Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Država osigurava naknadu štete podnositelju zahtjeva u slučaju kršenja danskog Kaznenog zakona ili „Zakona o boravištu, zabrani boravka i protjerivanju” koje je za posljedicu imalo osobnu ozljedu ili smrt. To proizlazi iz Zakona o naknadi žrtvama kaznenih djela. Kršenje posebnih propisa, uključujući Zakon o cestovnom prometu, Vojni kazneni zakon i zakonske naloge, ne može biti temelj za dodjelu naknade štete u skladu sa Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima provodi neovisnu ocjenu kako bi se zaključilo je li određeni događaj obuhvaćen Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela. Međutim, ocjena događaja koju provodi policija obično služi kao smjernica za ocjenu danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima. Naknada štete ne dodjeljuje se ako djelo nije kažnjivo zbog, na primjer, samoobrane, jus necessitatis ili pristanka.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Glavno područje primjene Zakona odnosi se na osobne ozljede jer se naknada štete na imovini dodjeljuje samo u ograničenoj mjeri. Osobnom ozljedom smatraju se i tjelesne i psihološke ozljede.

U načelu se naknada isplaćuje samo podnositelju zahtjeva koji je izravna žrtva kaznenog djela. Međutim, možda ste bili toliko blizu događaju da možete dobiti naknadu štete na temelju Zakona o naknadi žrtvama kaznenih djela iako se zapravo ne može smatrati da vam je nanesena šteta. Postoji i mogućnost da srodnik dobije naknadu za troškove pogreba, gubitak glavnog hranitelja itd. (vidjeti u nastavku).

U slučaju osobne ozljede naknada štete može se dodijeliti za:

 • troškove oporavka
 • neostvarene prihode
 • bol i patnju
 • trajnu ozljedu
 • gubitak radne sposobnosti
 • štetnu radnju
 • naknadu za teško kršenje
 • druge gubitke (kao što je produljenje osposobljavanja ili potreba za posebnim pomagalima)
 • pravne troškove.

U slučaju smrti podnositelja zahtjeva postoji mogućnost dobivanja naknade za:

 • troškove pogreba
 • gubitak glavnog hranitelja
 • prijelazno razdoblje za nadživjelog bračnog druga / izvanbračnog partnera
 • nadživjele osobe.

U situacijama u kojima postoji i šteta na imovini isplaćuje se naknada za odjevne i osobne predmete koje je žrtva nosila ili imala kod sebe u trenutku nastanka osobne ozljede, te naknada za štetu na imovini koju su prouzročile pritvorene osobe, kao što su osuđenici.

Naknada se ne isplaćuje za imovinsku štetu zbog, na primjer, prijevare. Isto tako, naknada se ne isplaćuje za materijalnu oskudicu, gubitke iz poslovanja, izgubljenu dobit i slično.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da. Kao što je prethodno navedeno, naknada štete može se isplatiti u slučaju smrti oštećene stranke.

Naknada za troškove pogreba isplaćuje se osobi koja je platila sprovod, neovisno o tome je li ta osoba srodnik ili ne.

Naknada za gubitak glavnog hranitelja osigurava se nadživjelom bračnom drugu / izvanbračnom partneru i nadživjeloj djeci kojima je preminula osoba bila glavni hranitelj.

Ako preminula osoba nije imala bračnog druga / izvanbračnog partnera, naknada za prijelazno razdoblje može se dodijeliti drugoj nadživjeloj osobi ako to zahtijevaju posebne okolnosti. To mogu biti brat ili sestra koji su niz godina živjeli s preminulom osobom i dijelili kućanstvo s njom.

Osim toga, navedena se naknada može dodijeliti nadživjelim osobama s kojima je preminula osoba bila posebno bliska. Međutim, ta se naknada općenito dodjeljuje bračnom drugu, izvanbračnom partneru, maloljetnoj djeci i roditeljima preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Roditeljima se mogu nadoknaditi troškovi za posjete zdravstvenim ustanovama koje su povezane s posjećivanjem njihova ozlijeđenog djeteta.

