Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

U skladu sa Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. br. 288/1972, naknada se dodjeljuje pojedincima kad je vjerojatno da su pretrpjeli tjelesnu ozljedu ili im je narušeno zdravlje kao posljedica nezakonitog djela počinjenog s namjerom za koje je predviđena kazna zatvora dulja od šest mjeseci na datum donošenja odluke.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Za nezakonito djelo počinjeno s namjerom za koje je predviđena kazna zatvora dulja od šest mjeseci, a čija je posljedica tjelesna ozljeda ili narušeno zdravlje.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da. Pravo na naknadu imaju članovi obitelji koji su bili uzdržavani članovi obitelji preminule osobe prema građanskom pravu (djeca, bračni drug).

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, ako je žrtva ozbiljno ozlijeđena. Kazneno djelo moralo je prouzročiti šok za člana obitelji (dijete, roditelja, bračnog druga, brata ili sestru) koji je doveo do narušenog mentalnog zdravlja kliničke važnosti.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da. Kazneno djelo moralo je biti počinjeno u Austriji nakon 30. lipnja 2005. U načelu je uvjet da je podnositelj zahtjeva u vrijeme počinjenja kaznenog djela imao dozvolu boravka.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U skladu sa Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela građani Austrije i EU-a (ako je prije počinjenja kaznenog djela njihovo mjesto uobičajenog boravišta bilo u Austriji) u načelu isto tako imaju pravo na naknadu štete koju su pretrpjeli u inozemstvu.

U skladu s člankom 2. Direktive Vijeća 2004/80/EZ naknadu snosi nadležno tijelo države članice na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Žrtva i nadživjeli uzdržavani članovi obitelji moraju pružiti pomoć u istrazi kaznenog djela i potrazi za počiniteljem. U suprotnom, zahtjev za naknadu može biti odbijen.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Počinitelj ne mora biti identificiran ili osuđen. Dovoljna je vjerojatnost da se kazneno djelo dogodilo.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Kako bi se dobila retroaktivna pomoć, zahtjev se mora podnijeti u roku od tri godine od počinjenja kaznenog djela. Ako je zahtjev podnesen nakon tog roka, pomoć se isplaćuje od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Mogu se dobiti sljedeće vrste pomoći:

1. naknada za neostvarene prihode ili gubitak sredstava za uzdržavanje;

2. terapijska skrb
(a) liječnička pomoć
(b) lijekovi
(c) medicinska pomagala
(d) institucionalna skrb
(e) stomatološko liječenje
(f) mjere za jačanje zdravlja (članak 155. Zakona o općem socijalnom osiguranju (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. br. 189/1955);

2a. pokriće troškova kriznih intervencija kliničkih i zdravstvenih psihologa i psihoterapeuta;

3. ortopedska skrb
(a) namještanje proteza, ortopedskih i drugih pomagala, njihov popravak i zamjena
(b) nadoknada troškova za prilagodbu predmeta za svakodnevnu uporabu i ugradnju kupaonice za osobe s invaliditetom
(c) bespovratni iznosi za pokriće troškova prilagodbe vozila za vozača s invaliditetom
(d) pomoć za nabavu vozila
(e) svi nastali troškovi putovanja i prijevoza;

4. zdravstvena rehabilitacija
(a) smještaj u zdravstvenim ustanovama čija je primarna djelatnost rehabilitacija
(b) liječnička pomoć, lijekovi i medicinska pomagala, ako su potrebni u izravnoj vezi s točkom (a)
(c) svi nastali troškovi putovanja i prijevoza;

5. profesionalna rehabilitacija
(a) profesionalno osposobljavanje za ponovno stjecanje ili poboljšanje sposobnosti za rad
(b) osposobljavanje za novo zanimanje
(c) bespovratni iznosi ili zajmovi (članak 198. stavak 3. Zakona o općem socijalnom osiguranju, (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955.));

6. socijalna rehabilitacija
(a) bespovratni iznos za pokriće troška dobivanja vozačke dozvole ako se zbog invaliditeta osobe ne može razumno očekivati da će se koristiti javnim prijevozom
(b) naknada za prijelazno razdoblje (članak 306., ASVG 1955.);

7. doplatci za skrb, doplatci za slijepe osobe;

8. naknada za troškove pogreba;

9. dodatne naknade temeljene na provjeri materijalnog stanja;

10. jednokratna naknada za bol i patnju.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Ovisi o slučaju.

