Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Pravo na naknadu može se ostvariti ako se radi o kaznenom djelu s elementima nasilja počinjenog s namjerom na teritoriju Republike Hrvatske kojeg je posljedica teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja ili smrt.

Kaznenim djelom nasilja smatra se:

 1. Kazneno djelo počinjeno s namjerom uz primjenu sile ili povredom spolnog integriteta
 2. Kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom kojim je prouzročena smrt, teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja jedne ili više osoba, a propisano je kaznenim zakonom kao teži oblik temeljnog kaznenog djela počinjenog s namjerom.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

 • Ne postoji naknada za ozljede, ali da bi se moglo ostvariti pravo na naknadu posljedica kaznenog djela nasilja mora biti teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja ili smrt.
 • Neposredna žrtva ima pravo na naknadu za izgubljenu zaradu do najviše 35.000,00 kuna ukoliko je počinjeno kazneno djelo nasilja kojeg je posljedica teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja, te se uz postojanje svih ostalih uvjeta i pretpostavki iz zakona dokaže da je zbog toga izgubila kakvu zaradu.
 • Neposredna žrtva ima pravo na naknadu za troškove liječenja ukoliko je počinjeno kazneno djelo nasilja kojeg je posljedica teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja, te se uz postojanje svih ostalih uvjeta i pretpostavki iz zakona dokaže da je zbog toga bila na liječenju i da je imala liječničke troškove koje je morala platiti. Ovi troškovi liječenja mogu se priznati najviše u visini zdravstvenog standarda utvrđenog propisima obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, ali s time da se ti troškovi liječenja priznaju samo ako neposredna žrtva nema pravo na pokriće troškova na temelju zdravstvenog osiguranja.
 • Posredna žrtva ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja ukoliko je neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela nasilja, te ako uz postojanje svih ostalih zakonskih uvjeta i pretpostavki dokaže gubitak tog zakonskog uzdržavanja. Ako posredna žrtva ima pravo na davanje iz obveznog mirovinskog osiguranja onda nema pravo na naknadu zbog gubitka uzdržavanja. Naknada zbog gubitka zakonskog uzdržavanja može se priznati najviše u iznosu od 70.000,00 kuna ukupno za sve posredne žrtve.
 • Pravo na naknadu za uobičajene pogrebne troškove ima osoba koja ih je platila za pogreb osobe koja je kao neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom, te ako uz sve ostale uvjete i pretpostavke iz zakona dokaže da je platila te troškove pogreba. Iznos pogrebnih troškova može se priznati najviše u iznosu od 5.000,00 kuna.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

 • DA, srodnici ili članovi obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula imaju pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja i naknadu za uobičajene pogrebne troškove.
 • Zakon ove srodnike ili članove obitelji naziva posredne žrtve. U srodnike ili članove obitelji (po zakonu posredne žrtve) uvrštavaju se: bračni drug, izvanbračni drug, dijete, roditelj, posvojenik, posvojitelj, maćeha, očuh, pastorak i osoba s kojom je neposredna žrtva živjela u istospolnoj zajednici; a djed, baka i unuk samo ako je jedan od njih neposredna žrtva, u slučaju kad je između njih postojala trajnija zajednica života, a baka i djed su zamjenjivali roditelje.
 • Postojanje izvanbračne i istospolne zajednice prosuđivat će se prema propisima Republike Hrvatske.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

 • NE, srodnik ili uzdržavani član obitelji ako je žrtva preživjela napad ne može dobiti novčanu naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

 • Naknadu može dobiti samo ona žrtva koja je državljanin Republike Hrvatske ili ima prebivalište u Republici Hrvatskoj odnosno ako je državljanin države članice Europske unije ili na njenom teritoriju ima prebivalište.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

NE, pravo na novčanu naknadu žrtva ne može ostvariti od Republike Hrvatske ako se radi o kaznenom dijelu počinjenom na teritoriju druge države, Republika Hrvatska isplaćuje naknadu uz pretpostavke i uvjete iz Zakona samo ako je kazneno djelo nasilja počinjeno na njenom teritoriju (u tom smislu naša država ne isplaćuje naknade za kaznena djela počinjena na tuđim teritorijima).

