Tämän sivun alkukielistä versiota unkari on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Henkilöön kohdistuvista tahallisista väkivaltarikoksista.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Korvausta voi saada (ruumiillisista tai henkisistä) vammoista, joista toipuminen kestää kauemmin kuin kahdeksan päivää.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Kyllä. Korvausta voivat rikoksen uhrin lisäksi saada hänen sukulaisensa suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa, uhrin adoptio- tai sijaisvanhemmat tai adoptio- tai kasvattilapset ja uhrin avio- tai avopuoliso, jos he asuivat uhrin kanssa samassa taloudessa rikoksen tapahtumahetkellä. Korvausta voivat saada myös uhrin huollettavat.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Kyllä. Uhrin kuolema ei ole edellytys sille, että huollettavat tai muut oikeudenhaltijat voivat saada korvausta.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Kyllä. Voit saada korvausta, jos oleskelet EU:ssa laillisesti tai jos olet ihmiskaupan uhri.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

Korvausta voi hakea vain Unkarin alueella tapahtuneista rikoksista. Jos rikos on tapahtunut jossakin toisessa EU-maassa, korvaushakemuksen voi jättää Unkarissa. Tällöin Unkarin viranomaiset toimittavat hakemuksen siihen EU-maahan, jossa rikos tehtiin.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Kyllä. Korvauksen saamisen ehtona on, että rikoksen johdosta on käynnistetty rikosoikeudellinen menettely.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei. Korvausta voi hakea heti kun rikosoikeudellinen menettely on käynnistynyt.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Ei.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Kyllä, myös tällöin voi hakea korvausta. Tässä tapauksessa on osoitettava vahingon määrä, vahingon ja teon välinen syy-yhteys ja korvauksen tarve.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Korvausta on haettava kolmen kuukauden kuluessa rikoksesta. Ehdoton määräaika hakemuksen jättämiselle on viisi vuotta rikoksen tapahtumahetkestä.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Kattaako se esimerkiksi seuraavat:

a) rikoksen uhrin osalta:

 • aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:
  • vahingosta aiheutuneet terveydenhoitokulut (sairaanhoito – avo- ja sairaalahoito, toipuminen)
  • vahingosta aiheutuneet lisätarpeet tai ‑kulut (mm. huolenpito ja apu, tilapäinen tai jatkuva hoito, pitkäaikainen kuntoutus ja fysioterapia, asuntoon tehtävät muutokset, erityisapuvälineet jne.)
  • pysyvä vammautuminen (invaliditeetti ja muut pysyvät vammat)
  • ansionmenetykset hoidon ajalta tai sen jälkeen (myös alentunut ansiokyky tai kyky maksaa elatusapua yms.)
  • ansiomahdollisuuksien menetykset
  • vahinkotapahtumaan liittyvistä oikeudellisista menettelyistä aiheutuvat kustannukset (esim. asianajokulut ja tuomioistuinmaksut)
  • korvaus varastetuista tai vahingoittuneista henkilökohtaisista tavaroista
  • muut
 • psyykkiset vahingot:
  • uhrin kipu tai kärsimys

b) oikeudenhaltijoiden tai uhrin omaisten osalta:

 • aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:
  • hautauskulut
  • terveydenhoitokulut (esim. lähiomaisen saama psykoterapia, avo- ja sairaalahoito, kuntoutus)
  • elatusavun tai ansiomahdollisuuksien menetys
 • psyykkiset vahingot:
  • omaisten tai oikeudenhaltijoiden kipu tai kärsimys / jälkeenjääneille maksettava korvaus uhrin kuoltua

