Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Češka

Sadržaj omogućio
Češka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Češka će pružiti financijsku pomoć žrtvama kaznenih djela kojima je narušeno zdravlje i nadživjelim osobama žrtava čija je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Osim toga, u osobe koje imaju pravo na financijsku pomoć ubrajaju se žrtve seksualnih kaznenih djela protiv ljudskog dostojanstva i zlostavljana djeca.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Financijska pomoć pruža se kako bi se prevladala socijalna situacija narušena kaznenim djelom i ona ne zamjenjuje obvezu počinitelja da nadoknadi štetu koju je prouzročio žrtvi.

Nadživjelim se osobama financijska pomoć dodjeljuje kao paušalni iznos. Žrtve kojima je narušeno zdravlje mogu zatražiti pomoć u obliku paušalnog iznosa (iznos ovisi o težini posljedica kaznenog djela) ili zatražiti povrat troškova liječenja ili naknadu neostvarenih prihoda. Žrtve seksualnih kaznenih djela protiv ljudskog dostojanstva i zlostavljana djeca mogu zatražiti povrat troškova liječenja kako bi se ublažila pretrpljena nematerijalna šteta.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, nadživjele osobe žrtava čija je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela imaju pravo na financijsku pomoć ako je nadživjela osoba roditelj, bračni drug, registrirani partner, dijete ili brat ili sestra preminule osobe koja je živjela u kućanstvu s preminulom osobom u vrijeme njezine smrti ili ako je nadživjela osoba bila osoba koju je preminula osoba uzdržavala ili ju je bila obvezna uzdržavati.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

U tom slučaju nemate pravo na financijsku pomoć.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Možete ako imate stalno boravište ili zakonito boravite u drugoj državi članici EU-a i bili ste žrtva kaznenog djela počinjenog u Češkoj ili ako zakonito boravite u Češkoj više od 90 dana i bili ste žrtva kaznenog djela počinjenog ovdje, ako ste podnijeli zahtjev za međunarodnu zaštitu u Češkoj ili vam je odobren azil ili supsidijarna zaštita ili, prema potrebi, pod uvjetima utvrđenima međunarodnim ugovorom.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako ste češki državljanin, imate pravo na financijsku pomoć Češke neovisno o državi u kojoj je počinjeno kazneno djelo čija ste žrtva.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, to je obvezno.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Nije potrebno čekati ishod istrage. Financijsku pomoć možete dobiti ako se postojećom istragom tijela za izvršavanje zakonodavstva pokaže da nema sumnje u to da je kazneno djelo počinjeno i da su zakonski uvjeti u pogledu prava na financijsku pomoć ispunjeni.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ako ne zatražite naknadu štete od počinitelja, financijska pomoć može biti umanjena ili je možda nećete ni dobiti.

Ako počinitelj nije identificiran niti osuđen, imam li još uvijek pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

U ovom je slučaju potrebno razlikovati predmete u kojima počinitelj nije poznat ili osoba optužena za kazneno djelo nije proglašena krivom, iako je očito da je kazneno djelo počinjeno (to jest, kazneno je djelo počinjeno, ali mogao ga je počiniti netko drugi). U tom slučaju imate pravo na financijsku pomoć. Međutim, ako je počinitelj kaznenog djela oslobođen jer djelo za koje ga se kazneno progoni nije kazneno djelo, nemate pravo na financijsku pomoć. Zahtjev se obrađuje prvenstveno na temelju materijala koje su prikupila tijela za izvršavanje zakonodavstva; vaš je zadatak prikazati opseg nanesenih ozljeda i, ako je primjenjivo, štete koju je moguće razmotriti (troškovi liječenja i neostvareni prihodi).

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu štete morate podnijeti u roku od dvije godine od trenutka kad ste saznali za štetu, a najkasnije pet godina od datuma počinjenja kaznenog djela. Nakon isteka jednog od navedenih rokova gubite pravo na pomoć.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Za žrtvu kaznenog djela:

-Materijalna šteta:

 • zdravstveni troškovi liječenja ozljeda (ambulantno i bolničko liječenje, oporavak) - DA
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljeda (tj. skrb i pomoć, kratkotrajno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, adaptacija stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • ako je riječ o troškovima izravno povezanima s poboljšanjem zdravlja, da (posebna pomagala, medicinska skrb ili rehabilitacija)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • gubitak zarade tijekom liječenja i nakon njega (uključujući izgubljenu zaradu i gubitak mogućnosti zarađivanja za život ili smanjenu sposobnost uzdržavanja itd.) - DA
  • gubitak mogućnosti - NE
  • troškovi sudskih postupaka povezanih s događajem koji je uzrokovao štetu, poput pravnih troškova i sudskih pristojbi - NE
  • naknada štete za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu - NE
  • ostalo - NE

- Nematerijalna (moralna) šteta:

 • bol i patnja žrtve - NE.

