Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

Terrorismin uhrien osalta katso alaviitteen sisältö napsauttamalla tästä.

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Belgian alueella tapahtuneen tahallisen väkivallanteon uhriksi joutunut henkilö (ja hänen omaisensa) voivat saada taloudellista apua, jonka myöntää tahallisten väkivallantekojen uhrien taloudellisen avun lautakunta (Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden / Commission d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence).

Terrorismin uhreja koskevien kysymysten osalta ks. erityismääräykset.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Lautakunnan huomioon ottamat korvausaiheet määräytyvät sen perusteella, mihin seuraavista ryhmistä uhrit kuuluvat:

A. Välittömät uhrit – Belgiassa tapahtuneeseen tahalliseen väkivallantekoon välittömästi liittyvän fyysisen ja/tai henkisen vahingon kohteeksi joutuneet henkilöt.

Välittömien uhrien osalta lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:

 • tilapäinen ja pysyvä työkyvyttömyys tai invaliditeetti,
 • aineeton vahinko,
 • ansionmenetys,
 • kosmeettinen haitta,
 • kouluvuosien menetys (koulunkäynnin keskeyttäminen),
 • sairaanhoitokustannukset,
 • oikeudenkäyntikulut (ja ‑korvaukset) (enintään 6 000 euroa) ja
 • aineelliset kustannukset (enintään 1 250 euroa).

B. Välilliset uhrit – Tahallisen väkivallanteon uhrina kuolleen henkilön perilliset toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua olevat henkilöt toiseen polveen asti.

Tämän uhriryhmän osalta lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:

 • aineeton vahinko,
 • omaisten omat sairaanhoitokustannukset,
 • hautauskulut (enintään 6 000 euroa / kuolintapaus),
 • oikeudenkäyntikulut,
 • uhrin huollettavina ennen hänen kuolemaansa olleille henkilöille aiheutunut elatuksen menetys ja
 • kouluvuosien menetys.

C. Välilliset uhrit – tahallisen väkivallanteon uhrina vakavasti loukkaantuneen henkilön perilliset toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua olevat henkilöt toiseen polveen asti.

Tämän uhriryhmän osalta lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:

 • aineeton vahinko,
 • omaisten omat sairaanhoitokustannukset,
 • oikeudenkäyntikulut.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Kyllä, taloudellista apua voidaan myöntää uhrin välittömäksi kuolinsyyksi katsottavan tahallisen väkivallanteon seurauksena kuolleen henkilön omaisille (perillisille) toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua oleville henkilöille toiseen polveen asti.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Kyllä, taloudellista apua voidaan myöntää tahalliseen väkivallantekoon välittömästi liittyvästä vakavasta loukkaantumisesta hengissä selvinneen henkilön omaisille (perillisille) toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua oleville henkilöille toiseen polveen asti.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Kyllä. Lautakunnan taloudellista apua voidaan myöntää riippumatta henkilön kansalaisuudesta ja vaikka hän oleskelisi Belgiassa laittomasti.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

Et voi. Tahallisten väkivallantekojen uhrien taloudellisen avun lautakunta voi myöntää apua vain Belgian alueella tapahtuneiden tekojen johdosta.

Lautakunta voi kuitenkin myöntää apua ulkomailla tehtyjen terroritekojen uhreiksi joutuneille Belgian kansalaisille tai henkilöille, joiden tavanomainen asuinpaikka on Belgiassa (ks. kohta ”terrorismin uhrit”).

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Kyllä, ensin on tehtävä rikosilmoitus poliisille. Taloudellisen avun lautakunnan toimintaa säännellään 1. elokuuta 1985 annetulla lailla, jonka mukaan uhrin on nostettava siviilikanne.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Peruskorvauksen osalta valtion taloudellista apua voidaan hakea vasta oikeudenkäynnin päätyttyä tuomioistuinten lopullisen päätöksen perusteella.

Tietyin edellytyksin voidaan kuitenkin myöntää hätäapua jo ennen oikeudenkäynnin päättymistä.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Kyllä. Uhrin on nostettava siviilikanne tekijää vastaan, jos tämä on tunnistettu. Näin on erityisesti sen vuoksi, että lautakunnan toimet ovat toissijaisia, minkä vuoksi sen apuun turvaudutaan vasta viimeisenä keinona.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Jos tekijää ei ole tunnistettu oikeudenkäynnin päättyessä tai jos asian käsittely on päätetty lopettaa ilman jatkotoimia, koska tekijöitä ei ole tunnistettu, uhri voi hakea lautakunnan myöntämää taloudellista apua. Tällaisissa tapauksissa uhrin on ensin vähintään tehtävä rikosilmoitus (poliisille tai yleiselle syyttäjälle).

