Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknada se može isplatiti žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja i uzdržavanim osobama takvih žrtava. Kazneno djelo s elementima nasilja djelo je kažnjivo u skladu s pravilima kaznenog postupka koje je počinjeno izravno protiv života ili zdravlja osobe i čija je posljedica smrt ozlijeđene osobe ili teško oštećenje njezina zdravlja ili narušeno zdravstveno stanje u trajanju od najmanje četiri mjeseca.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Imate pravo na naknadu ako je posljedica kaznenog djela s elementima nasilja teško oštećenje vašeg zdravlja ili narušeno zdravstveno stanje u trajanju od najmanje četiri mjeseca.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Naknada u iznosu od 448 EUR isplaćuje se osobi koja snosi troškove pogreba žrtve kaznenog djela s elementima nasilja. Međutim, osoba koja snosi troškove pogreba ne mora biti srodnik ili uzdržavana osoba žrtve.

Uzdržavane osobe žrtve koja je preminula kao posljedica kaznenog djela s elementima nasilja imaju pravo na naknadu od države koja se isplaćuje žrtvama kaznenih djela.

Uzdržavane osobe mogu biti sljedeće osobe:

 • djeca žrtve mlađa od 18 godina
 • djeca žrtve starosti od 18 do 24 godine koja su redovni studenti
 • udovica ili udovac žrtve sa smanjenom radnom sposobnošću
 • udovica ili udovac žrtve u dobi za odlazak u mirovinu
 • roditelj žrtve u dobi za odlazak u mirovinu
 • roditelj žrtve sa smanjenom radnom sposobnošću
 • trudna i nezaposlena udovica žrtve
 • nezaposleni roditelj ili skrbnik žrtvina djeteta mlađeg od tri godine.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Pravo na naknadu imate ako je, kao posljedica kaznenog djela s elementima nasilja, žrtva pretrpjela teško oštećenje zdravlja ili joj je narušeno zdravstveno stanje u trajanju od najmanje četiri mjeseca.

Pravo na naknadu imaju sljedeće osobe:

 • djeca žrtve mlađa od 18 godina
 • djeca žrtve starosti od 18 do 24 godine koja su redovni studenti
 • udovica ili udovac žrtve sa smanjenom radnom sposobnošću
 • udovica ili udovac žrtve u dobi za odlazak u mirovinu
 • roditelj žrtve u dobi za odlazak u mirovinu
 • roditelj žrtve sa smanjenom radnom sposobnošću
 • trudna i nezaposlena udovica žrtve
 • nezaposleni roditelj ili skrbnik žrtvina djeteta mlađeg od tri godine.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

U Estoniji pravo na naknadu nije povezano s državljanstvom.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Naknadu isplaćuje nadležno tijelo države u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Naknada se isplaćuje u skladu sa zakonima predmetne države.

Da biste zatražili naknadu, možete se obratiti:

 • nadležnom tijelu predmetne države ili nadležnom tijelu države vašeg boravišta
 • u Estoniji je nadležno tijelo Odbor za socijalno osiguranje, koji će vaš zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom, proslijediti nadležnom tijelu druge države.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Kazneno djelo s elementima nasilja mora se prijaviti policiji u roku od 15 kalendarskih dana od dana kada je to kazneno djelo počinjeno.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Nije potrebno pričekati okončanje postupka da biste mogli zatražiti naknadu. Dovoljno je da ste kazneno djelo prijavili policiji i da je pokrenut kazneni postupak. Naknada se može zatražiti u roku od tri godine od počinjenja kaznenog djela.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne postoji uvjet da naknadu najprije treba zatražiti od počinitelja. Po odobrenju naknade, pravo na potraživanje tog iznosa prenosi se na Odbor za socijalno osiguranje i mi na temelju raspoloživih pravnih sredstava pokrećemo postupak protiv osobe koja je prouzročila štetu (počinitelj kaznenog djela).

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na naknadu čak i ako osoba koja je prouzročila štetu nije identificirana ili sudski postupak još nije okončan.

Da biste dobili državnu naknadu koja se isplaćuje žrtvama kaznenih djela, potrebno je dostaviti potvrdu istražnog tijela da je pokrenut kazneni postupak.

Ako podnosite zahtjev za nadoknadu troškova medicinskog liječenja ili za bespovratna sredstva u slučaju smrti, potrebno je dostaviti račune za troškove.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjevi za naknadu mogu se podnijeti u roku od tri godine od datuma počinjenja kaznenog djela ili datuma kada se saznalo da je kazneno djelo počinjeno.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Naknadom je obuhvaćeno sljedeće:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljede (izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • naknada za oštećenu odjeću i pomagala (npr. naknada za naočale, naknada troškova nove odjeće)

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 1. troškovi pogreba
 2. gubitak iznosa za uzdržavanje ili prilika za zaradu

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Članovima obitelji žrtve omogućuje se psihološko savjetovanje. Da biste dobili naknadu za psihološku pomoć, potrebno je obratiti se pružatelju usluga potpore žrtvama, koji će pripremiti zahtjev za potpisivanje. Potrebna je i policijska potvrda u kojoj se navodi da je postupak pokrenut i da ste vi žrtva ili pravni zastupnik žrtve. Pružatelj usluga potpore žrtvama pomoći će vam da pribavite policijsku potvrdu.

O dodjeli naknade za psihološku pomoć bit ćete obaviješteni u roku od deset radnih dana. Nakon toga možete se obratiti psihologu. Iznos naknade po osobi odgovara iznosu minimalne mjesečne plaće (584 EUR 2020.).

