Juhul kui minu nõuet menetletakse nõude esitamise riigis

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Milliste kuriteoliikide korral on mul õigus saada kahjuhüvitist vägivallakuritegude hüvitamise fondist (Schadefonds Geweldsmisdrijven)?

Kõik tahtlikud vägivallakuriteod, st rünnak, vägivallaga ja/või relvaga ähvardamine, mõrv, tapmine, röövimine ning vägivaldne seksuaalkuritegu (seksuaalne väärkohtlemine ja vägistamine). Hüvitist on õigus saada ka tahtmatu tapmise ohvri üleelanud sugulastel.

Millise kahju eest on mul õigus fondist hüvitist saada?

Hüvitise eesmärk on hüvitada teie valu ja kannatused (mittevaraline kahju) ning selle tõttu kantud rahaline kahju, nagu kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuste ravikulud või kuriteo tagajärjel tekkinud töövõimetuse tõttu saamata jäänud sissetulek. Hüvitise eesmärk ei ole teie kahju täielikult hüvitada, vaid teile makstakse kindlaksmääratud ühekordne diferentseerimata summa, et aidata korvata teile tekitatud kahju.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad hüvitist saada?

Jah, teil on õigus saada hüvitist, kui olete surnud ohvri abikaasa, (registreeritud kooselu) partner, vanem, laps, vend või õde. Teil võib olla õigus saada hüvitist üleelanud sugulasena kogetud hingevalu eest, matusekulude katmiseks ja surnud isiku sissetuleku kadumise tõttu kaotatud elatise eest.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen ellu jäänud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad sellisel juhul hüvitist saada?

Jah, fondist võidakse maksta hüvitist vägivallakuriteo tagajärjel raskeid ja püsivaid tervisekahjustusi saanud ohvri sugulastele. Sugulasena käsitatakse nii ellu jäänud isiku abikaasat, (registreeritud kooselu) partnerit, vanemat, last, venda kui ka õde.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen olnud kuriteo tunnistajaks?

Jah, fondist võidakse maksta hüvitist, kui isik on kandnud psüühilist kahju vägivallakuriteo tunnistajaks olemise tõttu või kui toime pandud vägivallakuriteo tagajärjed mõjutavad isikut otseselt (see ei kehti tahtmatu tapmise suhtes). Hüvitise saamiseks on vaja tõendada, et kuriteo tagajärjel on kannatatud suurt psüühilist kahju. Sellise diagnoosi peab määrama kvalifitseeritud arst.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma ei ole ELi liikmesriigi kodanik?

Jah on, kui kuritegu, mille ohver Te olete, pandi toime Madalmaade territooriumil. Ohvri kodakondsus ei ole oluline.

Kas ma saan nõuda riigilt hüvitist, kui ma elan siin või kui ma olen sellest riigist pärit (see on mu elukohariik või kodakondsusjärgne riik), isegi kui kuritegu pandi toime teises ELi riigis? Kas mul on võimalik seda teha siin, selle asemel, et nõuda hüvitist riigis, kus kuritegu toime pandi? Kui on, siis millistel tingimustel?

Ei, fondist makstakse hüvitist ainult Madalmaade territooriumil toime pandud vägivallakuritegudega tekitatud kahju eest.

Kas ma pean selleks, et hüvitist saada, teatama kuriteost kõigepealt politseile?

Ei, selleks et fond saaks teie taotlust menetleda, ei pea te olema kuriteost politseile teatanud. Praktikas on kuriteost teatamise ja sellele järgneva kriminaaluurimise tähtsus hüvitistaotluse põhjendamisel siiski suur. Kui kuriteost ei ole teatatud, peab olema võimalik kontrollida nõude põhjendatust muude objektiivsete asjaolude alusel. „Objektiivne“ tähendab siinjuures seda, et teave pärineb usaldusväärsest ja erapooletust allikast.

Kas ma pean enne hüvitisnõude esitamist ära ootama politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused?