Kad je riječ o djeci i adolescentima, prisutnost njihove majke ili oca u bolnici ili sudjelovanje u rehabilitaciji može biti ključno za poboljšanje njihova zdravstvenog stanja. U tim se posebnim slučajevima gubitak prihoda majke ili oca može u cijelosti ili djelomično nadoknaditi.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da. Zakon o naknadi žrtvama kaznenih djela ne propisuje zahtjeve u pogledu državljanstva ili boravišta za dobivanje naknade, već samo da je kazneno djelo počinjeno u Danskoj. Ako su uvjeti iz Zakona ispunjeni, nije važno je li podnositelj zahtjeva stranac s boravištem u Danskoj, turist ili samo kratko boravi na državnom području Danske.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Općenito govoreći, ne. Međutim, postoji ograničena mogućnost za dobivanje naknade od danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima čak i ako je osobna ozljeda nastala kao posljedica kaznenog djela počinjenog u inozemstvu. Naknada se dodjeljuje samo ako je to opravdano. Mogućnost dodjele naknade namjerno je ograničena te se upotrebljava samo u posebnim slučajevima kad postoje konkretni razlozi.

U posebnim se slučajevima naknada isplaćuje za ozljedu prouzročenu djelima koja su počinjena izvan Danske ako podnositelj zahtjeva ima prebivalište u Danskoj, dansko državljanstvo ili je u trenutku počinjenja kaznenog djela bio upućen u inozemstvo kao predstavnik Danske. Naknada štete isplaćuje se za ozljede koje nastanu kada osoba koja je danski državljanin ili ima prebivalište u Danskoj u inozemstvu napadne drugu osobu koja je danski državljanin ili ima prebivalište u Danskoj. Međutim, to se primjenjuje samo ako je do ozljede došlo u zatvorenom danskom okruženju, na primjer tijekom školskog izleta. Ako je činjenica da su i žrtva i počinitelj povezani s Danskom slučajnost, naknada se ne dodjeljuje.

Naknada se može dodijeliti i kada su takva djela počinjena protiv podnositelja zahtjeva koji ima boravište u Danskoj i nalazi se na poslovnom putu izvan Danske. To uključuje samo kratkotrajno obavljanje profesionalne djelatnosti u inozemstvu koje se odvija u okolnostima u kojima se ne može očekivati da su podnositelj zahtjeva ili poslodavac ugovorili privatno osiguranje od ozljeda. Do ozljede je moralo doći tijekom radnog vremena.

Studiranje i stažiranje u inozemstvu ne smatraju se radom.

Podnositelj zahtjeva koji je maloljetna osoba koja boravi u inozemstvu zbog profesionalne djelatnosti svojih roditelja može dobiti naknadu štete. Pri tome se naglasak stavlja na okolnosti roditelja.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, osnovni uvjet za dobivanje naknade od države jest da je kazneno djelo prijavljeno policiji u roku od 72 sata.

Obavijest znači zahtjev policiji da istraži određeni slučaj. U slučajevima težih kaznenih djela rijetko je potrebno podnijeti izričiti zahtjev za pokretanje istrage, ali to je općenito potrebno učiniti u slučajevima lakših kaznenih djela. Stoga činjenica da je policija došla te možda i razgovarala s oštećenom strankom neće uvijek biti dostatna za to da se kazneno djelo smatra prijavljenim.

U određenim je okolnostima moguće da se rok za dostavu obavijesti ne primjenjuje. Na primjer, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima skoro uvijek odustaje od zahtjeva u pogledu obavješćivanja policije u roku od 72 sata ako je, unatoč kasnoj obavijesti, počinitelj uspješno uhićen i optužen.

Na temelju zakona strah od odmazde nije valjan razlog za nepodnošenje prijave policiji u roku od 72 sata.

Rok od 72 sata ne primjenjuje se u slučajevima silovanja, incesta, teških kaznenih djela protiv spolne slobode počinjenih na štetu djece i određenih kaznenih djela protiv spolne slobode počinjenih na štetu osoba mlađih od 18 godina. Izmjena zakona odnosi se samo na rok od 72 sata, a prijava kaznenog djela policiji i dalje se smatra uvjetom. Rok koji je ukinut odnosi se na ozljede prouzročene kaznenim djelima počinjenima nakon 1. travnja 2016.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Administrativna obrada zahtjeva

Zahtjev za naknadu mora se podnijeti policiji u policijskom okrugu u kojem je prijavljeno kazneno djelo. Policija zatim prosljeđuje zahtjev danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Ako policija, državni odvjetnik ili sudovi još vode postupak, policija će danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima zahtjev podnijeti tek nakon okončanja postupka. Međutim, u određenim okolnostima danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može riješiti predmet prije nego što policija, ured državnog odvjetnika ili sudovi okončaju postupak.

