Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Korvausta voi saada kaikista tahallisesti tehdyistä väkivaltarikoksista, eli pahoinpitelystä, väkivallalla ja/tai aseella uhkailusta, murhasta, taposta, väkivaltaisesta varkaudesta ja seksuaalirikoksesta, jossa on käytetty väkivaltaa (seksuaalinen väkivalta tai raiskaus). Lisäksi korvausta voidaan myöntää kuolemantuottamuksen uhriksi joutuneen omaisille.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Korvaus myönnetään väkivaltarikoksesta aiheutuneiden vammojen (kipu ja särky, smartengeld) ja terveydenhoitokulujen tai työkyvyttömyydestä aiheutuvien tulonmenetysten perusteella. Kyseessä ei ole täysimääräinen korvaus, vaan kertaluonteinen kiinteä korvaussumma kärsityistä vahingoista.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Korvausta voivat saada kuolleen uhrin puoliso, rekisteröity kumppani, vanhempi, lapsi, veli tai sisko. Uhrin omaiset voivat saavat korvausta kärsimästään ahdingosta, hautajaiskuluja varten ja vainajan saamien tulojen loppumisen aiheuttaman toimeentulon menetyksen vuoksi.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Väkivaltarikosten korvausrahasto (Schadefonds Geweldsmisdrijven) voi myöntää korvausta psyykkisten vammojen perusteella lähimmäiseen kohdistuneen väkivaltarikoksen todistajalle tai sen seurauksista kärsivälle.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Kyllä, uhri voi saada korvausta, jos väkivaltarikos tapahtui Alankomaiden alueella.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

Väkivaltarikosten korvausrahasto voi myöntää korvausta vain Alankomaiden alueella tehtyjen väkivaltarikosten perusteella.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei, korvaushakemuksen käsittely ei edellytä rikosilmoituksen tekemistä poliisille. Käytännössä kuitenkin rikosilmoitus ja sitä seuraava tutkinta ovat tärkeitä todisteita hakemuksen tueksi. Jos rikosilmoitusta ei tehdä, korvausvaatimuksen uskottavuus on kyettävä selvittämään niin sanottujen muiden objektiivisten lausuntojen perusteella. Objektiivisella tarkoitetaan luotettavista ja puolueettomista lähteistä saatuja tietoja.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei. Korvausrahasto voi tietyissä tapauksissa katsoa tarpeelliseksi odottaa poliisi- tai rikostutkinnan päättymistä korvausvaatimuksen uskottavuuden toteamiseksi.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Ei.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Kyllä. Näihin hakemuksiin sovelletaan samoja ehtoja uskottavuuden todistamisen suhteen kuin niihin, joissa tekijä on tunnettu.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Kyllä. Hakemus on toimitettava korvausrahastolle kymmenen vuoden sisällä väkivaltarikoksen tapahtumapäivästä. Jos hakija on vainajan omainen, tämä määräaika alkaa uhrin kuolinpäivästä.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Kattaako se esimerkiksi seuraavat?

a) rikoksen uhrin osalta:

– aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • vammoista aiheutuneet terveydenhoitokulut (sairaanhoito – avo- ja sairaalahoito, toipuminen)
 • vammoista aiheutuneet lisätarpeet tai ‑kulut (mm. huolenpito ja avustus, tilapäinen tai jatkuva hoito, pitkäaikainen kuntoutus ja fysioterapia, asuntoon tehtävät muutokset, erityisapuvälineet jne.)
 • pysyvät vammat (invaliditeetti tai muu pysyvä rajoittuneisuus)
  • ansionmenetykset hoidon ajalta tai sen jälkeen (myös alentunut ansiotaso tai kyky maksaa elatusapua yms.)
  • ansiomahdollisuuksien menetykset
  • vahingon aiheuttaneen tapahtuman oikeudellisista käsittelyistä aiheutuvat kustannukset (esim. asianajokulut ja tuomioistuinmaksut)
  • korvaus varastetuista tai vahingoittuneista henkilökohtaisista esineistä
  • muut

Korvausrahastolta saatavaa maksua ei eritellä menetysten mukaan. Se on kertaluonteinen kiinteä korvaussumma, joka on tarkoitettu väkivaltarikoksesta aiheutuneita vammoja (kipuraha) ja terveydenhoitokuluja tai työkyvyttömyydestä aiheutuvia tulonmenetyksiä varten.

