Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Rikokset, joista voi saada korvausta, ovat törkeä raiskaus, alaikäisten taivuttelu prostituutioon, tahallinen henkirikos, vaikean ruumiinvamman aiheuttaminen ja henkeä uhkaava tuhopoltto.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Voit saada korvausta kaikista edellä mainituista tahallisista väkivaltarikoksista aiheutuneista vahingoista.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Voit saada korvausta, jos olet rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava.  ’Huollettavilla’ tarkoitetaan kuolleen henkilön huollettavina olevia henkilöitä ja henkilöitä, jotka lainsäädännön mukaan ovat kuolleen henkilön huoltovelvollisuuden piirissä.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Et voi saada korvausta, jos olet rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU-maan kansalainen?

Et voi saada korvausta, jos et ole EU-maan kansalainen.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (tämä on asuinmaani tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

Tässä tapauksessa voit hakea korvausta antamalla kohtuullisen panoksesi asian käsittelyyn ja toimittamalla tarvittavat tiedot.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Kyllä, ennen korvauksen hakemista on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei ole välttämätöntä odottaa mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Kyllä, korvausta on ensin haettava rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu).

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

On mahdollista saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu.  Sinun on esitettävä poliisin raportti.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Korvausta on haettava vuoden kuluessa.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Korvaus kattaa seuraavat:

a) Rikoksen uhrin osalta

– Aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • vahingosta aiheutuneet terveydenhoitokulut (sairaanhoito – avo- ja sairaalahoito, toipuminen)
 • vahingosta aiheutuneet lisätarpeet tai -kulut (mm. huolenpito ja apu, tilapäinen tai jatkuva hoito, pitkäaikainen kuntoutus ja fysioterapia, asuntoon tehtävät muutokset, erityisapuvälineet)
 • pysyvä vammautuminen (invaliditeetti ja muut pysyvät vammat)
  • ansionmenetykset hoidon ajalta tai sen jälkeen (myös alentunut ansiokyky tai kyky maksaa elatusapua)
  • ansiomahdollisuuksien menetykset
  • vahinkotapahtumaan liittyvistä oikeudellisista menettelyistä aiheutuvat kustannukset (esim. asianajokulut ja tuomioistuinmaksut)
  • korvaus varastetuista tai vahingoittuneista henkilökohtaisista tavaroista
  • muut – korvauskäsittelijän (Claims Officer) harkinnan mukaan.

– Psyykkiset vahingot:

 • uhrin kipu ja kärsimys – korvauskäsittelijän harkinnan mukaan.

b) Oikeudenhaltijoiden tai uhrin omaisten osalta

– Aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • hautajaiskulut
 • sairaskulut (esim. lähiomaisen saama psykoterapia, avo- ja sairaalahoito, kuntoutus)
 • elatusavun tai ansiomahdollisuuksien menetys.

Korvauskäsittelijän harkinnan mukaan.
– Psyykkiset vahingot:

 • omaisten tai oikeudenhaltijoiden kipu tai kärsimys tai omaisille maksettava korvaus uhrin kuoltua.

Korvauskäsittelijän harkinnan mukaan.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Korvaus maksetaan kertasummana, ei määräajoin maksettavana eläkkeenä.  Korvauskäsittelijä voi kuitenkin halutessaan tehdä väliaikaisen päätöksen korvauksen myöntämisestä ja lykätä lopullisen päätöksen tekemistä silloin, kun vahinkoa koskeva lopullinen lääketieteellinen arvio viivästyy.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Korvauskäsittelijä voi pidättää korvauksen tai pienentää sitä, jos se katsoo, että jokin seuraavista toteutuu:

