Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Jos joudut (tai läheisesi on joutunut) rikoksen uhriksi Suomessa, sinulle voidaan maksaa valtion varoista korvausta rikoksella aiheutetusta vahingosta. Oikeutta korvaukseen ei ole rajoitettu rikoksen laadun mukaan.

Jos rikosvahinko on aiheutunut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä, korvaus maksetaan ensisijaisesti liikennevakuutuslain nojalla vahinkoa aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutuksesta.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Korvausta voidaan maksaa rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta ja kärsimyksestä.

Henkilövahingolla tarkoitetaan sellaista terveydentilan häiriötä, joka on lääketieteellisin keinoin todettavissa. Terveydentilan häiriö voi olla fyysinen tai psyykkinen.

Kärsimyksellä puolestaan tarkoitetaan tapahtuman aiheuttamaa henkistä kärsimystunnetta, joka ei edellytä lääketieteellisesti todettavissa olevaa terveydentilan häiriintymistä.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Sinulla voi olla oikeus korvaukseen, jos läheisesi on kuollut rikoksen johdosta. Läheisenä pidetään surmansa saaneen vanhempaa, lasta, aviopuolisoa sekä muuta surmansa saaneelle erityisen läheistä henkilöä.

Jos olet vastannut rikoksen johdosta surmansa saaneen hautaamisesta, sinulla on oikeus saada korvaus hautaamisesta aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Jos sinulle erityisen läheinen henkilö on joutunut rikoksen kohteeksi, sinulle voidaan korvata hänen hoitamisestaan aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut sekä ansionmenetys. Läheisenä pidetään henkilövahingon kärsineen vanhempaa, lasta, aviopuolisoa sekä muuta näihin rinnastettavaa erityisen läheistä henkilöä.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi Suomessa, sinulla on yleensä oikeus korvaukseen riippumatta siitä, mikä kansalaisuutesi tai asuinpaikkasi on. Korvaus voidaan kuitenkin evätä, jos sinulla ei rikoksen tapahtumahetkellä ollut tai korvauksen vaatimishetkellä ole kotipaikkaa EU-maassa ja vahingon yhteys Suomeen on muutoin vähäinen.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

Jos sinulla on kotipaikka Suomessa, voit tietyissä tilanteissa saada korvausta myös ulkomailla tehdyn rikoksen johdosta aiheutuneesta henkilövahingosta ja kärsimyksestä.

Korvausta voidaan maksaa, jos oleskelusi ulkomailla johtui työstä, opiskelusta tai muusta vastaavasta syystä. Harkinnan mukaan ulkomailla sattunut vahinko voidaan korvata myös muussa tapauksessa. Tällöin huomioon otetaan muun muassa rikoksen yhteys Suomeen, rikoksentekijän ja rikoksen uhrin välisen suhteen läheisyys, vahingon laatu sekä mahdollisuutesi saada korvausta muualta.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Sinun on ilmoitettava rikoksesta poliisille. Jollei rikosilmoitusta ole tehty tai poliisi ole muutoin saanut tietää rikoksesta, voidaan korvausta maksaa vain erityisestä syystä.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Voit jättää korvaushakemuksen ennen esitutkinnan valmistumista tai oikeudenkäynnin päättymistä. Hakemuksesi voidaan kuitenkin ratkaista vasta esitutkinnan päättymisen jälkeen. Jos rikoksesta on nostettu syyte, asia voidaan yleensä ratkaista vasta kun rikosasia ja korvausvaatimukset on käsitelty oikeudessa.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Jos rikosasiaa käsitellään tuomioistuimessa, sinun tulee pyrkiä saamaan oikeutesi korvaukseen tuomiolla vahvistetuksi. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee esittää oikeudenkäynnissä korvausvaatimus rikoksen tekijää kohtaan. Rikosvahinkokorvausta ei yleensä suoriteta, mikäli olet laiminlyönyt tämän velvollisuuden.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Voit hakea korvausta, vaikka rikoksentekijä jäisi tuntemattomaksi. Sinun on toimitettava korvaushakemuksesi liitteenä jäljennös poliisin esitutkintapöytäkirjasta tai muu luotettava selvitys todisteeksi tapahtumista.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Sinun on haettava korvausta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausasiassa on annettu lainvoimainen tuomio. Jollei asiaa ole käsitelty tuomioistuimessa, korvausta on vaadittava kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tekopäivästä. Näistä määräajoista voidaan joustaa vain erityisestä syystä.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Kattaako se esimerkiksi seuraavat:

a) rikoksen uhrin osalta:

– aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • vahingosta aiheutuneet terveydenhoitokulut (sairaanhoito – avo- ja sairaalahoito, toipuminen)  -sairaanhoitokulut korvataan
 • vahingosta aiheutuneet lisätarpeet tai kulut (mm. huolenpito ja apu, tilapäinen tai jatkuva hoito, pitkäaikainen kuntoutus ja fysioterapia, asuntoon tehtävät muutokset, erityisapuvälineet jne.) -muut tarpeelliset kulut korvataan
 • pysyvä vammautuminen (invaliditeetti ja muut pysyvät vammat)
  • ansionmenetykset hoidon ajalta tai sen jälkeen (myös alentunut ansiokyky tai kyky maksaa elatusapua yms.) - ansionmenetyksestä korvataan enintään 150 euroa/päivä
  • ansiomahdollisuuksien menetykset - erityisestä syystä voidaan korvauksen määrittämisessä ottaa huomioon myös hakijan odotettavissa oleva ansiokehitys (esimerkiksi nuorena vahingoittuneen henkilön osalta)..
  • vahinkotapahtumaan liittyvistä oikeudellisista menettelyistä aiheutuvat kustannukset (esim. asianajokulut ja tuomioistuinmaksut) - oikeudenkäyntikuluista voidaan maksaa kohtuullinen korvaus, jos korvausasiaa on käsitelty tuomioistuimessa ja sinulle on aiheutunut muuta korvattavaa vahinkoa
  • korvaus varastetuista tai vahingoittuneista henkilökohtaisista tavaroista - korvataan henkilövahingon yhteydessä vahingoittuneet tavanomaiset käyttöesineet (esimerkiksi silmälasit, rannekello ja matkapuhelin)
   • muussa tapauksessa esinevahingoista sekä muista omaisuusvahingoista suoritetaan korvausta vain erityisin edellytyksin

– psyykkiset vahingot:

 • uhrin kipu tai kärsimys - korvataan
  • psyykkinen tilapäinen haitta
  • henkinen kärsimys, jos vahinko on aiheutettu
   • seksuaalirikoksella
   • muulla vapauteen kohdistuneella rikoksella
   • rikoksella, joka on erityisen vakavasti loukannut uhrin henkilökohtaista koskemattomuutta

b) oikeudenhaltijoiden tai uhrin omaisten osalta:

– aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • hautauskulut -hautauskuluina korvataan esimerkiksi arkun, hautapaikan ja hautakiven hankkimisesta sekä muistotilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Erityisen läheisenä henkilönä voit saada korvausta myös hautajaisiin osallistumisesta aiheutuneista kustannuksista (matkakuluista hautajaisiin, kukkalaiteesta ja suruvaatteista).
 • terveydenhoitokulut (esim. lähiomaisen saama psykoterapia, avo- ja sairaalahoito, kuntoutus) -mikäli läheisen kuolemantapaus aiheutti sinulle henkilövahingon, sinulle voidaan maksaa korvausta vahingosta aiheutuneista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista sekä ansionmenetyksestä. Korvaukselle on säädetty enimmäismäärä, joka on 6000 euroa (vuonna 2018).
 • elatusavun tai ansiomahdollisuuksien menetys -jos olit surmansa saaneen elatuksen varassa, sinulle voidaan maksaa korvausta elatuksen menetyksestä.

– psyykkiset vahingot:

 • omaisten tai oikeudenhaltijoiden kipu tai kärsimys / jälkeenjääneille maksettava korvaus uhrin kuoltua -rikoksen uhrin läheiselle ei makseta korvausta tilapäisestä haitasta tai henkisestä kärsimyksestä

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Korvaus maksetaan yleensä kertasuorituksena lukuun ottamatta jatkuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja elatuksen menetyksestä. Nämä korvaukset maksetaan useimmiten toistuvina, kuukausittaisina suorituksina.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Myönnettävää korvausta voidaan alentaa, jos olet omalla toiminnallasi myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Alennus voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun olet aloittanut tappelun, joka on johtanut vahingoittumiseesi. Sen sijaan mahdollinen rikosrekisterisi ei vaikuta mahdollisuuksiisi saada korvausta eikä myönnettävän korvauksen määrään.

