Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Korvausta voi saada tietyistä tahallisista rikoksista, joihin liittyy väkivaltaa, jotka on tehty Kyproksen tasavallassa ja jotka on kirjattu kansalliseen lainsäädäntöön (esim. vakava ruumiinvamma, ennalta suunniteltu murha jne).

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Korvausta voi saada vakavista ruumiinvammoista tai terveydellisestä ongelmasta, joka lääkärinlausunnon perusteella vaatii hoitoa ja vähintään kahdeksan päivän poissaoloa työstä.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Rikoksen uhrina kuolleen henkilön huollettava (puoliso ja/tai lapsi) voi saada korvausta.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava ei voi saada korvausta.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Muun kuin EU:n jäsenvaltion kansalainen voi saada korvausta edellyttäen, että henkilö on Euroopan neuvoston jäsenvaltion kansalainen ja asuu pysyvästi Kyproksen tasavallassa tai että hän on väkivaltarikosten uhreille suoritettavia korvauksia koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen osapuolena olevan valtion kansalainen.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voi, millä edellytyksillä?

Et voi hakea korvausta tässä maassa, jossa asut tai josta olet kotoisin, jos rikos tehtiin toisessa EU-maassa. Korvausta myönnetään ainoastaan Kyproksen tasavallan alueella tehdyistä rikoksista.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Kyllä. Rikosilmoitus on tehtävä poliisille viiden päivän kuluessa siitä päivästä, kun rikos on tehty, tai jos ilmoitusta ei ole kohtuudella mahdollista tehdä tämän määräajan kuluessa, se on tehtävä viiden päivän kuluessa siitä päivästä, kun ilmoituksen tekeminen oli kohtuudella mahdollista.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei ole. Korvaushakemus on jätettävä kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, kun rikos tapahtui, riippumatta siitä, onko poliisitutkinta ja/tai rikosoikeudenkäynti käynnissä.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Kyllä. Korvausta on haettava ensin rikoksentekijältä, jos hänet on tunnistettu, ennen korvauksen hakemista muualta. Korvaushakemus on kuitenkin toimitettava kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, kun rikos tapahtui, riippumatta siitä, onko kanne yhä vireillä.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Sinulla on oikeus korvaukseen, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu. Sinun on esitettävä asiaa koskeva poliisin raportti, josta ilmenee, että rikoksentekijää ei ole tunnistettu.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Korvausta on haettava kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, kun rikos tapahtui.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

a) rikoksen uhrin osalta:

– aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • vahingosta aiheutuneet terveydenhoitokulut (sairaanhoito – avo- ja sairaalahoito, toipuminen)

Julkisten terveydenhuoltolaitosten ja -palvelujen tarjoama terveydenhuolto on ilmaista 1709 euroon asti.

 • vahingosta aiheutuneet lisätarpeet tai ‑kulut (mm. huolenpito ja apu, tilapäinen tai jatkuva hoito, pitkäaikainen kuntoutus ja fysioterapia, asuntoon tehtävät muutokset, erityisapuvälineet jne).

Sisältyvät edellä mainittuun määrään.

 • pysyvä vammautuminen (invaliditeetti ja muut pysyvät vammat)

Pysyvän työkyvyttömyyden tapauksessa myönnetään työkyvyttömyyseläke, jonka määrä vastaa työkyvyn vähenemisen vastaavaa prosenttiosuutta, joka kerrotaan sosiaaliturvaa koskevan lain nojalla maksettavan peruseläkkeen kokonaismäärällä.

 • ansionmenetykset hoidon ajalta tai sen jälkeen (myös alentunut ansiokyky tai kyky maksaa elatusapua yms.)

Tilapäisestä työkyvyttömyydestä myönnetään sairauspäiväraha enintään kuudeksi kuukaudeksi. Sairauspäiväraha vastaa sosiaaliturvaa koskevan lain nojalla maksettavan sairauspäivärahan kokonaismäärää.

 • ansiomahdollisuuksien menetykset
 • vahinkotapahtumaan liittyvistä oikeudellisista menettelyistä aiheutuvat kustannukset (esim. asianajokulut ja tuomioistuinmaksut)
 • korvaus varastetuista tai vahingoittuneista henkilökohtaisista tavaroista
 • muut

– psyykkiset vahingot:

 • uhrin kipu ja kärsimys

b) oikeudenhaltijoiden tai uhrin omaisten osalta:

aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • hautauskulut

Hautauskuluihin myönnetään avustusta, jonka määrä vastaa sosiaaliturvaa koskevan lain nojalla maksettavaa hautausavustusta.

