine; see ei asenda teo toimepanija kohustust hüvitada ohvrile tekitatud kahju.

Toitja ülalpidamisel olnud isikutele makstakse ühekordset hüvitist; ohvrid, kellele on tekitatud tervisekahju, võivad samuti taotleda ühekordset hüvitist (mille suurus sõltub põhjustatud tagajärgede tõsidusest) või nõuda ravikulude või sissetuleku kaotuse hüvitamist. Inimväärikuse vastaste seksuaalkuritegude ohvritel või väärkoheldud lastel on võimalik taotleda hüvitist neile tekitatud mittevaralise kahju leevendamiseks ette nähtud teraapia kulude katteks.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad hüvitist saada?

Kuriteo tagajärjel surnud ohvrite ülalpidamisel olnud isikutel on õigus rahalisele abile, kui ülalpidamisel olnud isik on surnud isiku vanem, abikaasa, registreeritud partner, laps, õde või vend, kes elas surma ajal koos surnud isikuga ühes leibkonnas, või kui ülalpidamisel olnud isik on isik, keda surnud isik hooldas või oli kohustatud hooldama.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen ellu jäänud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad sellisel juhul hüvitist saada?

Sellisel juhul ei ole teil õigust rahalisele abile.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma ei ole ELi liikmesriigi kodanik?

Jah, kui olete teise ELi liikmesriigi alaline elanik või elate seal seaduslikult ning olete langenud kuriteo ohvriks, mis pandi toime Tšehhi Vabariigis, või kui olete elanud Tšehhi Vabariigis seaduslikult rohkem kui 90 päeva ning langenud siin toime pandud kuriteo ohvriks, kui olete taotlenud rahvusvahelist kaitset Tšehhi Vabariigis või teile on antud pagulasseisund või olete saanud täiendava kaitse, või - asjaoludest sõltuvalt - rahvusvahelises kokkuleppes sätestatud tingimuste kohaselt.

Kas ma saan nõuda riigilt hüvitist, kui ma elan siin või kui ma olen sellest riigist pärit (see on mu elukohariik või kodakondsusjärgne riik), isegi kui kuritegu pandi toime teises ELi riigis? Kas mul on võimalik seda teha siin, selle asemel, et nõuda hüvitist riigis, kus kuritegu toime pandi? Kui on, siis millistel tingimustel?

Kui olete Tšehhi Vabariigi kodanik, on teil õigus saada Tšehhi Vabariigilt rahalist abi olenemata riigist, kus kuritegu, mille ohvriks te langesite, toime pandi.

Kas ma pean selleks, et hüvitist saada, teatama kuriteost kõigepealt politseile?

Jah.

Kas ma pean enne hüvitisnõude esitamist ära ootama politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused?

Uurimise tulemusi ei ole vaja ära oodata; rahalist abi saab anda, kui õiguskaitseasutuste käimasolev uurimine näitab, et kuriteo toimepanemises ei ole kahtlust ning õiguslikud tingimused rahalise abi saamiseks on täidetud.

Kas ma pean kõigepealt nõudma hüvitist kuriteo toimepanijalt, juhul kui tema isik on tuvastatud?

Kui te ei nõua teo toimepanijalt kahjude hüvitamist, võidakse rahalist abi vähendada või jätta see üldse andmata.

Kas mul on õigus hüvitisele ka juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või teda ei ole süüdi mõistetud? Kui on, siis millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Sellisel juhul on vaja kindlaks teha, kas teo toimepanija on teadmata või kas asi on selles, et kuriteos süüdistatav isik ei ole süüdi mõistetud, kuigi on ilmselge, et kuritegu on toime pandud (st kuritegu pandi toime, kuid selle võis toime panna keegi teine). Sellisel juhul on teil õigus saada rahalist abi. Kuid kui teo toimepanija on õigeks mõistetud, sest kohtu alla antud teo puhul ei ole tegemist kuriteoga, ei ole teil õigus saada rahalist abi. Taotlust hinnatakse peamiselt õiguskaitseasutuste kogutud materjali alusel; teie ülesanne on tõendada põhjustatud vigastuste ning võimaliku arvessevõetava kahju ulatust (ravikulud ja sissetuleku kaotus), kui see on asjakohane.