To se događa u vrlo rijetkim slučajevima te obično samo u pogledu vrlo teških kaznenih djela, obično ubojstava, kad zbog nadživjelih osoba može biti potrebno odlučiti o zahtjevu za naknadu ili njegovu dijelu čak i ako policija ili sudovi još nisu okončali postupak.

Neovisno o težini predmeta, ako postoji bilo kakva sumnja u to je li kazneno djelo počinjeno, postoje li objektivni razlozi za nekažnjavanje ili postoje li razlozi za smanjenje naknade zbog krivnje podnositelja zahtjeva, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne može početi rješavati predmet dok policija ili sudovi ne okončaju postupak.

Sudski postupak

Podnositelj zahtjeva mora svoj zahtjev za naknadu podnijeti tijekom kaznenog postupka na sudu. U tom slučaju sudac može odlučiti razmotriti meritum zahtjeva ili ga može uputiti na razmatranje danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ili pokretanjem građanskog postupka. To može ovisiti o tome osporava li počinitelj zahtjev ili ne.

Ako je sud odlučio o zahtjevu u okviru kaznenog postupka, podnositelj zahtjeva može zahtjev podnijeti i danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne dodjeljuje naknadu ako je štetu prouzročenu podnositelju zahtjeva nadoknadio počinitelj ili je pokrivena policom osiguranja ili drugom naknadom koja po svojoj prirodi čini naknadu štete. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne donosi odluku dok ne utvrdi je li šteta pokrivena iz drugih izvora.

Ne postoji uvjet da naknadu najprije treba zatražiti od počinitelja ili da počinitelj treba biti identificiran.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu?

Da. Čak i ako se kazneni postupak ne može provesti jer je počinitelj nepoznat ili ga se ne može pronaći, država može osigurati naknadu. Međutim, i dalje se moraju ispuniti drugi zakonski uvjeti.

U tim slučajevima danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima provodi neovisnu ocjenu kako bi utvrdio je li osobna ozljeda prouzročena kaznenim djelom.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne obrađuje zahtjev koji je podnesen više od dvije godine nakon počinjenja kaznenog djela, osim ako za to ne postoje posebni razlozi. Ako je u predmetu donesena presuda, rok počinje teći od trenutka donošenja osuđujuće presude. Ako je policija provela istragu predmeta, ali nakon toga nije pokrenut kazneni postupak, rok počinje teći od trenutka kad je policija donijela odluku o prekidu istrage.

Osim toga, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne obrađuje zahtjev ako je Odbor prethodno već rješavao zahtjeve za naknadu štete istog podnositelja zahtjeva za isto kazneno djelo, a novi je zahtjev podnesen više od dvije godine nakon što je podnositelj zahtjeva postao svjestan ili trebao postati svjestan postojanja tog zahtjeva, osim ako za to ne postoje posebni razlozi.

Policija je obvezna podnositelju zahtjeva pružiti upute u pogledu ostvarivanja prava na naknadu u skladu sa Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela. Ako policija nije ispunila tu obvezu, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima obično će zanemariti rok od dvije godine.

Ako je podnositelj zahtjeva bio maloljetan u trenutku počinjenja kaznenog djela, vjerojatnije je da će danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima zanemariti rok.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

