Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Korvauksiin on oikeus väkivallan uhreilla ja näiden huollettavilla. Väkivaltarikos on suoraan ihmisen henkeä tai terveyttä vastaan tehty, rikosoikeudellisesti rangaistava teko eli hengenriisto, vakava henkilövahinko tai vähintään neljä kuukautta kestävä terveyshaitta.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että uhrille on aiheutunut vakava henkilövahinko tai vähintään neljä kuukautta kestävä terveyshaitta.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Väkivallan uhrin hautauskustannukset korvataan 448 euroon asti henkilölle, joka ne maksoi. Hautauskustannukset maksavan henkilön ei tarvitse olla uhrin sukulainen tai huollettava.

Väkivaltarikoksen uhrina kuolleen henkilön huollettavalla on oikeus saada valtiolta korvausta.

Huollettavaksi katsotaan uhrin

 • alle 18-vuotias lapsi
 • 18–24-vuotias lapsi, joka on päätoiminen opiskelija
 • leski, jonka työkyky on alentunut
 • leski, joka on saavuttanut vanhuuseläkeikärajan
 • vanhempi, joka on saavuttanut vanhuuseläkeikärajan
 • vanhempi, jonka työkyky on alentunut
 • työelämän ulkopuolella oleva leski, joka on raskaana
 • alle kolmivuotiaan lapsen vanhempi tai huoltaja, joka ei ole työelämässä.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että uhrille on aiheutunut vakava henkilövahinko tai vähintään neljä kuukautta kestävä terveyshaitta.

Korvausta voi saada uhrin

 • alle 18-vuotias lapsi
 • 18–24-vuotias lapsi, joka on päätoiminen opiskelija
 • leski, jonka työkyky on alentunut
 • leski, joka on saavuttanut vanhuuseläkeikärajan
 • vanhempi, joka on saavuttanut vanhuuseläkeikärajan
 • vanhempi, jonka työkyky on alentunut
 • työelämän ulkopuolella oleva leski, joka on raskaana
 • alle kolmivuotiaan lapsen vanhempi tai huoltaja, joka ei ole työelämässä.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Korvauksen saaminen ei ole Virossa sidottu kansalaisuuteen.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

Korvauksen maksaa oman lainsäädäntönsä puitteissa sen maan toimivaltainen laitos, jossa rikos tehtiin.

Korvausta varten voi ottaa yhteyttä

 • asianomaisen maan toimivaltaiseen laitokseen tai oman asuinmaan toimivaltaiseen laitokseen.
 • Virossa toimivaltainen laitos on sosiaalivakuutuslaitos, joka toimittaa hakemuksen liiteasiakirjoineen toisen maan toimivaltaiselle laitokselle.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Väkivaltarikoksesta on tehtävä poliisille ilmoitus 15 kalenteripäivän kuluessa rikoksen tekopäivästä.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Korvaushakemuksen voi esittää ennen kuin tutkinta on valmistunut, kunhan on tehty rikosilmoitus ja rikostutkinta on aloitettu. Korvaushakemuksen voi esittää kolmen vuoden kuluessa rikoksen tapahtumisesta.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Korvausta ei tarvitse hakea rikoksentekijältä. Korvauspäätös antaa saamisoikeuden sosiaalivakuutuslaitokselle, joka ryhtyy takaisinsaantitoimiin rikoksentekijän suhteen.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Korvausta voi saada, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai vaikka oikeudenkäyntiä ei ole vielä pidetty.

Jotta rikoksen uhri voi saada valtiolta korvausta, tarvitaan tutkintaviranomaisen todistus rikostutkinnan aloittamisesta.

Jos haetaan korvausta sairaanhoitokuluista tai avustusta kuolemantapauksen johdosta, tarvitaan maksutositteet.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Korvaushakemuksen voi esittää kolmen vuoden kuluessa rikoksen tapahtumisesta tai sen tiedoksisaamisesta.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Korvaus kattaa

– aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • vahingosta aiheutuneet hoitokulut (sairaanhoito – avo- ja sairaalahoito, toipuminen)
 • vahingosta aiheutuneet lisätarpeet tai ‑kulut (mm. huolenpito ja apu, tilapäinen tai jatkuva hoito, pitkäaikainen kuntoutus ja fysioterapia, asuntoon tehtävät muutokset, erityisapuvälineet jne.)
 • pysyvä vammautuminen (invaliditeetti ja muut pysyvät vammat)
  • ansionmenetykset hoidon ajalta tai sen jälkeen (myös alentunut ansiokyky tai kyky maksaa elatusapua yms.)
  • vaatteille ja apuvälineille aiheutuneet vahingot (esim. silmälasien tai uusien vaatteiden hankinta)

– aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 1. hautauskulut
 2. elatusavun tai ansiomahdollisuuksien menetys

– psyykkiset vahingot:

 • omaisten tai oikeudenhaltijoiden kipu tai kärsimys / jälkeenjääneille maksettava korvaus uhrin kuoltua.

Uhrin perheenjäsenillä on oikeus hankkia psykologista apua. Korvauksen saamiseksi tulee tavata uhrien tukihenkilö, joka laatii allekirjoitusvalmiin hakemuksen. Tarvitaan myös poliisin todistus menettelyn aloittamisesta ja uhrin tai tämän laillisen edustajan henkilöllisyydestä. Tukihenkilö auttaa todistuksen hankkimisessa poliisilta.