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

 • DA, da bi se mogla zatražiti naknada kazneno djelo mora najprije biti prijavljeno ili evidentirano u policiji ili državnom odvjetništvu kao kazneno djelo.
 • Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarenje naknade prilaže se potvrda policije da je djelo evidentirano ili prijavljeno kao kazneno djelo.
 • Na zahtjev žrtve policija je dužna izdati potvrdu da je djelo prijavljeno ili evidentirano kao kazneno djelo.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

 • NE, ne mora se čekati na dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka.
 • Pravo na naknadu može se ostvariti neovisno o tome je li počinitelj kaznenog djela poznat i bez obzira na pokretanje kaznenog postupka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

 • NE, naknada se ne mora prvo zatražiti od počinitelja.
 • Podnošenje zahtjeva za naknadu po Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (u daljnjem tekstu Zakon) ne isključuje pravo žrtve da naknadu štete ostvaruje od počinitelja;
 • U slučaju da je žrtva zatražila naknadu temeljem ovog Zakona, a ostvarila je naknadu neposredno i od počinitelja, ta će se ostvarena naknada uračunati u naknadu koju zahtjeva od države temeljem ovog Zakona;
 • Ako je naknadom od počinitelja šteta u potpunosti namirena, odbiti će se zahtjev za naknadu koju je žrtva zatražila temeljem ovog Zakona. Ako je postupak o tom zahtjevu već dovršen, ali isplata još nije obavljena, donijet će se odluka da se naknada žrtvi ne isplati;
 • Ako je država temeljem ovog Zakona žrtvi već isplatila naknadu, a žrtva ostvari dio ili potpunu naknadu štete od počinitelja, tada država ima pravo regresa od žrtve za iznos glavnice, koji je žrtva ostvarila neposredno od počinitelja, ali najviše do iznosa naknade koju je država žrtvi isplatila.
 • Inače po isplati novčane naknade žrtvi temeljem ovog Zakona, žrtva taj iznos koji joj je država isplatila nema više pravo potraživati od počinitelja, jer sada se za taj isplaćeni iznos država ima pravo regresirati od počinitelja.

Ako počinitelj nije identificiran niti osuđen, imam li još uvijek pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

 • DA, podnositelj uz zahtjev treba priložiti sve isprave koje se i inače općenito prilažu uz zahtjev za novčanu naknadu, a one su navedene i u samom propisanom službenom obrascu zahtjeva koji se podnosi neovisno o tome da li je počinitelj poznat ili ne, bez obzira na pokretanje kaznenog postupka i bez obzira da li je osuđen ili ne.
 • Općenito uz zahtjev se prilažu: potvrda policije da je djelo prijavljeno ili evidentirano kao kazneno djelo, dokaz o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, smrtni list žrtve, ovjerena izjava podnositelja zahtjeva da nije ostvario naknade priznate Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela po drugoj pravnoj osnovi, medicinska dokumentacija žrtve na temelju koje se traži naknada (bolnička prijava, liječnički nalazi i potvrde, otpusno pismo, izvješće o bolovanju, računi za pružene zdravstvene usluge), računi za uobičajene pogrebne troškove, ostale relevantne potvrde ili isprave koje bi mogle biti od značaja za odluku o naknadi.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

 • DA, zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku šest mjeseci od dana kada je počinjeno kazneno djelo koje se navodi u zahtjevu.
 • Ako žrtva zbog opravdanih razloga nije bila u mogućnosti podnijeti zahtjev u naprijed navedenom roku, zahtjev mora podnijeti najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana kada su prestali opravdani razlozi, a najkasnije u roku od 3 godine od dana kada je počinjeno kazneno djelo. (žrtva mora navesti i dokazati opravdani razlog)
 • Ako je žrtva maloljetnik ili osoba lišena poslovne sposobnosti, a njezin zakonski zastupnik nije podnio zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, rok od 6 mjeseci počinje teći od dana kada osoba navrši 18 godina ili od dana kada je po nastupanju punoljetnosti žrtve pokrenut kazneni postupak ili od dana kad je osobi vraćena poslovna sposobnost.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Za žrtvu kaznenog djela:

– Materijalna šteta:

 • zdravstveni troškovi liječenja ozljeda (ambulantno i bolničko liječenje, oporavak)
  • Neposredna žrtva ima pravo na naknadu troškova zdravstvene zaštite u visini vrijednosti zdravstvenog standarda utvrđenog propisima obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj. Ova naknada se priznaje samo ako žrtva nema pravo na pokriće troškova na temelju zdravstvenog osiguranja.
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljeda (tj. skrb i pomoć, kratkotrajno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, adaptacija stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
  • Pogledati u odgovoru pod prvom točkom, (pravo na naknadu troškova liječenja u visini vrijednosti zdravstvenog standarda utvrđenog propisima obveznog zdravstveno osiguranja u Republici Hrvatskoj)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • gubitak zarade tijekom liječenja i nakon njega (uključujući izgubljenu zaradu i gubitak mogućnosti zarađivanja za život ili smanjenu sposobnost uzdržavanja itd.)
 • Neposredna žrtva ima pravo na naknadu za izgubljenu zaradu, koja se priznaje u jednokratnom iznosu od najviše 35.000,00 kuna
  • gubitak mogućnosti
  • troškovi sudskih postupaka povezanih s događajem koji je uzrokovao štetu, poput pravnih troškova i sudskih pristojbi
  • naknada štete za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo

– Nematerijalna (moralna) šteta:

 • NE
  • bol i patnja žrtve
 • NE

(b) Za nositelje prava ili srodnike žrtve:

– Materijalna šteta:

 • pogrebni troškovi
uobičajeni pogrebni troškovi u iznosu od najviše 5.000,00 kuna
 • zdravstveni troškovi (npr. terapija za člana obitelji, ambulantno i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak uzdržavanja ili mogućnosti

Posredna žrtva koju je uzdržavala neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela nasilja ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja. Ova naknada se priznaje u jednokratnoj svoti na temelju aktuarske računice polazeći od najniže obiteljske mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju određene na temelju 5 godina radnog staža osiguranja i očekivanog trajanja razdoblja uzdržavanja posredne žrtve. Naknada se priznaje samo ako posredna žrtva nema pravo na davanja iz obveznog mirovinskog osiguranja. Naknada se može priznati u iznosu od najviše 70.000,00 kuna ukupno za sve posredne žrtve.

– Nematerijalna šteta:

 • NE
  • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada nadživjelim članovima obitelji u slučaju smrti žrtve
 • NE

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

 • Naknada se isplaćuje jednokratno

Na koji način moje ponašanje u vezi s kaznenim djelom, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

 • Pri odlučivanju o pravu na naknadu uzima se u obzir postupanje neposredne žrtve prije, u trenutku i nakon počinjenja kaznenog djela; doprinos neposredne žrtve nastanku i obujmu štete; je li neposredna žrtva i u kojem roku prijavila kazneno djelo nadležnim tijelima, osim ako to nije mogla učiniti iz opravdanih razloga; suradnja neposredne žrtve s policijom i nadležnim tijelima kako bi se počinitelj priveo pravdi; neposredna žrtva koja je pridonijela da šteta nastane ili da bude veća nego bi bila ima pravo samo na razmjerno sniženu naknadu;
 • zahtjev za naknadu će se odbiti ili će se naknada umanjiti ako se utvrdi da je žrtva uključena u organizirani kriminal, odnosno zbog njezina udruživanja u zločinačku organizaciju;
 • naknada se može odbiti ili umanjiti i kad bi davanje potpune naknade bilo suprotno načelu pravednosti, morala ili javnom poretku;
 • ponašanje neposredne žrtve imat će se na umu i pri prosudbi prava posredne žrtve na naknadu.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

 • NE
 • Imovinske tj. egzistencijalne prilike podnositelja zahtjeva za naknadu u pravilu ne utječu na odluku o zahtjevu, ali kod naknade za gubitak zakonskog uzdržavanja financijske prilike bi mogle utjecati na izglede za naknadu.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

