Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui minu nõuet menetletakse nõude esitamise riigis

Holland

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Milliste kuriteoliikide korral on mul õigus hüvitist saada?

Kõik tahtlikud kuriteod, st rünnak, vägivallaga ja/või relvaga ähvardamine, mõrv, tapmine, röövimine ning seksuaalkuritegu vägivalda kasutades (seksuaalne väärkohtlemine ja vägistamine). Hüvitist on õigus saada ka tahtmatu tapmise ohvri üleelanud sugulastel.

Milliste vigastuste korral on mul õigus hüvitist saada?

Hüvitise eesmärk on hüvitada Teie valu ja kannatused ning kuriteo tagajärjel saadud vigastuste ravikulud või kuriteo tagajärjel tekkinud töövõimetuse tõttu saamata jäänud sissetulek. Eesmärk ei ole Teie kahju täielikult hüvitada, vaid Teile makstakse kindlaksmääratud ühekordne summa, et aidata korvata Teile tekitatud kahju.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad hüvitist saada?

Jah, Teil on õigus saada hüvitist, kui olete kuriteo ohvriks langenud ja selle tagajärjel surnud isiku abikaasa või registreeritud partner või tema vanem, laps, vend või õde. Teil on õigus saada hüvitist üleelanud sugulasena kogetud hingevalu eest, matusekulude katmiseks ja surnud isiku sissetuleku kadumise tõttu kaotatud elatise eest.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen ellu jäänud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad sellisel juhul hüvitist saada?

Jah on, vägivallakuritegude hüvitamise fondist (Schadefonds Geweldsmisdrijven) võidakse maksta hüvitist, kui isik on kannatanud psühholoogilist kahju vägivallakuriteole tunnistajaks olemise tõttu või kui sugulase vastu toime pandud vägivallakuriteo tagajärjed mõjutavad isikut otseselt.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma ei ole ELi liikmesriigi kodanik?

Jah on, tingimusel et kuritegu, mille ohver Te olete, pandi toime Madalmaade territooriumil.

Kas ma saan nõuda riigilt hüvitist, kui ma elan siin või kui ma olen sellest riigist pärit (see on mu elukohariik või kodakondsusjärgne riik), isegi kui kuritegu pandi toime teises ELi riigis? Kas mul on võimalik seda teha siin, selle asemel, et nõuda hüvitist riigis, kus kuritegu toime pandi? Kui on, siis millistel tingimustel?

Ei, vägivallakuritegude hüvitamise fondist makstakse hüvitist ainult Madalmaade territooriumil toime pandud vägivallakuritegude puhul.

Kas ma pean selleks, et hüvitist saada, teatama kuriteost kõigepealt politseile?

Ei, selleks et vägivallakuritegude hüvitamise fond vaataks Teie hüvitistaotluse läbi, ei pea Te olema politseile kuriteost teatanud. Praktikas on kuriteost teatamise ja sellele järgneva kriminaaluurimise tähtsus hüvitistaotluse põhjendamisel siiski suur. Kui kuriteost ei ole teatatud, peab olema võimalik kontrollida nõude põhjendatust muude objektiivsete asjaolude alusel. „Objektiivne“ tähendab siinjuures seda, et teave pärineb usaldusväärsest ja erapooletust allikast.

Kas ma pean enne hüvitisnõude esitamist ära ootama politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused?

Ei pea. Teatud juhtudel võib vägivallakuritegude hüvitamise fond siiski pidada vajalikuks oodata ära politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused, et saada kinnitust, et Teie nõue on põhjendatud.

Kas ma pean kõigepealt nõudma hüvitist kuriteo toimepanijalt, juhul kui tema isik on tuvastatud?

Ei.

Kas mul on õigus hüvitisele ka juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või teda ei ole süüdi mõistetud? Kui on, siis millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Jah. Kui on vaja hüvitistaotlust põhjendada, kohaldatakse hüvitistaotluse suhtes samu tingimusi nagu siis, kui kuriteo toimepanija on teada.

Kas hüvitise taotlemiseks on ette nähtud kindel tähtaeg?

