Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Bulgarian tasavallassa voi saada valtiolta rahallista korvausta aineellisesta vahingosta, joka on seurausta seuraavista rikoksista:

 • terrorismi, murha, murhayritys, vakavan ruumiinvamman tahallinen tuottaminen, seksuaalinen ahdistelu, raiskaus, ihmiskauppa,
 • rikokset, jotka on tehty järjestäytyneen rikollisryhmän käskystä tai tällaisen ryhmän päätöksen toimeenpanemiseksi,
 • muut vakavat ja tahalliset, kuolemaan johtaneet tai vakavan ruumiinvamman aiheuttaneet rikokset.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Ks. vastaus ensimmäiseen kysymykseen.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Jos rikos johtaa uhrin kuolemaan, oikeus rahalliseen korvaukseen koskee uhrin perillisiä tai avopuolisoa.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Et voi. Uhrin perilliset tai avopuoliso voivat saada rahallista korvausta vain, jos uhri kuolee rikoksen johdosta.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Rahallista korvausta voivat saada myös ulkomaiden kansalaiset sellaisessa kansainvälisessä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa, johon Bulgaria on liittynyt.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

Et voi. Korvauksen maksaa sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueella rikos on tehty.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Kyllä. Rahallista korvausta ei myönnetä, jos uhri ei ole ilmoittanut toimivaltaisille viranomaisille rikoksesta, paitsi jos uhri vetoaa perusteltuihin syihin, jotka estivät ilmoituksen tekemisen.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Kyllä. Rikosten uhreilla on oikeus pyytää korvausta rikosoikeudenkäynnin päätteeksi, kun jokin seuraavista oikeusviranomaisten päätöksistä on tullut voimaan:

 • tuomio, myös silloin kun oikeudenkäynti on toteutettu ilman vastaajaa
 • sovintoratkaisu, joka on saatu aikaan ilman oikeudenkäyntiä
 • syyttäjän tai tuomioistuimen ratkaisu, joka päättää rikosoikeudellisen menettelyn, lukuun ottamatta tapauksia, joissa menettely päätetään rikosprosessilain 24 §:n 1 momentin 1, 7, 8a tai 9 kohdan nojalla,
 • syyttäjän tai tuomioistuimen ratkaisu, joka keskeyttää menettelyn sen takia, että rikoksentekijää ei ole saatu selville.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Tämä ei ole välttämätöntä, mutta rahallista korvausta ei myönnetä, jos uhri on saanut korvausta jollakin toisella tavalla.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Ks. vastaus kysymykseen ”Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?”.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Hakemus rahallisen korvauksen saamiseksi on esitettävä vuoden kuluessa siitä, kun kyseinen oikeusviranomaisen ratkaisu tuli voimaan.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Korvaus kattaa seuraavat rikoksesta suoraan aiheutuvat aineelliset vahingot joko erikseen tai yhdessä:

 • hoitokustannukset lukuun ottamatta kansallisesta sairausvakuutuksesta katettavia kustannuksia
 • menetetyt ansiotulot
 • oikeudenkäyntikustannukset
 • menetetty keskimääräinen toimeentulo
 • hautauskulut
 • muut aineelliset vahingot.

Uhrien on esitettävä tarvittavat asiakirjat, joilla kaikki aineelliset vahingot osoitetaan toteen.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Rikosten uhreilla on oikeus saada valtiolta rahallista korvausta, joka maksetaan kertasummana.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Rahallista korvausta ei myönnetä, jos