 • DA
 • Pri odlučivanju o pravu na naknadu uzima se u obzir postupanje neposredne žrtve prije, u trenutku i nakon počinjenja kaznenog djela; doprinos neposredne žrtve nastanku i obujmu štete; je li neposredna žrtva i u kojem roku prijavila kazneno djelo nadležnim tijelima, osim ako to nije mogla učiniti iz opravdanih razloga; suradnja neposredne žrtve s policijom i nadležnim tijelima kako bi se počinitelj priveo pravdi; neposredna žrtva koja je pridonijela da šteta nastane ili da bude veća nego bi bila ima pravo samo na razmjerno sniženu naknadu;
 • zahtjev za naknadu će se odbiti ili će se naknada umanjiti ako se utvrdi da je žrtva uključena u organizirani kriminal, odnosno zbog njezina udruživanja u zločinačku organizaciju;
 • naknada se može odbiti ili umanjiti i kad bi davanje potpune naknade bilo suprotno načelu pravednosti, morala ili javnom poretku;
 • ponašanje neposredne žrtve imat će se na umu i pri prosudbi prava posredne žrtve na naknadu.

Kako se izračunava iznos naknade?

 • Novčane naknade se računaju s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja, podnositelj zahtjeva mora dokazati postojanja zakonskih uvjeta i dokazati da su mu nastali određeni troškovi ili gubici tj. šteta.

Postoji li minimalni iznos naknade?

 • Zakonom nije određen minimalni iznos naknade (zakonom je ograničen maksimalni iznos do kojeg se može ostvariti naknada)

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

 • DA, očekuje se da podnositelj zahtjeva u obrascu navede iznos koji potražuje
 • Upute o izračunu se ne daju, (podnositelj mora dokazati troškove ili gubitke koje potražuje)

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

 • U nekim slučajevima DA u nekim NE sve ovisi iz kojih to drugih izvora se naknada dobila.
 • Primanja na temelju zdravstvenog, mirovinskog ili drugog osiguranja i drugih osnova uračunavaju se u odgovarajuće osnove naknade, tako da se naknada koja se daje žrtvi sastoji od razlike između ukupne naknade na koju na temelju Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (u daljnjem tekstu Zakon) žrtva ima pravo i onog što žrtva prima po jednoj ili više navedenih osnova.
 • Dobrovoljna osiguranja koja plaća neposredna ili posredna žrtva ne uračunavaju se u iznos naknade.
 • Kad žrtva ostvari naknadu neposredno od počinitelja ona će se uračunati u naknadu koju zahtjeva od Republike Hrvatske; kad je naknadom od počinitelja šteta u potpunosti namirena zahtjev će se odbiti; kad je naknadom od počinitelja šteta u potpunosti namirena zahtjev žrtve će se odbiti, ako je postupak dovršen, ali isplata nije još obavljena, donijet će se odluka da se naknada žrtvi ne isplati.
 • Ako je država temeljem ovog Zakona žrtvi već isplatila naknadu, a žrtva ostvari dio ili potpunu naknadu štete od počinitelja, tada država ima pravo regresa od žrtve za iznos glavnice, koji je žrtva ostvarila neposredno od počinitelja, ali najviše do iznosa naknade koju je država žrtvi isplatila.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

 • NE

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

 • Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela ne predviđa dopunsku ili dodatnu naknadu

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Popratna dokumentacija koja se treba dostaviti uz zahtjev navedena je i u samom službeno propisanom obrascu. Uz zahtjev prilaže se: dokaz o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, smrtni list žrtve, potvrda da je kazneno djelo prijavljeno, ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva da nije ostvario naknade priznate Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela po drugoj pravnoj osnovi, medicinska dokumentacija žrtve na temelju koje se traži naknada (bolnička prijava, liječnički nalazi i potvrde, otpusno pismo, izvješće o bolovanju, računi za pružene zdravstvene usluge), računi za uobičajene pogrebne troškove, ostale relevantne potvrde ili isprave koje bi mogle biti od značaja za odluku o naknadi.
 • Navedene isprave se podnose u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