Ei pea. Teatud juhtudel võib fond siiski pidada vajalikuks oodata ära politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused, et saada kinnitust, et teie nõue on põhjendatud.

Kas ma pean kõigepealt nõudma hüvitist kuriteo toimepanijalt, juhul kui tema isik on tuvastatud?

Ei pea.

Kas mul on õigus hüvitisele ka juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või teda ei ole süüdi mõistetud? Kui on, siis millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Jah on. Kui on vaja hüvitistaotlust põhjendada, kohaldatakse hüvitistaotluse suhtes samu tingimusi nagu siis, kui kuriteo toimepanija on teada.

Kas hüvitise taotlemiseks on ette nähtud kindel tähtaeg?

Jah. Te peate esitama fondile taotluse 10 aasta jooksul pärast kuriteo toimepanemise kuupäeva. Üleelanud sugulase puhul hakkab see tähtaeg kulgema kuriteoohvri surmakuupäevast.

Missuguse kahju ja missuguste kulude katmiseks on võimalik hüvitist saada?

Fondist tehtav makse ei ole seotud konkreetse kahjuga. Tegemist on kindlaksmääratud ühekordse diferentseerimata summaga, mille eesmärk on hüvitada teie valu ja kannatused (mittevaraline kahju) ning selle tõttu kantud rahaline kahju, nagu kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuste ravikulud või kuriteo tagajärjel tekkinud töövõimetuse tõttu saamata jäänud sissetulek.

Ka üleelanud sugulastele makstava hüvitise eesmärk on hüvitada tema valu ja kannatused (sugulase surma tõttu kogetud hingevalu), ravikulud, nt sugulase surmast tingitud psüühiliste häirete ravimise kulud, ja/või töövõimetuse tõttu saamata jäänud sissetulek. Eraldi hüvitatakse matusekulud ja surnud isiku sissetuleku kadumise tõttu kaotatud elatis.

Kas hüvitist makstakse ühekordse summana või igakuiste maksetena?

Ühekordse summana.

Kuidas võivad minu käitumine seoses asjaomase kuriteoga, minu karistusregistri andmed või minu suutmatus menetluse käigus koostööd teha, mõjutada mu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Selleks et teil oleks õigus saada fondist hüvitist, ei tohi te ise asjaomases kuriteos süüdi olla. Teisisõnu, te ei tohi olla kuriteo toimepanija ega selles osaline. Kui te olite kuriteoga seotud, võib fond teie hüvitistaotluse rahuldamata jätta või vähendada väljamakstava hüvitise summat.

Kuidas võib minu varaline seisund mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Teie varaline seisund ei mõjuta teie õigust saada kantud kahju eest hüvitist.

Kas on veel teisi kriteeriumeid, mis võivad mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

  • Te peate olema kandnud kuriteo tagajärjel tõsist kahju. Tõsiseks kahjuks peetakse kehavigastust ja/või psüühilist kannatust, mis eeldab hoolikat pikaajalist või püsivat ravi.
  • Fondist makstakse hüvitist ainult juhul, kui teile tekitatud kahju ei ole hüvitatud ega hüvitata muul viisil, nt kuriteo toimepanija või kindlustusandja poolt. Te ei pea siiski enne fondile taotluse esitamist püüdma kõigepealt kahju sisse nõuda kuriteo toimepanijalt või kindlustusandjalt. Eri menetlused võivad toimuda samal ajal.
  • Enne 1. jaanuari 1973 toime pandud kuritegude eest ei ole võimalik hüvitist taotleda.

Kuidas hüvitise suurus kindlaks määratakse?

Hüvitise suurus oleneb teile tekitatud kahju suurusest või kuriteo asjaoludest.

Kas on olemas minimaalne/maksimaalne hüvitissumma?

Fond on kindlaks määranud kuus kahjukategooriat, millest igaühe puhul on ette nähtud konkreetne hüvitissumma. 1. kategooria kahju puhul on ohvritel õigus saada 1000 eurot ja 6. kategooria kahju puhul 35 000 eurot hüvitist.