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Peruskorvausta koskeva hakemus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa asiassa annetusta lopullisesta tuomioistuimen päätöksestä tai kolmen vuoden kuluessa päätöksestä lopettaa asian käsittely ilman jatkotoimia sen vuoksi, ettei tekijöitä ole tunnistettu.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Välittömien uhrien osalta lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:

 • tilapäinen ja pysyvä työkyvyttömyys tai invaliditeetti,
 • aineeton vahinko,
 • ansionmenetys,
 • kosmeettinen haitta,
 • kouluvuosien menetys (koulunkäynnin keskeyttäminen),
 • sairaanhoitokustannukset,
 • oikeudenkäyntikulut (ja ‑korvaukset) (enintään 6 000 euroa) ja
 • aineelliset kustannukset (enintään 1 250 euroa).

Välillisten uhrien osalta – Tahallisen väkivallanteon uhrina kuolleen henkilön perilliset toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua olevat henkilöt toiseen polveen asti.

Lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:

 • aineeton vahinko,
 • omaisten omat sairaanhoitokustannukset,
 • hautauskulut (enintään 6 000 euroa / kuolintapaus),
 • oikeudenkäyntikulut,
 • uhrin huollettavina ennen hänen kuolemaansa olleille henkilöille aiheutunut elatuksen menetys ja
 • kouluvuosien menetys.

Välillisten uhrien osalta – tahallisen väkivallanteon uhrina vakavasti loukkaantuneen henkilön perilliset toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua olevat henkilöt toiseen polveen asti.

 • Lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:
 • aineeton vahinko,
 • omaisten omat sairaanhoitokustannukset,
 • oikeudenkäyntikulut.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Lautakunnan myöntämä taloudellinen apu maksetaan kertasuorituksena.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Lautakunta voi ottaa huomioon tahallisen väkivallanteon välittömäksi uhriksi joutuneen henkilön käyttäytymisen kyseisen teon aikana ja hänen osallisuutensa kyseiseen vahinkoon.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Taloudellista tilannetta ei oteta huomioon.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Tahallisten väkivallantekojen uhrien taloudellisen avun lautakunta ottaa huomioon tekijän maksaman korvauksen ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden tai vakuutuslaitosten mahdolliset maksut (toissijaisuusperiaate).

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Lautakunta on hallintotuomioistuin ja ratkaisee taloudellista apua koskevan asian oikeuden ja kohtuuden mukaan.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Vähimmäismäärä: 500 euroa.

Peruskorvauksen (ja lisäkorvauksen) enimmäismäärä: 125 000 euroa

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Määrää ei ole pakko mainita.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Kyllä, lautakunnan apuun turvaudutaan viimeisenä vaihtoehtona (toissijaisuusperiaate). Tämän vuoksi vakuutusyhtiön (samoin kuin tekijän) maksamat korvaukset otetaan huomioon.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Hätäapua voidaan myöntää, vaikka asiassa ei olisi vielä annettu tuomioistuimen päätöstä. Oikeuskäytäntönsä mukaan lautakunta voi myöntää hätäapua ainoastaan uhrin maksettaviksi (vakuutuskorvausten tai niiden epäämisen jälkeen) jääviin (vähintään 500 euron) sairaanhoitokustannuksiin.

Hätäapua voidaan myöntää enintään 30 000 euroa.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Lisäkorvausta voidaan hakea, jos vahinko lisääntyy kymmenen vuoden kuluessa peruskorvauksen myöntämisestä, paitsi jos uhri on jo saanut enimmäismäärän Belgian valtion tukea (125 000 euroa). Uhrin on näytettävä toteen vahingon lisääntyminen. Väitteiden tueksi on esitettävä yksityiskohtaiset lääketieteelliset asiakirjat.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

 • hakemuslomake (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl)
 • kopio virallisesta rikosilmoituksesta + yksityiskohtainen kuvaus rikoksesta,
 • kopio siviilikanteesta,
 • kopio kaikista asiassa annetuista tuomioista,
 • kopio lääketieteellisistä lausunnoista, jotka sisältävät kuvauksen teoista aiheutuneista fyysisen ja/tai psyykkisen terveydentilan epäedullisista muutoksista; kopio tositteista, jotka osoittavat vakuutusten piiriin kuulumattomat sairaanhoitokustannukset / aineelliset kustannukset / oikeudenkäyntikulut,
 • tositteet ansionmenetyksestä,
 • kuolemantapauksen yhteydessä kopio kuolintodistuksesta,
 • uhrin omaisten osalta viralliset väestörekisteritiedot asuntokunnan rakenteesta,
 • tositteet hautauskuluista (jos välitön uhri on kuollut),
 • tosite kouluvuosien menetyksestä,
 • tositteet tekijän maksamista korvauksista tai tämän maksukyvyttömyydestä ja
 • tositteet vakuutusyhtiöiden suorittamista maksuista.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

