Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Ako ste vi (ili vaš bliski srodnik) bili žrtva kaznenog djela počinjenog u Finskoj, možda ćete za štetu prouzročenu tim kaznenim djelom moći dobiti naknadu iz državnih sredstava. Pravo na naknadu nije ograničeno prirodom kaznenog djela.

Ako je kazneno djelo prouzročeno upotrebom motornog vozila u prometu, naknade se uglavnom isplaćuju iz police osiguranja vozila koje je prouzročilo štetu, u skladu sa Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila (liikennevakuutuslaki).

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Naknada se može isplatiti za osobne ozljede i patnju prouzročene kaznenim djelom.

„Osobna ozljeda” znači narušavanje zdravstvenog stanja koje se može potvrditi medicinskim sredstvima. Takvo narušavanje može se odnositi na fizičko ili mentalno zdravlje.

S druge strane, „patnja” znači duševna bol prouzročena predmetnim događajem koja ne uključuje nužno narušavanje zdravstvenog stanja koje se može potvrditi medicinskim sredstvima.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako ste bliski srodnik žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela, možete imati pravo na naknadu. „Bliski srodnik” znači roditelj, dijete ili bračni drug preminule osobe ili druga osoba koja je s preminulom osobom bila posebno bliska.

Ako ste preuzeli odgovornost za pogreb osobe koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela, imate pravo na naknadu za opravdane troškove pogreba.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ako je osoba koja vam je posebno bliska bila žrtva kaznenog djela, možete dobiti naknadu za opravdane, bitne troškove i neostvarene prihode proizašle iz vaše skrbi o toj osobi. „Bliski srodnik” znači roditelj, dijete ili bračni drug osobe koja je pretrpjela osobnu ozljedu, ili druga osoba koja je s njom posebno bliska.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Ako ste bili žrtva kaznenog djela počinjenog u Finskoj, u načelu imate pravo na naknadu neovisno o vašem državljanstvu ili državi u kojoj živite. Međutim, naknada se može odbiti ako niste živjeli u državi članici EU-a u vrijeme počinjenja kaznenog djela ili u vrijeme kada je zatražena naknada te ako je pretrpljena šteta tek neznatno povezana s Finskom.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako je vaše mjesto boravišta u Finskoj, u određenim okolnostima možete dobiti i naknadu za osobne ozljede i patnju prouzročene kaznenim djelom počinjenim u inozemstvu.

Naknada se može isplatiti ako ste u inozemstvu boravili zbog posla, obrazovanja ili drugog sličnog razloga. Naknada se može odobriti na diskrecijskoj osnovi i u drugim slučajevima koji uključuju štetu pretrpljenu u inozemstvu. U takvim slučajevima čimbenici koje treba razmotriti uključuju vrstu povezanosti kaznenog djela s Finskom, bliskost odnosa između počinitelja i žrtve kaznenog djela, prirodu štete i vaše mogućnosti za dobivanje naknade negdje drugdje.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Kazneno djelo morate prijaviti policiji. Ako kazneno djelo niste prijavili, a policija nije na neki drugi način o njemu obaviještena, naknada se može isplatiti samo u posebnim slučajevima.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu možete podnijeti prije dovršetka predistražnog postupka ili okončanja sudskog postupka. Međutim, odluka o vašem zahtjevu može se donijeti tek nakon dovršetka predistražnog postupka. Ako je podignuta optužnica, o naknadi se u načelu može odlučiti tek nakon što sud donese odluku u kaznenom predmetu i odluči o zahtjevu za naknadu.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ako je pred sudom pokrenut kazneni postupak, trebali biste nastojati da vaše pravo na naknadu bude potvrđeno presudom. To znači da biste svoj zahtjev za naknadu protiv počinitelja trebali predočiti tijekom sudskom postupka. Naknada štete prouzročene kaznenim djelom u načelu se ne isplaćuje ako niste ispunili tu obvezu.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Možete podnijeti zahtjev za naknadu i ako počinitelj nije identificiran. Zahtjevu za naknadu morate priložiti presliku policijskog zapisnika iz predistražnog postupka ili druge pouzdane dokaze o događajima.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu morate podnijeti u roku od tri godine od datuma na koji je donesena pravomoćna presuda u predmetu povezanom s tom naknadom. Ako nije pokrenut postupak pred sudom, zahtjev za naknadu morate podnijeti u roku od deset godina od datuma na koji je počinjeno kazneno djelo. Fleksibilnost u pogledu navedenih rokova moguća je samo u posebnim okolnostima.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, obuhvaća li sljedeće?