 1. hakija ei ole toteuttanut viipymättä kaikkia kohtuullisia toimenpiteitä ilmoittaakseen poliisille, korvauskäsittelijän aiheelliseksi katsomalle muulle elimelle tai toiselle henkilölle rikokseen liittyvät olosuhteet korvauksen saamista varten tai
 2. hakija ei ole tehnyt yhteistyötä poliisin tai muun viranomaisen kanssa saattaakseen rikoksentekijän oikeuden eteen tai
 3. hakija ei ole toteuttanut kaikkia toimenpiteitä avustaakseen kohtuullisessa määrin korvauskäsittelijää, muuta elintä tai toista henkilöä hakemusta käsiteltäessä tai
 4. hakijan käytös ennen korvaushakemukseen liittyvää tapahtumaa, sen aikana tai sen jälkeen ei oikeuta vaatimaan täyttä korvausta tai mitään korvausta
 5. hakijan rikostuomioista tai korvauskäsittelijän käytettävissä olevasta näytöstä ilmi käyvä hakijan luonne ei oikeuta saamaan täyttä korvausta tai muuta täyttä määrää tai
 6. uhri oli yhdessä jonkun kanssa tai osittain vastuussa kärsimästään vahingosta tai
 7. uhrin käyttäytyminen, luonne tai elämäntapa ei oikeuta korvauksen saamiseen.

Korvausta ei makseta lainkaan järjestelmän mukaisesti, jos

 1. rikosvahinko on tapahtunut ennen 1. tammikuuta 2006
 2. korvauskäsittelijä katsoo, että rikoksentekijä ei ole varaton tai että oikeustoimia ei ole yritetty toteuttaa korvauksen saamiseksi
 3. korvauskäsittelijä katsoo, että hakija ei ole avustanut kohtuullisessa määrin ja säännösten mukaisesti hakemuksen käsittelyssä eikä toimittanut kaikkia tarvittavia tietoja
 4. hakija on vastuussa rikosvahingon syntymisestä yllytyksen tai muun toimen vuoksi.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Taloudellinen tilanteesi voi vaikuttaa myönnettyyn korvauksen määrään.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Muita kuin edellä mainittuja kriteerejä ei ole.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Korvaus lasketaan harkinnanvaraisesti.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Hakijalle maksettava korvaus voi olla enintään 23 300 euroa, eikä kyseinen kokonaismäärä saa ylittyä, jos samasta rikoksesta on vaadittu useampaa eri korvausta.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Korvausvaatimuksen määrä on mainittava hakemuslomakkeessa. Sinulle voidaan toimittaa ohjeet korvauksen laskemisesta ja muista asiaan liittyvistä seikoista.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Muista lähteistä saadut korvaukset voidaan vähentää viranomaisen maksamasta korvauksesta.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Korvauskäsittelijällä on valtuudet päättää järjestelyistä, jotka liittyvät korvauksena maksettavan rahamäärän hallinnointiin.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Pääasian käsittelyn jälkeen et voi saada täydentävää tai lisäkorvausta.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Asiakirjat ovat seuraavat:

 • valtakirja tai todistus toimivaltuudesta tai suhteesta uhriin
 • uhrin kuolintodistus
 • kopio poliisin raportista
 • kopio tuomioistuimen päätöksestä tai tuomiosta
 • lääkärin antamat raportit ja todistukset
 • sairaalalaskut
 • kuitit muista kustannuksista (hoitokulut, hautajaiset)
 • tulotiedot (palkkatulot, sosiaaliturvaetuudet)
 • vahvistus muista lähteistä saaduista korvauksista (työnantajan tai yksityinen vakuutus) tai siitä, että muuta korvausta ei ole saatu
 • hakijan rikosrekisteriote
 • hakijan valaehtoinen vakuutus, että hän ei ole saanut korvausta muulta elimeltä tai viranomaiselta mahdolliset muut asiaan liittyvät asiakirjat.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Tässä tapauksessa ei veloiteta hallinnollisia tai muita maksuja.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Viranomainen on oikeuskanslerinvirastossa toimiva korvauskäsittelijä (Claims Officer).

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Assisting Officer, Department of Justice, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Hakijan läsnäoloa ei vaadita.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (suunnilleen)?

Olosuhteista riippuen yhdestä kahteen kuukautta.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätöstä ei voida riitauttaa.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Lomakkeet ja tiedot saa oikeusministeriöstä tai seuraavasta verkko-osoitteesta: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e.

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

http://vso.org.mt/

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (asianajajalta)?

Kyllä, oikeusapua voidaan myöntää.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

http://vso.org.mt/

Päivitetty viimeksi: 03/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.