Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Podnositelji zahtjeva moraju dokazati da je pretrpljena šteta posljedica namjernog ili nenamjernog djela koje se može smatrati kaznenim djelom protiv imovine ili osobe. Stoga namjerna djela te nerazborito ili nemarno ponašanje mogu za posljedicu imati pravo na naknadu bez obzira na to je li počinitelj identificiran ili ne.

U slučaju kaznenog djela protiv imovine, djelo mora biti klasificirano kao krađa, prijevara, povreda povjerenja, iznuda ili uništenje imovine ili šteta na imovini.

Nadalje, postoje posebni programi naknade koji se odnose na štetu uzrokovanu terorističkim djelima, prometne nesreće koje su se dogodile na državnom području Francuske, lovačke nesreće, izlaganje azbestu te uništenje vozila u požaru.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Punu naknadu štete koja je posljedica teškog kaznenog djela protiv osobe možete dobiti u sljedećim slučajevima:

 • ako ste bili žrtva kaznenog djela koje je dovelo do trajne ili potpune nesposobnosti za rad u trajanju od mjesec dana ili više ili ako ste bili žrtva silovanja, spolnog nasilja, spolnog nasilja nad maloljetnom osobom, trgovine ljudima, ropstva ili prisilnog rada ili
 • ako je član vaše uže obitelji preminuo zbog posljedica tih kaznenih djela.

Podložno određenim uvjetima i gornjem iznosu, naknadu možete dobiti ako ste bili žrtva lakšeg kaznenog djela protiv osobe ili kaznenog djela protiv imovine koje je za posljedicu imalo:

 • tjelesnu ozljedu koja je dovela do potpune nesposobnosti za rad u trajanju kraćem od mjesec dana
 • materijalnu štetu proizašlu iz djela klasificiranih kao krađa, prijevara, povreda povjerenja, iznuda ili uništenje imovine ili šteta na imovini.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, možete dobiti naknadu ako ste član uže obitelji žrtve i pretrpjeli ste osobnu ozljedu zbog kaznenog djela.

Naknada se može dodijeliti srodnicima u uzlaznoj liniji (roditelji, bake i djedovi), potomcima (djeca, unuci), bračnom drugu te pobočnim srodnicima (braća i sestre) ili bilo kojoj osobi koja može dokazati osobni odnos sa žrtvom.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, možete dobiti naknadu ako ste član uže obitelji žrtve i pretrpjeli ste osobnu ozljedu zbog kaznenog djela.

Naknada se može dodijeliti srodnicima u uzlaznoj liniji (roditelji, bake i djedovi), potomcima (djeca, unuci), bračnom drugu te pobočnim srodnicima (braća i sestre) ili bilo kojoj osobi koja može dokazati osobni odnos sa žrtvom.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, možete dobiti naknadu ako niste državljanin nijedne od država članica EU-a pod uvjetom da je kazneno djelo počinjeno na državnom području Francuske.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da, možete dobiti naknadu pod uobičajenim uvjetima ako ste francuski državljanin, a kazneno je djelo počinjeno u inozemstvu.

S druge strane, od francuskog tijela za naknade ne možete dobiti naknadu ako ste strani državljanin, a kazneno je djelo počinjeno u inozemstvu.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Ne, nije uvjet da najprije treba podnijeti pritužbu policiji kako bi se mogao podnijeti zahtjev za naknadu.

Međutim, zahtjev mora sadržavati informacije potrebne za ocjenjivanje zahtjeva. Zahtjevu se mora priložiti popratna dokumentacija u kojoj se posebno navode datum, mjesto i okolnosti kaznenog djela (potvrda o podnošenju pritužbe, dokumentacija povezana s kaznenim postupkom itd.).

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, ne morate pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka kako biste podnijeli zahtjev za naknadu.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne, u slučaju teškog kaznenog djela protiv osobe niste dužni naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran (vidjeti 1.2.).