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalnu štetu (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškove liječenja ozljeda (izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)  obuhvaćeni su troškovi liječenja
 • dodatne potrebe ili troškove prouzročene ozljedama (odnosno skrb i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajnu fizioterapiju, prilagodbu stambenog prostora, posebna pomagala itd.)  obuhvaćeni su drugi bitni troškovi
 • trajnu ozljedu (npr. invaliditet i druge trajne hendikepe)
  • neostvarene prihode tijekom liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.) – obuhvaćeni su neostvareni prihodi u iznosu od najviše 150 EUR po danu
  • propuštene prilike – u posebnim okolnostima, pri određivanju iznosa naknade može se razmotriti potencijalni razvoj događaja u pogledu prihoda podnositelja zahtjeva (npr. u slučaju osobe koja je pretrpjela ozljedu u mladosti)
  • troškove sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu (kao što su pravni troškovi i sudski troškovi) – može se isplatiti razumna naknada za pravne troškove ako o predmetu povezanom s naknadom odlučuje sud i ako ste pretrpjeli drugu štetu za koju tražite naknadu
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu obuhvaćene su uobičajene osobne stvari (npr. naočale, ručni sat, mobilni telefon) koje su oštećene kada je nastala i tjelesna ozljeda
   • u drugim slučajevima naknada štete na predmetima i drugoj imovini isplaćuje se samo pod posebnim uvjetima.

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnju žrtve – obuhvaćeno
  • privremene probleme s mentalnim zdravljem
  • duševnu patnju, ako je nanesena
   • u slučaju kaznenog djela protiv spolne slobode
   • u slučaju drugih kaznenih djela protiv slobode
   • u slučaju kaznenog djela kojim je na posebno okrutan način povrijeđen osobni integritet žrtve.

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalnu štetu (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškove pogreba – obuhvaćeni su troškovi pogreba, kao što su troškovi nastali kupnjom lijesa, grobnog mjesta i nadgrobne ploče te organiziranjem komemoracije. Kao osoba posebno bliska preminuloj osobi možete dobiti naknadu za troškove nastale odlaskom na pogreb (troškovi putovanja do mjesta održavanja pogreba, cvjetnog aranžmana i odjeće za korotu)
 • troškove liječenja (npr. terapija za člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija) – ako vam je smrt bliskog srodnika prouzročila osobnu ozljedu, može vam biti isplaćena naknada za troškove liječenja nastale zbog te ozljede, kao i za druge bitne troškove i neostvarene prihode. Utvrđena su ograničenja iznosa naknade, a najveći je iznos naknade 6000 EUR (2018.)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike – ako ste bili uzdržavani član obitelji preminule osobe, može vam se isplatiti naknada za gubitak sredstava za uzdržavanje.

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnju srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve – bliskim srodnicima žrtve kaznenog djela ne isplaćuje se naknada za privremene probleme ili duševnu bol.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se obično isplaćuje jednokratno. Iznimke su naknada za neostvarene prihode i naknada za gubitak sredstava za uzdržavanje, koje se najčešće isplaćuju kontinuirano, u obliku periodičnih mjesečnih obroka.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Iznos naknade koji se dodjeljuje može se umanjiti ako ste svojim djelovanjem pridonijeli nastanku štete. Na primjer, iznos naknade može se umanjiti ako ste sami započeli tučnjavu koja je dovela do vaše ozljede. S druge strane, činjenica da ste kažnjavani neće utjecati na vaše izglede za dobivanje naknade ni na iznos naknade.

Kako biste dobili naknadu, morate dostaviti dokumente koje zahtijeva Državna riznica (Valtiokonttori) kako bi mogla obraditi vaš predmet povezan sa štetom prouzročenom kaznenim djelom. Vaš zahtjev za naknadu može se odbiti ako ne podnesete potrebne dokaze.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U načelu vaša financijska situacija ne utječe na odluku o zahtjevu za naknadu, kao ni na iznos naknade koji će se isplatiti.

Pri donošenju odluke o zahtjevu za naknadu vaša financijska situacija uzima se u obzir samo ako ste podnijeli zahtjev za naknadu znatne imovinske ili financijske štete na temelju toga što niste bili u mogućnosti spriječiti nastanak štete.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ako o predmetu povezanom s naknadom odlučuje sud, naknada se u načelu isplaćuje u skladu s presudom suda. Ako Državna riznica u svojem postupanju odstupi od odluke koju je sud donio u predmetu povezanom s naknadom, u svojoj će odluci navesti obrazloženje za takvo odstupanje.