Postoje mjesečne isplate (naknada za neostvarene prihode / gubitak sredstava za uzdržavanje; dodatne naknade temeljene na provjeri materijalnog stanja; doplatak za skrb i doplatak za slijepe osobe) i jednokratne isplate (kao što su naknada za pogrebne troškove, paušalna naknada za bol i patnju).

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U Zakonu o naknadi žrtvama kaznenih djela navode se osnove na temelju kojih naknada može biti odbijena (npr. gruba nepažnja, sudjelovanje u tučnjavi).

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na dobivanje većine vrsta pomoći. Neostvareni prihodi i gubitak sredstava za uzdržavanje mjere se prema kriterijima građanskog prava i ne podliježu provjeri materijalnog stanja.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne.

Kako se izračunava iznos naknade?

Zasebno za svaki pojedinačni slučaj. Tekuća naknada za neostvarene prihode i gubitak sredstava za uzdržavanje izračunava se prema kriterijima građanskog prava.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ne postoji najmanji iznos naknade.

Za određene vrste pomoći postoji dohodovni cenzus ili fiksni iznos.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne. Iznos naknade utvrđuje predmetno tijelo; međutim, žrtva mora surađivati u postupku i pružiti potrebne informacije.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

U skladu sa Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela u obzir će se uzeti državna davanja (kao što je naknada za nezaposlenost) i davanja za socijalno osiguranje (invalidske mirovine itd.) te će se u skladu s tim umanjiti naknada za neostvarene prihode.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da ako postoji hitna potreba za financijskom pomoći. Mora biti vjerojatno da je zahtjev utemeljen.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjevima za dodjelu pomoći obično treba priložiti sljedeće dokumente:

  • punomoć / dokaz o ovlaštenju ili odnosu sa žrtvom
  • smrtni list žrtve
  • presliku policijskog izvješća
  • presliku presude / sudske odluke
  • liječnička izvješća i potvrde
  • bolničke račune
  • račune za druge troškove (skrb, pogreb)
  • potvrdu o dohotku (plaća, isplate socijalne pomoći, doplatci)
  • potvrdu o tome primaju li se naknade iz drugih izvora (socijalno osiguranje, privatno osiguranje)
  • nedavni izvadak iz pravosudne evidencije podnositelja zahtjeva.

Dokumente će zatražiti samo tijelo.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Savezni ured za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom, Ministarstvo socijalnih pitanja (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Beč

Tel.: 0043 158831
TELEFAKS: 0043(0)10599882516

E-pošta: post.wien@sozialministeriumservice.at

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Saveznom uredu za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom, Ministarstvo socijalnih pitanja (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Beč

Tel.: 0043 158831
TELEFAKS: 0043(0)10599882516

E-pošta: post.wien@sozialministeriumservice.at

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Da, od vas se može zahtijevati da sudjelujete u postupku (za potrebe procjene vještaka, radi odgovaranja na pitanja itd.), ali obično ne trebate biti prisutni.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ovisi o vrsti zatražene naknade. Odluka se obično donosi u roku od nekoliko mjeseci.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Žalba protiv odluke Ministarstva socijalnih pitanja može se podnijeti Saveznom upravnom sudu (Bundesverwaltungsgericht) (žalbe se mogu podnijeti i Ustavnom sudu (Verfassungsgerichtshof) i Vrhovnom upravnom sudu (Verwaltungsgerichtshof)).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Za podnošenje zahtjeva ne trebate ispuniti obrazac zahtjeva. Informacije pruža Ministarstvo socijalnih pitanja, a možete ih pronaći na njegovim internetskim stranicama (zajedno s odgovarajućim obrascima).

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (Ministarstvo socijalnih pitanja - Socijalna naknada)

Sozial Ministerium - Verbrechensopfer (Ministarstvo socijalnih pitanja - Žrtve kaznenih djela)

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ministarstvo za socijalna pitanja pruža pravne informacije. Nije u mogućnosti osigurati ili platiti odvjetnika.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da, npr. Weisser Ring.

Posljednji put ažurirano: 18/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.