Jah. Te peate esitama vägivallakuritegude hüvitamise fondile taotluse 10 aasta jooksul pärast kuriteo toimepanemise kuupäeva. Üleelanud sugulase puhul hakkab see tähtaeg kulgema kuriteoohvri surmakuupäevast.

Missuguse kahju ja missuguste kulude katmiseks on võimalik hüvitist saada?

Kas hüvitisega kaetakse näiteks:

a) kuriteoohvrile tekitatud:

– varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • vigastuste ravikulud (ravi – ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi);
 • vigastustest tulenevad erivajadused või -kulud (hooldus- ja abiteenused, ajutine ja pidev ravi, pikendatud füsioteraapiline ravi, eluaseme kohandamine, spetsiaalsed abivahendid jne);
 • püsivad vigastused (nt invaliidsus või püsiv puue);
  • ravi ajal ja pärast seda saamata jäänud sissetulek (sealhulgas sissetuleku kaotus ja elatise teenimise võime kaotus või elatusvahendite vähenemine jne);
  • võimaluste kaotus;
  • kulud, mis on seotud kahju põhjustanud juhtumi kohtuliku menetlemisega (nt õigusabi- või kohtukulud);
  • varastatud või kahjustatud isiklik vara;
  • muu;

vägivallakuritegude hüvitamise fondist tehtav makse ei ole seotud konkreetse kahjuga. Tegemist on kindlaksmääratud ühekordse maksega, mille eesmärk on hüvitada Teie valu ja kannatused ning kuriteo tagajärjel saadud vigastuste ravikulud või kuriteo tagajärjel tekkinud töövõimetuse tõttu saamata jäänud sissetulek;

– psühholoogiline (moraalne) kahju:

 • ohvri valu ja kannatused?

Jah.

b) hüvitist saama õigustatud isikutele või ohvri sugulastele tekitatud:

– varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • matusekulud;
 • ravikulud (nt perekonnaliikme ravi, ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi);
 • elatise või võimaluste kaotus;

ka üleelanud sugulastele makstava hüvitise eesmärk on hüvitada valu ja kannatused (sugulase surma tõttu kogetud hingevalu), ravikulud, nt sugulase surmast tingitud psühholoogiliste häirete ravimise kulud, ja/või töövõimetuse tõttu saamata jäänud sissetulek. Eraldi hüvitatakse matusekulud ja surnud isiku sissetuleku kadumise tõttu kaotatud elatis;

– psühholoogiline kahju:

 • sugulaste või hüvitist saama õigustatud isikute valu ja kannatused / ohvri surma korral hüvitis ellujäänutele?

Jah.

Kas hüvitist makstakse ühekordse summana või igakuiste maksetena?

Ühekordse summana.

Kuidas võivad minu käitumine seoses asjaomase kuriteoga, minu karistusregistri andmed või minu suutmatus menetluse käigus koostööd teha, mõjutada mu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Selleks et Teil oleks õigus saada vägivallakuritegude hüvitamise fondist hüvitist, ei tohi Te ise asjaomases kuriteos süüdi olla. Teisisõnu, Te ei tohi olla kuriteo toimepanija ega selles osaline. Kui Te olite kuriteoga seotud, võib vägivallakuritegude hüvitamise fond Teie hüvitistaotluse rahuldamata jätta või vähendada väljamakstava hüvitise summat.

Kuidas võib minu varaline seisund mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Teie varaline seisund ei mõjuta Teie õigust saada kannatatud kahju eest hüvitist.

Kas on veel teisi kriteeriumeid, mis võivad mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

 • Te peate olema kannatanud kuriteo tagajärjel tõsist kahju. Tõsiseks kahjuks peetakse kehavigastust ja/või psühholoogilist kahju, mis eeldab hoolikat pikaajalist või püsivat ravi.
 • Vägivallakuritegude hüvitamise fondist makstakse hüvitist ainult siis, kui Teile tekitatud kahju ei ole hüvitatud ega hüvitata muul viisil, nt kuriteo toimepanija või kindlustusandja poolt.
 • Enne 1973. aastat toime pandud kuritegude eest ei ole võimalik hüvitist taotleda.

Kuidas hüvitist arvestatakse?

Hüvitise suurus oleneb tavaliselt Teile tekitatud kahju suurusest või kuriteo asjaoludest.