 1. Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:
  • materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):
   • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak) DA
   • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna rehabilitacija, fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.) DA
   • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi) DA
   • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode i gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.) DA
   • propuštene prilike NE
   • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer odvjetnički i sudski troškovi DA u nekim slučajevima – U posebnim slučajevima danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može odlučiti da podnositelj zahtjeva mora platiti sve troškove ili dio troškova koji su nastali u pogledu rješavanja predmeta koje provodi Odbor. Podnositelj zahtjeva neće morati platiti nikakve pravne troškove povezane sa samim kaznenim postupkom jer njega pokreće policija.
   • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu DA – Naknada se isplaćuje za odjevne i osobne predmete koje je žrtva nosila ili imala kod sebe u trenutku nastanka osobne ozljede.
  • narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):
   • bol i patnja žrtve DA – Vidjeti prethodno navedeno za ostale stavke za koje se može dobiti naknada štete.
 2. Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:
  • materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):
   • troškovi pogreba DA
   • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija) NE
   • gubitak sredstava za uzdržavanje ili prilika za zaradu DA/NE – Naknada se isplaćuje za gubitak glavnog hranitelja. Vidjeti prethodno navedene pojedinosti.
  • narušeno mentalno zdravlje:
   • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve. NE/DA – Ne dodjeljuje se naknada za bol i patnju srodnika i drugih osoba. Međutim, može se dodijeliti iznos za prijelazno razdoblje. Za detaljniji opis vidjeti prethodno navedeno.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada štete koju dodjeljuje Odbor isplaćuje se približno 14 dana nakon donošenja odluke Odbora. Isplatu obrađuje policija u policijskom okrugu u kojem je kazneno djelo prijavljeno.

Naknada se isplaćuje jednokratno za zahtjeve koji su odobreni pojedinačnom odlukom.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Opći propisi o naknadi štete u skladu s danskim pravom primjenjuju se na odgovarajući način na zahtjeve za naknadu žrtvama kaznenih djela, uključujući propise o smanjenju ili ukidanju naknade zbog sudjelovanja podnositelja zahtjeva u nanošenju štete ili njegova prihvaćanja rizika od ozljede. Prihvaćanje rizika može se, primjerice, odnositi na ozljede nastale u okviru sukoba između članova motociklističkih bandi.

Ako oštećena stranka ne pridonese istrazi slučaja na zadovoljavajući način, pravo na naknadu može prestati. To se, na primjer, primjenjuje ako oštećena stranka policiji ili sudu odbije dati objašnjenje.

Naknada se može i umanjiti ili ukinuti ako podnositelj zahtjeva ne ispuni svoje obveze u pogledu ograničenja gubitka. To znači da osoba koja je pretrpjela štetu koja je nastala zbog protupravnog postupanja neke druge osobe ima obvezu, koliko je to moguće, ograničiti svoj gubitak koji proizlazi iz ozljede.

Pri obradi zahtjeva nikada se ne uzima u obzir činjenica je li podnositelj zahtjeva kažnjavan. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima obično ne traži dostavljanje podataka iz kaznene evidencije.

Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dokumentaciju koju je danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima zatražio u pogledu podnesenog zahtjeva, to može utjecati na dodjelu naknade. Podnositelj zahtjeva dužan je na zadovoljavajući način potkrijepiti svoje zahtjeve dokumentima.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Zahtjevu se može dati prednost ako ste, na primjer, pozvani da se pojavite pred sudom nadležnim za izvršenje, ako su dostupne informacije o prisilnoj naplati ili ako ste od banke primili obavijesti o neplaćanju redovnih troškova.

Kad je riječ o zahtjevima za naknadu neostvarenih prihoda, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima svjestan je da se izvor prihoda podnositelja zahtjeva smanjio, pa se stoga usredotočuje na rješavanje tih predmeta.

Osim prethodno navedenog, prednost se određenom predmetu ne daje isključivo na temelju financijske situacije podnositelja zahtjeva.

Financijska situacija podnositelja zahtjeva ni na koji način ne utječe na mogućnost dobivanja naknade ili na iznos naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada štete ne dodjeljuje se ako je štetu prouzročenu podnositelju zahtjeva platio počinitelj ili ako je pokrivena policom osiguranja ili drugom naknadom koja po svojoj prirodi čini stvarnu naknadu štete.

Podnositelj zahtjeva morao je pridonijeti policijskoj istrazi slučaja što je više moguće i u mjeri u kojoj je to potrebno. Namjerno prikrivanje informacija ili slična nesklonost pružanju pomoći u istrazi slučaja obično dovodi do odbijanja zahtjeva za dodjelu naknade.

Za dobivanje naknade od države uvjet je i da podnositelj zahtjeva, tijekom mogućeg kaznenog postupka protiv počinitelja, podnese zahtjev za naknadu ili zauzme stajalište o tome na sudu.

