Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Laissa säädetään kertaluonteisesta taloudellisesta korvauksesta henkilöille, jotka ovat kärsineet vahinkoa tahallisten väkivaltarikosten vuoksi. Muiden rikosten johdosta ei makseta korvausta. Korvattavia rikoksia ovat erityisesti murha ja ruumiinvamman aiheuttaminen. Seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalinen väkivalta ja raiskaus katsotaan laissa erilliseksi rikosten luokaksi, ja niistä myönnetään korvausta henkisistä kärsimyksistä.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Väkivaltarikoksen uhreille maksetaan korvausta vain aiheutuneen ruumiinvamman mukaan (korvaus kivusta ja kärsimyksestä ja alentuneesta sosiaalisesta toimintakyvystä). Raiskauksesta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalisesta väkivallasta maksetaan lain mukaan korvausta henkisistä kärsimyksistä.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Jos henkilö on kuollut väkivaltarikoksen uhrina, lain mukaan myös henkilön omaisilla on mahdollisuus hakea korvausta. Tällaisia perheenjäseniä ovat uhrin leski ja lapset, ja jos lapsia ei ole, uhrin vanhemmat, ja jos vanhempia ei ole, henkilö, jota kohtaan uhri oli elatusvelvollinen.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Ei, tässä tapauksessa lain mukaan korvausta ei makseta rikoksen uhrin omaisille.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Korvausta voi hakea uhri, joka on Slovakian tai jonkin muun jäsenvaltion kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö, jolla on vakituinen asuinpaikka Slovakian tasavallan tai jonkin muun jäsenvaltion alueella, tai kolmannen maan kansalainen lainsäädännön mukaisesti ratifioidussa ja voimaan saatetussa kansainvälisessä sopimuksessa määrätyin ehdoin ja siinä määrätyssä laajuudessa, jos ruumiinvamma on aiheutunut Slovakian tasavallan alueella.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voi, millä edellytyksillä?

Ei, Slovakian lainsäädännössä ei ole säädetty tällaisesta menettelystä. Korvausta voi hakea vain, jos ruumiinvamma on aiheutunut Slovakian tasavallan alueella.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Korvausta voi hakea vain, jos tutkinnan tuloksista käy ilmi, että rikos on tapahtunut ja että ruumiinvamma aiheutui rikoksesta. Näin ollen korvaus voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun rikossyyte on nostettu. Ei ole kuitenkaan merkitystä, onko syyte nostettu uhrin ilmoituksen vai muun aloitteen perusteella.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Kyllä. Korvaushakemuksen toimittamisen ehtona on, että on tehty lainmukainen päätös, jossa rikoksentekijä on todettu syylliseksi rikokseen, josta on aiheutunut uhrille ruumiinvamma, tai on annettu tuomio, jolla vastaaja on vapautettu syytteistä, koska hän ei ole syyntakeettomana rikosoikeudellisesti vastuussa. Jos rikoksentekijä, jonka tekemä rikos on aiheuttanut uhrille ruumiinvamman, ei ole tiedossa, hänen olinpaikkaansa ei tiedetä tai rikossyytteen nostamiselle häntä vastaan on lainmukainen este, uhri voi hakea korvausta sellaisen toimivaltaisen viranomaisen tekemän päätöksen perusteella, jossa vahvistetaan edellä mainitut tosiasiat. Tällaisessa tapauksessa on kuitenkin ehtona, etteivät rikosoikeudellisista syytetoimista vastaavien elinten tutkinnan tai yhteenvetotutkimuksen tulokset anna aihetta perustellusti epäillä, onko rikos, josta aiheutui uhrille ruumiinvamma, todella tapahtunut.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Korvauksen hakeminen rikoksentekijältä ei ole ehtona korvauksen hakemiselle, mutta jos uhri ei toteuta toimia korvauksen saamiseksi rikoksentekijältä, päättävä viranomainen voi pienentää myönnettävän korvauksen määrää.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Jos rikoksentekijä, jonka tekemä rikos on aiheuttanut uhrille ruumiinvamman, ei ole tiedossa, hänen olinpaikkaansa ei tiedetä tai rikossyytteen nostamiselle häntä vastaan on lainmukainen este ja jos uhrin ruumiinvammaa ei ole muutoin korvattu täysimääräisesti, uhri voi hakea korvausta, jos rikosoikeudellisista syytetoimista vastaavien viranomaisten tutkinnan tai yhteenvetotutkimuksen tulokset eivät anna aihetta perustellusti epäillä, onko rikos, josta aiheutui uhrille ruumiinvamma, todella tapahtunut. Hakemukseen on liitettävä rikosoikeudellisista syytetoimista vastaavan viranomaisen tai asiaa viimeiseksi käsitelleen tuomioistuimen lainmukainen päätös, jossa todistetaan edellä mainitut tosiasiat.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Hakemus on jätettävä kuuden kuukauden kuluessa rikoksentekijän rikostuomion voimaantulosta. Jos rikoksentekijä ei ole tiedossa tai rikossyytteen nostamiselle häntä vastaan on lainmukainen este, hakemus on jätettävä kuuden kuukauden kuluessa rikosoikeudellisista syytetoimista vastaavan viranomaisen tai asiaa viimeiseksi käsitelleen tuomioistuimen päätöksen voimaantulosta.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Kattaako se esimerkiksi seuraavat:

Korvausta maksetaan vain aiheutuneen ruumiinvamman mukaan (korvaus kivusta ja kärsimyksestä ja alentuneesta sosiaalisesta toimintakyvystä) ja henkisten kärsimysten mukaan laissa säädetyissä tapauksissa. Korvaukseen ei sisälly muita menetyksiä tai kuluja.

a) Rikoksen uhrin osalta:

– aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • vahingosta aiheutuneet terveydenhoitokulut (sairaanhoito – avo- ja sairaalahoito, toipuminen)
 • vahingosta aiheutuneet lisätarpeet tai ‑kulut (mm. huolenpito ja apu, tilapäinen tai jatkuva hoito, pitkäaikainen kuntoutus ja fysioterapia, asuntoon tehtävät muutokset, erityisapuvälineet jne.)
 • pysyvä vammautuminen (invaliditeetti ja muut pysyvät vammat)
  • ansionmenetykset hoidon ajalta tai sen jälkeen (myös alentunut ansiokyky tai kyky maksaa elatusapua yms.)
  • ansiomahdollisuuksien menetykset
  • vahinkotapahtumaan liittyvistä oikeudellisista menettelyistä aiheutuvat kustannukset (esim. asianajokulut ja tuomioistuinmaksut)
  • korvaus varastetuista tai vahingoittuneista henkilökohtaisista tavaroista
  • muut.
– ei sovelleta

– psyykkiset vahingot:

 • uhrin kipu tai kärsimys – korvaus henkisistä kärsimyksistä raiskauksen, seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen väkivallan tapauksissa.

b) oikeudenhaltijoiden tai uhrin omaisten osalta:

– aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • hautauskulut
 • terveydenhoitokulut (esim. lähiomaisen saama psykoterapia, avo- ja sairaalahoito, kuntoutus)
 • elatusavun tai ansiomahdollisuuksien menetys
– ei sovelleta

– psyykkiset vahingot:

 • omaisten tai oikeudenhaltijoiden kipu tai kärsimys / jälkeenjääneille maksettava korvaus uhrin kuoltua – väkivaltaisen rikoksen seurauksena kuolleen uhrin omaisille maksettavan korvauksen lainmukainen enimmäismäärä on 50 kertaa rikoksentekohetkellä voimassa ollut vähimmäispalkka. Tämä koskee korvausta, joka jaetaan suhteessa kaikille korvaukseen oikeutetuille omaisille.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Korvaus maksetaan kertasummana.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Mahdolliset rikosrekisterimerkinnät eivät vaikuta korvauksen saamiseen Slovakiassa. Päättävä viranomainen voi pienentää korvauksen määrää, jos uhri on osaltaan vastuussa aiheutuneesta ruumiinvammasta tai jos hän ei toteuta toimia korvauksen saamiseksi suoraan rikoksentekijältä.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Uhrin taloudellinen tilanne ei vaikuta korvauspäätökseen.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Korvauksen määrään voi vaikuttaa se, missä määrin uhri on vastuussa aiheutuneesta ruumiinvammasta, tai se, että uhri ei ole toteuttanut toimia saadakseen korvausta suoraan rikoksentekijältä.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Jos ruumiinvamma on tunnustettu tuomioistuimen tuomiossa, korvaus perustuu tuomiossa todetun ruumiinvamman laajuuteen. Muussa tapauksessa, jos kyse on ruumiinvammasta, korvauksen laskentaan sovelletaan vastaavasti kivusta ja kärsimyksestä sekä alentuneesta sosiaalisesta toimintakyvystä maksettavia korvauksia koskevan erityislainsäädännön säännöksiä. Raiskauksen, seksuaalisen väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön tapauksessa henkisestä kärsimyksestä maksettava korvaus on kymmenen kertaa vähimmäispalkka (rikoksentekohetkellä), ja omaisille maksetaan henkisestä kärsimyksestä asianmukainen korvaus.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Laissa ei säädetä korvauksen vähimmäismäärästä. Korvauksen enimmäismäärä on 50 kertaa rikoksentekohetkellä voimassa ollut vähimmäispalkka (tällä hetkellä 21 750 euroa).