– psyykkiset vahingot:

 • uhrin kipu tai kärsimys

Kyllä.

b) oikeudenhaltijoiden tai uhrin omaisten osalta:

– aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • hautauskulut
 • terveydenhoitokulut (esim. lähiomaisen saama psykoterapia, avo- ja sairaalahoito, kuntoutus)
 • elatusavun tai ansiomahdollisuuksien menetys

Vainajan omaisille korvaus on tarkoitettu myös kipurahaksi (lähimmäisen kuoleman aiheuttaman ahdingon vuoksi) ja terveydenhoitokuluihin, esimerkiksi lähimmäisen kuoleman aiheuttaman psyykkisen ahdistuksen hoitamiseen, ja/tai työkyvyttömyydestä aiheutuvia tulonmenetyksiä varten. Lisäksi voidaan myöntää erillinen korvaus hautauskuluja varten ja vainajan saamien tulojen loppumisen aiheuttaman toimeentulon menetyksen vuoksi.

– psyykkiset vahingot:

 • omaisten tai oikeudenhaltijoiden kipu tai kärsimys / jälkeenjääneille maksettava korvaus uhrin kuoltua

Kyllä.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Kertasummana.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Korvauksen saamiseksi on tärkeää, että hakija ei itse ole syyllinen kyseiseen rikokseen. Toisin sanoen hakija ei saa olla kyseisen väkivaltarikoksen aiheuttaja tai osallinen siihen. Jos hakija on osallinen rikokseen, korvausrahasto voi hylätä hakemuksen tai pienentää korvaussummaa.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Taloudellinen tilanne ei vaikuta mahdollisuuksiin saada vahingonkorvausta.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

 • Väkivaltarikoksen on täytynyt aiheuttaa vakavia vammoja. Vakaviksi vammoiksi lasketaan fyysiset tai henkiset vammat, joista on aiheutunut vakavia pitkäaikaisia tai pysyviä lääketieteellisiä seurauksia.
 • Korvausrahasto myöntää korvausta vain jos hakija ei ole saanut tai saamassa muuta hyvitystä, esimerkiksi rikoksen tekijältä tai vakuutusyhtiöltä.
 • Korvausta ei voi myöskään hakea ennen vuotta 1973 tapahtuneiden väkivaltarikosten perusteella.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Yleensä korvaussumma määräytyy vahinkojen vakavuuden tai rikoksen olosuhteiden mukaan.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Korvausrahastolla on kuusi vahinkoluokkaa, joista jokaisella on kiinteä korvaussumma. Vahinkoluokan 1 korvaussumma on

1 000,00 euroa ja vahinkoluokan 6 korvaussumma on 35 000,00 euroa.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Ei.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Kyllä, niiltä osin kuin korvaukset koskevat kipurahoja, terveydenhoitokuluja ja tulonmenetyksiä.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Kyllä, korvausrahasto voi maksaa ennakkoa alustavana maksuna. Ehtona tälle on, että hakemus on oikeudellisten edellytysten mukainen (eli on varmistettu, että hakija on oikeutettu korvaukseen) eikä korvausrahasto pysty tekemään lopullista päätöstä lyhyessä ajassa. Ennakkomaksupyyntö käsitellään vain, jos se tehdään kirjallisena ja siinä perustellaan, miksi ennakkomaksu on tarpeellinen ja kiireellinen, esimerkiksi jos hakijalla ei ole varaa hoidattaa saamiaan vammoja. Huono taloudellinen tilanne ei yksinään ole riittävä syy ennakon myöntämiselle.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Hakija voi jättää lisähakemuksen, jos vamma osoittautuu korvauspäätöksen saamisen jälkeen merkittävästi vakavammaksi kuin se oli ensimmäistä hakemusta koskevaa korvauspäätöstä tehdessä. Omainen voi tehdä lisähakemuksen vain hautajaiskuluja varten tai toimeentulon menetyksen vuoksi.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

 • asianmukaisesti täytetty hakulomake
 • kopio henkilöllisyystodistuksesta
 • jos saatavilla: rikosilmoitus, tuomio
 • mahdolliset vammaa koskevat potilastiedot
 • mahdolliset muut lomakkeessa pyydetyt asiakirjat

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Enintään kuusi kuukautta.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Väkivaltarikosten korvausrahaston komitealle (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) voi jättää kirjallisen valituksen kuuden viikon kuluessa. Valituskirjelmässä hakijan tulee eritellä perusteluineen ne päätöksessä esiintyvät asiat, joista hän on eri mieltä. Valituksen voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
2501 CB Den Haag

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Puhelin: 0704142000

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Tuettua oikeudellista apua ei ole saatavilla. Uhrien tukijärjestöltä (Slachtofferhulp Nederland) voi pyytää neuvoja ja tukea osoitteessa https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Puhelin: 09000101.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Uhrien tukijärjestö Slachtofferhulp Nederland osoitteessa https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Puhelin: 09000101.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.