U skladu s općim pravilima odštetnog prava između počinjenog kaznenog djela i štete mora postojati uzročno-posljedična veza.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos naknade izračunava se u skladu s pojedinačnim zahtjevom te na temelju iznosa za koji je podnesen zahtjev. Ako ste kao podnositelj zahtjeva svoj zahtjev dokumentirali na zadovoljavajući način, šteta se izračunava u skladu s pretrpljenim gubitkom. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima izračunava gubitak za svaki zahtjev za naknadu u skladu s primjenjivim pravilima (na primjer, neostvareni prihodi izračunavaju se kao razlika između očekivanih i stvarnih prihoda u razdoblju za koje se podnosi zahtjev). Ako ste dokumentaciju dostavili samo za dijelove svojeg zahtjeva, naknada se isplaćuje samo u odnosu na dokumentirani iznos. U nekim slučajevima danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima iznos naknade izračunava na temelju procjene. To se može dogoditi u slučaju da niste mogli sami izračunati iznos naknade za koji podnosite zahtjev.

Naknada se izračunava na temelju tarifa. Iznos nekoliko tih tarifa prilagođava se jednom godišnje, 1. siječnja. Među ostalim, naknada za bol i patnju isplaćuje se u iznosu od 200 DKK (2018.) po danu bolovanja. Trajna ozljeda izračunava se na temelju stupnjeva ozljede, a naknada se isplaćuje prema stupnju ozljede, odnosno 8790 DKK (2018.) po stupnju. Naknada za štetnu radnju i teško kršenje izračunava se na temelju težine i prirode napada kojem je žrtva bila izložena, uključujući vrstu kaznenog djela.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ne postoje ograničenja u pogledu iznosa koji se može isplatiti kao naknada štete. U Danskoj trenutačno nije propisan najmanji iznos koji se može dodijeliti kao naknada štete. Međutim, za neke stavke postoji najveći iznos naknade koji se može isplatiti. U tom pogledu vidjeti popis u nastavku:

 • bol i patnja – 76 500 DKK (2018.)
 • trajna ozljeda – 879 000 DKK (2018.)
 • gubitak radne sposobnosti – 9 227 500 DKK (2018.)
 • iznos za prijelazno razdoblje – 165 500 DKK (2018.)
 • šteta na imovini – 132 000 DKK (2018.).

U iznimnim slučajevima naknada štete za trajnu ozljedu može se procijeniti na 120 posto, u skladu s čime najveći iznos naknade iznosi 1 054 000 DKK (2018.).

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne očekuje se da izračunate ukupan iznos svih naknada za koje je podnesen zahtjev. Očekuje se da, osim za pojedinačne stavke za koje se može isplatiti naknada, navedete iznos za koji tražite naknadu. Međutim, za dobivanje naknade nije uvjet da svi iznosi koji se zahtijevaju moraju biti izračunani.

Za način izračuna neostvarenih prihoda vidjeti prednju stranu obrasca zahtjeva. Kao podnositelj zahtjeva ili potencijalni podnositelj zahtjeva možete slobodno kontaktirati Odbor u pogledu informacija o izračunu i dokumentiranju zahtjeva za odštetu. Osim toga, možete dobiti i upute o tome na koje se čimbenike stavlja veći naglasak u odnosu na pojedinačne stavke za koje naknada može biti isplaćena.

Ne očekuje se da izračunate naknadu za moralnu štetu jer se naknada izračunava na temelju tarife s obzirom na razinu štete.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne isplaćuje naknadu ako je štetu prouzročenu podnositelju zahtjeva nadoknadio počinitelj ili je pokrivena policom osiguranja ili drugom naknadom koja po svojoj prirodi čini stvarnu naknadu štete. U načelu se stoga nije riječ o pitanju je li, primjerice, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima pri obradi zahtjeva oduzeo iznos isplaćen na osnovi osiguranja, nego više o pitanju tko treba platiti naknadu. Ako se utvrdi da je osiguravajuće društvo odbilo isplatiti naknadu štete, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može razmotriti predmet.

Ako je podnositelj zahtjeva imao ugovorenu privatnu policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja te je primio naknadu za invaliditet ili naknadu za trajnu ozljedu, to neće dovesti do smanjenja ili ukidanja naknade za trajnu ozljedu ili naknade za gubitak radne sposobnosti. Isto tako, naknada se ne smanjuje ako je podnositelj zahtjeva primio socijalne naknade od države zbog pretrpljene štete (kao što je mirovina, dodatak na plaću ili slično).

