Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Juhul kui minu nõuet menetletakse nõude esitamise riigis

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Milliste kuriteoliikide korral on mul õigus hüvitist saada?

Põhja-Iirimaa kuriteoga tekitatud tervisekahjustuste hüvitamise kava (Criminal Injuries Compensation Scheme) on loodud vägivallakuriteo süütutele ohvritele hüvitise maksmiseks Põhja-Iirimaal. Kuriteoga tekitatud varalise kahju hüvitamise kava on loodud varalise kahju hüvitamiseks.

Milliste vigastuste korral on mul õigus hüvitist saada?

Hüvitist makstakse vägivallakuriteoga tekitatud vaimse tervise kahjustuse või kehavigastuse eest ning seksuaalse või füüsilise rünnaku eest.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad hüvitist saada?

Jah, hüvitist on võimalik maksta kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulasele või ülalpeetavale.

Hüvitist on õigus saada surnud isiku abikaasal või registreeritud partneril, surnud isiku vanemal ja surnud isiku lapsel.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen ellu jäänud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad sellisel juhul hüvitist saada?

Jah, kuriteoohvri sugulasel on õigus saada hüvitist vaimse tervise kahjustuse eest, kui ohver jäi vägivallakuriteos ellu.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma ei ole ELi liikmesriigi kodanik?

Jah, hüvitist on õigus saada olenemata kodakondsusest.

Kas ma saan nõuda riigilt hüvitist, kui ma elan siin või kui ma olen sellest riigist pärit (see on mu elukohariik või kodakondsusjärgne riik), isegi kui kuritegu pandi toime teises ELi riigis? Kas mul on võimalik seda teha siin, selle asemel, et nõuda hüvitist riigis, kus kuritegu toime pandi? Kui on, siis millistel tingimustel?

Menetletakse ainult nõudeid, mis puudutavad Põhja-Iirimaal toimunud sündmusi.

Kas ma pean selleks, et hüvitist saada, teatama kuriteost kõigepealt politseile?

Hüvitiskava kohaselt peavad kõik hüvitise taotlejad teatama kuriteost politseile viivitamata ja niipea kui see on reaalselt võimalik.

Kas ma pean enne hüvitisnõude esitamist ära ootama politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused?

Ei, kuid taotlus tuleb esitada kahe aasta jooksul juhtumi asetleidmisest alates.

Kas ma pean kõigepealt nõudma hüvitist kuriteo toimepanijalt, juhul kui tema isik on tuvastatud?

Ei.

Kas mul on õigus hüvitisele ka juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või teda ei ole süüdi mõistetud? Kui on, siis millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Jah, Teil on õigus saada hüvitist ka juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või kui teda ei ole süüdi mõistetud. Hüvitise taotleja peab aga teavitama politseid kõigist olulistest kuriteo asjaoludest ja tegema uurimisel koostööd.

Kas hüvitise taotlemiseks on ette nähtud kindel tähtaeg?

Taotlus tuleb esitada kahe aasta jooksul juhtumi asetleidmisest alates.

Missuguse kahju ja missuguste kulude katmiseks on võimalik hüvitist saada?

a. Kuriteoohvrid

– Varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • vigastuste ravikulud (ravi – ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi);
 • vigastustest tulenevad erivajadused või -kulud (hooldus- ja abiteenused, ajutine ja pidev ravi, pikendatud füsioteraapiline ravi, eluaseme kohandamine, spetsiaalsed abivahendid jne);
 • püsivad vigastused (nt invaliidsus või püsiv puue);
 • ravi ajal ja pärast seda saamata jäänud sissetulek (sealhulgas sissetuleku kaotus ja elatise teenimise võime kaotus või elatusvahendite vähenemine jne);
 • võimaluste kaotus;
 • kulud, mis on seotud kahju põhjustanud juhtumi kohtuliku menetlemisega (näiteks õigusabi- või kohtukulud);
 • varastatud või kahjustatud isiklik vara;
 • muu.

Kuriteokahju hüvitamise amet otsustab hüvitise määramise vara hävimise või kahjustumise korral või tervisekahjustuse raviga seotud vahendite maksumuse, hoolduskulude, spetsiaalsete abivahendite, taotleja eluaseme kohanduste, eestkostekohtuga (Court of Protection) seotud lõivude ning kulude katteks, mis on seotud taotleja asjade ajamisega tema piiratud vaimse võimekuse tõttu. Saamata jäänud sissetulek või elatise teenimise võime kaotus.

– Psühholoogiline (moraalne) kahju

Vaimse tervise kahjustus:

 • ohvri valu ja kannatused.

b. Hüvitist saama õigustatud isikud või ohvri sugulased

– Varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • matusekulud;
 • ravikulud (nt perekonnaliikme ravi, ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi);
 • elatise või võimaluste kaotus.

Kahju hüvitamise amet hüvitab põhjendatud matusekulud. Sugulasel võib teatavatel tingimustel olla õigus lähedase kaotuse hüvitisele.