U slučaju lakšeg kaznenog djela protiv osobe ili kaznenog djela protiv imovine (vidjeti 1.2.) potrebno je dokazati da je identificirani počinitelj nesolventan ili ne može u cijelosti namiriti štetu. Osim toga, potrebno je detaljnije dokazati da ne možete dobiti učinkovitu i dostatnu naknadu štete od osiguravajućeg društva ili drugog tijela koje za to može biti odgovorno.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Naknadu možete dobiti od trenutka kad je kazneno djelo počinjeno, čak i ako počinitelj nije identificiran ni osuđen.

Međutim, zahtjev mora sadržavati informacije potrebne za ocjenjivanje zahtjeva. Zahtjevu se mora priložiti popratna dokumentacija u kojoj se posebno navode datum, mjesto i okolnosti kaznenog djela (potvrda o podnošenju pritužbe, dokumentacija povezana s kaznenim postupkom itd.).

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Imate rok od tri godine od datuma počinjenja kaznenog djela. Taj se rok produljuje za jednu godinu od datuma posljednje presude u kaznenom postupku.

Ako je počinitelju naloženo da plati naknadu štete, rok počinje teći od datuma kad žrtva primi obavijest kaznenog suda. Ako je počinitelju naloženo da plati naknadu štete, rok počinje teći od datuma dostave obavijesti suda.

U slučaju isteka roka u obzir se može uzeti opravdan razlog koji navede žrtva ili nositelji prava.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, hoće li naknadom biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
  Žrtva koja je izravno pretrpjela fizičke ozljede može dobiti naknadu za sve troškove bolničkog liječenja, troškove medicinskih i paramedicinskih usluga te farmaceutske troškove (medicinsko osoblje, fizioterapija, ortoptika, logopedska terapija itd.) jer većinu tih troškova obično pokrivaju tijela socijalnog osiguranja.
  U obzir se mogu uzeti i predvidljivi budući troškovi zdravstvene skrbi koji će biti potrebni nakon što se zdravstveno stanje žrtve stabilizira.
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
  Naknada se može dobiti za troškove prilagodbe stambenog prostora i vozila te izdatke povezane s trajnom pomoći treće osobe.
  Mogu se pokriti i različiti troškovi povezani s posljedicama tjelesne ozljede: troškovi skrbi o djeci, održavanja kućanstva, prijevoza itd.
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  Naknada za trajno smanjenje funkcionalne sposobnosti dodjeljuje se za posljedice ozljede koje ostaju nakon što se zdravstveno stanje stabiliziralo: smanjenje fizioloških funkcija, trajna bol, gubitak kvalitete života, gubitak samostalnosti itd. Ako se utvrdi takvo smanjenje, može ga se ocijeniti prema stupnju smanjenja funkcionalne sposobnosti.
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode i gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
   Naknada se može dodijeliti za utvrđene neostvarene prihode od profesionalne djelatnosti, buduće neostvarene prihode od profesionalne djelatnosti te utjecaj na karijeru dotične osobe: smanjene mogućnosti zapošljavanja, propuštene profesionalne prilike, povećano naprezanje na poslu, potreba za promjenom radnog mjesta itd. Može se ocijeniti i štetni utjecaj na obrazovanje ili osposobljavanje.
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada štete za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo.

Naknada za propuštene profesionalne prilike može se dodijeliti u kontekstu utjecaja na karijeru (vidjeti prethodnu točku).

Troškovi povezani s postupkom koji se odnosi na kazneno djelo nisu obuhvaćeni samom naknadom. Međutim, osobe s nedostatnim sredstvima mogu dobiti pravnu pomoć, pri čemu država djelomično ili u cijelosti plaća odvjetničke i sudske troškove nastale tijekom suđenja. Za najteža kaznena djela pravna pomoć dodjeljuje se bez utvrđivanja imovinskog stanja (vidjeti popis u članku 9-2. Zakona br.° 91-647 od 10. srpnja 1991. o pravnoj pomoći (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)).

U slučaju kaznenih djela protiv osobe u načelu se ne dodjeljuje naknada za materijalnu štetu. U slučaju prethodno navedenih kaznenih djela (vidjeti 1.2.) naknada za materijalnu štetu pod određenim je uvjetima ograničena na 4575 EUR (gornji iznos koji se primjenjuje od 16. siječnja 2018.)