Kas hüvitise taotlemiseks on ette nähtud kindel tähtaeg?

Taotlus tuleb esitada kahe aasta jooksul alates kahjust teadasaamisest, kuid hiljemalt viie aasta jooksul pärast kuriteo toimumise kuupäeva. Kui üks nimetatud tähtaegadest on mööda lastud, ei ole teil enam õigust abi saada.

Missuguse kahju ja missuguste kulude katmiseks on võimalik hüvitist saada?

a) Kuriteoohvrite puhul

- varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • vigastuste ravikulud (ravi - ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi) - JAH
 • vigastustest tulenevad erivajadused või -kulud (hooldus- ja abiteenused, ajutine ja pidev ravi, pikendatud füsioteraapiline ravi, eluaseme kohandamine, spetsiaalsed abivahendid jne)
 • taastusraviga otse seotud kulud - jah (eriabivahendid, arstiabi või taastusravi)
 • püsivad vigastused (nt invaliidsus või püsiv puue)
  • ravi ajal ja pärast seda saamata jäänud tulu (sealhulgas sissetuleku kaotus ja elatise teenimise võime kaotus või elatusvahendite vähenemine jne) - JAH
  • võimaluste kaotus - EI
  • kulud, mis on seotud kahju põhjustanud juhtumi kohtuliku menetlemisega (näiteks õigusabi- või kohtukulud) - EI
  • varastatud või kahjustatud isiklik vara - EI
  • muu - EI

- psühholoogiline (moraalne) kahju:

 • ohvri valu ja kannatused - EI

b) hüvitist saama õigustatud isikutele või ohvri sugulaste tekitatud

- varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • matusekulud - EI
 • ravikulud (nt pereliikme ravi, ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi) - EI
 • elatise või võimaluste kaotus - EI

- psühholoogiline kahju:

 • sugulaste või hüvitist saama õigustatud isikute valu ja kannatused / toitja ülalpidamisel olnud isikutele makstav hüvitis ohvri surma korral - EI

Kas hüvitist makstakse ühekordse summana või igakuiste maksetena?

Rahalist abi makstakse ühekordse summana.

Kuidas võivad minu käitumine seoses asjaomase kuriteoga, minu karistusregistri andmed või minu suutmatus menetluse käigus koostööd teha, mõjutada mu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Teie varasemad kriminaalkaristused ei ole rahalise abi õiguse puhul määravad; kuid kui te ei tee õiguskaitseasutustega kuriteo lahendamisel koostööd, siis teile rahalist abi ei anta. Samuti ei anta teile rahalist abi juhul, kui olite kuriteos kaasosaline.

Kui te ei tee rahalise abi taotlemise menetluse käigus vajalikku koostööd, võidakse menetlus lõpetada või teie taotlus tagasi lükata.

Kuidas võib minu varaline seisund mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Rahalise abi andmisest võidakse keelduda, kui on selge, et teie sotsiaalne olukord ei ole kuriteo tagajärjel halvenenud.

Kas on veel teisi kriteeriumeid, mis võivad mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Kui olete mingil viisil kahju tekkele kaasa aidanud, võidakse rahalist abi vähendada või selle andmisest keelduda.

Kuidas hüvitist arvestatakse?

Väiksema tervisekahju korral võidakse ohvrile maksta ühekordset hüvitist summas 10 000 Tšehhi krooni.

Tõsise tervisekahju korral võidakse ohvrile maksta ühekordset hüvitist summas 50 000 Tšehhi krooni.

