Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Millaisista rikoksista voin saada vahingonkorvausta Väkivaltarikosten korvausrahastosta (Schadefonds Geweldsmisdrijven)?

Korvausta voi saada kaikista tahallisesti tehdyistä väkivaltarikoksista, eli pahoinpitelystä, väkivallalla ja/tai aseella uhkailusta, murhasta, taposta, väkivaltaisesta varkaudesta ja seksuaalirikoksesta, jossa on käytetty väkivaltaa (seksuaalinen väkivalta tai raiskaus). Lisäksi korvausta voidaan myöntää kuolemantuottamuksen uhriksi joutuneen omaisille.

Millaisiin vahinkoihin voin saada korvausta Väkivaltarikosten korvausrahastosta?

Korvauksen saamisen perusteita ovat epäoikeudenmukaisuus ja kärsimys (aineettomat vahingot) sekä aiheutuneet taloudelliset menetykset, kuten väkivaltarikoksesta aiheutuneiden vammojen terveydenhoitokulut tai työkyvyttömyydestä johtuvat tulonmenetykset. Korvauksen ei ole tarkoitus kattaa kaikkia vahinkoja, vaan se on kertaluonteinen, erittelemätön ja kiinteä korvaussumma kärsityistä vahingoista.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Voivatko omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Korvausta voivat saada kuolonuhrin puoliso, rekisteröity kumppani, vanhempi, lapsi, veli tai sisko. Uhrin omaiset voivat saavat korvausta kärsimästään ahdingosta, hautajaiskuluja varten ja vainajan saamien tulojen loppumisen aiheuttaman toimeentulon menetyksen vuoksi.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Voit. Väkivaltarikosten korvausrahasto voi myöntää korvausta uhrien omaisille, jotka ovat kärsineet vakavia ja pysyviä vammoja tahallisen väkivaltarikoksen seurauksena. Lähisukulaisiksi lasketaan puoliso, (rekisteröity) kumppani, vanhemmat, lapset, veljet ja siskot.

Voinko saada korvausta, jos olen ollut rikoksen todistajana?

Voit. Väkivaltarikosten korvausrahasto voi myöntää korvauksia myös psyykkisten vammojen perusteella lähimmäiseen kohdistuneen tahallisen väkivaltarikoksen todistajalle tai sen seurauksista kärsivälle (ei koske kuolemantuottamusta). Korvauksen saamiseksi rikoksen todistajalle on täytynyt aiheutua vakavia psyykkisiä vammoja. Tämä edellyttää pätevän lääkärin tekemää diagnoosia.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Kyllä, voit saada korvausta uhrina, jos väkivaltarikos tapahtui Alankomaiden alueella. Uhrin kansalaisuudella ei ole merkitystä.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

Väkivaltarikosten korvausrahasto voi myöntää korvausta vain Alankomaiden alueella tehtyjen väkivaltarikosten perusteella.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei, korvaushakemuksen käsittely ei edellytä rikosilmoituksen tekemistä poliisille. Käytännössä kuitenkin rikosilmoitus ja sitä seuraava tutkinta ovat tärkeitä todisteita hakemuksen tueksi. Jos rikosilmoitusta ei tehdä, korvausvaatimuksen uskottavuus on kyettävä selvittämään niin sanottujen muiden objektiivisten lausuntojen perusteella. Objektiivisella tarkoitetaan luotettavista ja puolueettomista lähteistä saatuja tietoja.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei. Joissakin tapauksissa korvausrahasto voi katsoa tarpeelliseksi odottaa poliisi- tai rikostutkinnan päättymistä korvausvaatimuksen uskottavuuden toteamiseksi.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Ei.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Voit. Tällaisiin hakemuksiin sovelletaan samoja ehtoja uskottavuuden todistamisen suhteen kuin niihin, joissa tekijä on tunnettu.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Kyllä. Hakemus on toimitettava korvausrahastolle kymmenen vuoden sisällä väkivaltarikoksen tapahtumapäivästä. Jos hakija on vainajan omainen, tämä määräaika alkaa uhrin kuolinpäivästä.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Korvausrahastolta saatavaa maksua ei eritellä menetysten mukaan. Se on kertaluonteinen kiinteä summa, joka on tarkoitettu korvaukseksi aiheutuneesta epäoikeudenmukaisuudesta ja kärsimyksestä (aineettomat vahingot) sekä taloudellisia menetyksiä varten. Tällaisia ovat esimerkiksi väkivaltarikoksesta aiheutuneiden vammojen terveydenhoitokulut tai työkyvyttömyydestä johtuvat tulonmenetykset.