Ako je podnositelj imao ugovoreno osiguranje kod društva za zdravstveno osiguranje, troškovi liječenja ne nadoknađuju se u mjeri u kojoj se ti troškovi nadoknađuju na temelju police osiguranja. Nadalje, naknada se ne dodjeljuje ako se liječenje može dobiti besplatno u okviru sustava javnog zdravstvenog osiguranja ili putem drugih javnih usluga.

Kad je riječ o ozljedama na radu, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može isplatiti samo naknadu za bol i patnju, naknadu za neostvarene prihode i zahtjeve u pogledu razlike te naknadu za štetnu radnju i teško kršenje jer su sve ostale stavke, uključujući naknadu za troškove oporavka, obuhvaćene obveznim osiguranjem od ozljeda na radu poslodavca.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Opće je pravilo da se naknada štete ne isplaćuje unaprijed, već samo nakon konačne obrade zahtjeva.

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može u određenim slučajevima unaprijed isplatiti naknadu za trajnu ozljedu. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima u pravilu će pričekati da Tijelo za osiguranje na tržištu rada (Erhvervssikring ) objavi stupanj naknade, ali ako se smatra vjerojatnim da je podnositelj zahtjeva pretrpio znatnu trajnu ozljedu isključivo kao posljedicu predmetne ozljede, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može na osnovi toga dodijeliti naknadu štete.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da. Ako se nakon odluke danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima utvrdi da se ozljeda pogoršala, zbog čega je došlo do daljnjih gubitaka, Odbor može razmotriti te gubitke . U tom pogledu treba napomenuti da rok za podnošenje zahtjeva danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima iznosi dvije godine. Taj se rok računa od trenutka kad je podnositelj saznao ili je trebao saznati da je šteta uzrokovala daljnje gubitke.

Naknada za buduće troškove oporavka i ostale buduće gubitke koji proizlaze štete utvrđuje se kao kapitalni iznos. Slijedom toga, ako je podnositelj zahtjeva već dobio naknadu za buduće troškove oporavka itd., podnositelj zahtjeva ne smije naknadno ponovno pokrenuti postupak isključivo radi dobivanja dodatne naknade za troškove oporavka i ostale gubitke.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Podnositelj zahtjeva nije dužan svojem zahtjevu priložiti nikakvu popratnu dokumentaciju. Zahtjev se danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima podnosi preko policije, koja šalje dokumentaciju iz spisa kaznenog predmeta.

Ako danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima utvrdi da je zahtjev obuhvaćen Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela, Odbor će nastaviti razmatrati podnesene zahtjeve. Pri njihovoj je obradi Odboru često potrebna različita dokumentacija ovisno o zahtjevima za koje podnositelj zahtjeva traži naknadu. Rješavanje predmeta može se ubrzati ako podnositelj zahtjeva uz obrazac zahtjeva priloži dokumentaciju koja se odnosi na podnesene zahtjeve. Za podnositelja zahtjeva bilo bi korisno i da zajedno sa zahtjevom podnese eventualnu odluku svojeg osiguravajućeg društva o odbijanju da isplati naknadu štete.

Na primjer, dokumentacija se može sastojati od računa za troškove nastale u vezi s kršenjem danskog Kaznenog zakona. Osim toga, pri utvrđivanju stupnja ozljede često se upotrebljavaju zdravstvena dokumentacija i liječničke potvrde. Kad je riječ o neostvarenim prihodima i gubitku radne sposobnosti, podnositelj zahtjeva treba priložiti dokumentaciju o svojim prihodima prije i nakon ozljede u obliku platnih lista, godišnjih izvještaja i, ako je primjenjivo, izjave poslodavca o plaći. U nekim se slučajevima upotrebljavaju i evidencije tijela lokalne uprave.

U slučajevima kad danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima smatra da je za obradu predmeta potrebna dodatna dokumentacija, Odbor će obavijestiti podnositelja zahtjeva o tome i zatražiti podnošenje takve dokumentacije.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Rješavanje predmeta koje provodi danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima besplatno je za podnositelja zahtjeva.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

U Danskoj odluke o naknadi štete žrtvama kaznenih djela donosi odbor koji je osnovalo Ministarstvo pravosuđa. To se tijelo naziva danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Odluke mogu donijeti i danski sudovi u okviru kaznenog postupka ili u kasnijem parničnom postupku, primjerice ako je pred sudom pokrenut postupak protiv odluke danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev se mora poslati policiji nadležnoj u mjestu gdje je prijavljeno kazneno djelo. Policija zatim predmet šalje danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima zajedno sa spisom kaznenog predmeta.

