Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Ako kliknete ovdje, vidjet ćete odjeljak o žrtvama terorizma koji se nalazi u nastavku.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) može odobriti financijsku pomoć žrtvama (i bliskim srodnicima žrtava) nasilja počinjenog s namjerom u Belgiji.

Za žrtve terorizma vidjeti posebne informacije u nastavku.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Vrste ozljeda koje Povjerenstvo razmatra razlikuju se ovisno o kategoriji žrtve.

A. Izravne žrtve – osobe koje su pretrpjele povredu fizičkog i/ili psihičkog integriteta kao izravnu posljedicu nasilja počinjenog s namjerom u Belgiji.

Za izravne žrtve Povjerenstvo može razmotriti:

 • privremeni i trajni invaliditet
 • nematerijalnu štetu
 • izgubljene prihode
 • unakaženost
 • gubitak godina školovanja (akademski neuspjeh)
 • troškove liječenja
 • troškove postupka (uključujući naknadu troškova postupka) do najviše 6000 EUR
 • materijalne troškove (najviše 1250 EUR).

B. Neizravne žrtve – nasljednici do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je preminula od posljedica nasilja počinjenog s namjerom.

Za navedenu kategoriju žrtava Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove pogreba (do najviše 6000 EUR po smrtnom slučaju)
 • troškove postupka
 • gubitak uzdržavanja za bliske srodnike koji su financijski ovisili o žrtvi prije njezine smrti
 • gubitak godina školovanja.

C. Neizravne žrtve – nasljednici do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je, kao posljedicu nasilja počinjenog s namjerom, pretrpjela teške tjelesne ozljede.

Za navedenu kategoriju žrtava Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove postupka.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula od posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, financijsku pomoć mogu dobiti bliski srodnici (nasljednici) do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve čija je smrt nastupila kao izravna posljedica nasilja počinjenog s namjerom.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, financijsku pomoć mogu dobiti bliski srodnici (nasljednici) do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja nije preminula, ali je, kao izravnu posljedicu nasilja počinjenog s namjerom, pretrpjela teške tjelesne ozljede.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da. Povjerenstvo može odobriti financijsku pomoć neovisno o vašem državljanstvu ili vašem zakonitom/nezakonitom statusu boravka u Belgiji.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, Povjerenstvo može odobriti financijsku pomoć samo za kaznena djela počinjena u Belgiji.

Međutim, postoji jedna iznimka: u slučajevima terorističkih djela počinjenih u inozemstvu čije su žrtve belgijski državljani ili im je uobičajeno boravište u Belgiji (vidjeti odjeljak „Žrtve terorizma”).

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, kazneno djelo uvijek se prethodno mora prijaviti policiji. Zakonom od 1. kolovoza 1985., kojim je uređen rad Povjerenstva, zahtijeva se i da ste u kaznenom postupku podnijeli tužbu za naknadu štete.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Glavna financijska pomoć koju odobrava država može se zatražiti samo na kraju sudskog postupka i temeljiti se na pravomoćnoj odluci sudova.

Međutim, hitna financijska pomoć u određenim se okolnostima može odobriti prije završetka sudskog postupka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Da. Ako je počinitelj identificiran, žrtva prvo mora podnijeti tužbu protiv počinitelja u kaznenom postupku jer je pomoć Povjerenstva alternativan oblik naknade koja se odobrava samo u krajnjoj nuždi.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Ako počinitelj nije identificiran do završetka sudskog postupka ili ako se predmet zaključi bez daljnjih mjera jer počinitelj nije identificiran, žrtva može zatražiti financijsku pomoć od Povjerenstva. Žrtva u takvim slučajevima mora barem službeno prijaviti kazneno djelo (policiji ili uredu javnog tužitelja).

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za glavnu financijsku pomoć mora se podnijeti u roku od tri godine od donošenja pravomoćne odluke suda u predmetu ili u roku od tri godine od donošenja odluke o zaključenju predmeta bez daljnjih mjera jer počinitelji nisu identificirani.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Za izravne žrtve Povjerenstvo može razmotriti:

 • privremeni i trajni invaliditet
 • nematerijalnu štetu
 • izgubljene prihode
 • unakaženost
 • gubitak godina školovanja (akademski neuspjeh)
 • troškove liječenja
 • troškove postupka (uključujući naknadu troškova postupka) do najviše 6000 EUR
 • materijalne troškove (najviše 1250 EUR).