TAHALLISTEN VÄKIVALLANTEKOJEN UHREILLE JA VAPAAEHTOISILLE PELASTAJILLE MYÖNNETTÄVÄÄ TALOUDELLISTA APUA KÄSITTELEVÄ LAUTAKUNTA (LIITTOVALTION OIKEUSMINISTERIÖ)

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Hakemukset on lähetettävä kahtena kappaleena (toimittamalla hakemuslomakkeet ja liiteasiakirjat) kirjepostissa seuraavaan osoitteeseen:

Commission d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Ei. Läsnäoloa korvaushakemusta käsittelevässä lautakunnan istunnossa ei vaadita.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Peruskorvauksen osalta noin 18 kuukautta.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Lautakunnan päätökseen ei voida hakea muutosta. Päätöksestä voidaan ainoastaan nostaa kumoamiskanne Belgian Conseil d’Etat’ssa (ylin hallintotuomioistuin).

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Lautakunnan verkkosivustolta tai puhelimitse.

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Tahallisten väkivallantekojen uhreille ja vapaaehtoisille pelastajille myönnettävää taloudellista apua käsittelevä lautakunta

Puhelin: +32 25 42 72 07, +32 25 42 72 08, +32 25 42 72 44

Sähköpostiosoite: commission.victimes@just.fgov.be

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Ei, lautakunnan kautta se ei ole mahdollista.

Oikeusapua voidaan hakea (tietyin edellytyksin) siltä asianajajayhdistykseltä, jonka toimivalta-alueella kyseiset teot tapahtuivat tai uhrin asuinpaikka on.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

On olemassa uhrien tukiyksiköitä, jotka voivat auttaa uhreja hakemaan taloudellista apua taloudellisen avun lautakunnalta.

Uhrien tukeminen tapahtuu Belgian alueiden ja yhteisöjen alaisuudessa.

Lisätietoja erityisesti erilaisista yksiköistä, joilla on lupa antaa tukea, ks. seuraavat linkit:

Belgian ranskankielinen yhteisö (Vallonia ja Bryssel): http://www.victimes.cfwb.be/

Flanderi: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Terrorismin uhrit:

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Terroriteon uhriksi joutunut henkilö (ja hänen omaisensa) voivat saada tahallisten väkivallantekojen uhrien taloudellisen avun lautakunnan myöntämää taloudellista apua. Terrorismin uhreja koskevien asiakirjojen hallinnasta vastaa tahallisten väkivallantekojen uhrien taloudellisen avun lautakunnan terrorismiyksikkö.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Lautakunnan huomioon ottamat korvausaiheet määräytyvät sen perusteella, mihin seuraavista ryhmistä uhrit kuuluvat:

A. Välittömät uhrit: Belgiassa tapahtuneeseen tahalliseen väkivallantekoon välittömästi liittyvän fyysisen ja/tai henkisen vahingon kohteeksi joutuneet henkilöt.

Välittömien uhrien osalta lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:

 • tilapäinen ja pysyvä työkyvyttömyys tai invaliditeetti,
 • aineeton vahinko,
 • ansionmenetys,
 • kosmeettinen haitta,
 • kouluvuosien menetys (koulunkäynnin keskeyttäminen),
 • sairaanhoitokustannukset,
 • oikeudenkäyntikulut (ja ‑korvaukset) (enintään 6 000 euroa) ja
 • aineelliset kustannukset (enintään 1 250 euroa).

B. Välilliset uhrit – Tahallisen väkivallanteon uhrina kuolleen henkilön perilliset toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua olevat henkilöt toiseen polveen asti.

Tämän uhriryhmän osalta lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:

 • aineeton vahinko,
 • omaisten omat sairaanhoitokustannukset,
 • hautauskulut (enintään 6 000 euroa / kuolintapaus),
 • oikeudenkäyntikulut,
 • uhrin huollettavina ennen hänen kuolemaansa olleille henkilöille aiheutunut elatuksen menetys ja
 • kouluvuosien menetys.

C. Välilliset uhrit – tahallisen väkivallanteon uhrina vakavasti loukkaantuneen henkilön perilliset toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua olevat henkilöt toiseen polveen asti.