Jotta voit saada korvausta, sinun on toimitettava rikosvahinkoasiasi käsittelyä varten Valtiokonttorin pyytämät asiakirjat. Jollet toimita tarvittavia selvityksiä, korvaushakemuksesi voidaan hylätä.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Taloudellinen tilanteesi ei pääsääntöisesti vaikuta korvausten saamiseen tai maksettavan korvauksen määrään.

Taloudellinen asemasi otetaan korvauspäätöstä tehdessä huomioon vain, jos olet hakenut korvausta huomattavasta esine- tai taloudellisesta vahingosta sillä perusteella, että vahingon syntymiseen on vaikuttanut avuttomuutesi.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Jos korvausasia on käsitelty tuomioistuimessa, maksetaan korvaus pääsääntöisesti tuomioistuimen antaman tuomion mukaisesti. Jos Valtiokonttori poikkeaa tuomioistuimen korvausasiassa antamasta ratkaisusta, se perustelee sinulle päätöksessään poikkeamisen syyt.

Rikoksen tekijä on velvollinen maksamaan sinulle tuomioistuimen määräämän korvauksen. Oikeus korvauksen saamiseen rikoksen tekijältä siirtyy kuitenkin valtiolle siltä osin kuin Valtiokonttori on myöntänyt sinulle korvausta.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Sairaanhoitokulut ja muut kulut korvataan, mikäli ne ovat tarpeellisia ja syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon.

Kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta maksettavan korvauksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon sinulle aiheutetun vahingon laatu ja vaikeusaste sekä vallitseva korvauskäytäntö. Myönnettävä korvaus ei voi ylittää laissa säädettyä enimmäismäärää.

Kärsimyksellä tarkoitetaan sitä henkistä kärsimystunnetta, joka sinulle on aiheutunut oikeudettoman loukkauksen seurauksena. Maksettava korvaus määritellään teon luonteen perusteella. Korvauksen määrään vaikuttaa myös laissa säädetyt enimmäiskorvaukset.

Ansionmenetystä määritettäessä otetaan lähtökohdaksi arvio ansiotulosta, jonka olisit saanut, jollei rikosta olisi tapahtunut. Tästä vähennetään tulot ja etuudet, jotka olet vahinkotapahtumasta huolimatta saanut tai jotka olisit voinut saada. Myönnettävä korvaus ei voi ylittää laissa säädettyä päiväkohtaista enimmäismäärää.

Myönnettävien haitta- ja kärsimyskorvausten yhteismäärästä tehdään perusvähennys. Perusvähennyksen määrä on vuonna 2018 tapahtuneen rikoksen osalta 220 euroa.

Myönnetylle korvaukselle ei makseta korkoa.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Myönnettävälle korvaukselle ei ole alarajaa.

Sinulle voidaan maksaa korvausta rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta ja kärsimyksestä yhteensä enintään 61 500 euroa. Lisäksi

 • kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta maksettava korvaus voi olla enintään 12 000 euroa.
 • kärsimyksestä maksettava enimmäiskorvaus on 3 600 euroa. Seksuaalirikoksen uhrille kärsimyksestä maksettava korvaus voi kuitenkin olla enintään 9 500 euroa tai, jos uhri oli tekohetkellä kahdeksaatoista vuotta nuorempi, enintään 16 200 euroa.
 • surmansa saaneen läheiselle maksettava korvaus voi olla yhteensä enintään 6 000 euroa.
 • ansionmenetyksestä maksettava korvaus voi olla enintään 150 euroa päivältä.

Vahinkokohtainen enimmäiskorvaus ei koske ansiotulojen menetyksen tai elatuksen menetyksen korvaamista silloin, kun näitä maksetaan jatkuvana korvauksena.

Esinevahingoissa ja taloudellisissa vahingoissa enimmäiskorvaus on 31 000 euroa.

Rikoksen uhrille maksettavien korvausten enimmäismäärät sekä perusvähennyksen määrä tarkistetaan kolmen vuoden välein. Seuraavan kerran määrät tarkistetaan vuoden 2021 alusta.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Korvaus voidaan myöntää enintään vaatimasi määrän mukaisena. Tarvittaessa voit vaatia kohtuullista korvausta. Voit myös viitata korvaushakemuksesi perusteena olevassa tuomiossa vahvistettuihin määriin.