Kas on olemas minimaalne/maksimaalne hüvitissumma?

Vägivallakuritegude hüvitamise fond on kindlaks määranud kuus kahjukategooriat ja igaühe puhul on ettenähtud konkreetne hüvitissumma. 1. kategooria puhul on õigus saada hüvitist

1000 eurot ning 6. kategooria puhul 35 000 eurot.

Kas ma pean märkima nõudevormile konkreetse summa? Kui pean, siis kust saada juhiseid selle arvestamise või muude aspektide kohta?

Ei.

Kas ametiasutuse/organi makstavast hüvitisest arvestatakse maha hüvitis, mille olen oma kaotuse tõttu saanud muudest allikatest (tööandja kindlustusskeemist või erakindlustusskeemist)?

Jah, kui see hüvitis on seotud valu ja kannatuste, ravikulude ja sissetuleku kaotusega.

Kas mul on võimalik saada hüvitise ettemakset? Kui on, siis millistel tingimustel?

Jah, vägivallakuritegude hüvitamise fond võib teha Teile hüvitise ettemakse ajutise hüvitisena. Seda tehakse tingimusel, et taotlus vastab õiguslikele nõuetele (st et Teie õigus hüvitisele on kindlalt tuvastatud) ning fond ei saa teha kiiresti lõplikku otsust. Ettemaksu taotlus vaadatakse läbi ainult siis, kui esitate selle kirjalikult ning selgitate, miks on ettemakse vajalik ja pakiline, nt kui Teil puuduvad piisavad vahendid tekkinud vigastuse ravimiseks. Üksnes asjaolu, et olete raskes majanduslikus olukorras, ei ole piisav põhjus ettemakse tegemiseks.

Kas mul on võimalik saada pärast põhiotsuse langetamist täiendavat või lisahüvitist (asjaolude muutumise või tervise halvenemise jms tõttu)?

Te saate esitada täiendava hüvitise taotluse, kui pärast Teile hüvitise maksmise otsuse tegemist selgub, et Teie vigastus on oluliselt raskem, kui esimese hüvitistaotluse üle otsustamisel eeldati. Üleelanud sugulane saab taotleda täiendavat hüvitist ainult matusekulude katteks ja kaotatud elatise eest.

Millised tõendavad dokumendid pean ma oma nõudele lisama?

 • Täidetud taotlusvorm
 • Isikut tõendava dokumendi koopia
 • Olemasolu korral kuriteoteade ja kohtuotsus
 • Vigastusega seotud meditsiiniline teave
 • Olemasolu korral muud taotlusvormis nõutud dokumendid

Kas nõude kättetoimetamise ja menetlemise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Milline asutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse (riigisisese juhtumi korral)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Kuhu tuleb hüvitisnõue saata (riigisisese juhtumi korral)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Kas ma pean tulema isiklikult kohale, kui toimub menetlus ja/või minu nõude kohta tehakse otsus?

Ei.

Kui kaua (ligikaudu) võtab aega ametiasutuselt hüvitisnõude kohta otsuse saamine?

Mitte kauem kui 26 nädalat.

Kui ma ei ole ametiasutuse otsusega rahul, siis kuidas saan ma selle vaidlustada?

Te saate kuue nädala jooksul esitada kirjaliku vaide vägivallakuritegude hüvitamise fondi komisjonile (commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven). Vaidesse tuleb märkida, milliste otsuse osadega Te ei ole rahul ja miks. Te saate saata vaide aadressil:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
2501 CB Den Haag

Kust leida vajalikke vorme ja muud teavet nõude esitamise kohta?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Kas abi saamiseks on olemas spetsiaalne abitelefon või veebisait?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Tel: 070-4142000

Kas mul on võimalik saada nõude koostamiseks õigusabi (juristi abi)?

Subsideeritud õigusabi ei ole võimalik saada. Te saate siiski paluda nõu ja tuge Madalmaade ohvriabiorganisatsioonilt Slachtofferhulp Nederland veebiaadressil https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Tel: 0900-0101.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

Madalmaade ohvriabiorganisatsioon: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Tel: 0900-0101.

Viimati uuendatud: 18/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.