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve

Pretrpljena patnja obuhvaća svu fizičku i psihološku patnju i povezane probleme od datuma počinjenja kaznenog djela do stabilizacije zdravstvenog stanja žrtve. Nakon što se stanje stabilizira patnja koja traje smatra se, za potrebe naknade, trajnim smanjenjem funkcionalne sposobnosti.

Propuštene prilike na osobnoj razini mogu se uzeti u obzir pod stavkom gubitka mogućnosti u privatnom životu (perte d’établissement), koji se odnosi na gubitak nade ili prilike za ostvarivanje planiranog obiteljskog života.

U slučaju unakaženosti u obzir se uzimaju osobne posljedice promjene fizičkog izgleda osobe.

Može se ocijeniti i gubitak kvalitete života (préjudice d’agrément) koji obuhvaća naknadu za nemogućnost žrtve da se nastavi baviti nekim sportom ili aktivnošću u slobodno vrijeme.

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba

Pokrivaju se troškovi pogreba.

 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)

Većinu troškova liječenja, uključujući za članove uže obitelji, obično pokrivaju tijela socijalnog osiguranja. Patološki učinci inače će se uzeti u obzir u okviru naknade za duševnu bol članova uže obitelji (vidjeti prethodno navedeno).

 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

Naknada se može dodijeliti za gubitak ili smanjenje prihoda koje članovi uže obitelji žrtve pretrpe zbog njezine smrti ili invaliditeta, posebno ako moraju stalno biti sa žrtvom te privremeno prestati raditi.

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada nadživjelim članovima obitelji u slučaju smrti žrtve

Naknada za duševnu bol (préjudice d’affection) može se dodijeliti za moralnu štetu koju su članovi uže obitelji žrtve pretrpjeli zbog smrti žrtve ili s obzirom na patnje izravne žrtve s teškim invaliditetom.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Iznos naknade može se isplatiti jednokratno ili u obliku rente. Osim toga, tijekom postupka mogu se izvršiti privremena plaćanja prije konačne isplate naknade.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Pogrešno postupanje žrtve može biti osnova za odbijanje isplate naknade ili njezino smanjenje, na primjer u slučajevima izrečenih uvreda, sudjelovanja u tučnjavi ili kriminalnoj radnji. To se pogrešno postupanje može primijeniti i u odnosu na uzdržavane članove obitelji preminule žrtve.

Međutim, činjenica da je žrtva kažnjavana nije važna.

U okviru postupka za naknadu vaš zahtjev mora sadržavati informacije potrebne za njegovo ocjenjivanje te mu se mora priložiti popratna dokumentacija. Treba imati na umu da može biti potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju te sudjelovati u izradi izvješća neovisnih stručnjaka.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

 • Teška kaznena djela protiv osobe (vidjeti 1.2.)

Vaša se financijska situacija ne uzima u obzir te možete dobiti punu naknadu za ozljede nastale kao posljedica kaznenih djela protiv osobe.

Međutim, naknade koje isplaćuju tijela socijalnog osiguranja, uzajamna društva za zdravstveno osiguranje i osiguravajuća društva uzimaju se u obzir.

 • Lakša kaznena djela ili kaznena djela protiv imovine (vidjeti 1.2.)

Vaša se financijska situacija razmatra na temelju triju kriterija:

 • morate imati godišnji dohodak manji od 18 300 EUR (iznos za 2017.), uz dopuštene dodatne iznose za uzdržavane članove obitelji (potomke, srodnike u uzlaznoj liniji)
 • niste u mogućnosti dobiti učinkovitu i dostatnu naknadu štete od osiguravajućeg društva ili drugog tijela koje za to može biti odgovorno
 • morate dokazati da ste se zbog kaznenog djela našli u teškom materijalnom ili psihološkom stanju.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne.

Kako se izračunava iznos naknade?

Kad je riječ o teškim kaznenim djelima protiv osobe, načelo je da treba odobriti potpunu naknadu. Iznos naknade izračunava se s obzirom na stavke zahtjeva.