Tämän uhriryhmän osalta lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:

 • aineeton vahinko,
 • omaisten omat sairaanhoitokustannukset,
 • oikeudenkäyntikulut.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Kyllä, taloudellista apua voidaan myöntää uhrin välittömäksi kuolinsyyksi katsottavan terroriteon seurauksena kuolleen henkilön omaisille (perillisille) toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua oleville henkilöille toiseen polveen asti.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Kyllä, taloudellista apua voidaan myöntää terroritekoon välittömästi liittyvästä vakavasta loukkaantumisesta hengissä selvinneen henkilön omaisille (perillisille) toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua oleville henkilöille toiseen polveen asti.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Kyllä. Lautakunnan taloudellista apua voidaan myöntää riippumatta henkilön kansalaisuudesta ja vaikka hän oleskelisi Belgiassa laittomasti.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

Ulkomailla tehdyn terroriteon uhriksi joutunut Belgian kansalainen tai henkilö, jonka tavanomainen asuinpaikka on Belgiassa, voi saada tahallisten väkivallantekojen uhrien taloudellisen avun lautakunnan terrorismiyksikön myöntämää taloudellista apua. Belgian liittovaltion hallituksen on kuitenkin täytynyt todeta nämä teot terroriteoiksi kuninkaan päätöksessä.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei, mutta on uhrin ja hänen omaistensa edun mukaista ilmoittaa poliisille tai liittovaltion syyttäjälle (terroriteon) uhriksi joutumisesta.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Ei.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Kyllä. Lautakunnan taloudellinen apu terroritekojen uhreille ei edellytä oikeudenkäyntiä.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Lautakunnalle terroritekojen johdosta esitettävä taloudellista apua koskeva hakemus on jätettävä kolmen vuoden kuluessa sen kuninkaan päätöksen voimaantulosta, jossa kyseiset teot on todettu terroriteoiksi.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Välittömien uhrien osalta lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:

 • tilapäinen ja pysyvä työkyvyttömyys tai invaliditeetti,
 • aineeton vahinko,
 • ansionmenetys,
 • kosmeettinen haitta,
 • kouluvuosien menetys (koulunkäynnin keskeyttäminen),
 • sairaanhoitokustannukset,
 • oikeudenkäyntikulut (ja ‑korvaukset) (enintään 6 000 euroa) ja
 • aineelliset kustannukset (enintään 1 250 euroa).

Välillisten uhrien osalta – Tahallisen väkivallanteon uhrina kuolleen henkilön perilliset toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua olevat henkilöt toiseen polveen asti.

Lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:

 • aineeton vahinko,
 • omaisten omat sairaanhoitokustannukset,
 • hautauskulut (enintään 6 000 euroa / kuolintapaus),
 • oikeudenkäyntikulut,
 • uhrin huollettavina ennen hänen kuolemaansa olleille henkilöille aiheutunut elatuksen menetys ja
 • kouluvuosien menetys.

Välillisten uhrien osalta – tahallisen väkivallanteon uhrina vakavasti loukkaantuneen henkilön perilliset toiseen polveen asti ja avioliiton kautta sukua olevat henkilöt toiseen polveen asti.

Lautakunta voi ottaa huomioon seuraavat korvausaiheet:

 • aineeton vahinko,
 • omaisten omat sairaanhoitokustannukset,
 • oikeudenkäyntikulut.

On syytä muistuttaa, että terrorismin uhreille myönnettävää taloudellista apua koskevaan menettelyyn tulee muutoksia vuonna 2018.

Maksetaanko korvaus kertasuorituksena vai kuukausierinä?

Lautakunnan myöntämä taloudellinen apu maksetaan kertasuorituksena, vaikkakin uhri voi saada sekä taloudellista apua että korvauksesta maksettavaa ennakkoa.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Lautakunta voi ottaa huomioon tahallisen väkivallanteon välittömäksi uhriksi joutuneen henkilön käyttäytymisen kyseisen teon aikana ja hänen osallisuutensa kyseiseen vahinkoon.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Taloudellista tilannetta ei oteta huomioon.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Tahallisten väkivallantekojen uhrien taloudellisen avun lautakunta ottaa huomioon tekijän maksaman korvauksen ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden tai vakuutuslaitosten mahdolliset maksut (toissijaisuusperiaate).