Za neizravne žrtve – nasljednike do drugog stupnja i srodnike po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je preminula od posljedica nasilja počinjenog s namjerom –

Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove pogreba (do najviše 6000 EUR po smrtnom slučaju)
 • troškove postupka
 • gubitak uzdržavanja za bliske srodnike koji su financijski ovisili o žrtvi prije njezine smrti
 • gubitak godina školovanja.

Za neizravne žrtve – nasljednike do drugog stupnja i srodnike po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je, kao posljedicu nasilja počinjenog s namjerom, pretrpjela teške tjelesne ozljede

 • Povjerenstvo može razmotriti:
 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove postupka.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Financijska pomoć Povjerenstva isplaćuje se jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Povjerenstvo može uzeti u obzir ponašanje izravne žrtve nasilja počinjenog s namjerom u vrijeme kad je ono počinjeno i činjenicu da je žrtva pridonijela vlastitoj ozljedi.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša se financijska situacija ne uzima u obzir.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Povjerenstvo uzima u obzir naknadu koju je platio počinitelj i sve uplate organizacija za uzajamnu korist ili osiguravajućih društava (načelo supsidijarnosti).

Kako se izračunava iznos naknade?

Povjerenstvo, koje je upravni sud, odobrava financijsku pomoć na temelju pravednosti.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najniži iznos: 500 EUR.

Najviši iznos glavne pomoći (i potpune pomoći): 125 000 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

To nije potrebno.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, pomoć Povjerenstva temelji se na načelu supsidijarnosti. Naknada koju plate osiguravajuća društva (i počinitelj) stoga se uzima u obzir.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Hitna financijska pomoć može se odobriti čak i ako sud nije donio odluku u predmetu. U skladu sa svojom praksom Povjerenstvo može odobriti hitnu financijsku pomoć samo za troškove liječenja (najmanje 500 EUR) koje žrtva treba platiti (nakon što osiguravajuća društva uplate ili odbiju uplatiti svoj dio).

Iznos hitne financijske pomoći ograničen je na 30 000 EUR.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Dodatna (financijska) pomoć može se zatražiti ako se ozljeda pogorša u 10 godina nakon odobrenja glavne pomoći, osim ako je žrtva od belgijske države već primila najviši iznos pomoći (125 000 EUR). Žrtva na temelju detaljne medicinske dokumentacije mora dokazati da se njezina ozljeda pogoršala.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Obrazac zahtjeva (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl)
 • presliku policijskog izvješća, zajedno s detaljnim opisom djela
 • presliku zahtjeva za naknadu štete u kaznenom postupku
 • presliku svih presuda donesenih u predmetu
 • presliku liječničkih izvješća u kojima se opisuju fizičke i/ili psihičke posljedice djela presliku dokaza o troškovima liječenja / materijalnim troškovima / troškovima postupka koji nisu pokriveni osiguranjem
 • dokaz o izgubljenim prihodima
 • u slučaju smrti, presliku smrtnog lista
 • za bliske srodnike žrtve, službenu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva koju izdaje matični ured (Etat civil)
 • dokaze o troškovima pogreba (ako je izravna žrtva preminula)
 • dokaze o akademskom neuspjehu
 • dokaze o naknadi koju je platio počinitelj ili o nesolventnosti počinitelja
 • dokaze o plaćanjima koja su izvršila osiguravajuća društva.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom i dobrovoljne spasioce (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS), koja je dio Savezne javne službe za pravosuđe (SPF JUSTICE).

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjevi (koji se sastoje od obrazaca zahtjeva i popratnih dokumenata) moraju se u dva primjerka poslati poštom na (poštansku adresu):

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne, ne trebate biti prisutni tijekom saslušanja Povjerenstva na kojima se odlučuje o vašem zahtjevu.

Koliko je vremena nadležnom tijelu (približno) potrebno da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Oko 18 mjeseci za glavnu pomoć.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv odluke Povjerenstva ne može se podnijeti žalba. Može se samo podnijeti zahtjev za poništenje belgijskom Državnom vijeću (Conseil d’Etat).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na internetskim stranicama Povjerenstva ili telefonom.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Telefon: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

Adresa e-pošte: commission.victimes@just.fgov.be

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne preko Povjerenstva.