Počinitelj je obvezan isplatiti vam naknadu u iznosu koji je odredio sud. Međutim, pravo na dobivanje naknade od počinitelja prenosi se na državu ako vam je Državna riznica dodijelila naknadu.

Kako se izračunava iznos naknade?

Troškovi liječenja i drugi troškovi nadoknađuju se ako su bitni i ako imaju uzročno-posljedičnu vezu s pretrpljenom štetom ili ozljedom.

Pri određivanju iznosa naknade koji se isplaćuje za bolove i druge privremene probleme, u obzir se uzima priroda i ozbiljnost pretrpljene štete ili ozljede, kao i prevladavajuća praksa u pogledu naknada. Iznos naknade koji se isplaćuje ne smije premašiti gornju granicu utvrđenu zakonom.

„Patnja” znači osobna duševna bol prouzročena kaznenim djelom. Iznos naknade koji se isplaćuje bit će određen na temelju prirode predmetnog kaznenog djela. Iznos naknade koji se isplaćuje isto tako mora biti u okviru ograničenja utvrđenih zakonom.

Kao početna točka za utvrđivanje iznosa neostvarenih prihoda uzima se procjena prihoda koje biste ostvarili da kazneno djelo nije počinjeno. Dohodak i dodatni iznosi koje ste ostvarili ili mogli ostvariti bez obzira na štetu ili ozljedu oduzimaju se od tog iznosa. Iznos naknade koji se isplaćuje ne smije premašiti najviši dnevni iznos utvrđen zakonom.

Od ukupnog iznosa naknade koji se dodjeljuje za probleme i patnju oduzima se osnovni odbitak. Osnovni odbitak iznosi 220 EUR za kazneno djelo počinjeno 2018.

Na dodijeljenu naknadu ne plaća se kamata.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ne postoji najniži iznos naknade koji se može dodijeliti.

Ukupni iznos naknade koja vam se može isplatiti za osobnu ozljedu i patnju koje su prouzročene kaznenim djelom ne može biti viši od 61 500 EUR. Osim toga:

 • naknada koja se isplaćuje za bolove i druge privremene probleme ne može iznositi više od 12 000 EUR
 • naknada koja se isplaćuje za patnju može iznositi najviše 3600 EUR naknada koja se isplaćuje za patnju žrtava kaznenog djela protiv spolne slobode može iznositi najviše 9500 EUR, ili 16 200 EUR ako je žrtva u trenutku kada je počinjeno kazneno djelo bila mlađa od 18 godina
 • naknada koja se isplaćuje bliskom srodniku preminule osobe u načelu ne može iznositi više od 6000 EUR
 • naknada koja se isplaćuje za neostvarene prihode ne može iznositi više od 150 EUR po danu.

Najviši iznos naknade za svaku ozljedu ili štetu ne primjenjuje se na naknadu za neostvarene prihode ili naknadu za gubitak sredstava za uzdržavanje kada se te vrste naknada isplaćuju kontinuirano.

Iznos koji se može isplatiti za naknadu imovinske i financijske štete ne može biti viši od 31 000 EUR.

Najviši iznosi naknada koji se mogu isplatiti žrtvama kaznenih djela i iznosi osnovnog odbitka preispituju se svake tri godine. Ti će se iznosi sljedeći put preispitati početkom 2021.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Iznos dodijeljene naknade ne može biti viši od iznosa koji ste naveli u zahtjevu. Prema potrebi, možete zahtijevati razumnu naknadu. Možete se pozvati i na iznose potvrđene sudskom presudom koji čine osnovu vašeg zahtjeva za naknadu.

Prema potrebi, možete dobiti savjet o svojem predmetu povezanom s ozljedom prouzročenom kaznenim djelom od našeg tima za korisničku podršku ili od osobe koja obrađuje vaš zahtjev za naknadu.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Naknada koja se isplaćuje iz javnih sredstava sekundarna je. To znači da biste isplatu naknade prvo trebali zatražiti iz drugih izvora, npr. iz svoje police zdravstvenog osiguranja i od osiguravajućeg društva. Iznos te naknade oduzet će se od iznosa naknade koji vam bude dodijeljen.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Prema potrebi, možete podnijeti pisani zahtjev za isplatu predujma naknade. Predujam naknade možete dobiti ako je obrada vašeg predmeta povezanog s naknadom odgođena zbog razloga koji su izvan vaše kontrole i imate pravo na znatan iznos naknade.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Državna riznica ponovno će ispitati predmet ako se pojave novi dokazi. Na temelju novih dokaza može vam se dodijeliti naknada koja vam je prethodno odbijena ili viši iznos naknade.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Potrebno je priložiti na primjer:

 • važeću punomoć ako u svojstvu odvjetnika djeluje osoba koja nije pravni savjetnik ili odvjetnik. Ako želite da se naknada dodijeljena vama kao podnositelju zahtjeva isplati nekoj drugoj osobi, trebate priložiti i punomoć za tu osobu
 • dokaz o troškovima pogreba za koje se traži naknada i, ako je to potrebno, pismeno o popisu ostavine te punomoći
 • presliku presude suda ili presliku policijskog zapisnika iz predistražnog postupka ako nije bilo presude
 • izjavu liječnika ili liječničko izvješće
 • dokaz o svim troškovima za koje se traži naknada, ako o predmetu nije odlučivao sud
 • ako se traži naknada za neostvarene prihode, izjavu liječnika kojom se potvrđuje nesposobnost za rad, presliku odluke o novčanoj naknadi zbog bolesti i dokaz o plaći koju isplaćuje poslodavac i iznosu neostvarenih prihoda
 • bilo kakve odluke i dokaze u pogledu naknade isplaćene iz police zdravstvenog osiguranja, dobivene od osiguravajućeg društva ili iz nekog drugog izvora
 • ako se traži naknada za pravne troškove, izračun plaće odvjetnika i bilo kakvu odluku o naknadi koju je donijelo osiguravajuće društvo
 • ako se traži naknada za troškove povezane s podnošenjem zahtjeva, račun odvjetnika i dokaze o dodijeljenoj pravnoj pomoći ili dodijeljenom pravnom savjetniku
 • ako se traži naknada imovinske i financijske štete koja se odobrava na diskrecijskoj osnovi, dokaze o bolesti, ozljedi ili drugoj vrsti onesposobljenosti i financijskim okolnostima prouzročenima štetom.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Za obradu vašeg predmeta povezanog s naknadom ne naplaćuju se pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjeve za naknadu obrađuje Državna riznica.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Svoj zahtjev možete poslati elektroničkim putem na adresu rikosvahingot@valtiokonttori.fi ili možete ispisati obrazac i poslati ga na sljedeću adresu:

Državna riznica

Poštanski pretinac 50

00054 Državna riznica, Finska

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Predmet obrađuje Državna riznica u pisanom obliku. Od vas se ni u jednoj fazi postupka neće tražiti da se osobno pojavite.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Prosječno je vrijeme obrade približno sedam mjeseci. Ažurirane procjene vremenâ obrade možete pronaći na internetskim stranicama Državne riznice.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Žalbu protiv odluke o naknadi možete podnijeti u pisanom obliku Osiguravajućem sudu (Vakuutusoikeus) u roku od 30 dana od datuma na koji ste obaviješteni o odluci. Smjernice za podnošenje žalbe priložene su odluci Državne riznice o naknadi.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrazac zahtjeva za naknadu i dodatne informacije o traženju naknade možete pronaći na internetskim stranicama Državne riznice na adresi https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Možete se obratiti i našem timu za korisničku podršku na broj telefona +358 295 50 2736 ili adresu e-pošte rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice u tu svrhu?

Dodatne informacije o naknadi štete prouzročene kaznenim djelom možete pronaći na adresi https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Državnoj riznici možete se obratiti i telefonskim putem ako je to potrebno. Pomoć možete dobiti i pozivom na broj +358 295 50 2736.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

U svrhu podnošenja zahtjeva za naknadu možete zatražiti pomoć odvjetnika. Međutim, naknadu za troškove proizašle iz podnošenja zahtjeva možete dobiti samo u sljedećim slučajevima:

 • ako vam je dodijeljena pravna pomoć ili pravni savjetnik u svrhu sudskog postupka ili
 • ako o predmetu nije odlučivao sud, ali ispunjujete financijske zahtjeve za dodjelu pravne pomoći.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Savjete i potporu možete dobiti, primjerice, od finske organizacije za potporu žrtvama (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Podatke za kontakt te organizacije možete pronaći na njezinim internetskim stranicama na https://www.riku.fi/en/home/.

Posljednji put ažurirano: 09/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.