Tarvittaessa saat neuvoja rikosvahinkoasiassasi asiakaspalvelustamme sekä korvaushakemuksesi käsittelijältä.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Valtion varoista maksettava korvaus on toissijainen. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee hakea ensin korvausta muualta, esimerkiksi sairausvakuutuksesta ja vakuutusyhtiöltä. Nämä korvaukset vähennetään sinulle myönnettävästä korvauksesta.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Tarvittaessa voit tehdä kirjallisen ennakkokorvaushakemuksen. Ennakkokorvausta voidaan maksaa, jos korvausasiasi käsittely viivästyy sinusta riippumattomasta syystä ja sinulla on oikeus määrältään merkittävään korvaukseen.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Valtiokonttori tutkii asian uudelleen, jos asiassa ilmenee uutta selvitystä. Uuden selvityksen perusteella sinulle voidaan myöntää aiemmin evätty korvaus tai korvaus voidaan myöntää aikaisempaa suurempana.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Esimerkiksi:

 • Avoin asianajovaltakirja, mikäli asiamiehenä toimii muu kuin julkinen oikeusavustaja tai asianajaja. Lisäksi tarvitaan yksilöity valtakirja, mikäli hakijalle suoritettava korvaus halutaan maksettavaksi muulle kuin sinulle itsellesi.
 • Tositteet vaadituista hautauskuluista sekä tarvittaessa perukirja ja valtakirjat.
 • Jäljennös tuomioistuimessa annetusta tuomiosta tai jäljennös poliisin esitutkintapöytäkirjasta, jollei tuomiota ole
 • Lääkärinlausunto tai sairauskertomus
 • Mikäli asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, tositteet kaikista vaadituista kuluista
 • Ansionmenetystä vaativalta lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä, jäljennös sairauspäivärahapäätöksestä sekä todistus työnantajan maksamasta palkasta ja ansionmenetyksen määrästä
 • Mahdolliset päätökset ja selvitykset sairausvakuutuksesta, vakuutusyhtiöstä sekä muualta saaduista korvauksista
 • Oikeudenkäyntikuluja vaativalta asiamiehen palkkiolaskelma sekä mahdollinen vakuutusyhtiön korvauspäätös
 • Hakemuskuluja vaativalta asiamiehen lasku sekä selvitys myönnetystä oikeusavusta tai määrätystä oikeusavustajasta
 • Taloudellista vahinkoa sekä harkinnanvaraisesti korvattavaa esinevahinkoa vaativalta selvitys vahingon kärsineen sairaudesta, vammasta tai muusta avuttomuudesta sekä taloudellisista olosuhteista

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Sinulta ei peritä maksuja korvausasian käsittelystä.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Korvausvaatimuksesi käsitellään Valtiokonttorissa.

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Voit lähettää hakemuksen joko sähköisesti osoitteeseen rikosvahingot@valtiokonttori.fi tai tulostaa lomakkeen ja toimittaa sen postitse osoitteella:

Valtiokonttori

PL 50

00054 Valtiokonttori

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Asian käsittely Valtiokonttorissa on kirjallista. Sinua ei pyydetä paikalle henkilökohtaisesti käsittelyn missään vaiheessa.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Keskimääräinen käsittelyaika on noin 7 kuukautta. Ajantasaisen arvion käsittelyajasta saat Valtiokonttorin internetsivuilta.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Voit valittaa saamastasi korvauspäätöksestä kirjallisesti Vakuutusoikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. Ohje valituksen tekemiseksi on Valtiokonttorin korvauspäätöksen liitteenä.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Lomakkeen korvauksen hakemiseksi sekä lisätietoja korvauksen hakemisesta löydät Valtiokonttorin internetsivuilta osoitteesta http://www.valtiokonttori.fi/ Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puh. +358 295 50 2736 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Löydät lisätietoja rikosvahinkokorvaukseen liittyvistä asioista Valtiokonttorin internetsivuilta osoitteesta http://www.valtiokonttori.fi/ Tarvittaessa voit olla myös puhelimitse yhteydessä Valtiokonttoriin. Sinua autetaan numerossa +358 295 50 2736.

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Halutessasi voit käyttää asiamiestä korvauksen hakemisessa. Hakemuksen tekemisestä aiheutuneista kuluista voidaan kuitenkin maksaa korvausta vain,

 • jos sinulle on myönnetty oikeusapua tai määrätty oikeudenkäyntiavustaja asian tuomioistuinkäsittelyä varten tai
 • jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, mutta täytät oikeusavun saamisen taloudelliset edellytykset.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Tukea ja neuvontaa saat esimerkiksi rikosuhripäivystyksestä (RIKU). Yhteystiedot löydät järjestön internetsivuilta https://www.riku.fi

Päivitetty viimeksi: 19/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.