Kas ma pean märkima taotlusvormile konkreetse summa? Kui pean, siis kust saada juhiseid selle arvestamise või muude aspektide kohta?

Ei pea.

Kas ametiasutuse/organi makstavast hüvitisest arvestatakse maha hüvitis, mille olen oma kaotuse tõttu saanud muudest allikatest (tööandja kindlustusskeemist või erakindlustusskeemist)?

Jah, kui see hüvitis on seotud mittevaralise kahju, ravikulude ja sissetuleku kaotusega.

Kas mul on võimalik saada hüvitise ettemakset? Kui on, siis millistel tingimustel?

Jah, fond võib teha teile hüvitise ettemakse ajutise hüvitisena. Seda tehakse tingimusel, et taotlus vastab õiguslikele nõuetele (st et teie õigus hüvitisele on täie kindlusega tuvastatud) ning fond ei saa teha kiiresti lõplikku otsust. Ettemaksu taotlus vaadatakse läbi ainult siis, kui esitate selle kirjalikult ning selgitate, miks on ettemakse vajalik ja pakiline, nt kui teil puuduvad piisavad vahendid tekkinud tervisekahjustuste ravimiseks. Üksnes asjaolu, et olete raskes majanduslikus olukorras, ei ole piisav põhjus ettemakse tegemiseks.

Kas mul on võimalik saada pärast põhiotsuse langetamist täiendavat või lisahüvitist (asjaolude muutumise või tervise halvenemise jms tõttu)?

Te saate esitada täiendava hüvitise taotluse, kui pärast teile hüvitise maksmise otsuse tegemist selgub, et teie kantud kahju on märkimisväärselt suurem, kui esimese hüvitistaotluse üle otsustamisel eeldati. Üleelanud sugulane saab samuti taotleda täiendavat hüvitist matusekulude katteks ja kaotatud elatise eest.

Millised tõendavad dokumendid pean ma oma nõudele lisama?

  • Täidetud taotlusvorm
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Olemasolu korral kuriteoteade ja kohtuotsus
  • Tervisekahjustusega seotud meditsiiniline teave
  • Olemasolu korral muud taotlusvormis nõutud dokumendid

Kas nõude kättetoimetamise ja menetlemise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Milline asutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse (riigisisese juhtumi korral)?

Vägivallakuritegude hüvitamise fond

Kuhu tuleb hüvitisnõue saata (riigisisese juhtumi korral)?

Vägivallakuritegude hüvitamise fondile.

Kas ma pean tulema isiklikult kohale, kui toimub menetlus ja/või minu nõude kohta tehakse otsus?

Ei pea.

Kui kaua (ligikaudu) võtab aega ametiasutuselt hüvitisnõude kohta otsuse saamine?

Kuni 26 nädalat, kuid tavaliselt vähem.

Kui ma ei ole ametiasutuse otsusega rahul, siis kuidas saan ma selle vaidlustada?

Te saate kuue nädala jooksul esitada fondile kirjaliku vaide. Kui te ei nõustu vaide kohta tehtud otsusega, saate selle edasi kaevata Madalmaade halduskohtusse.

Kust leida vajalikke vorme ja muud teavet nõude esitamise kohta?

Kõik vormid ja muu teabe leiate fondi veebisaidilt.

Kas abi saamiseks on olemas spetsiaalne abitelefon või veebisait?

Võite külastada vägivallakuritegude hüvitamise fondi veebisaiti.

Fondi telefoninumber on 070-4142000.

Kas mul on võimalik saada nõude koostamiseks õigusabi (juristi abi)?

Ohvritel ei ole võimalik saada juristilt subsideeritud õigusabi fondile taotluse esitamiseks. Madalmaade ohvriabiorganisatsioon Slachtofferhulp Nederland saab teid taotluse esitamisel siiski tasuta aidata.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

Madalmaade ohvriabiorganisatsioon saab teid hüvitistaotluse esitamisel tasuta aidata.

Viimati uuendatud: 26/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.