Juhul kui minu nõuet menetletakse nõude esitamise riigis

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

Milliste kuriteoliikide korral on mul õigus riigilt hüvitist saada?

Tahtliku isikuvastase vägivallakuriteo korral.

Millise kahju korral on mul õigus hüvitist saada?

(Füüsiliste või vaimsete) kahjustuste korral, mille paranemiseks kulub üle kaheksa päeva.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad hüvitist saada?

Jah. Lisaks ohvrile võivad hüvitist saada ohvri ülenejad või alanejad sugulased, lapsendanud vanemad või kasuvanemad, lapsendatud lapsed või kasulapsed, abikaasa või registreeritud partner, kui nad kuulusid kuriteo toimepanemise ajal ohvriga samasse leibkonda, samuti ohvri ülalpeetavad. Lisaks võib hüvitist saada isik, kes korraldas surnud ohvri matused.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen ellu jäänud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad sellisel juhul hüvitist saada?

Jah, ohvri surm ei ole ülalpeetavate või muude hüvitist saama õigustatud isikute hüvitise saamise eeldus.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma ei ole ELi liikmesriigi kodanik?

Jah, kui viibite ELis seaduslikult või teid on tunnistatud inimkaubanduse ohvriks.

Kas ma saan nõuda riigilt hüvitist, kui ma elan siin või kui ma olen sellest riigist pärit (see on mu elukohariik või kodakondsusjärgne riik), isegi kui kuritegu pandi toime teises ELi riigis? Kas mul on võimalik seda teha siin, selle asemel, et nõuda hüvitist riigis, kus kuritegu toime pandi? Kui on, siis millistel tingimustel?

Ungari riigilt võib hüvitist nõuda ainult Ungari territooriumil toime pandud kuritegude eest. Kui kuritegu toimus mõnes muus riigis, võite siiski esitada hüvitistaotluse Ungaris. Sellisel juhul edastavad Ungari ametiasutused taotluse liikmesriigile, kus kuritegu toime pandi.

Kas ma pean selleks, et hüvitist saada, teatama kuriteost kõigepealt politseile?

Jah, hüvitise saamise eeldus on, et toimepandud teo suhtes on algatatud kriminaalmenetlus.

Kas ma pean enne hüvitisnõude esitamist ära ootama politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused?

Ei, hüvitist võib nõuda kohe pärast kriminaalmenetluse algatamist.

Kas ma pean kõigepealt nõudma hüvitist kuriteo toimepanijalt, juhul kui tema isik on tuvastatud?

Kuriteo toimepanijale nõude esitamine ei ole riigilt hüvitise nõudmise eeldus.

Kas mul on õigus hüvitisele ka juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või teda ei ole süüdi mõistetud? Kui on, siis millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Jah, hüvitist võib taotleda isegi juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või kui teda ei ole süüdi mõistetud. Sellisel juhul tuleb esitada ka dokumendid, mis tõendavad kahju suurust, kahju ja teo põhjuslikku seost (nt arve, kviitung, esialgne hinnapakkumine või muu dokument).

Kas hüvitise taotlemiseks on ette nähtud kindel tähtaeg?

Üldjuhul võib hüvitist nõuda ühe aasta jooksul pärast kuriteo toimepanemist.

Missuguse kahju ja missuguste kulude katmiseks on võimalik hüvitist saada?

Hüvitisega kaetakse näiteks:

a) kuriteoohvrile tekitatud

 • varaline (mittepsüühiline) kahju:
  • tervisekahjustuste ravikulud (ravi – ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi);
  • tervisekahjustustest tulenevad erivajadused või -kulud (hooldus- ja abiteenused, ajutine ja pidev ravi, pikaajaline füsioteraapiline ravi, eluaseme kohandamine, spetsiaalsed abivahendid jne);
  • püsivad tervisekahjustused (nt invaliidsus või püsiv puue);
  • ravi ajal ja pärast seda saamata jäänud sissetulek (sealhulgas sissetuleku kaotus ja elatise teenimise võime kaotus või elatusvahendite vähenemine jne);
  • võimaluste kaotus;
  • kulud, mis on seotud kahju põhjustanud juhtumi kohtuliku menetlemisega (näiteks õigusabi- või kohtukulud);
  • varastatud või kahjustatud isiklik vara;
  • muu;
 • psüühiline (moraalne) kahju:
  • ohvri hingelised kannatused;