 • U postupku za ostvarivanje naknade po ovom Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela ne plaćaju se upravne pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

 • Tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela temeljem Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, gdje se novčana naknada isplaćuje iz državnog proračuna je „Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela“
 • Ako žrtva potražuje naknadu štete od počinitelja, prijedlog za rješavanje imovinsko pravnog zahtjeva tj. naknadu štete od počinitelja žrtva može potraživati u kaznenom postupku koji se protiv počinitelja vodi pred nadležnim kaznenim sudom.
 • Ali također žrtva može i tužbom potraživati naknadu štete od počinitelja u parnici pred nadležnim parničnim sudom.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

 • Zahtjev za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela temeljem Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela podnosi se Odboru za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela odnosno ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Republika Hrvatska
Ministarstvo pravosuđa
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • Ako se naknada štete od počinitelja potražuje putem suda u kaznenom postupku onda se prijedlog za rješavanje imovinsko pravnog zahtjeva tj. naknadu štete predaje nadležnom sudu koji vodi kazneni postupak protiv počinitelja.
 • Naknadu štete od počinitelja žrtva može potraživati i tužbom u parnici koja se predaje nadležnom parničnom sudu.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

 • U postupku po zahtjevu za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela u pravilu NE , ali ovisno o konkretnom slučaju nadležno tijelo „Odbor“ ako je to potrebno radi odlučivanja, iznimno može odrediti da se provede i dokaz saslušanjem stranke, svjedoka ili vještačenje.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

 • Nadležno tijelo će o zahtjevu odlučiti približno u roku 60 dana ako je zahtjev potpun i uredan (ako su dostavljene i pribavljene sve isprave, podaci i dokazi potrebni za odlučivanje), ali u slučaju da je zahtjev nepotpun vrijeme potrebno za odlučivanje o zahtjevu može biti i duže.

Ako sam nezadovoljan s odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

 • Protiv odluke nije dopuštena žalba, ali stranka može pokrenuti upravni spor Upravnom tužbom podnesenom nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

 • Obrazac i informacije dostupni su u svakoj policijskoj postaji, uredima državnog odvjetnika, općinskim i županijskim sudovima, te u elektronskom obliku na službenim stranicama Ministarstva pravosuđa, Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva RH, te općinskih i županijskih sudova.
 • Informacije se mogu i dobiti pozivom na besplatni telefon Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006
 • Policija, državno odvjetništvo i sudovi dužni su osobama koje prema Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela imaju pravo na naknadu od Republike Hrvatske dati informacije o pravu na naknadu i o tijelu kojem se mogu obratiti radi ostvarivanja tog prava.
 • Policija, državno odvjetništvo i Ministarstvo pravosuđa dužni su ovim osobama koje prema ovom Zakonu imaju pravo na naknadu dati potrebne obrasce za podnošenje zahtjeva, na njihovo traženje dati opće upute i informacije kako ispuniti zahtjev i koja je popratna dokumentacija potrebna.
 • Ministarstvo pravosuđa izradilo je letak na hrvatskom i engleskom jeziku koja sadrži informacije o pravu na naknadu, pretpostavkama i postupku za ostvarivanje tog prava. Letci i obrasci zahtjeva za naknadu objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, Ministarstva unutarnjih poslova na hrvatskom i engleskom jeziku.

Postoji li poseban infotelefon ili posebna internetska stranica u tu svrhu?

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

 • Ako je zahtjev nepotpun, nerazumljiv ili nečitak on neće zbog toga biti odbijen već će podnositelj biti upućen kako da ga ispravi ili dopuni i u tom se smislu radi o pomoći/asistenciji podnositelju zahtjeva
 • Podnositelj zahtjeva može sam angažirati ovlaštenu osobu ili odvjetnika u pripremi zahtjeva ili za zastupanje u postupku (ali o svom trošku)
 • Informacije i pomoć pri ispunjavanju Obrasca zahtjeva za novčanu naknadu žrtve mogu dobiti u svakoj policijskoj postaji, uredima državnog odvjetnika, općinskim i županijskim sudovima ili pozivom na besplatni telefon Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

 • DA

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Koja je uloga pomoćnog tijela?