(b) Za nositelje prava ili srodnike žrtve:

-Materijalna šteta:

 • pogrebni troškovi - NE
 • zdravstveni troškovi (npr. terapija za člana obitelji, ambulantno i bolničko liječenje, rehabilitacija) - NE
 • gubitak uzdržavanja ili mogućnosti - NE

- Nematerijalna šteta:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada nadživjelim članovima obitelji u slučaju smrti žrtve - NE.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Financijska se pomoć isplaćuje jednokratno.

1.12. Na koji način moje ponašanje u vezi s kaznenim djelom, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša kaznena evidencija nema odlučujuću ulogu u tome hoće li vam se financijska pomoć dodijeliti. Međutim, ne budete li surađivali s tijelima za izvršavanje zakonodavstva pri rješavanju kaznenog djela nećete moći dobiti financijsku pomoć. Financijsku pomoć nećete dobiti ni ako ste u kaznenom djelu sudjelovali u svojstvu supočinitelja.

Ako ne pokažete potrebnu razinu suradnje u postupku dodjeljivanja financijske pomoći, postupak može biti obustavljen ili vaš zahtjev odbijen.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Moguće je da nećete dobiti financijsku pomoć samo ako je očito da vaše financijsko stanje nije narušeno kaznenim djelom.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ako ste na bilo koji način sudjelovali u nanošenju štete, financijska pomoć može biti umanjena ili je možda nećete ni dobiti.

Kako se izračunava iznos naknade?

Žrtve koje su pretrpjele manju ozljedu mogu zatražiti pomoć u obliku paušalnog iznosa od 10 000 CZK.

Žrtve koje su pretrpjele tešku ozljedu mogu zatražiti pomoć u obliku paušalnog iznosa od 50 000 CZK.

Umjesto pomoći u obliku paušalnog iznosa, žrtve koje su pretrpjele ozljedu mogu zatražiti financijsku pomoć jednaku dokazanim troškovima liječenja i/ili neostvarenim prihodima, ali ne višu od 200 000 CZK.

Nadživjeli imaju pravo na financijsku pomoć isplaćenu u obliku paušalnog iznosa od 200 000 CZK, osim braće i sestara koji imaju pravo na financijsku pomoć u iznosu od 175 000 CZK.

Postoji li minimalni iznos naknade?

Ako ste žrtva kaznenog djela kojoj je narušeno zdravlje ili ste nadživjela osoba možete dobiti do 200 000 CZK. Osim toga, u slučaju smrti, ukupni iznos financijske pomoći koju dobivaju svi nadživjeli ne smije premašiti 600 000 CZK, a ako postoji više nadživjelih, dodijeljena pomoć bit će proporcionalno smanjena kako se ne bi premašio najveći iznos financijske pomoći.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Samo u slučaju da osiguranje pokriva obvezu počinitelja da nadoknadi štetu koju je prouzročio, što je na temelju češkog prava praktički moguće kad je riječ o prometnim nezgodama i ozljedama na radu.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Predujmovi financijske pomoći se ne dodjeljuju.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Možete, do najvišeg dopuštenog iznosa financijske pomoći.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • punomoć, dokaz o obiteljskoj vezi sa žrtvom
 • smrtni list žrtve
 • presliku policijskog izvješća
 • presliku sudske odluke
 • zdravstvenu dokumentaciju
 • bolničke račune ili račune za odgovarajuće troškove
 • račune za troškove liječenja
 • potvrdu o prihodima.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvo pravosuđa.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvu pravosuđa.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka o zahtjevu donosi se u roku od tri mjeseca.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Pokretanjem upravnog postupka pred sudom.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, od nevladinih organizacija za žrtve kaznenih djela i od Službe za probaciju i mirenje.

Postoji li poseban infotelefon ili posebna internetska stranica u tu svrhu?

Ne.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, ali o vlastitom trošku.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Najveća je organizacija Bílý kruh bezpečí (Bijeli krug sigurnosti), a žrtvama pomaže i češka Služba za probaciju i mirenje.

Posljednji put ažurirano: 31/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.