Pravnu pomoć (pod određenim uvjetima) možete zatražiti od Odvjetničke komore u sudskom okrugu u kojem je djelo počinjeno ili u kojem žrtva ima boravište.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Postoje službe za pomoć žrtvama koje mogu pomoći žrtvama da zatraže financijsku pomoć od Povjerenstva.

Pomoć žrtvama pružaju zajednice i regije Belgije.

Za više informacija (posebno o različitim službama ovlaštenima za pružanje pomoći):

Zajednica Valonija – Bruxelles: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-----------------------

 

Za žrtve terorizma

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) može odobriti financijsku pomoć žrtvama (i bliskim srodnicima žrtava) terorističkog djela. Za predmete žrtava terorizma zadužen je Odjel Povjerenstva za terorizam.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Vrste ozljeda koje Povjerenstvo razmatra razlikuju se ovisno o kategoriji žrtve.

A. Izravne žrtve – osobe koje su pretrpjele povredu fizičkog i/ili psihičkog integriteta kao izravnu posljedicu nasilja počinjenog s namjerom u Belgiji.

Za izravne žrtve Povjerenstvo može razmotriti:

 • privremeni i trajni invaliditet
 • nematerijalnu štetu
 • izgubljene prihode
 • unakaženost
 • gubitak godina školovanja (akademski neuspjeh)
 • troškove liječenja
 • troškove postupka (uključujući naknadu troškova postupka) do najviše 6000 EUR
 • materijalne troškove (najviše 1250 EUR).

B. Neizravne žrtve – nasljednici do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je preminula od posljedica nasilja počinjenog s namjerom.

Za navedenu kategoriju žrtava Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove pogreba (do najviše 6000 EUR po smrtnom slučaju)
 • troškove postupka
 • gubitak uzdržavanja za bliske srodnike koji su financijski ovisili o žrtvi prije njezine smrti
 • gubitak godina školovanja.

C. Neizravne žrtve – nasljednici do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je, kao posljedicu nasilja počinjenog s namjerom, pretrpjela teške tjelesne ozljede.

Za navedenu kategoriju žrtava Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove postupka.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula od posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, financijsku pomoć mogu dobiti bliski srodnici (nasljednici) do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve čija je smrt nastupila kao izravna posljedica terorističkog djela.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, financijsku pomoć mogu dobiti bliski srodnici (nasljednici) do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja nije preminula, ali je, kao izravnu posljedicu terorističkog djela, pretrpjela teške tjelesne ozljede.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da. Povjerenstvo može odobriti financijsku pomoć neovisno o vašem državljanstvu ili vašem zakonitom/nezakonitom statusu boravka u Belgiji.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Odjel Povjerenstva za terorizam može odobriti financijsku pomoć u slučajevima terorističkih djela počinjenih u inozemstvu čije su žrtve belgijski državljani ili im je uobičajeno boravište u Belgiji. Međutim, belgijska savezna vlada mora takva djela priznati kao teroristička djela na temelju kraljevskog dekreta.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Ne, ali je u interesu žrtve ili njezinih bliskih srodnika prijaviti se kao žrtva (terorističkog djela) policiji ili uredu saveznog državnog odvjetnika.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da. Financijska pomoć koju Povjerenstvo odobrava žrtvama terorističkih djela neovisna je o bilo kojem sudskom postupku.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za financijsku pomoć zbog terorističkih djela mora se podnijeti Povjerenstvu u roku od tri godine od stupanja na snagu kraljevskog dekreta kojim se ta djela priznaju kao teroristička djela.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Za izravne žrtve Povjerenstvo može razmotriti:

 • privremeni i trajni invaliditet
 • nematerijalnu štetu
 • izgubljene prihode
 • unakaženost
 • gubitak godina školovanja (akademski neuspjeh)
 • troškove liječenja
 • troškove postupka (uključujući naknadu troškova postupka) do najviše 6000 EUR
 • materijalne troškove (najviše 1250 EUR).

Za neizravne žrtve – nasljednike do drugog stupnja i srodnike po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je preminula od posljedica nasilja počinjenog s namjerom –

Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove pogreba (do najviše 6000 EUR po smrtnom slučaju)
 • troškove postupka
 • gubitak uzdržavanja za bliske srodnike koji su financijski ovisili o žrtvi prije njezine smrti
 • gubitak godina školovanja.

Za neizravne žrtve – nasljednike do drugog stupnja i srodnike po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je, kao posljedicu nasilja počinjenog s namjerom, pretrpjela teške tjelesne ozljede

Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove postupka.