Ako Odbor već razmatra neki vaš predmet, morate dostaviti primjerak zahtjeva danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima u tiskanom obliku na sljedeću adresu: Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg, ili u digitalnom obliku na erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Administrativna obrada zahtjeva

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima zahtjeve rješava u pisanom postupku. Odluka se donosi u pisanom obliku te se podnositelju zahtjeva primjerak šalje u tiskanom ili digitalnom obliku. Stoga podnositelj zahtjeva ne mora biti prisutan tijekom postupka.

Sudski postupak

Ako zahtjev rješava sud u okviru kaznenog postupka ili kasnije tužbe protiv odluke danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima, podnositelj zahtjeva može biti prisutan na glavnoj raspravi. U tom slučaju nije uvjet da podnositelj zahtjeva bude prisutan ako ga zastupa odvjetnik, a on nije pozvan da svjedoči na sudu.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme koje je danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potrebno za obradu predmeta može se znatno razlikovati od slučaja do slučaja. Među ostalim, razlog tomu je, ovisno o posebnim okolnostima predmeta, moguća potreba za dobivanjem dodatnih informacija od ustanova kao što su policija, liječnici ili druga tijela. Osim toga, u slučajevima trajne ozljede ili gubitka radne sposobnosti može biti potrebno predmet podnijeti Tijelu za osiguranje na tržištu rada, što je korak koji može produljiti vrijeme obrade.

Više od 50 % novih predmeta koje zaprimi danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima rješava se u roku od 50 dana u skladu s posebno brzim postupkom koji se primjenjuje u jednostavnim predmetima. To uključuje predmete u kojima je donesena pravomoćna presuda u pogledu krivnje i iznosa naknade štete.

Ako se predmet ne može riješiti u skladu s tim posebno brzim postupkom, uobičajeno vrijeme koje je danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potrebno za obradu predmeta trenutačno iznosi do 18 mjeseci od zaprimanja novog zahtjeva za naknadu.

Rješavanje predmeta možete ubrzati podnošenjem dokaza o svojim zahtjevima Odboru. Dokumentacija može sadržavati, primjerice, račune za kupnju lijekova, liječničku potvrdu o razdoblju trajanja bolesti ili izjavu vašeg poslodavca o izgubljenom prihodu zbog ozljede.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv odluke danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne može se podnijeti žalba drugim upravnim tijelima. Ako želite promijeniti odluku, najprije morate kontaktirati danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima i objasniti zašto se ne slažete s odlukom. Zatim će Odbor ocijeniti postoji li osnova za ponovno razmatranje predmeta. Uobičajeni je kriterij da je podnositelj zahtjeva dostavio nove i relevantne informacije koje su važne za ishod predmeta.

Ako danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potvrdi svoju odluku, možete pokrenuti postupak sudskog preispitivanja odluke Odbora.

Postoji i mogućnost podnošenja žalbe parlamentarnom ombudsmanu.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrasci za podnošenje zahtjeva za naknadu štete i informacije o postupku podnošenja zahtjeva dostupni su na internetskim stranicama danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Podnositelji zahtjeva koji imaju pitanja o naknadi žrtvama kaznenih djela mogu kontaktirati danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima na telefonski broj + 45 33 92 33 34 od ponedjeljka do četvrtka od 10:00 do 15:00 te petkom od 10.00 do 14.00.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da. Kao oštećena stranka u kaznenom postupku, pod određenim uvjetima možete imati pravo na imenovanje odvjetnika ad litem. Njegov je zadatak pružiti vam pomoć u podnošenju zahtjeva za naknadu štete u okviru kaznenog postupka te danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne može imenovati odvjetnika za zastupanje podnositelja zahtjeva. Imenovanje provodi sud u sudskom okrugu u kojem je kazneno djelo počinjeno.

Osim toga, u Danskoj postoje različite organizacije koje pružaju pravnu pomoć.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Posljednji put ažurirano: 04/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.