Izračun se izvršava za svaki predmet zasebno na temelju osobne situacije žrtve i dostavljene popratne dokumentacije; za određene stavke zahtjeva upotrebljavaju se okvirne ljestvice.

Za izračun naknade za trajno smanjenje funkcionalne sposobnosti može se, primjerice, upotrijebiti okvirna ljestvica koja se temelji na stupnju smanjenja koji je utvrdio liječnik i dobi žrtve.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ne postoji najmanji iznos.

Za teška kaznena djela protiv osobe (vidjeti 1.2.) ne postoji najveći iznos.

Kad je riječ o lakšim kaznenim djelima ili kaznenim djelima protiv imovine (vidjeti 1.2.), naknada je ograničena na 4575 EUR (gornji iznos koji se primjenjuje od 16. siječnja 2018.).

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, obrazac zahtjeva uključuje potraživani iznos. Međutim, riječ je o ukupnom iznosu. Pri njegovu utvrđivanju može vam pomoći odvjetnik ili udruženje za potporu žrtvama.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Naknade koje isplaćuju tijela socijalnog osiguranja, uzajamna društva za zdravstveno osiguranje, osiguravajuća društva itd. uzimaju se u obzir.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da, predujam naknade (provision) možete zatražiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da, možete podnijeti dodatni zahtjev za naknadu u slučaju pogoršanja štete ili zbog bilo kojeg drugog opravdanog razloga koji možete potkrijepiti dokazima.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjev podnositelja, koji se podnosi tajništvu odbora za naknadu žrtvama kaznenih djela (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI) pri odgovarajućem regionalnom sudu (tribunal de grande instance), mora sadržavati informacije potrebne za ocjenjivanje zahtjeva. Zahtjevu se mora priložiti popratna dokumentacija u kojoj se posebno navodi:

 • prezime, ime, datum i mjesto rođenja, zanimanje, državljanstvo i adresa podnositelja zahtjeva (priložiti presliku osobne iskaznice, boravišne dozvole, putovnice itd.)
 • obiteljski odnos sa žrtvom (priložiti presliku obiteljske knjižice (livret de famille), dokument ovjeren kod javnog bilježnika itd.)
 • datum, mjesto i okolnosti kaznenog djela (priložiti potvrdu o podnošenju pritužbe, dokumentaciju povezanu s kaznenim postupkom itd.)
 • sud koji je sudio počinitelju, ako je primjenjivo (priložiti presliku presude)
 • priroda ozljeda, trajanje bolovanja te sve posljedice (priložiti liječničke potvrde, potvrde o bolovanju, liječničke nalaze)
 • javna ili privatna tijela socijalnog osiguranja s kojima je podnositelj zahtjeva povezan te koja će vjerojatno biti uključena u postupak (priložiti presliku iskaznice socijalnog osiguranja)
 • podneseni prijedlozi za izvansudsku nagodbu i već pokrenuti sudski postupci te iznosi koji su isplaćeni podnositelju zahtjeva (priložiti popratnu dokumentaciju koja se odnosi na dnevne naknade, mirovine, rente te isplate koje su izvršili počinitelj, osiguravatelj itd.)
 • iznos naknade koji se zahtijeva od CIVI-ja
 • podaci o bankovnom računu podnositelja zahtjeva
 • druga popratna dokumentacija povezana s posebnom vrstom zahtjeva.

Ako se zahtjev odnosi na naknadu za lakša kaznena djela protiv osobe ili za materijalnu štetu nastalu zbog krađe, prijevare, povrede povjerenja ili uništenja imovine ili štete na imovini, zahtjev mora sadržavati i sljedeće:

 • izjavu o dohotku podnositelja zahtjeva (priložiti porezno rješenje (avis d’imposition) za godinu koja je prethodila kaznenom djelu te za godinu koja je prethodila godini u kojoj je podnesen zahtjev)
 • dokaz o nemogućnosti dobivanja učinkovite i dostatne naknade iz drugih izvora
 • opis teškog materijalnog ili psihološkog stanja koje je posljedica kaznenog djela.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Nema troškova. Pomoć ili zastupanje odvjetnika nije obvezno. Odvjetničke naknade vaša su odgovornost, osim ako automatski ili pod određenim uvjetima imate pravo na pravnu pomoć. Troškovi nastali tijekom postupka pokrenutog pred CIVI-jem smatraju se sudskim troškovima te ih snosi država.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Za odlučivanje o naknadi žrtvama odgovorni su odbori za naknadu žrtvama kaznenih djela (CIVI). Naknadu koju utvrdi CIVI zapravo isplaćuje Jamstveni fond za žrtve terorizma i drugih kaznenih djela (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions – FGTI).