 • uhri on tuomittu jostakin ensimmäisessä kysymyksessä mainitusta rikoksesta viiden vuoden aikana ennen korvaushakemuksen esittämistä;
 • rikos on tehty voimakkaan mielenkuohun vallassa, ja mielenkuohu on johtunut uhrin laittomasta toiminnasta, joka on aiheuttanut tai saattanut aiheuttaa vakavia seurauksia joko rikoksentekijälle tai hänen läheisilleen;
 • rikos on tehty tilanteessa, jossa hätävarjelun kriteerit eivät enää täyty;
 • jos uhri on myötävaikuttanut rikokseen, vähennetään sen korvauksen määrää, johon uhrilla olisi muuten ollut oikeus.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Kaikilla rikosten uhreilla on yhtäläiset oikeudet. Uhrin taloudellinen tilanne ei vaikuta millään tavalla korvauksen hakemiseen valtiolta.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Valtio myöntää korvausta silloin, kun on kyse ensimmäisessä kysymyksessä luetelluista rikoksista, jotka on tehty 30. kesäkuuta 2005 jälkeen.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Uhrien on esitettävä tarvittavat asiakirjat, joilla kaikki aineelliset vahingot osoitetaan toteen.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Valtio maksaa korvauksena rahamäärän, joka voi olla enintään 10 000 Bulgarian leviä. Kun korvausta myönnetään sellaisten alle 18-vuotiaiden henkilöiden elatusta varten, jotka ovat rikoksen johdosta kuolleen uhrin perillisiä, korvauksen määrä voi kunkin alaikäisen osalta olla enintään 10 000 Bulgarian leviä.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Kyllä. Uhrin on ilmoitettava korvaushakemuksessaan pyytämänsä korvauksen määrä sekä aiheutuneet aineelliset vahingot.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Kyllä.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Ei voi.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Et voi.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

 • jäljennös oikeusviranomaisen päätöksestä sekä sen perustelut, jos on kyse rikostuomiosta;
 • rikosrekisteriote, jos henkilö ei ole Bulgarian kansalainen;
 • jäljennös henkilöllisyystodistuksesta;
 • todistus oikeudenomistajan kotipaikasta Bulgariassa;
 • asiakirja oikeudellisesta edustuksesta, edunvalvonnasta tai huoltajuudesta;
 • perintötodistus, jos oikeudenomistaja on rikoksen johdosta kuolleen lapsi, vanhempi tai puoliso;
 • oikeiksi todistetut jäljennökset asiakirjoista, joilla todistetaan aiheutuneet kustannukset, kuten hoitokustannukset (lukuun ottamatta kansallisesta sairausvakuutuksesta katettavia kustannuksia), hautauskulut jne.
 • asiakirjatodiste uhrin työ- tai muista vastaavista tuloista kuuden kuukauden ajalta ennen rikosta;
 • tuomioistuimen antama todistus oikeudenkäyntikuluista;
 • asiakirjatodisteet muista aineellisista vahingoista;
 • lausunto, jonka mukaan uhri ei ole saanut millään muulla tavalla korvausta rikoksen johdosta aiheutuneista aineellisista vahingoista.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Bulgarian tasavallan oikeusministeriön alainen rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto.

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

BULGARIAN TASAVALLAN OIKEUSMINISTERIÖ

Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto

Osoite: Ul. Slavyanska 1, Sofia 1040, Bulgaria

Verkkosivut: https://www.compensation.bg

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Korvaushakemuksesta tehdään päätös kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tarvittaessa määräaikaa voidaan pidentää kolmeen kuukauteen.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaavan kansallisen neuvoston päätöksiin ei voi hakea muutosta.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Vakiolomakkeen korvauksen hakemista varten voi pyytää rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaavalta kansalliselta neuvostolta, alueviranomaisilta, tutkintaviranomaisilta tai uhrien tukijärjestöiltä. Sähköinen hakemuslomake on saatavilla kansallisen neuvoston verkkosivuilla osoitteessa https://www.compensation.bg.

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Ks. rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaavan kansallisen neuvoston verkkosivut osoitteessa https://www.compensation.bg.

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Uhrien tukijärjestöt tarjoavat rikosten uhreille käytännön apua ja myös tukevat uhreja korvaushakemuksen tekemisessä.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Kyllä, uhrien tukijärjestöjen bulgarialainen kattojärjestö (Balgarska asotsiatsia na organizatsiite za podkrepa na postradalite).

Puhelin: +359 2 981 93 00

Päivitetty viimeksi: 25/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.