b) hüvitist saama õigustatud isikutele või ohvri sugulastele tekitatud

 • varaline (mittepsüühiline) kahju:
  • matusekulud;
  • ravikulud (nt perekonnaliikme ravi, ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi);
  • elatise või võimaluste kaotus;
 • psüühiline kahju:
  • sugulaste või hüvitist saama õigustatud isikute hingelised kannatused / ohvri surma korral hüvitis tema ülalpidamisel olnud isikutele.

Kas hüvitist makstakse ühekordse summana või igakuiste maksetena?

Hüvitist võib nõuda ühekordse summa või igakuise toetusena.

Kuidas võivad minu käitumine seoses asjaomase kuriteoga, minu karistusregistri andmed või minu suutmatus menetluse käigus koostööd teha, mõjutada mu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Riiklikku hüvitist ei maksta, kui lõpliku kohtuotsusega on tuvastatud, et ohvri käitumine aitas kuriteole kaasa või põhjustas kuriteo või et kahju põhjustas või kahju tekkimisele aitas kaasa ohvri ebaseaduslik käitumine. Hüvitise nõudmise aluseks oleva kuriteo tõttu algatatud kriminaalmenetluses ei maksta hüvitist ka juhul, kui ütluste andmisest keeldutakse, koostöökohustust ei täideta või tsiviilhagi jäetakse esitamata. Lisaks ei pruugi ohver hüvitist saada, kui ta on hüvitise nõudmise aluseks oleva kuriteo tõttu või sellega seoses algatatud kriminaalmenetluses toime pannud sellise rikkumise nagu valesüüdistuse esitamine, asutuste eksitamine, valeütluste andmine, tunnistajatele altkäemaksu andmine, ametliku menetluse takistamine või ametlikus menetluses sunni kasutamine, süüst vabastavate asjaolude varjamine, kuriteole kaasaaitamine, pitseri rikkumine, kuriteo toimepanija või tema sugulase ründamine või kollektiivset ohtu tekitav kuritegu ning see rikkumine on tuvastatud lõpliku kohtuotsusega.

Kuidas võib minu varaline seisund mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Sotsiaalne vajadus ei ole riigilt hüvitise saamise eeldus.

Kas on veel teisi kriteeriumeid, mis võivad mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Ungari õigusnormides on täpsustatud juhud, mil ohver jäetakse hüvitiseta (nt on ohver juhtumis juba abi saanud või ei ole riigile tagasi maksnud seaduse kohaselt juba saadud rahalist abi, kuigi ta oli kohustatud seda tegema).

Kuidas hüvitist arvestatakse?

Kuriteoohver võib taotleda ühekordse summa maksmist kuriteo tõttu kantud majandusliku kahju täielikuks või osaliseks hüvitamiseks. Ühekordse hüvitise suurus ei tohi ületada 15kordset põhisummat (2021. aastal 158 168 forintit).

Kuriteoohver võib taotleda saamata jäänud regulaarse sissetuleku osalist hüvitamist regulaarsete maksetega, kui ta on kuriteo tagajärjel eeldatavalt üle kuue kuu töövõimetu.

Igakuise hüvitise suurus on 75% tõendatud saamata jäänud sissetulekust, kui ohver on alla 18aastane või sõltub teiste abist, ja 50% tõendatud saamata jäänud sissetulekust, kui ohver ei sõltu teiste abist.

Kas on olemas minimaalne/maksimaalne hüvitissumma?

Miinimumsummat kehtestatud ei ole. Hüvitissumma ei tohi ületada 15kordset põhisummat (2021. aastal 158 168 forintit), mis 2021. aastal võrdus 2 372 520 forintiga. Igakuise hüvitise maksimumsumma on põhisumma, mis oli 2021. aastal 158 168 forintit.

