Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

U Republici Bugarskoj naknadu od države možete dobiti za pretrpljenu materijalnu štetu koja je izravna posljedica sljedećih kaznenih djela:

 • terorizma, ubojstva, pokušaja ubojstva, nanošenja teške tjelesne ozljede, zlostavljanja, silovanja, trgovine ljudima
 • kaznenih djela počinjenih na temelju naredbe ili odluke zločinačke organizacije
 • drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom koje je prouzročilo smrt ili nanošenje teške tjelesne ozljede.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Vidjeti odgovor na prvo pitanje.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula od posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako je žrtva preminula od posljedica kaznenog djela, pravo na naknadu ostvaruje njezin nasljednik ili partner / životni partner.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne, ne možete. Nasljednik ili partner / životni partner može dobiti naknadu samo ako je žrtva preminula od posljedica kaznenog djela.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Naknada se može dodijeliti stranim državljanima u slučajevima predviđenima u međunarodnom sporazumu kojeg je Republika Bugarska stranka.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, ne možete. Naknadu plaća nadležno tijelo države članice u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, nužno je. Žrtva ne dobiva naknadu ako kazneno djelo nije prijavila nadležnim tijelima, osim ako to nije mogla učiniti zbog opravdanih razloga.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Da, morate. Žrtve kaznenih djela imaju pravo na naknadu nakon što se kazneni postupak zaključi na temelju konačne odluke pravosudnih tijela, odnosno na temelju:

 • osuđujuće presude, uključujući predmete u kojima se odlučivalo u odsutnosti optuženika
 • izvansudske nagodbe
 • odluke Ureda javnog tužitelja ili nadležnog suda o okončanju kaznenog postupka, osim predmeta okončanih na temelju članka 24. stavka 1. podstavaka 1., 7., 8.a i 9. Zakona o kaznenom postupku (Nakazatelno-protsesualen kodeks)
 • odluke Ureda javnog tužitelja ili nadležnog suda o obustavi kaznenog postupka jer počinitelj nije identificiran.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Takav zahtjev ne postoji, ali naknadu neće biti moguće dodijeliti ako je žrtva već primila neku drugu naknadu.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Vidjeti odgovor na pitanje: „Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?”

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjevi za naknadu moraju se dostaviti najkasnije jednu godinu nakon datuma kada relevantna odluka pravosudnog tijela postane pravomoćna.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Naknadom je solidarno obuhvaćena materijalna šteta koju je žrtva pretrpjela kao izravnu posljedicu kaznenog djela, uključujući:

 • troškove liječenja, osim troškova plaćenih iz proračuna Nacionalnog fonda za zdravstveno osiguranje
 • izgubljene prihode
 • pravne troškove
 • gubitak sredstava za život
 • troškove pogreba
 • drugu materijalnu štetu.

Žrtve moraju dostaviti odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje sva navedena materijalna šteta.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Žrtve kaznenog djela imaju pravo na jednokratnu isplatu naknade od države.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se neće odobriti u sljedećim slučajevima:

 • žrtva je u petogodišnjem razdoblju prije podnošenja zahtjeva za naknadu osuđena za kazneno djelo navedeno u odgovoru na prvo pitanje
 • kazneno djelo počinjeno je pod utjecajem teškog emocionalnog poremećaja prouzročenog nezakonitom radnjom žrtve koja je dovela ili je možda dovela do ozbiljnih posljedica za počinitelja ili njegove srodnike
 • kazneno djelo počinjeno je prekoračenjem granica zakonite samoobrane.
 • Ako je žrtva pridonijela ishodu kaznenog djela, smanjit će se iznos naknade koji bi se inače isplatio.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Sve žrtve kaznenih djela imaju ista prava. Financijska situacija žrtve ne utječe na traženje naknade od države.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Država plaća naknadu za kaznena djela počinjena nakon 30. lipnja 2005. koja su obuhvaćena kategorijama navedenima u odgovoru na prvo pitanje.

Kako se izračunava iznos naknade?

Žrtve moraju dostaviti odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje sva navedena materijalna šteta.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Naknada koju plaća država gotovinski je iznos od najviše 10 000 BGN. Ako se naknada dodjeljuje za uzdržavanje osoba mlađih od 18 godina koji su nasljednici osobe koja je preminula od posljedica kaznenog djela, naknada za svaku uzdržavanu osobu može biti najviše 10 000 BGN.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, očekuje se. U zahtjevu za naknadu žrtva mora navesti iznos naknade koji potražuje, kao i materijalnu štetu.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, hoće.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, ne možete.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ne, ne možete.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Presliku odluke predmetnog pravosudnog tijela i njezino obrazloženje u slučaju osude
 • izvadak iz sudskog registra ako osoba nije bugarski državljanin
 • presliku identifikacijskog dokumenta
 • potvrdu trenutačnog boravišta osobe koja ima pravo na naknadu u Bugarskoj
 • dokument kojim se dokazuje status pravnog zastupnika, skrbnika ili staratelja
 • potvrdu o nasljeđivanju ako je nositelj prava na naknadu dijete, roditelj ili bračni drug žrtve koja je preminula od posljedica kaznenog djela
 • ovjerene preslike popratne dokumentacije kojom se dokazuju troškovi, kao što su troškovi liječenja (osim troškova koje pokriva Nacionalni fond za zdravstveno osiguranje), troškovi pogreba itd.
 • dokument kojim se potvrđuju prihodi koje je žrtva primila u okviru radnog odnosa ili jednakovrijednog odnosa u razdoblju od šest mjeseci prije datuma počinjenja kaznenog djela
 • sudsku izjavu o troškovima nastalima u pogledu sudskog postupka
 • dokumente kojima se dokazuje druga materijalna šteta
 • izjavu da žrtva nije ni na koji drugi način primila naknadu za materijalnu štetu koju je pretrpjela zbog posljedica kaznenog djela.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, nije.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela pri Ministarstvu pravosuđa Republike Bugarske.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE BUGARSKE

Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela

Adresa: Slavjanska 1, 1040 Sofija, Republika Bugarska

Internetska stranica: https://www.compensation.bg.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne, ne trebate.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Podneseni zahtjevi za naknadu razmatraju se najkasnije mjesec dana nakon datuma njihova zaprimanja. Taj se rok prema potrebi može produljiti na najviše tri mjeseca.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Odluke Nacionalnog vijeća za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela ne mogu se osporavati.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Standardni obrazac zahtjeva za naknadu mogu vam pružiti Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela, upravitelji oblasti, istražitelji i organizacije za pomoć žrtvama. Obrazac za podnošenje zahtjeva za naknadu u elektroničkom obliku dostupan je na internetskim stranicama Nacionalnog vijeća: https://www.compensation.bg.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Možete posjetiti internetske stranice Nacionalnog vijeća za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela: https://www.compensation.bg.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Organizacije za pomoć žrtvama pružaju praktičnu pomoć žrtvama kaznenih djela, uključujući pomoć u pripremi zahtjeva za naknadu.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da. Bugarsko udruženje organizacija za pomoć žrtvama.

Tel.: +359 29819300

Posljednji put ažurirano: 25/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.