Psykologisen avun hankintaan myönnettävästä korvauksesta ilmoitetaan 10 työpäivän kuluessa, minkä jälkeen uhri voi mennä psykologin vastaanotolle. Korvauksena myönnetään henkilöä kohden yhden kuun vähimmäispalkan suuruinen määrä (584 euroa vuonna 2020).

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Huollettaville korvaus maksetaan kuukausierinä. Uhrin hoito- ja hautauskustannukset korvataan kertasummana maksutositteita vastaan.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Korvausta ei makseta, jos

 1. uhri on omalla tietoisella tai varomattomalla käyttäytymisellään aiheuttanut rikoksen tai vahingon tai myötävaikuttanut siihen;
 2. uhri ei ole ilmoittanut rikoksesta 15 päivän kuluessa, vaikka olisi voinut sen tehdä, eikä poliisi ole muullakaan tavoin saanut siitä tietoa;
 3. uhri on tuomittu rikoksesta tai rikoslain 255 §:n 1 momentin tai 256 §:n 1 momentin nojalla ja häntä koskevia tietoja ei ole poistettu rikosrekisteristä rikosrekisterilain mukaisesti;
 4. korvauksen maksaminen olisi muista syistä epäoikeudenmukaista tai perusteetonta.

Korvaus voidaan evätä myös, jos hakija on kieltäytynyt yhteistyöstä lainvalvontaviranomaisten kanssa rikoksen olosuhteiden selvittämiseksi, rikoksentekijän tunnistamiseksi ja pidättämiseksi tai vahinkojen todistamiseksi.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Taloudellinen tilanne ei vaikuta korvauspäätökseen ja korvausten maksamiseen.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Korvauksen perustana olevasta vahingosta vähennetään kaikki määrät, jotka vahinkoa kärsinyt henkilö on saanut väkivaltarikoksesta aiheutuneen vahingon osalta tai on oikeutettu saamaan muusta lähteestä kuin rikoksentekijältä, mukaan lukien uhrille maksettu työkyvyttömyystuki. Korvauksen määrästä päätettäessä otetaan rikoksentekijän maksamasta korvauksesta huomioon se osuus, jonka tämä on maksanut korvauksen hakijalle ennen korvauksen vahvistamista.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Korvauksen määrän laskeminen silloin kun työkyky on puutteellinen tai menetetty

Korvaus määräytyy yhden kalenteripäivän keskimääräisten tulojen perusteella. Huomioon otetaan vakuutusmaksuperusteen muodostavat tulot rikosta edeltävältä kuukaudelta.

Vahingon määrittäminen silloin kun työkyky on puutteellinen tai menetetty

Yhden kalenteripäivän keskimääräiset tulot kerrotaan 30:llä ja näin saadusta määrästä vähennetään työkyvyttömyyseläke tai -tuki. Tulonmenetyksestä korvataan 80 prosenttia. Keskimääräisiä tuloja koskevat tiedot saadaan vero- ja tullivirastosta.

Elättäjän kuolemasta aiheutuvan vahingon määrittäminen

1. Uhrin yhden kalenteripäivän keskimääräiset tulot kerrotaan 30:llä ja näin saadusta määrästä vähennetään perhe-eläkkeen määrä.

2. Saadusta määrästä lasketaan prosenttiosuus huollettavien lukumäärän perusteella:

 • yhdelle huollettavalle 75 %
 • kahdelle huollettavalle 85 %
 • kolmelle tai useammalle huollettavalle 100 %.

Tästä määrästä korvataan 80 prosenttia.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Alarajaa ei ole. Korvausta maksetaan niin kauan kuin siihen oikeutettu henkilö täyttää korvauksen saamisen edellytykset tai kunnes 9 590 euron enimmäismäärä on saavutettu.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Hakemuslomakkeeseen ei tarvitse merkitä vaaditun korvauksen määrää.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Kyllä.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Korvauksesta voi saada ennakkoa, jos korvaukseen oikeutetulla henkilöllä on taloudellisia vaikeuksia ja korvauspäätöstä on lykätty.

Ennakosta on tehtävä hakemus, ja sen enimmäismäärä on 640 euroa.

Jos maksetun ennakon määrä on suurempi kuin myöhemmin vahvistettu korvaus, ylimenevä osuus peritään takaisin.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Voidaan esittää lisälaskuja, jotka liittyvät sairaanhoitokuluihin.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

tutkintaviranomaisen todistus

hautaukseen liittyvät laskut

sairaanhoitoon liittyvät laskut, lääkkeiden ostokuitit jne.

uhrin kuolintodistus

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Sosiaalivakuutuslaitos

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Hakemuksen voi jättää

 • lähettämällä sen postitse osoitteeseen Põllu 1A, 50303, Tartu
 • sosiaalivakuutuslaitoksen asiakaspalveluun.

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Läsnäoloa ei vaadita.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Päätös tehdään 30 päivän kuluessa viimeisen asiakirjan saapumisesta.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätöksen voi riitauttaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta tai samalla kun hakee hallinto-oikeudelta muutosta hallinto-oikeuslaissa säädettyä menettelyä noudattaen.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Hakulomakkeet ja korvauksen hakemista koskevat tiedot ovat saatavilla sosiaalivakuutuslaitoksen verkkosivustolla.

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Uhrien tukipalvelussa työskenteleviin tukihenkilöihin voi ottaa yhteyttä myös puhelimitse. Yhteystiedot ovat saatavilla sosiaalivakuutuslaitoksen verkkosivustolla

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Kyllä.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Uhrien tukipalvelujen työntekijät auttavat myös korvaushakemusten kanssa.

Päivitetty viimeksi: 31/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.