Napominjemo da će se postupci za pružanje financijske pomoći žrtvama terorizma promijeniti tijekom 2018.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Financijska pomoć Povjerenstva isplaćuje se jednokratno, iako žrtva može primiti predujam te glavnu financijsku pomoć.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Povjerenstvo može uzeti u obzir ponašanje izravne žrtve nasilja počinjenog s namjerom u vrijeme kad je počinjeno i činjenicu da je žrtva pridonijela vlastitoj ozljedi.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša se financijska situacija ne uzima u obzir.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Povjerenstvo uzima u obzir naknadu koju je platio počinitelj i sve uplate organizacija za uzajamnu korist ili osiguravajućih društava (načelo supsidijarnosti).

Kako se izračunava iznos naknade?

Povjerenstvo, koje je upravni sud, odobrava financijsku pomoć na temelju pravednosti.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najniži iznos: 500 EUR
Najviši iznos predujma: 30 000 EUR
Najviši iznos glavne pomoći (i potpune pomoći): 125 000 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

To nije potrebno.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, pomoć Povjerenstva temelji se na načelu supsidijarnosti. Naknada koju plate osiguravajuća društva (i počinitelj) stoga se uzima u obzir.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Žrtvama terorizma može se isplatiti predujam. Hitna financijska pomoć može se odobriti žrtvama terorizma koje su hospitalizirane i bliskim srodnicima žrtve čija je smrt nastupila kao posljedica terorističkog djela.

Iznos hitne financijske pomoći ograničen je na 30 000 EUR.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Dodatna (financijska) pomoć može se zatražiti ako se ozljeda pogorša u 10 godina nakon odobrenja glavne pomoći, osim ako je žrtva od belgijske države već od primila najviši iznos pomoći (125 000 EUR). Žrtva na temelju detaljne medicinske dokumentacije mora dokazati da se njezina ozljeda pogoršala.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Poseban obrazac zahtjeva za žrtve terorizma (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl ili en Word (67 Kb) en)
 • presliku policijskog izvješća, zajedno s detaljnim opisom djela
 • presliku liječničkih izvješća u kojima se opisuju fizičke i/ili psihičke posljedice djelâ
 • presliku dokaza o troškovima liječenja / materijalnim troškovima / troškovima postupka koji nisu pokriveni osiguranjem
 • dokaz o izgubljenim prihodima
 • u slučaju smrti, presliku smrtnog lista
 • za bliske srodnike žrtve, službenu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva koju izdaje matični ured (Etat civil)
 • dokaze o troškovima pogreba (ako je izravna žrtva preminula)
 • dokaze o akademskom neuspjehu
 • dokaze o plaćanjima koja su izvršila osiguravajuća društva.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom i dobrovoljne spasioce – Odjel za terorizam (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS – DIVISION TERRORISME).

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjevi (koji se sastoje od obrazaca zahtjeva i popratnih dokumenata) mogu se poslati elektroničkom ili običnom poštom na:

poštansku adresu:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
adresu e-pošte: terrorvictims@just.fgov.be

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne, ne trebate biti prisutni tijekom saslušanja Povjerenstva na kojima se odlučuje o vašem zahtjevu.

Koliko je vremena nadležnom tijelu (približno) potrebno da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka o predujmu donosi se u roku od četiri do šest tjedana nakon podnošenja zahtjeva, ako je on potpun.

Kad je riječ o glavnoj pomoći, Povjerenstvo će ispitati zahtjev tek nakon što osiguravajuća društva izvrše svoja plaćanja i donijeti odluku na temelju dugoročnih posljedica za žrtve.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv odluke Povjerenstva ne može se podnijeti žalba. Može se samo podnijeti zahtjev za poništenje belgijskom Državnom vijeću (Conseil d’Etat).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Adresa e-pošte: terrorvictims@just.fgov.be

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Adresa e-pošte: terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Postoje službe za pomoć žrtvama koje mogu pomoći žrtvama da zatraže financijsku pomoć od Povjerenstva.

Pomoć žrtvama pružaju zajednice i regije Belgije.

Za više informacija (posebno o različitim službama ovlaštenima za pružanje pomoći):

Zajednica Valonija – Bruxelles: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija: https://www.slachtofferzorg.be/

Posljednji put ažurirano: 14/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.