 • terveydenhoitokulut (esim. lähiomaisen saama psykoterapia, avo- ja sairaalahoito, kuntoutus)
 • elatusavun tai ansiomahdollisuuksien menetys

Myönnetään leskeneläke tai lapseneläke, jonka määrä vastaa sosiaaliturvaa koskevan lain nojalla maksettavan eläkkeen tai etuuden kokonaismäärää.

– psyykkiset vahingot:

 • omaisten tai oikeudenhaltijoiden kipu tai kärsimys / jälkeenjääneille maksettava korvaus uhrin kuoltua

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Korvaus maksetaan kertasummana, mutta työkyvyttömyyseläkettä, leskeneläkettä ja lapseneläkettä maksetaan kuukausittain.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Korvausta ei makseta, jos olet joutunut uhriksi oman rikollisen toimintasi seurauksena, jos olet osallistunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai jos olet väkivaltarikoksiin osallistuneen ryhmän jäsen. Korvausta ei makseta, vaikka väkivaltarikos, jonka uhriksi olet joutunut, ei liittyisi mitenkään edellä mainittuihin eikä sinulla ole ollut osallisuutta siihen.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Henkilön taloudellinen tilanne ei vaikuta mahdollisuuksiin saada korvausta.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Muita kriteerejä ovat puutteellinen yhteistyö poliisin tai muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tai yhteistyöstä kieltäytyminen.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Ks. edellä kysymys ”Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?”

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Alarajaa ei ole. Korvauksen yläraja mainitaan edellä, vastauksessa kysymykseen ”Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?”

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Määrää ei tarvitse mainita.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Kyllä. Muista lähteistä saadut korvaukset vähennetään.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Korvauksesta ei voi saada ennakkoa.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Lisäkorvauksia ei makseta ratkaisun jälkeen.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Hakemukseen on liitettävä poliisin raportti ja lääkärintodistus. Lisäksi voidaan vaatia toimittamaan kaikki jäljempänä luetellut asiakirjat tai joku niistä:

 • valtakirja/todisteet valtuuksista toimia uhrin puolesta tai suhteesta uhriin
 • uhrin kuolintodistus
 • jäljennös poliisin raportista
 • jäljennös tuomioistuimen päätöksestä
 • lääkärinlausunnot ja -todistukset
 • sairaalalaskut
 • laskut muista kuluista (esim. hoidosta, hautajaisista)
 • palkkaa ja muita etuuksia (esim. sosiaaliturvaetuudet ja -tuet) koskevat laskelmat
 • todistus muista lähteistä (esim. työnantajan vakuutuksen tai yksityisen vakuutuksen kautta) saaduista asiaan liittyvistä korvausmääristä (myös siitä, että sellaisia ei ole saatu).
 • rikosrekisteriote
 • mikä tahansa muu tapaukseen liittyvä asiakirja

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Muita maksuja ei peritä.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Sosiaalivakuutustoimiston johtaja

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Hakemuksen voi toimittaa paikalle henkilökohtaisesti tai lähettää postitse seuraavaan sosiaalivakuutustoimiston osoitteeseen: Ypiresies koinonikon asfaliseon (Social Insurance Services), 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cyprus.

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Ei ole.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Päätöksen tekeminen kestää kuusi kuukautta siitä, kun kaikki päätöksen tekemiseksi tarvittavat tiedot ovat saatavilla.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätöksen voi riitauttaa nostamalla kanteen hallintotuomioistuimessa (dioikitiko dikastirio) 75 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Korvaushakemuksen tekemiseen tarvittavia lomakkeita ja tietoja (kreikaksi ja englanniksi) on saatavilla sosiaalivakuutustoimiston toimipisteissä ja sen verkkosivustolla.

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Palvelunumeroa tai verkkosivustoa ei ole käytössä. Tietoja voi pyytää ottamalla suoraan yhteyttä sosiaalivakuutustoimistoon.

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Oikeudellista neuvontaa voi saada asian käsittelyyn liittyvistä oikeudellisista menettelyistä. Oikeudellista neuvontaa ei voi saada kyseiselle viranomaiselle toimitettavien korvaushakemusten tekemiseen.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Tietoja voi saada ja korvausta pyytää ottamalla suoraan yhteyttä sosiaalivakuutustoimistoon.

Päivitetty viimeksi: 11/04/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.