Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Rikoksen uhreja koskevan lain (Verbrechensopfergesetz – VOG, Itävallan virallinen lehti BGBl. nro 288/1972) mukaan korvauksia maksetaan, kun on todennäköistä, että henkilöön on kohdistunut sellainen tahallinen lainvastainen teko, josta päätöksentekoajankohtana voidaan tuomita yli kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen, ja kun hänelle on aiheutunut teosta ruumiinvamma tai terveyshaitta.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Ruumiinvammoista ja terveyshaitoista, jotka ovat seurausta sellaisesta tahallisesta lainvastaisesta teosta, josta voidaan tuomita yli kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Kyllä. Korvausta voivat saada perheenjäsenet, joiden elatusvelvollinen uhri oli siviilioikeuden mukaan (lapset, aviopuoliso).

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Kyllä, jos uhri on vakavasti loukkaantunut. Lisäksi rikoksesta on täytynyt aiheutua perheenjäsenelle (lapsi, vanhempi, aviopuoliso, sisarus) shokki, johon liittyvä psyykkinen haitta on verrattavissa sairauteen.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Kyllä. Rikoksen on täytynyt tapahtua Itävallassa 30.6.2005 jälkeen. Yleensä edellytetään laillista oleskelua maassa tapahtumahetkellä.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

Rikoksen uhreja koskevan lain mukaan Itävallan kansalaiset ja EU:n kansalaiset (jos asuinpaikka oli ennen rikosta Itävallassa) ovat lain mukaan oikeutettuja toissijaiseen korvaukseen myös siinä tapauksessa, että vahinko on aiheutunut ulkomailla.

Neuvoston direktiivin 2004/80/EY 2 artiklan mukaan korvauksen maksaa sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueella rikos on tehty.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Uhri ja hänen omaisensa ovat velvollisia tekemään yhteistyötä rikoksen ja rikoksentekijän selvittämisessä. Muussa tapauksessa korvaushakemus voidaan hylätä.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei tarvitse.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Ei tarvitse.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Rikoksentekijän tunnistaminen ja tuomitseminen ei ole välttämätöntä. Riittää, että rikos on todennäköisesti tapahtunut.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Suurinta osaa etuuksista on haettava kolmen vuoden kuluessa rikoksesta, jotta apua voi saada takautuvasti. Jos hakemus tehdään myöhemmin, apua annetaan hakemusta seuraavasta kuukaudesta.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Etuuksiin kuuluvat seuraavat:

1. korvaus ansion- tai elatuksenmenetyksestä;

2. hoito
a) lääketieteellinen hoito,
b) lääkkeet,
c) hoitovälineet,
d) laitoshoito,
e) hammashoito,
f) terveyttä vahvistavat toimenpiteet (yleisen sosiaaliturvalain (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG) 155 §, Itävallan virallinen lehti BGBl. nro 189/1955);

2a. kliinisten psykologien ja terveyspsykologien sekä psykoterapeuttien antamasta kriisiavusta aiheutuneiden kustannusten kattaminen;

3. ortopedinen hoito
a) proteesit sekä ortopediset ja muut apuvälineet, niiden huolto ja uusinta,
b) päivittäisissä toiminnoissa käytettäviin esineisiin tehtävistä muutoksista ja vamman edellyttämien saniteettilaitteiden asentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen,
c) avustukset, joilla katetaan useampiakselisten moottoriajoneuvojen varustamisesta vamman edellyttämillä laitteilla aiheutuvia kustannuksia ,
d) tuet useampiakselisten moottoriajoneuvojen hankkimiseen,
e) välttämättömät matka- ja kuljetuskustannukset;

4. lääkinnällinen kuntoutus
a) oleskelu pääasiallisesti kuntoutukseen tarkoitetuissa hoitolaitoksissa,
b) lääketieteellinen hoito, lääkkeet ja hoitovälineet, jos tällaista hoitoa tarvitaan välittömästi a alakohdassa tarkoitettuun oleskeluun liittyen tai sen yhteydessä;
c) välttämättömät matka- ja kuljetuskustannukset;

5. ammatillinen kuntoutus
a) ammatillinen koulutus työkyvyn palauttamiseksi tai parantamiseksi,
b) koulutus uuteen ammattiin,
c) avustukset tai lainat (ASVG:n 198 §:n 3 momentti);

6. sosiaalinen kuntoutus
a) ajoluvan hankkimisesta aiheutuvat kustannukset, jos vamman vuoksi ei voida kohtuudella odottaa julkisen liikennevälineen käyttöä;
b) siirtymäkorvaus (ASVG:n 306 §);

7. hoivatuet, sokeille myönnettävät avustukset;

8. hautauskulukorvaus;

9. ansiosidonnainen lisäetuus;

10. kertakorvaus kivusta ja särystä.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Se vaihtelee.

