Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje malta keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui minu nõuet menetletakse nõude esitamise riigis

Malta

Sisu koostaja:
Malta
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Milliste kuriteoliikide korral on mul õigus hüvitist saada?

Kuriteoliigid, mille korral on Teil õigus hüvitist saada, on vägistamine vägivalda kasutades, alaealiste prostitutsioonile kallutamine, tahtlik tapmine, ülirasked kehavigastused ja süütamine, kui sellega on põhjustatud oht inimese elule.

Milliste vigastuste korral on mul õigus hüvitist saada?

Teil on õigus saada hüvitis

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad hüvitist saada?

Kui Te olete kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulane või ülalpeetav, on Teil õigus hüvitist saada. „Ülalpeetavad“ on isikud, kelle eest surnu hoolt kandis, ja isikud, kelle eest surnul oli seaduslik kohustus hoolt kanda.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen ellu jäänud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad sellisel juhul hüvitist saada?

Kui Te olete ellu jäänud ohvri sugulane või ülalpeetav, ei ole Teil õigust hüvitist saada.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma ei ole ELi liikmesriigi kodanik?

Kui Te ei ole ELi liikmesriigi kodanik, ei saa Te hüvitist nõuda.

Kas ma saan nõuda riigilt hüvitist, kui ma elan siin või kui ma olen sellest riigist pärit (see on mu elukohariik või kodakondsusjärgne riik), isegi kui kuritegu pandi toime teises ELi riigis? Kas mul on võimalik seda teha siin, selle asemel, et nõuda hüvitist riigis, kus kuritegu toime pandi? Kui on, siis millistel tingimustel?

Sellise juhul Te saate hüvitist nõuda, andes igakülgset abi ning teavet, mis on sel eesmärgil mõistlikult vajalik.

Kas ma pean selleks, et hüvitist saada, teatama kuriteost kõigepealt politseile?

Jah, hüvitise nõudmiseks peate olema kuriteost politseile teatanud.

Kas ma pean enne hüvitisnõude esitamist ära ootama politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused?

Te ei pea politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemusi enne hüvitisnõude esitamist tingimata ära ootama.

Kas ma pean kõigepealt nõudma hüvitist kuriteo toimepanijalt, juhul kui tema isik on tuvastatud?

Kui kuriteo toimepanija isik on tuvastatud, peaksite kõigepealt nõudma hüvitist temalt.

Kas mul on õigus hüvitisele ka juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või teda ei ole süüdi mõistetud? Kui on, siis millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Teil on õigus hüvitisele ka juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või kui teda ei ole süüdi mõistetud. Tõendina peate esitama kuriteoteate.

Kas hüvitise taotlemiseks on ette nähtud kindel tähtaeg?

Hüvitist saab taotleda kuni ühe aasta jooksul pärast kuriteo toimumist.

Missuguse kahju ja missuguste kulude katmiseks on võimalik hüvitist saada?

Hüvitisega kaetakse:

a) kuriteoohvrile tekitatud

– varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • vigastuste ravikulud (ravi – ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi);
 • vigastustest tulenevad erivajadused või -kulud (hooldus- ja abiteenused, ajutine ja pidev ravi, pikendatud füsioteraapiline ravi, eluaseme kohandamine, spetsiaalsed abivahendid jne);
 • püsivad vigastused (nt invaliidsus või püsiv puue);
  • ravi ajal ja pärast seda saamata jäänud sissetulek (sealhulgas sissetuleku kaotus ja elatise teenimise võime kaotus või elatusvahendite vähenemine jne);
  • võimaluste kaotus;
  • kulud, mis on seotud kahju põhjustanud juhtumi kohtuliku menetlemisega (näiteks õigusabi- või kohtukulud);
  • varastatud või kahjustatud isiklik vara;
  • muu – hüvitisnõudeid menetleva ametniku (Claims Officer) äranägemisel;

– psühholoogiline (moraalne) kahju:

 • ohvri valu ja kannatused – hüvitisnõudeid menetleva ametniku äranägemisel;

b) hüvitist saama õigustatud isikutele või ohvri sugulastele tekitatud

– varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • matusekulud;
 • ravikulud (nt perekonnaliikme ravi, ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi);
 • elatise või võimaluste kaotus;

hüvitisnõudeid menetleva ametniku äranägemisel;
– psühholoogiline kahju:

 • sugulaste või hüvitist saama õigustatud isikute valu ja kannatused / ohvri surma korral hüvitis ellujäänutele;

hüvitisnõudeid menetleva ametniku äranägemisel;

Kas hüvitist makstakse ühekordse summana või igakuiste maksetena?

Hüvitist makstakse ühekordse summana, mitte perioodiliste maksetena. Hüvitisnõudeid menetlev ametnik võib siiski teha vahemakse ja lükata lõpliku makse tegemise edasi, kui vigastustele lõpliku meditsiinilise hinnangu andmine viibib.

Kuidas võivad minu käitumine seoses asjaomase kuriteoga, minu karistusregistri andmed või minu suutmatus menetluse käigus koostööd teha, mõjutada mu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Hüvitisnõudeid menetlev ametnik võib hüvitise andmisest keelduda või hüvitist vähendada, kui ta leiab, et:

 1. taotleja ei võtnud viivitamata kõiki asjakohaseid meetmeid, et teavitada politseid või muud hüvitisnõudeid menetleva ametniku poolt asjakohaseks peetavat asutust või isikut kõnealusel eesmärgil kuriteo asjaoludest, või
 2. taotleja ei teinud kuriteo toimepanija vastutusele võtmiseks politsei või muu asutusega koostööd või
 3. taotleja ei andnud hüvitisnõudeid menetlevale ametnikule või muule asutusele või isikule taotlusega seoses mõistlikkuse piires igakülgset abi või
 4. taotleja käitumine enne või pärast juhtumit, millega seoses nõue on esitatud, või selle juhtumi ajal ei õigusta täieliku või osalise hüvitise saamist või
 5. taotleja varasem karistatus, mis ilmneb tema kohta karistusregistrist, või muud hüvitisnõudeid menetlevale ametnikule kättesaadavad tõendid ei õigusta täieliku hüvitise või mis tahes muus summas hüvitise saamist või
 6. ohver oli saadud vigastuste eest kaas- või osaliselt vastutav või
 7. seda õigustavad ohvri käitumine, varasem karistatus või eluviis.