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Lautakunta on hallintotuomioistuin ja ratkaisee taloudellista apua koskevan asian oikeuden ja kohtuuden mukaan.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Vähimmäismäärä: 500 euroa
Korvauksesta maksettavan ennakon enimmäismäärä: 30 000 euroa
Peruskorvauksen (ja lisäkorvauksen) enimmäismäärä: 125 000 euroa

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Määrää ei ole pakko mainita.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Kyllä, lautakunnan apuun turvaudutaan viimeisenä vaihtoehtona (toissijaisuusperiaate). Tämän vuoksi vakuutusyhtiön (samoin kuin tekijän) maksamat korvaukset otetaan huomioon.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Terrorismin uhreille voidaan maksaa ennakkoa. Hätäapua voidaan myöntää terrorismin uhreille, jotka ovat saaneet sairaalahoitoa, ja terroriteon uhrina kuolleen henkilön omaisille.

Hätäapua voidaan myöntää enintään 30 000 euroa.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Lisäkorvausta voidaan hakea, jos vahinko lisääntyy kymmenen vuoden kuluessa peruskorvauksen myöntämisestä, paitsi jos uhri on jo saanut enimmäismäärän Belgian valtion tukea (125 000 euroa). Uhrin on näytettävä toteen vahingon lisääntyminen. Väitteiden tueksi on esitettävä yksityiskohtaiset lääketieteelliset asiakirjat.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

 • Terrorismin uhreja koskeva hakemuslomake (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl tai en Word (67 Kb) en),
 • kopio rikosilmoituksesta + yksityiskohtainen kuvaus rikoksesta,
 • kopio lääketieteellisistä lausunnoista, jotka sisältävät kuvauksen teoista aiheutuneista fyysisen ja/tai psyykkisen terveydentilan epäedullisista muutoksista,
 • kopio tositteista, jotka osoittavat vakuutusten piiriin kuulumattomat sairaanhoitokustannukset / aineelliset kustannukset / oikeudenkäyntikulut,
 • tositteet ansionmenetyksestä,
 • kuolemantapauksen yhteydessä kopio kuolintodistuksesta,
 • uhrin omaisten osalta viralliset väestörekisteritiedot asuntokunnan rakenteesta,
 • tositteet hautauskuluista (jos välitön uhri on kuollut),
 • tosite kouluvuosien menetyksestä ja
 • tositteet vakuutusyhtiöiden suorittamista maksuista.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

TAHALLISTEN VÄKIVALLANTEKOJEN UHREILLE JA VAPAAEHTOISILLE PELASTAJILLE MYÖNNETTÄVÄÄ TALOUDELLISTA APUA KÄSITTELEVÄ LAUTAKUNTA – TERRORISMIYKSIKKÖ

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Hakemukset voidaan lähettää (toimittamalla hakemuslomakkeet ja liiteasiakirjat) sähköpostitse tai kirjeitse:

Postiosoite:
Commission d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Sähköpostiosoite: terrorvictims@just.fgov.be

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Ei. Läsnäoloa korvaushakemusta käsittelevässä lautakunnan istunnossa ei vaadita.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Ennakkoa koskeva päätös tehdään 4–6 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä, jos hakemus on täydellinen.

Peruskorvauksen osalta lautakunta käsittelee hakemuksen vasta vakuutuskorvausten jälkeen ja ottamalla huomioon uhrien terveydentilan pysyvän heikkenemisen.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Lautakunnan päätökseen ei voida hakea muutosta. Päätöksestä voidaan ainoastaan nostaa kumoamiskanne Belgian Conseil d’Etat’ssa (ylin hallintotuomioistuin).

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Tahallisten väkivallantekojen uhreille ja vapaaehtoisille pelastajille myönnettävää taloudellista apua käsittelevä lautakunta – Terrorismiyksikkö
Sähköpostiosoite: terrorvictims@just.fgov.be

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Tahallisten väkivallantekojen uhreille ja vapaaehtoisille pelastajille myönnettävää taloudellista apua käsittelevä lautakunta – Terrorismiyksikkö
Sähköpostiosoite: terrorvictims@just.fgov.be
Puhelin: +32 47 11 23 124

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Ei.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

On olemassa uhrien tukiyksiköitä, jotka voivat auttaa uhreja hakemaan taloudellista apua taloudellisen avun lautakunnalta.

Uhrien tukeminen tapahtuu Belgian alueiden ja yhteisöjen alaisuudessa.

(Erityisesti erilaisia yksiköitä, joilla on lupa antaa tukea, koskevien) lisätietojen osalta ks. seuraavat linkit:

Belgian ranskankielinen yhteisö (Vallonia ja Bryssel): http://www.victimes.cfwb.be/

Flanderi: https://www.slachtofferzorg.be/

Päivitetty viimeksi: 14/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.