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Jos ruumiinvamma on tunnustettu rikostuomiossa, korvauksen määrä määräytyy tuomion perusteella. Muussa tapauksessa edellytetään lääkärintodistusta, joka sisältää myös korvauksen tarkan määrän määrittämiseen tarvittavat tiedot. Korvauksen määrän määrittämistä koskevat säännöt on eritelty lainsäädännössä, jossa säädetään yleisistä ruumiinvamman perusteella maksettavan korvauksen laskemista koskevista säännöistä, ei siis pelkästään väkivaltarikosten uhreille maksettavien korvausten laskemiseksi.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Kyllä. Korvaus maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että voidaan olettaa, että vahingosta ei ole maksettu muita korvauksia (esim. yksityisestä vakuutuksesta maksetut tai rikoksentekijän suoraan maksamat korvaukset).

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Korvauksesta ei makseta ennakkoa.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Tällainen menettely on mahdollinen: uhri voi hakea korvausta uudelleen (esim. jos tilanne muuttuu tai terveydentila heikkenee), mutta myös uusi hakemus on jätettävä alkuperäisen määräajan kuluessa (eli kuuden kuukauden kuluessa sen rikostuomion voimaantulosta, jossa rikoksentekijä todetaan syylliseksi, tai jos rikoksentekijä ei ole tiedossa tai rikossyytteen nostamiselle häntä vastaan on lainmukainen este, kuuden kuukauden kuluessa rikosoikeudellisista syytetoimista vastaavan viranomaisen tai asiaa viimeiseksi käsitelleen tuomioistuimen päätöksen voimaantulosta). Korvauksen enimmäismäärä yhdessä asiassa on kuitenkin 50 kertaa vähimmäispalkka.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

 • asiaa viimeiseksi käsitelleen rikosoikeudellisista syytetoimista vastaavan viranomaisen lainvoimainen tuomio tai päätös. Jos uhri ei pysty liittämään hakemukseen päätöstä, hänen olisi ilmoitettava rikosta viimeiseksi käsitellyt rikosoikeudellisista syytetoimista vastaava viranomainen tai tuomioistuin ja samalla annettava tietoa henkilöstä, jonka epäillään tehneen rikoksen, joka aiheutti uhrille ruumiinvamman, jos tämä henkilö on uhrin tiedossa
 • rikoksen seurauksena uhrille aiheutuneen ruumiinvamman kuvaus, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot siitä, missä laajuudessa ruumiinvamma on jo korvattu tai missä laajuudessa se voidaan perustellusti olettaa korvattavan, tai näyttöä ruumiinvamman korvauspäätöksistä, joita ei ole vielä pantu täytäntöön, sekä tietoa toimista, jotka uhri on toteuttanut korvauksen saamiseksi ruumiinvamman aiheuttaneen rikoksen tekijältä
 • asiakirja, joka todistaa sukulaissuhteen ja oikeudenhaltijoiden ryhmän, jos rikos on johtanut uhrin kuolemaan
 • asiakirja, joka todistaa kuolleen henkilön elatusvelvollisuuden tai tämän maksaman elatusavun, jos kyseessä on henkilö, jota kohtaan uhri oli elatusvelvollinen.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Korvausmenettelystä ei veloiteta maksuja.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Korvaushakemukset ratkaisee Slovakian oikeusministeriö.

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Hakemus olisi lähetettävä Slovakian oikeusministeriöön seuraavaan osoitteeseen: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava.

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Uhrin läsnäoloa ei edellytetä.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Slovakian oikeusministeriöllä on velvollisuus ratkaista korvaushakemukset kuuden kuukauden kuluessa.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Jos Slovakian oikeusministeriö ei hyväksy hakemusta tai hyväksyy sen vain osittain, uhri voi hakea korvausta nostamalla oikeuskanteen Slovakian oikeusministeriön edustamaa Slovakian tasavaltaa vastaan vuoden kuluessa hakemusta koskevan päätöksen antamispäivästä.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Slovakian oikeusministeriön verkkosivustolta osoitteesta https://www.justice.gov.sk. Tutkintaviranomaiset antavat rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä jokaiselle uhrille tietoa mahdollisuuksista saada korvausta Slovakian tasavallalta ja korvauksen saamisen ehdoista.

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Tietoa rikosten uhreille maksettavista korvauksista on Slovakian oikeusministeriön verkkosivustolla. Lisäksi kun uhria kuullaan rikosoikeudellisessa menettelyssä, hänelle annetaan tietoa uhreja auttavista ja tukevista järjestöistä (ja niiden yhteystiedot).

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Nimenomaisesti korvausten hakemiseen ei ole saatavilla oikeudellista neuvontaa. On mahdollista käyttää valtion tarjoamaa oikeusapukeskuksen yleistä oikeudellista neuvontaa. Lisäksi itse Slovakian oikeusministeriö antaa korvauksen hakemista koskevaa perusneuvontaa.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Kyllä, on järjestöjä, jotka tarjoavat apua ja tukea väkivaltarikosten uhreille, mutta ne toimivat tällä hetkellä valtiosta riippumattomasti.

Päivitetty viimeksi: 27/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.