Kehtiva korra alusel ei maksta hüvitist järgmistel juhtudel:

 1. kuriteokahju kanti enne 1. jaanuari 2006;
 2. hüvitisnõudeid menetlev ametnik leiab, et kuriteo toimepanija ei kannata puudust, või kui ei tõendata, et hüvitise nõudmise hagiga ei saavutatud soodsat tulemust;
 3. hüvitisnõudeid menetlev ametnik leiab, et taotleja ei ole andnud igakülgset abi ja teavet, mis on regulatsiooni kohaldamiseks mõistlikult vajalik;
 4. taotleja oli kantud kuriteokahju eest provotseerimise või muu tegevuse tõttu vastutav.

Kuidas võib minu varaline seisund mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Teie varaline seisund võib mõjutada määratava hüvitise suurust.

Kas on veel teisi kriteeriumeid, mis võivad mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Muid kriteeriumeid peale eespool nimetatute ei ole.

Kuidas hüvitist arvestatakse?

Hüvitise suurus arvutatakse kaalutlusõiguse alusel antava hinnangu põhjal.

Kas on olemas minimaalne/maksimaalne hüvitissumma?

Hüvitise nõudjale makstav summa ei tohi olla suurem kui 23 000 eurot (kakskümmend kolm tuhat eurot) ja seda summat ei ole lubatud ületada, kui sama kuriteo eest on esitatud mitu nõuet.

Kas ma pean märkima nõudevormile konkreetse summa? Kui pean, siis kust saada juhiseid selle arvestamise või muude aspektide kohta?

Jah, Te peate nõudevormile märkima konkreetse summa ja võite saada juhiseid selle arvutamise või muude aspektide kohta.

Kas ametiasutuse/organi makstavast hüvitisest arvestatakse maha hüvitis, mille olen oma kaotuse tõttu saanud muudest allikatest (tööandja kindlustusskeemist või erakindlustusskeemist)?

Ametiasutuse makstavast hüvitisest võidakse maha arvata hüvitis, mille olete kantud kahju tõttu saanud muudest allikatest.

Kas mul on võimalik saada hüvitise ettemakset? Kui on, siis millistel tingimustel?

Hüvitisnõudeid menetleval ametnikul on õigus korraldada hüvitiseks makstava raha haldamine nii, nagu ta peab sobilikuks.

Kas mul on võimalik saada pärast põhiotsuse langetamist täiendavat või lisahüvitist (asjaolude muutumise või tervise halvenemise jms tõttu)?

Teil ei ole võimalik pärast põhiotsuse langetamist täiendavat või lisahüvitist saada.

Millised tõendavad dokumendid pean ma oma nõudele lisama?

Need dokumendid on:

 • volikiri / volitusi või ohvriga sugulust tõendavad dokumendid;
 • ohvri surmatõend;
 • kuriteoteate ärakiri;
 • kohtuotsuse/kohtulahendi ärakiri;
 • arstlikud ekspertiisid ja arstitõendid;
 • haiglaarved;
 • arved muude (hooldamine, matus) kulude kohta;
 • sissetulekute (töötasu, sotsiaaltoetused) tõend;
 • kinnitus muudest allikatest (tööandja makstav või erakindlustus) saadud maksete (või nende mittesaamise) kohta;
 • taotleja kohta karistusregistrisse kantud andmed;
 • taotleja kirjalik kinnitus, et ta ei ole saanud hüvitist muult organilt või asutuselt; muud konkreetsetel asjaoludel asjakohased dokumendid.

Kas nõude kättetoimetamise ja menetlemise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Sellisel juhul lõivu ei nõuta.

Milline asutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse (riigisisese juhtumi korral)?

Peaprokuratuuri hüvitisnõudeid menetlev ametnik (Claims Officer from the Attorney General’s Office).

Kuhu tuleb hüvitisnõue saata (riigisisese juhtumi korral)?

Hüvitisnõue tuleks saata Malta justiits-, kultuuri- ja kohaliku omavalitsuse ministeeriumi õigustalitusele (Department of Justice, Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valletta).

Kas ma pean tulema isiklikult kohale, kui toimub menetlus ja/või minu nõude kohta tehakse otsus?

Isiklikult kohale tulema ei pea.

Kui kaua (ligikaudu) võtab aega ametiasutuselt hüvitisnõude kohta otsuse saamine?

Olenevalt asjaoludest üks kuni kaks kuud.

Kui ma ei ole ametiasutuse otsusega rahul, siis kuidas saan ma selle vaidlustada?

Otsust vaidlustada ei saa.

Kust leida vajalikke vorme ja muud teavet nõude esitamise kohta?

Neid saab õigustalituselt või veebisaidilt.

Kas abi saamiseks on olemas spetsiaalne abitelefon või veebisait?

http://vso.org.mt/

Kas mul on võimalik saada nõude koostamiseks õigusabi (juristi abi)?

Jah, Teil on võimalik saada tasuta õigusabi.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

http://vso.org.mt/

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.