Vainajan omaisille korvaus on tarkoitettu myös kipurahaksi (lähimmäisen kuoleman aiheuttaman ahdingon vuoksi) ja terveydenhoitokuluihin, esimerkiksi lähimmäisen kuoleman aiheuttaman psyykkisen ahdistuksen hoitamiseen, ja/tai työkyvyttömyydestä aiheutuvia tulonmenetyksiä varten. Lisäksi voidaan myöntää erillinen korvaus hautauskuluja varten ja vainajan saamien tulojen loppumisen aiheuttaman toimeentulon menetyksen vuoksi.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Kertasummana.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen hakumenettelyn yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Korvauksen saamiseksi on tärkeää, että hakija ei itse ole syyllinen kyseiseen rikokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että et ole itse osallistunut rikoksen tekemiseen tai vahinkojen aiheuttamiseen. Tätä sanotaan uhrin omaksi osallisuudeksi. Jos hakija on osallinen rikokseen, korvausrahasto voi hylätä hakemuksen tai pienentää korvaussummaa.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Taloudellinen tilanne ei vaikuta mahdollisuuksiin saada vahingonkorvausta.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

  • Väkivaltarikoksen on täytynyt aiheuttaa vakavia vammoja. Vakaviksi vammoiksi lasketaan fyysiset ja/tai psyykkiset vammat, joista on aiheutunut vakavia pitkäaikaisia tai pysyviä lääketieteellisiä seurauksia.
  • Korvausrahasto myöntää korvausta vain jos hakija ei ole saanut tai saamassa muuta hyvitystä, esimerkiksi vahingonkorvausta rikoksen tekijältä tai vakuutusyhtiöltä. Rikoksentekijältä tai vakuutusyhtiöltä ei kuitenkaan tarvitse hakea korvausta ennen hakemuksen tekemistä korvausrahastoon. Hakumenettelyt voivat olla samanaikaisia.
  • Korvausta ei voi myöskään hakea ennen 1.1.1973 tapahtuneiden väkivaltarikosten perusteella.

Miten korvaussumma määritetään?

Yleensä korvaussumma määräytyy vahinkojen vakavuuden ja/tai rikoksen olosuhteiden mukaan.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Korvausrahastolla on kuusi vahinkoluokkaa, joista jokaisella on kiinteä korvaussumma. Vahinkoluokan 1 korvaussumma on 1 000,00 euroa ja vahinkoluokan 6 korvaussumma on 35 000,00 euroa.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakulomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Ei.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Kyllä, niiltä osin kuin korvaukset koskevat aineettomia vahinkoja, terveydenhoitokuluja ja tulonmenetyksiä.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Kyllä, korvausrahasto voi maksaa ennakkoa alustavana maksuna. Ehtona tälle on, että hakemus on oikeudellisten edellytysten mukainen (eli on varmistettu, että hakija on oikeutettu korvaukseen) eikä korvausrahasto pysty tekemään lopullista päätöstä lyhyessä ajassa. Ennakkomaksupyyntö käsitellään vain, jos se tehdään kirjallisena ja siinä perustellaan, miksi ennakkomaksu on tarpeellinen ja kiireellinen, esimerkiksi jos hakijalla ei ole varaa hoidattaa saamiaan vammoja. Huono taloudellinen tilanne ei yksinään ole riittävä syy ennakon myöntämiselle.

Voinko saada lisäkorvausta (esimerkiksi olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemuksesta on jo tehty päätös?

Hakija voi tehdä lisähakemuksen, jos vamma osoittautuu korvauspäätöksen saamisen jälkeen merkittävästi vakavammaksi kuin se oli ensimmäistä hakemusta koskevaa korvauspäätöstä tehdessä. Omainen voi myös tehdä lisähakemuksen hautajaiskuluja varten tai toimeentulon menetyksen vuoksi.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

  • Asianmukaisesti täytetty hakulomake
  • Kopio henkilöllisyystodistuksesta
  • Jos saatavilla: rikosilmoitus, tuomio
  • Mahdolliset vammaa koskevat potilastiedot
  • Mahdolliset muut lomakkeessa pyydetyt asiakirjat.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Väkivaltarikosten korvausrahasto (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Väkivaltarikosten korvausrahastoon (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Enintään 26 viikkoa, mutta yleensä vähemmän.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Väkivaltarikosten korvausrahastolle voi tehdä kirjallisen valituksen kuuden viikon kuluessa. Jos olet tyytymätön valituksesta tehtyyn päätökseen, voit valittaa siitä Alankomaiden hallintotuomioistuimeen.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Lomakkeet ja lisätietoja on saatavilla korvausrahaston verkkosivustolla.

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Voit käydä Väkivaltarikosten korvausrahaston verkkosivustolla.

Korvausrahaston puhelinnumero on 070–4142000.

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (juristilta)?

Uhreilla ei ole oikeutta asianajan antamaan maksuttomaan oikeusapuun korvausrahaston hakemuksen täyttämistä varten. Uhrien tukijärjestöltä (Slachtofferhulp Nederland) voi kuitenkin saada maksutonta apua sen tekemiseen.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa korvaushakemuksen tekemisessä?

Uhrien tukijärjestöltä (Slachtofferhulp Nederland) voi saada maksutonta apua korvaushakemuksen tekemiseen.

Päivitetty viimeksi: 26/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.