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Korvaus voidaan pyytää joko kertasummana tai kuukausierinä.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Valtio ei maksa korvausta, jos tuomioistuimen lainvoimaisessa päätöksessä todetaan, että uhrin oma käytös edesauttoi rikosta tai oli sen syynä tai jos vahinko johtui lainvastaisesta toiminnasta. Korvausta ei myönnetä myöskään silloin, jos henkilö kieltäytyy todistamasta tai tekemästä yhteistyötä tai jos siviilikannetta ei ole nostettu.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Korvaus myönnetään vain vähävaraisille uhreille. Uhri katsotaan vähävaraiseksi, jos hänen nettokuukausitulonsa (henkeä kohden lasketut tulot, jos uhrin kanssa samassa taloudessa asuu muita henkilöitä) olivat vuonna 2018 enintään 226 328 Unkarin forinttia tai jos hän saa jotakin muuta laissa määriteltyä sosiaalietuutta. Terrorismirikosten uhrien osalta ei kuitenkaan oteta huomioon heidän tulojaan.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Ei ole.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Korvauksen määrä voi olla enintään 15 kertaa perusmäärä (113 164 Unkarin forinttia) eli 1 697 460 forinttia vuonna 2018. Kertasummana maksettavan korvauksen määrä on 100 prosenttia vahingon määrästä, jos tämä on enintään viisi kertaa perusmäärä. Viisinkertaisen perusmäärän ylittävältä osalta korvauksen määrä on viisi kertaa perusmäärä plus 75 prosenttia silloin kun vahingon määrä on viidestä kymmeneen kertaa perusmäärän suuruinen, ja 8,75 kertaa perusmäärä plus 50 prosenttia kymmenenkertaisen perusmäärän ylittävältä osalta silloin kun vahingon määrä on enemmän kuin kymmenen kertaa perusmäärän suuruinen. Säännöllisesti maksettavan korvauksen määrä on 75 prosenttia todistetusta tulojen pienenemisestä, jos uhri on alaikäinen tai muiden huollettavana, ja 50 prosenttia todistetusta tulojen pienenemisestä, jos uhri ei ole muiden huollettavana.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Korvauksen määrällä ei ole alarajaa. Korvauksen määrä voi olla enintään 15 kertaa perusmäärä (113 164 Unkarin forinttia) eli 1 697 460 forinttia vuonna 2018. Säännöllisesti maksettavan korvauksen kuukausittainen enimmäismäärä on perusmäärä eli 113 164 Unkarin forinttia vuonna 2018.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Vahingon määrä on ilmoitettava hakemuksessa. Mahdollinen muualta saatu määrä on vähennettävä korvauksen määrästä.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Valtio korvaa todistetun vahingon määrän, vaikka korvausta voisi saada myös jostakin muusta lähteestä. Jos korvausta maksetaan myöhemmin toisesta lähteestä, ennakko on maksettava takaisin.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Et. Korvaus voidaan myöntää vain kerran.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

 • Todistus rikosoikeudenkäynnin alkamisesta, jos sellainen on saatavilla (poliisilta, tuomioistuimelta, syyttäjänvirastosta)
 • Vähävaraisuuden todistavat asiakirjat (todistukset tuloista samassa taloudessa asuvilta henkilöiltä)
 • Rikoksen johdosta aiheutuneen vahingon määrä.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei, hakemuksen jättämisestä ei peritä maksua.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Budapestin aluehallintoviraston tai läänien aluehallintovirastojen uhrien tukipalvelut.

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Hakemuksen voi toimittaa mihin tahansa aluehallintoviraston piiritoimistoon (avustavat viranomaiset) tai suoraan hakemuksen käsittelevälle viranomaiselle (Budapestin aluehallintovirasto tai läänien aluehallintovirastot).

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Hakemus on käsiteltävä 60 päivän kuluessa.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Ensimmäisen asteen päätökseen voi hakea muutosta, ja muutoksenhaun käsittelee toisena asteena oikeusministeriö. Oikeusministeriön tekemään toisen asteen päätökseen voi hakea muutosta käynnistämällä tuomioistuimessa hallinnollisen menettelyn.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Uhrien auttava puhelin (Áldozatsegítő Vonal) toimii ympäri vuorokauden unkarin ja englannin kielillä: 06-80-225-225.

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Kyllä, oikeusavusta vuonna 2003 annetun Unkarin lain LXXX nojalla.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Uhrien tukipalvelun yksiköiden työntekijät auttavat uhreja näiden etujen puolustamisessa. He tarjoavat asianomaisille monenlaista käytännön tukea, kuten auttavat hakemusten täyttämisessä ja antavat tietoa. Lisäksi uhrit voivat kääntyä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden puoleen (esim. Fehérgyűrű-järjestö ja Unkarin baptistikirkon avustuspalvelu ”Baptista Szeretetszolgálat”).

Päivitetty viimeksi: 11/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.