Ühekordse toetuse asemel võivad tervisekahju kannatanud ohvrid taotleda rahalist abi summas kuni 200 000 Tšehhi krooni, mis vastab tõendatud ravikuludele ja/või sissetuleku kaotusele.

Ülalpidamisel olnud isikud võivad saada ühekordse hüvitise summas 200 000 Tšehhi krooni, v.a õed ja vennad, kellel on õigus saada toetust summas 175 000 Tšehhi krooni.

Kas on olemas minimaalne/maksimaalne hüvitissumma?

Tervisekahju kannatanud kuriteoohvrina või ülalpidamisel olnud isikuna võidakse teile maksta hüvitist summas kuni 200 000 Tšehhi krooni; surma korral ei tohi kõigile ülalpidamisel olnud isikutele makstav rahaline abi ületada 600 000 Tšehhi krooni ning kui ülalpidamisel olnud isikuid on rohkem, vähendatakse antavat abi proportsionaalselt, et see ei ületaks rahalise abi maksimaalset summat.

Kas ma pean märkima nõudevormile konkreetse summa? Kui pean, siis kust saada juhiseid selle arvestamise või muude aspektide kohta?

Jah.

Kas ametiasutuse/organi makstavast hüvitisest arvestatakse maha hüvitis, mille olen oma kaotuse tõttu saanud muudest allikatest (tööandja kindlustusskeemist või erakindlustusskeemist)?

Ainult juhul, kui kindlustus hõlmab õigusrikkuja kohustust hüvitada tekitatud kahju, mis on Tšehhi seaduse alusel võimalik liiklusõnnetuste ja tööõnnetuste puhul.

Kas mul on võimalik saada hüvitise ettemakset? Kui on, siis millistel tingimustel?

Rahalist abi ette ei maksta.

Kas mul on võimalik saada pärast põhiotsuse langetamist täiendavat või lisahüvitist (asjaolude muutumise või tervise halvenemise jms tõttu)?

Jah, kuni rahalise abi maksimaalse lubatud summa ulatuses.

Millised tõendavad dokumendid pean ma oma nõudele lisama?

 • Volitus, tõend sugulussidemete kohta ohvriga;
 • ohvri surmatunnistus;
 • politseile tehtud teate koopia;
 • kohtuotsuse koopia;
 • tervislikku seisundit puudutavad dokumendid;
 • haiglaarved või seotud kuludokumendid;
 • ravikulude arved;
 • sissetulekutõend.

Kas nõude kättetoimetamise ja menetlemise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Milline asutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse (riigisisese juhtumi korral)?

Justiitsministeerium.

Kuhu tuleb hüvitisnõue saata (riigisisese juhtumi korral)?

Justiitsministeeriumile.

Kas ma pean tulema isiklikult kohale, kui toimub menetlus ja/või minu nõude kohta tehakse otsus?

Ei.

Kui kaua (ligikaudu) võtab aega ametiasutuselt hüvitisnõude kohta otsuse saamine?

Taotluse kohta tehakse otsus kolme kuu jooksul.

Kui ma ei ole ametiasutuse otsusega rahul, siis kuidas saan ma selle vaidlustada?

Selleks tuleb esitada kohtule halduskaebuse.

Kust leida vajalikke vorme ja muud teavet nõude esitamise kohta?

Justiitsministeeriumi veebisaidilt, kuriteoohvritega tegelevatelt valitsusvälistelt organisatsioonidelt ning kriminaalhooldus- ja lepitamisteenistuselt.

Kas abi saamiseks on olemas spetsiaalne abitelefon või veebisait?

Ei.

Kas mul on võimalik saada nõude koostamiseks õigusabi (juristi abi)?

Jah, kuid oma kulul.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

Suurim on Bílý kruh bezpečí nimeline vabaühendus; samuti aitab ohvreid Tšehhi Vabariigi kriminaalhooldus- ja lepitamisteenistus.

Viimati uuendatud: 31/03/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.