– Psühholoogiline kahju:

 • sugulaste või hüvitist saama õigustatud isikute valu ja kannatused / ohvri surma korral hüvitis ellujäänutele.

Sugulasel võib teatavatel tingimustel olla õigus hüvitisele vaimse tervise probleemide korral.

Kas hüvitist makstakse ühekordse summana või igakuiste maksetena?

Tavaliselt makstakse hüvitist ühekordse summana.

Kuidas võivad minu käitumine seoses asjaomase kuriteoga, minu karistusregistri andmed või minu suutmatus hüvitise maksmise menetluse käigus koostööd teha mõjutada mu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Nõutava hüvitise summat võidakse vähendada või see üldse maksmata jätta, kui taotleja tegevus aitas juhtumi toimumisele kaasa, kui taotleja on kohtulikult karistatud kriminaalkuriteo eest ja karistus ei ole kustunud ning taotleja ei tee koostööd politsei või kuriteokahju hüvitamise ametiga.

Kuidas võib minu varaline seisund mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Varaline seisund seda ei mõjuta.

Kas on veel teisi kriteeriumeid, mis võivad mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Hüvitise saamist või selle suurust võib mõjutada see, kui ründaja võib hüvitisest kasu saada.

Kuidas hüvitist arvestatakse?

Hüvitist arvutatakse hüvitiskavas sätestatud kahjuhüvitiste piirmäärade alusel.

Kas on olemas minimaalne/maksimaalne hüvitissumma?

Minimaalne kahjuhüvitis on 1000 naelsterlingit ja maksimaalne 250 000 naelsterlingit. Ülempiiri võimalike hüvitiste kogusummale kehtestatud ei ole.

Kas ma pean märkima nõudevormile konkreetse summa? Kui pean, siis kust saada juhiseid selle arvestamise või muude aspektide kohta?

Ei, taotleja ei pea märkima konkreetset summat, vaid kirjeldama ametile talle tekitatud kahju.

Kas ametiasutuse/organi makstavast hüvitisest arvestatakse maha hüvitis, mille olen oma kaotuse tõttu saanud muudest allikatest (tööandja kindlustusskeemist või erakindlustusskeemist)?

Erakindlustus ei mõjuta makstava hüvitise suurust. Seevastu kohtu määratud hüvitis ja tsiviilkorras välja mõistetud hüvitis arvatakse ameti makstavast hüvitisest maha.

Kas mul on võimalik saada hüvitise ettemakset? Kui on, siis millistel tingimustel?

Amet võib teha vahemakse, kui ei esine süüdivusega seotud küsimusi.

Kas mul on võimalik saada pärast põhiotsuse langetamist täiendavat või lisahüvitist (asjaolude muutumise või tervise halvenemise jms tõttu)?

Jah, amet võib juhtumi uuesti menetlusse võtta, kui ohvri tervislik seisund on niivõrd palju muutunud, et esialgse hinnangu juurde jäämine oleks ohvri suhtes ebaõiglane.

Millised tõendavad dokumendid pean ma oma nõudele lisama?

Täidetud taotlusvormi. Kahju hüvitamise amet küsib vajaduse korral taotlejalt lisateavet, näiteks töökoha- ja sissetulekuandmeid.

Kas nõude kättetoimetamise ja menetlemise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Selle eest tasu ei võeta.

Milline asutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse (riigisisese juhtumi korral)?

Põhja-Iirimaa kuriteoga tekitatud tervisekahjustuste hüvitamise kava (Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme).

Kuhu tuleb hüvitisnõue saata (riigisisese juhtumi korral)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Kas ma pean tulema isiklikult kohale, kui toimub menetlus ja/või minu nõude kohta tehakse otsus?

Ei.

Kui kaua (ligikaudu) võtab aega ametiasutuselt hüvitisnõude kohta otsuse saamine?

Esmase otsuse tegemiseks kulub keskmiselt 11 kuud ja läbivaatamisotsuse tegemiseks kuus kuud.

Kui ma ei ole ametiasutuse otsusega rahul, siis kuidas saan ma selle vaidlustada?

Taotlejal on õigus taotleda otsuse läbivaatamist ja see edasi kaevata.

Kust leida vajalikke vorme ja muud teavet nõude esitamise kohta?

Need on esitatud ameti veebisaidil http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm.

Kas abi saamiseks on olemas spetsiaalne abitelefon või veebisait?

Ameti veebisaidi aadress on http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm.

Kas mul on võimalik saada nõude koostamiseks õigusabi (juristi abi)?

Kuriteoga tekitatud tervisekahjustuste hüvitamise kava raames õigusabi ei pakuta. Kahju hüvitamise nõude esitamiseks võite kasutada õigusnõuniku abi.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

Hüvitise nõutamisel on võimalik abi saada ohvriabiorganisatsioonilt Victim Support NI.

Viimati uuendatud: 15/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.