Kas ma pean märkima nõudevormile konkreetse summa? Kui pean, siis kust saada juhiseid selle arvestamise või muude aspektide kohta?

Kas ametiasutuse/organi makstavast hüvitisest arvestatakse maha hüvitis, mille olen oma kaotuse tõttu saanud muudest allikatest (tööandja kindlustusskeemist või erakindlustusskeemist)?

Nõudes tuleb ära märkida kahju suurus. Muudest allikatest saadud summad tuleb hüvitissummast maha arvata.

Kas mul on võimalik saada hüvitise ettemakset? Kui on, siis millistel tingimustel?

Riik hüvitab tõendatud kahjusumma, isegi kui seda on võimalik sisse nõuda muust allikast. Kui kahju nõutakse hiljem sisse muust allikast, tuleb abina makstud summa sissenõutud summa ulatuses tagastada. Sel juhul andis riik hüvitist ettemaksena.

Kas mul on võimalik saada pärast põhiotsuse langetamist täiendavat või lisahüvitist (asjaolude muutumise või tervise halvenemise jms tõttu)?

Ei. Hüvitist on võimalik saada ainult korra.

Millised tõendavad dokumendid pean ma oma nõudele lisama?

 • Kriminaalmenetluse algatamise kinnitus, kui see on kättesaadav (politseilt, kohtult, prokuratuurilt);
 • kuriteo tõttu kantud kahju suurust ning põhjuslikku seost tõendavad dokumendid (nt arve, kviitung, esialgne hinnapakkumine või muu dokument).

Kas nõude kättetoimetamise ja menetlemise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei, hüvitistaotluse esitamine on lõivuvaba.

Milline asutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse (riigisisese juhtumi korral)?

Riigi makstava hüvitise puhul on otsuseid tegev asutus Budapesti pealinnavalitsus (Budapest Főváros Kormányhivatala).

Kuhu tuleb hüvitisnõue saata (riigisisese juhtumi korral)?

Taotluse võib esitada mis tahes komitaadivalitsuse ohvriabitalitusele (abistav ametiasutus) või otse otsuseid tegevale ametiasutusele (Budapesti pealinnavalitsus – Budapest Főváros Kormányhivatala).

Kas ma pean tulema isiklikult kohale, kui toimub menetlus ja/või minu nõude kohta tehakse otsus?

Ei pea.

Kui kaua (ligikaudu) võtab aega ametiasutuselt hüvitisnõude kohta otsuse saamine?

Nõuete menetlemise tähtaeg on kuni 60 päeva.

Kui ma ei ole ametiasutuse otsusega rahul, siis kuidas saan ma selle vaidlustada?

Esimese instantsi lahendi peale saab esitada kaebuse kohtusse.

Kust leida vajalikke vorme ja muud teavet nõude esitamise kohta?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Kas abi saamiseks on olemas spetsiaalne abitelefon või veebisait?

Ööpäevaringne ohvriabitelefon (Áldozatsegítő Vonal) 06-80-225-225 ungari ja inglise keeles ning veebisait http://www.vansegitseg.hu/

Kas mul on võimalik saada nõude koostamiseks õigusabi (juristi abi)?

Jah, taotlust aitavad koostada nii kohalike ohvriabitalituste kui ka ohvriabikeskuste töötajad, kes pakuvad lihtsamatel juhtudel ka õigusnõu. Muudel juhtudel on tasuta õigusabi võimalik saada vastavalt 2003. aasta seadusele LXXX tasuta õigusabi kohta.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

Oma huvide kaitsmiseks võite abi saada ükskõik millises ohvriabitalituse üksuses, s.t pealinna ja komitaatide valitsusasutustes, samuti ohvriabikeskustes, kus ohvriabitöötajad annavad huvitatud isikutele praktilist abi (näiteks aitavad täita taotlusi) ja teavet. Ohvrid võivad pöörduda ka kodanikuühiskonna organisatsioonide poole (näiteks ohvriabiorganisatsioon Fehérgyűrű, Ungari baptistlik abiorganisatsioon Baptista Szeretetszolgálat jne).

Viimati uuendatud: 03/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.