Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Uhrien vahingonkorvauksia koskeva Saksan lainsäädäntö

Laki väkivallan uhreille maksettavista korvauksista

Laki väkivallan uhreille maksettavista korvauksista englanniksi

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Periaatteessa kaikista väkivaltarikoksista, joissa on kyse tahallisesta lainvastaisesta väkivaltaisesta hyökkäyksestä (esim. pahoinpitely, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, terrori-isku tai murha), voidaan maksaa vahingonkorvausta rikoksen uhreille maksettavia korvauksia koskevan lain (Opferentschädigungsgesetz, OEG) nojalla. Vahingonkorvausta voidaan maksaa uhrille ja uhrin oikeudenomistajille.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Korvausta ei makseta ainoastaan terveyshaitoista vaan myös terveyshaitoista aiheutuvista taloudellisista seurauksista. Myös psyykkisiä vammoja pidetään terveyshaittoina. Korvauksen saaminen edellyttää pitkäkestoista terveyshaittaa (yli kuusi kuukautta). Sen sijaan omaisuusvahinkoja ei korvata. OEG:n nojalla ei myöskään makseta korvausta kivusta ja särystä.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Korvausta maksetaan myös uhrin oikeudenomistajille. Oikeudenomistajia ovat uhrin aviopuoliso, rekisteröity kumppani ja lapset, poikkeustapauksissa myös vanhemmat. Lapsina pidetään myös adoptiolapsia, lapsipuolia ja kasvattilapsia.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Hengissä selvinneen uhrin omaiset voivat tietyin edellytyksin saada terveydenhuoltoetuuksia ja toimeentulon turvaavia etuuksia.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Ulkomaalaiset, jotka joutuvat väkivaltarikoksen uhreiksi Saksassa, saavat takautuvasti 1. heinäkuuta 2018 alkaen saman korvauksen kuin saksalaiset väkivallan uhrit.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

OEG:n 3a §:n mukaan ulkomailla tapahtuneen väkivaltarikoksen uhrit, jotka asuvat Saksassa, voivat saada korvausta Saksan valtiolta. Kyseessä on kertaluonteinen etuus. Korvauksesta vähennetään etuudet, joita uhrille on maksettu maassa, jossa rikos on tapahtunut.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

OEG:n mukaan hakijoilla on velvollisuus myötävaikuttaa korvausmenettelyyn. Tämä tarkoittaa, että niiden on autettava tapauksen tosiseikkojen selvittämisessä. Tähän kuuluu pääsääntöisesti myös rikosilmoituksen tekeminen. Tietyissä tapauksissa on mahdollista, että rikosilmoituksen tekemistä ei edellytetä (esim. jos uhrin ei voida olettaa sitä tekevän).

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei. Toimivaltaisten viranomaisten on pääsääntöisesti tehtävä riippumaton päätös OEG:hen perustuvasta vahingonkorvaushakemuksesta. Joissakin tapauksissa saattaa kuitenkin olla tarpeen odottaa tutkinnan tai rikosoikeudellisen menettelyn tuloksia.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Ei.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Korvausta voi saada riippumatta siitä, onko rikoksentekijä tunnistettu tai onko tuomio annettu. Hakemukseen on liitettävä kaikki asiakirjat, joista voi olla hyötyä tosiseikkojen selvittämisessä ja vahingon laajuuden määrittämisessä.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Ei. OEG:ssä ei säädetä korvauksen hakemiselle määräaikaa. Korvausta voidaan kuitenkin maksaa hakemuksen jättämistä edeltävältä ajalta takautuvasti ainoastaan yhdeltä vuodelta.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Väkivaltarikoksen aiheuttamia fyysisiä ja psyykkisiä terveyshaittoja voidaan korvata. Uhreille maksettaviin korvauksiin sisältyvät kuukausittaiset eläke-etuudet. Lisäksi on taloudellisista seurauksista maksettavia etuuksia.

Etuuksien laajuus ja määrä määritetään liittovaltion huoltolaissa (Bundesversorgungsgesetz).

Etuuksia ovat

  • sairaanhoito ja kuntoutus, hoitopalvelut
  • apuvälineet (esim. proteesit, pyörätuoli)
  • ansiosidonnaiset ja muut kuin ansiosidonnaiset kuukausittaiset eläke-etuudet vahingon kärsineille ja oikeudenomistajille
  • hautausavustus ja kuolemantapauskorvaus
  • taloudellisin perustein myönnettävät lisäetuudet (esim. hoitoapu, täydentävä toimeentulotuki)

Kipurahaa ei makseta. Omaisuusvahinkoja ei periaatteessa korvata. Poikkeuksena ovat päällä pidettävät laitteet, kuten silmälasit, piilolinssit ja hammasproteesit.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Uhreille ja oikeudenomistajille maksettavat eläke-etuudet, joiden tarkoituksena on korvata terveyshaitoista johtuvia terveydellisiä ja taloudellisia seurauksia, maksetaan kuukausittain niin kauan kuin edellytykset täyttyvät. Muita etuuksia saa, jos niihin on tarvetta ja niin kauan kuin on kyseinen tarve on olemassa (esim. hautausavustus, proteesit).

