Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknadu možete dobiti za određeni broj kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih s namjerom na područjima pod kontrolom Republike Cipra te navedenih u nacionalnom pravu (npr. teška tjelesna ozljeda, ubojstvo s predumišljajem).

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Naknadu možete dobiti za teške tjelesne ozljede ili zdravstvene probleme koji, prema liječničkom mišljenju, zahtijevaju hospitalizaciju i bolovanje u trajanju od najmanje osam dana.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, možete dobiti naknadu ako ste uzdržavani član obitelji žrtve koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela, tj. bračni drug i/ili djeca žrtve.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne, naknadu ne možete dobiti ako ste srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, možete dobiti naknadu ako niste državljanin države članice EU-a, pod uvjetom da ste državljanin države članice Vijeća Europe i imate stalno boravište u Republici Cipru ili ste državljanin države koja je potpisnica Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, naknadu ne možete zatražiti od države u kojoj živite ili države čiji ste državljanin za kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a. Naknada se odobrava samo za kaznena djela počinjena na područjima pod kontrolom Republike Cipra.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, kazneno djelo trebate prijaviti policiji u roku od pet dana od datuma kad je počinjeno ili, ako to opravdano nije moguće učiniti u tom roku, u roku od pet dana od trenutka kad je postalo opravdano moguće prijaviti kazneno djelo.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, zahtjev za naknadu mora se podnijeti u roku od dvije godine od kaznenog djela bez obzira na to je li policijska istraga i/ili kazneni postupak u tijeku.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Da, prije nego što možete zatražiti naknadu, potrebno je najprije zatražiti naknadu štete od počinitelja, ako je identificiran. Međutim, zahtjev za naknadu mora se podnijeti u roku od dvije godine od počinjenja kaznenog djela bez obzira na to je li postupak protiv počinitelja još uvijek u tijeku.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, i dalje imate pravo na naknadu ako počinitelj nije identificiran niti osuđen. Morate predočiti policijsko izvješće o slučaju u kojem se navodi da počinitelj nije identificiran.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Da, rok za podnošenje zahtjeva za naknadu dvije je godine od datuma počinjenja kaznenog djela.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)

Zdravstvene ustanove i službe pružaju besplatnu zdravstvenu skrb do iznosa od 1709 EUR.

 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno ili trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)

Uključeni su u prethodno navedeni iznos.

 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)

U slučaju trajne nesposobnosti za rad, osigurava se invalidska mirovina. Njezin je iznos jednak postotku smanjenja sposobnosti za rad pomnoženom s punom osnovnom mirovinom dodijeljenom u skladu sa Zakonom o socijalnom osiguranju.

 • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode te gubitak ili smanjenje radne sposobnosti itd.)

U slučaju privremene nesposobnosti za rad, osigurava se naknada za bolovanje u trajanju do šest mjeseci. Njezin je iznos jednak iznosu pune naknade za bolovanje koja se isplaćuje u skladu sa Zakonom o socijalnom osiguranju.

 • propuštene prilike

Nije primjenjivo.

 • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi

Nije primjenjivo.

 • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu

Nije primjenjivo.

 • ostalo

Nije primjenjivo.

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve

Nije primjenjivo.

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba

Isplaćuje se naknada za troškove pogreba. Njezin je iznos jednak iznosu naknade za troškove pogreba u skladu sa Zakonom o socijalnom osiguranju.

 • troškovi liječenja (na primjer, liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)

Nije primjenjivo.

 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

Osigurava se mirovina nadživjelog člana obitelji ili doplatak za siročad. Njezin je iznos jednak iznosu pune osnovne mirovine isplaćene u skladu sa Zakonom o socijalnom osiguranju.

– psihološka trauma:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Nije primjenjivo.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno, ali se invalidska mirovina, mirovina nadživjelog člana obitelji ili doplatak za siročad isplaćuju na mjesečnoj osnovi.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se ne isplaćuje ako ste postali žrtva vlastitog kaznenog djela, uključeni ste u organizirani kriminal ili ste član organizacije koja je uključena u kaznena djela nasilja, čak i ako kazneno djelo nasilja čija ste žrtva nije relevantno ili niste sudjelovali u njegovu počinjenju.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na vaše izglede za dobivanje naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ako ne surađujete u potpunosti ili odbijete surađivati s policijom ili drugim nadležnim tijelom.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos naknade izračunava se na način naveden u prethodnom pitanju: „Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?”

Postoji li najmanji i/ili najveći iznos naknade koji se može dodijelit?

Ne postoji najmanji iznos naknade. Najveći iznos koji se može dodijeliti naveden je u prethodnom pitanju: „Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?”

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne, to nije potrebno.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, iznos naknade umanjuje se za sve naknade dobivene iz drugih izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, ne možete.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ne, ne možete.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjevu za naknadu trebate priložiti policijsko izvješće i liječničku potvrdu. Od vas se može zatražiti da dostavite bilo koje ili sve sljedeće dokumente:

 • punomoć / dokaz o ovlaštenju ili odnosa sa žrtvom
 • smrtni list žrtve
 • presliku policijskog izvješća
 • presliku presude / sudske odluke
 • liječnička izvješća i potvrde
 • bolničke račune
 • račune za druge troškove (skrb, pogreb)
 • dohodak (plaća, isplate socijalne pomoći)
 • potvrdu o tome jesu li primljeni relevantni novčani iznosi iz drugih izvora (osiguranje poslodavca, privatno osiguranje)
 • kaznenu evidenciju
 • svu ostalu popratnu dokumentaciju povezanu s vašim predmetom.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Direktor Službe socijalnog osiguranja.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Vaš obrazac zahtjeva možete podnijeti osobno ili ga poslati poštom na sljedeću adresu: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cyprus.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne, to nije potrebno.

Koliko je vremena nadležnom tijelu (približno) potrebno da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Postupak traje šest mjeseci od datuma na koji su dostupne sve informacije potrebne za donošenje odluke.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Odluku možete osporiti podnošenjem zahtjeva Upravnom sudu u roku od 75 dana od dostave odluke.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrasce zahtjeva i informacije o naknadi možete naći – na grčkom i engleskom jeziku – u uredima Službe socijalnog osiguranja ili na internetskim stranicama Službe socijalnog osiguranja.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Ne postoji posebna telefonska linija ili internetska stranica za naknadu. Informacije možete dobiti tako da se izravno obratite Službi socijalnog osiguranja.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć u pogledu postupka koji se odnosi na vaš predmet. Pravna pomoć nije predviđena za pripremu zahtjeva za naknadu koji se podnose ovom tijelu.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Možete dobiti informacije i podnijeti zahtjev za naknadu tako da se izravno obratite Službi socijalnog osiguranja.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.