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Uzdržavanim osobama naknada se isplaćuje u mjesečnim obrocima. Medicinski i pogrebni troškovi žrtava nadoknađuju se jednokratno na temelju računa za troškove.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se ne isplaćuje u sljedećim slučajevima:

 1. žrtva je svojim namjernim ili nemarnim ponašanjem prouzročila ili olakšala počinjenje kaznenog djela ili nastanak štete;
 2. žrtva nije prijavila kazneno djelo u roku od 15 dana iako je bila sposobna to učiniti, a policija ni na koji drugi način nije doznala za to kazneno djelo;
 3. žrtva je osuđena za počinjenje kaznenog djela s elementima nasilja ili na temelju članka 255. stavka 1. ili članka 256. stavka 1. Kaznenog zakona i njezina kaznena evidencija nije izbrisana iz baze podataka o kaznenim evidencijama u skladu sa Zakonom o bazi podataka o kaznenim evidencijama;
 4. isplata naknade bila bi nepravedna ili neopravdana zbog drugih razloga.

Osim toga, naknada se može uskratiti ako je podnositelj zahtjeva odbio surađivati s tijelima kaznenog progona u utvrđivanju činjenica koje se odnose na kazneno djelo, utvrđivanju identiteta ili uhićenju počinitelja ili dokazivanju štete.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na dodjelu ili isplatu naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Svi iznosi koje oštećena osoba primi ili ima pravo primiti na temelju štete koja je posljedica kaznenog djela s elementima nasilja iz izvora koji nije osoba odgovorna za štetu prouzročenu kaznenim djelom oduzimaju se od štete koja služi kao osnovica za određivanje iznosa naknade, uključujući doplatak za radnu sposobnost koji se isplaćuje žrtvi. Pri određivanju iznosa naknade u obzir se uzimaju svi iznosi koje je podnositelju zahtjeva prije dodjele naknade platila osoba odgovorna za štetu prouzročenu kaznenim djelom.

Kako se izračunava iznos naknade?

Izračun naknade za djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti

Iznos naknade izračunava se na temelju prosječnog dohotka po kalendarskom danu. U obzir se uzima dohodak, s plaćenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zarađen tijekom šest mjeseci prije počinjenja kaznenog djela.

Izračun štete koja je posljedica djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti

Prosječni dohodak po kalendarskom danu množi se s trideset, a od umnoška se oduzima mirovina za radnu nesposobnost ili doplatak za radnu sposobnost dodijeljena dotičnoj osobi. Naknada pokriva 80 % izgubljenog dohotka. Podaci o prosječnom dohotku pribavljaju se od Odbora za poreze i carine.

Izračun naknade za smrt uzdržavatelja

1. Prosječni dohodak žrtve po kalendarskom danu množi se s trideset, a od umnoška se oduzima mirovina za nadživjele osobe dodijeljena dotičnoj osobi.

2. Postotak od tog iznosa izračunava se u skladu s brojem uzdržavanih osoba:

 • 75 % u slučaju jedne uzdržavane osobe
 • 85 % u slučaju dviju uzdržavanih osoba
 • 100 % u slučaju triju ili više uzdržavanih osoba.

Nadoknađuje se 80 % izračunatog iznosa.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji iznos ne postoji, a naknada se isplaćuje sve dok nositelj prava ispunjuje uvjete za naknadu ili do iznosa od 9.590 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Na obrascu zahtjeva nije potrebno navesti iznos.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Predujam mogu zatražiti osobe u teškoj financijskoj situaciji ako imaju pravo na naknadu, ali je njezina dodjela odgođena.

Predujam do 640 EUR isplaćuje se na temelju odgovarajućeg zahtjeva.

Ako predujam premašuje iznos naknadno dodijeljene naknade, izvršit će se povrat viška isplaćenog iznosa.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Imate pravo dostaviti dodatne račune za troškove medicinskog liječenja.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Potvrdu istražnog tijela

Račune za troškove pogreba

Račune za troškove medicinskog liječenja, račune za lijekove itd.

Smrtni list žrtve

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Estonski nacionalni odbor za socijalno osiguranje

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Za podnošenje zahtjeva postoje sljedeće mogućnosti:

 • zahtjevi se mogu poslati i poštom na adresu Põllu 1A, 50303, Tartu
 • zahtjevi se mogu podnijeti preko pružatelja usluga potpore žrtvama. Pojedinosti za kontakt pružatelja usluga potpore žrtvama mogu se pronaći na internetskim stranicama Odbora za socijalno osiguranje
 • zahtjevi se mogu podnijeti i u uredu korisničke službe Odbora za socijalno osiguranje.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne morate biti prisutni.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka će se donijeti u roku od 30 dana od primitka zadnjeg dokumenta.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Prigovor na odluku može se podnijeti u roku od 30 dana od njezina primitka. Alternativno, može se podnijeti pritužba upravnom sudu u skladu s postupkom predviđenim u Zakonu o upravnom postupku.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrasci zahtjeva i informacije o podnošenju zahtjeva za naknadu mogu se pronaći na internetskim stranicama Odbora za socijalno osiguranje.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Pružateljima usluga potpore žrtvama možete se obratiti i telefonom. Pojedinosti o tome kako im se možete obratiti možete pronaći na internetskim stranicama Odbora za socijalno osiguranje.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Pružatelji usluga potpore žrtvama pomažu i u ostvarivanju naknade.

Posljednji put ažurirano: 31/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.