Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Pohjois-Irlannin rikosvahingon korvausjärjestelmästä (Criminal Injuries Compensation Scheme) maksetaan korvauksia väkivaltarikosten viattomille uhreille Pohjois-Irlannissa. Vahingonteon korvausjärjestelmästä (Criminal Damage Scheme) korvataan omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Korvausta voi saada väkivaltarikoksesta aiheutuneisiin henkiseen kärsimykseen tai ruumiinvammoihin sekä seksuaalisen tai fyysisen väkivallan perusteella.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava voi saada korvausta.

Lähiomaisiksi (qualifying relative) lasketaan vainajan puoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, vainajan vanhempi ja vainajan lapsi.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Rikoksen uhrin omainen voi saada korvausta henkisestä kärsimyksestä, jos uhri on selvinnyt hengissä väkivaltarikoksesta.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Kyllä, kaikkien maiden kansalaiset voivat saada korvausta.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

Ainoastaan Pohjois-Irlannissa tapahtuneita rikoksia koskevat korvaushakemukset voidaan ottaa käsiteltäviksi.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että hakija ilmoittaa viipymättä rikoksesta poliisille.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei, mutta hakemus on tehtävä kahden vuoden kuluessa rikoksen tapahtumahetkestä.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Ei.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Korvausta voi saada, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu. Hakijan on kuitenkin ilmoitettava poliisille kaikista rikokseen liittyvistä olosuhteista ja autettava tutkimuksissa.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Hakemus on tehtävä kahden vuoden kuluessa rikoksen tapahtumahetkestä.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

a) Rikoksen uhrin osalta:

– Aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • vahingosta aiheutuneet terveydenhoitokulut (sairaanhoito – avo- ja sairaalahoito, toipuminen)
 • vahingosta aiheutuneet lisätarpeet tai ‑kulut (mm. huolenpito ja apu, tilapäinen tai jatkuva hoito, pitkäaikainen kuntoutus ja fysioterapia, asuntoon tehtävät muutokset, erityisapuvälineet jne.)
 • pysyvä vammautuminen (invaliditeetti ja muut pysyvät vammat)
 • ansionmenetykset hoidon ajalta tai sen jälkeen (myös alentunut ansiokyky tai kyky maksaa elatusapua yms.)
 • ansiomahdollisuuksien menetykset
 • vahinkotapahtumaan liittyvistä oikeudellisista menettelyistä aiheutuvat kustannukset (esim. asianajokulut ja tuomioistuinmaksut)
 • korvaus varastetuista tai vahingoittuneista henkilökohtaisista tavaroista
 • muut.

Rikosvahinkojen korvausyksikkö (Compensation Services) myöntää harkintansa mukaan tukea omaisuuden menetykseen tai vahingoittumiseen, vamman hoitamiseen liittyviin laitekustannuksiin, hoitokustannuksiin, erityistarvikkeisiin, muutostöihin hakijan asunnossa, Court of Protection -tuomioistuimen oikeudenkäyntimaksuihin sekä hakijan henkisen toimintakyvyn puutteesta aiheutuviin asianhoitokuluihin. Tulonmenetykset tai alentunut ansiokyky.

– Psyykkiset (henkiset) vahingot:

henkinen kärsimys

 • uhrin kipu ja kärsimys.

b) Oikeudenhaltijoiden tai uhrin omaisten osalta:

– Aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • hautauskulut
 • terveydenhoitokulut (esim. lähiomaisen saama psykoterapia, avo- ja sairaalahoito, kuntoutus)
 • elatusavun tai ansiomahdollisuuksien menetys.

Rikosvahinkojen korvausyksikkö korvaa kohtuulliset hautauskulut. Lähiomainen voi saada kuolemantapauskorvauksen.

– Psyykkinen kärsimys:

 • Omaisten tai oikeudenhaltijoiden kipu tai kärsimys / jälkeenjääneille maksettava korvaus uhrin kuoltua.

Lähiomainen voi saada korvausta mielenterveysongelmista.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Tavallisesti korvaus maksetaan kertasuorituksena.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Korvauksen määrää voidaan pienentää tai se voidaan evätä, jos hakijan oma käytös on edesauttanut rikostapahtumaa, hakijalla on rikosrekisteri ja suorittamattomia rikostuomioita tai hakija kieltäytyy yhteistyöstä poliisin ja rikosvahinkojen korvausyksikön kanssa.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Sillä ei ole vaikutusta.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Korvauksen saamiseen voi vaikuttaa se, jos rikoksentekijä voisi hyötyä korvauksesta.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Korvaus lasketaan järjestelmään kuuluvan henkilövahinkojen korvaamista koskevan tariffin perusteella.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Korvauksen vähimmäismäärä on 1 000 puntaa ja enimmäismäärä 250 000 puntaa. Myönnettävien korvausten kokonaismäärälle ei ole ylärajaa.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Hakijan ei tarvitse mainita määrää vaan saamansa vammat.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Yksityinen vakuutus ei vaikuta maksetun korvauksen määrään. Korvauksesta vähennetään kuitenkin tuomioistuimien myöntämät vahingonkorvaukset.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voin, millä edellytyksillä?

Korvauksesta voidaan suorittaa välimaksu, jos korvausvastuusta ei ole epäilyksiä.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Asia voidaan ottaa käsiteltäväksi uudelleen, jos uhrin terveydentila on muuttunut olennaisilta osin siten, että alkuperäisen arvion voimassa pitäminen olisi epäoikeudenmukaista.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Täytetty hakulomake. Rikosvahinkojen korvausyksikkö pyytää hakijalta tarvittaessa esimerkiksi työhön tai tuloihin liittyviä lisätietoja.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Pohjois-Irlannin rikosvahingon korvausjärjestelmä (North Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme).

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Ensimmäisen päätöksen tekeminen kestää keskimäärin 11 kuukautta ja uudelleenkäsittely keskimäärin 6 kuukautta.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Hakijalla on oikeus uudelleenkäsittelyn ja muutoksenhakuun.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Verkkosivustolta osoitteesta http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Verkkosivuston osoite on http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (juristilta)?

Rikosvahingon korvausjärjestelmä ei tarjoa oikeudellista apua. Hakija voi nimetä asianajajan avustamaan korvaushakemuksen tekemisessä.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Victim Support NI -tukijärjestö voi auttaa hakijaa korvausprosessissa.

Päivitetty viimeksi: 15/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.