On olemassa kuukausittain maksettavia etuuksia (ansion-/elatuksenmenetyksestä myönnettävä korvaus; ansiosidonnainen lisäetuus; hoitotuki ja sokeille myönnettävä avustus) ja kertaluontoisia etuuksia (esimerkiksi hautauskulukorvaus, kertakorvaus kivusta ja särystä).

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Rikoksen uhreja koskevassa laissa säädetään syistä, jotka voivat johtaa avun epäämiseen (esim. vakava laiminlyönti, osallistuminen tappeluun).

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Taloudellinen tilanne ei vaikuta useimpiin etuuksiin. Ansion- ja elatuksenmenetyksestä myönnettävä korvaus määräytyy siviilioikeudellisten kriteerien perusteella ja riippuu tuloista.

Onko muita kriteerejä, jotka voivat vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Ei tarvitse.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Korvauksen määrää laskettaessa tehdään tapauskohtainen arviointi. Ansion- ja elatuksenmenetyksestä myönnettävä korvaus määräytyy siviilioikeudellisten kriteerien perusteella.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Korvauksen määrällä ei ole alarajaa.

Yksittäisille etuuksille on tulorajat tai kiinteät määrät.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Ei. Viranomaisen vastuulla on määrittää vahingon määrä, mutta uhrin on osallistuttava menettelyyn ja annettava tarvittavat tiedot.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Valtion etuudet (kuten työttömyyskorvaus) ja sosiaaliturvaetuudet (työkyvyttömyyseläke jne.) on otettava huomioon ja ne alentavat ansionmenetyskorvauksen määrää rikoksen uhreja koskevan lain mukaisesti.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Kyllä. Edellytyksenä on kiireellinen rahoitustarve. On oltava todennäköistä, että korvausvaatimus on perusteltu.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Kyllä voit.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Etuuksia haettaessa tarvitaan yleensä esimerkiksi seuraavia asiakirjoja:

  • valtakirja tai todistus edustamisvallasta tai perhesuhteesta uhriin
  • uhrin kuolintodistus
  • jäljennös rikosilmoituksesta
  • jäljennös tuomiosta
  • sairauskertomus tai lääkärinlausunto
  • sairaalalaskut
  • laskut muista kuluista (hoitokulut, hautauskulut)
  • tulotodisteet (palkka, sosiaalituet, avustukset)
  • todisteet muista lähteistä saatavista etuuksista (sosiaalivakuutus, yksityinen vakuutus) tai vahvistus siitä, ettei ole oikeutta muista lähteistä saataviin korvauksiin
  • hakijan rikosrekisteriote

Asiakirjoja pyydetään myös suoraan viranomaiselta.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei veloiteta.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Itävallan sosiaali- ja vammaisasioiden virasto: Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Puhelin: +43 158831
Faksi: +43(0)10599882516

Sähköposti: post.wien@sozialministeriumservice.at

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Itävallan sosiaali- ja vammaisasioiden virastolle: Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Puhelin: +43 158831
Faksi: +43(0)10599882516

Sähköposti: post.wien@sozialministeriumservice.at

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Osallistumista menettelyyn (asiantuntijan suorittama arviointi, kysymyksiin vastaaminen jne.) saatetaan vaatia, mutta muutoin läsnäoloa ei yleensä tarvita.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Menettelyn kesto riippuu haettavasta etuudesta. Useimmiten päätös tehdään muutaman kuukauden kuluessa.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Sozialministeriumservicen (sosiaalivirasto) päätöksen voi riitauttaa liittovaltion ylimmässä hallintotuomioistuimessa (Bundesverwaltungsgericht) (päätöksestä voi valittaa myös perustuslakituomioistuimeen (Verfassungsgerichtshof) ja hallinto-oikeuteen (Verwaltungsgerichtshof)).

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Hakemus voidaan jättää vapaamuotoisesti (ilman hakulomaketta). Tietoja antaa Sozialministeriumservice, ja ne ovat saatavilla myös sen kotisivulla (myös lomakkeet).

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (Sosiaaliministeriö - sosiaalikorvaus)

Sozial Ministerium - Verbrechensopfer (Sosiaaliministeriö - rikoksen uhrit)

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Sozialministeriumservice antaa oikeudellisia tietoja. Asianajajaa ei voida antaa käyttöön eikä kustantaa.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Kyllä. Esimerkiksi Weisser Ring.

Päivitetty viimeksi: 19/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.