 • Pomoćno tijelo je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske te podnositelj može podnijeti zahtjev ovom tijelu u ovakvim slučajevima
 • (po našem Zakonu ovi se slučajevi zovu strani prekogranični slučajevi)
 • Ovo pomoćno tijelo će u najkraćem mogućem roku dostaviti zahtjev s prilozima nadležnom tijelu države od koje podnositelj zahtjeva traži naknadu štete, na službenom jeziku te države ili drugom jeziku koji je ta država odredila da će prihvatiti.
 • Ovaj naprijed navedeni zahtjev dostaviti će se na obrascu koji propisuje Europska komisija.
 • Ako tijelo koje je u drugoj državi nadležno za odlučivanje zatraži da se saslušanje podnositelja zahtjeva, svjedoka, vještaka ili druge osobe obavi u Republici Hrvatskoj, saslušanje obavlja Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koji potom dostavlja izvješće o saslušanju tijelu druge države nadležnom za odlučivanje o zahtjevu.
 • Ako tijelo koje je u drugoj državi nadležno za odlučivanje zatraži da se obavi saslušanje uz pomoć tehničkih pomagala, saslušanje se obavlja u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske pod uvjetom da osoba koja će biti saslušana pristane na takovo saslušanje.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske kao pomoćno tijelo prevesti će zahtjev na jezik države od koje se naknada traži ili drugi jezik koji je ta država označila kao jezik komunikacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

 • Za slanje zahtjeva u inozemstvo nije potrebno platiti nikakve administrativne ili druge pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Može na način da se zahtjev podnese Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske neposredno ili preporučenom poštom.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

Ako tijelo koja odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

 • Tijelo koje odlučuje ne prevodi zahtjev ni popratnu dokumentaciju i ne snosi troškove prevođenja.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

U postupku po ovom zahtjevu ne plaćaju se administrativne i druge pristojbe

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

 • Ako se Odbor za novčanu naknadu žrtvama odluči pozvati podnositelja zahtjeva na saslušanje ili osobno sudjelovanje u postupku podnositelju zahtjeva će biti nadoknađeni putni troškovi.
 • U pravilu tijekom postupka i pri odlučivanju ne traži se prisutnost podnositelja, a ako je potrebno saslušanje podnositelja zahtjeva, svjedoka, vještaka ili druge osobe, Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela kao tijelo koje odlučuje može zatražiti od nadležnog tijela druge države članice Europske unije, u kojoj je podnositelj podnio zahtjev za naknadu, da obavi te radnje.
 • Također saslušanje koje bi bilo potrebno u tom postupku, može se obaviti i korištenjem tehničkih pomagala koja uključuju računalnu tehnologiju, elektroničke komunikacijske mreže i druga pomagala za prijenos slike i zvuka, a saslušanje u tom slučaju obavlja Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koje je tijelo koje odlučuje o zahtjevu podnositelja.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

 • Da

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

 • Strana medicinska dokumentacija se priznaje, ali Odbor za novčane naknade žrtvama kaznenih djela kao tijelo koje odlučuje, provjerava i ocjenjuje tu medicinsku dokumentaciju, a po potrebi može odrediti i medicinsko vještačenje.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

 • Ne

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

 • Nadležno tijelo će o zahtjevu odlučiti približno u roku 60 dana ako je zahtjev potpun i uredan (ako su dostavljene i pribavljene sve isprave, podaci i dokazi potrebni za odlučivanje), ali u slučaju da je zahtjev nepotpun vrijeme potrebno za odlučivanje o zahtjevu je duže.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

 • Odluka o zahtjevu biti će napisana na hrvatskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan s odlukom, na koji je način mogu osporavati?

 • Protiv odluke nije dopuštena žalba, ali stranka može pokrenuti upravni spor Upravnom tužbom podnesenom nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

 • Ne

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

 • Da
Posljednji put ažurirano: 25/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.