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Jos vahingon kärsinyt on aiheuttanut vahingon itse tai jos korvaus on hänen omasta käyttäytymisestään johtuvista muista syistä perusteeton, korvaus evätään. Pelkkä rikosrekisterin olemassaolo ei kuitenkaan riitä epäämisen syyksi. Hakijat ovat myös velvollisia osallistumaan tosiseikkojen selvittämiseen kaikin mahdollisin tavoin. Jos he eivät noudata tätä vaatimusta, etuudet voidaan evätä osittain tai kokonaan.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

OEG:n mukainen korvaus ei riipu vahinkoa kärsineen tuloista tai varallisuudesta. Vahinkoa kärsineen taloudellinen tilanne voi vaikuttaa ainoastaan taloudellisen haitan korvaamiseksi tarkoitettujen etuuksien ja kuntoutusetuuksien määrään.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Ei.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Terveyshaittoja korvaavien eläke-etuuksien suuruus määräytyy haittojen vakavuuden perusteella.

Taloudellisia haittoja korvaavien etuuksien suuruus määräytyy taloudellisten haittojen perusteella.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Ei.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Ei. Korvauksen määrää ei tarvitse ilmoittaa. Päätöksen tekevä viranomainen määrittää korvauksen suuruuden aiheutuneen terveydellisen ja taloudellisen haitan perusteella.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Eläke-etuudet, joiden tarkoituksena on korvata terveyshaittoja, maksetaan riippumatta muiden yksityisten tai julkisten tahojen maksamista etuuksista. Tällaiset etuudet voidaan kuitenkin ottaa huomioon laskettaessa taloudellisten haittojen korvaamiseen tarkoitettujen etuuksien määrää.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

OEG:ssä ei säädetä ennakkomaksuista. Hoito- ja kuntoutusetuuksia voi kuitenkin saada jo ennen kuin korvaushakemuksesta on tehty päätös.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Jos terveydentila huononee, voi milloin tahansa tehdä hakemuksen etuuksien laskemisesta uudelleen. Laskettaessa taloudellisten haittojen korvaamiseen tarkoitettujen etuuksien määrää voidaan muuttunut tulotilanne ottaa huomioon milloin tahansa.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Hakemukseen pitäisi liittää kaikki asiakirjat, jotka osaltaan selventävät tapauksen tosiseikkoja ja aiheutuneen haitan toteamista.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Toimivaltaisia viranomaisia ovat korvausten maksamisesta vastaavat osavaltioiden huoltoviranomaiset (Versorgungsbehörden). Toimivalta määräytyy sen mukaan, missä liittovaltiossa asianomainen henkilö asuu.

Jos henkilö, joka ei asu Saksassa, joutuu Saksassa väkivaltarikoksen uhriksi, hakemuksen voi tehdä sen osavaltion huoltoviranomaiselle, jossa rikos on tapahtunut.

Ulkomaalaisten hakijoiden ei tarvitse etsiä toimivaltaista viranomaista, vaan he voivat ottaa yhteyttä keskusyhteyspisteeseen (liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö), joka toimittaa korvaushakemuksen oikealle viranomaiselle.

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Hakemus lähetetään toimivaltaiselle huoltoviranomaiselle.

Ulkomaalaisten hakijoiden ei tarvitse etsiä toimivaltaista viranomaista, vaan he voivat ottaa yhteyttä keskusyhteyspisteeseen (liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö),

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Tähän ei voi antaa yleispätevää vastausta. Menettelyn kesto riippuu erityisesti siitä, kuinka helppoa tai vaikeaa asiaintilan selvittäminen on, ja siitä tarvitaanko lääkärinlausuntoja.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. Jos toimivaltainen viranomainen ei muuta päätöstä valitusmenettelyssä, asia voidaan saattaa sosiaalituomioistuimen käsiteltäväksi.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Hakulomakkeet ja lisätietoja:

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Lisätietoa:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Saksassa uhreille tarjolla olevat tukipalvelut löytyvät osoitteesta https://www.odabs.org/

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Ei. Lakimiehen kuluja ei pidetä vahingonkorvausetuuksina, eikä niitä näin ollen voida OEG:n nojalla korvata.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Kyllä, on useita alueellisia ja laajempiakin tukijärjestöjä. Suurin valtakunnallinen tukijärjestö on WEISSE RING.

Päivitetty viimeksi: 16/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.