Juhul kui minu nõuet menetletakse nõude esitamise riigis

ELi liikmesriikide hüvitisskeemid

Hüvitise maksmise direktiivi artiklis 12 nõutakse, et iga ELi liikmesriik kehtestaks riikliku skeemi hüvitise maksmiseks tahtlike vägivallakuritegude ohvritele. Vastavalt sellele direktiivile on kõigil tahtlike vägivallakuritegude ohvritel juurdepääs riiklikule hüvitisskeemile selles riigis, mille territooriumil kuritegu toime pandi.

Siit leiate lisateavet liikmesriikide hüvitisskeemide kohta.

Mõned liikmesriigid pakuvad oma kodanikele ise hüvitist ka juhul, kui kuritegu toimus välismaal. Seda aspekti praegu ELi normidega ei reguleerita.

Hüvitise maksmise direktiivi kohaselt võite nõuda hüvitist liikmesriigilt, kus kuritegu toime pandi, juhul kui Te elate selles riigis (riigisisene juhtum) või juhul kui Te elate teises liikmesriigis (piiriülene juhtum).

Seepärast soovitame Teil vaadata teavet riigi kohta, kus kuritegu toime pandi.

Üksikasjaliku teabe saamiseks konkreetse riigi kohta klõpsake palun asjaomase riigi lipul.

Viimati uuendatud: 08/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.