Kad je riječ o terorizmu, FGTI dodjeljuje naknadu izravno žrtvama koje podnesu zahtjev, a to čini pod nadzorom regionalnog suda kojem se mogu uputiti svi sporovi.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

O zahtjevima za naknadu koje podnesu žrtve kaznenih djela ili njihove uzdržavane osobe odlučuje CIVI pri svakom regionalnom sudu.

Nadležni je CIVI onaj u mjestu vašeg boravišta ili u mjestu sjedišta kaznenog suda koji odlučuje o predmetu, ako je primjenjivo (registar). Ako ste francuski državljanin s boravištem u inozemstvu ili ako je kazneno djelo počinjeno u inozemstvu, nadležan je CIVI pri Regionalnom sudu u Parizu:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 – Francuska

Kad je riječ o terorizmu, zahtjevi se podnose izravno FGTI-ju:

64, Rue Defrance
94682 Vincennes Cedex – Francuska

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne trebate biti prisutni tijekom postupka ili na raspravi.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Tajništvo CIVI-ja bez odlaganja prosljeđuje zahtjev FGTI-ju.

FGTI mora žrtvi dostaviti ponudu u roku od dva mjeseca od primitka potpunog spisa koji prosljeđuje tajništvo CIVI-ja.

Ako žrtva prihvati ponudu, prihvaćeni sporazum prosljeđuje se na odobrenje predsjedatelju CIVI-ja. Nakon odobrenja sporazum se može izvršiti. O odluci se obavješćuju žrtva i FGTI, koji će izvršiti isplatu.

Ako FGTI to odbije i navede razloge, ili žrtva odbije ponudu ili ne odgovori na ponudu FGTI-ja u roku od dva mjeseca, CIVI će razmotriti predmet u sudskom postupku. U tom slučaju sudac odlučuje o zahtjevu te provjerava izjave i dostavljenu dokumentaciju.

Javni tužitelj i FGTI iznose svoje primjedbe najkasnije 15 dana prije održavanja rasprave. Podnositelj zahtjeva i FGTI moraju se pozvati na raspravu najmanje dva mjeseca unaprijed.

Nakon postupka zatvorenog za javnost o odluci CIVI-ja kojom se dodjeljuje ili odbija dodijeliti naknada obavješćuju se podnositelj zahtjeva i FGTI, koji isplaćuje dodijeljenu naknadu u mjesecu koji slijedi nakon te obavijesti.

Kad je riječ o terorizmu, FGTI isplaćuje određeni iznos kao predujam u mjesecu koji slijedi nakon primitka potpunog spisa, ako su za to ispunjeni uvjeti. FGTI dostavlja ponudu za naknadu štete žrtvi (nakon što se njezino stanje stabiliziralo) ili članovima uže obitelji preminule žrtve u roku od tri mjeseca.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Ako niste zadovoljni odlukom CIVI-ja, zahtjev za preispitivanje odluke možete podnijeti žalbenom sudu (Cour d’appel) u čijoj se nadležnosti nalazi taj CIVI.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Informacije i obrasci dostupni su na sljedećim internetskim stranicama:

Udruženja za potporu žrtvama mogu vam pomoći u postupku te pružiti potrebne informacije.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Telefonska služba 116006 nudi besplatnu psihološku potporu, informacije o vašim pravima i opću pomoć u postupku, sedam dana u tjednu od 09:00 do 21:00, po cijeni lokalnog poziva na:

01 41 83 42 08

ako se nalazite u Francuskoj ili

+33 1 41 83 42 08 ako se nalazite u inozemstvu.

E-pošta: 08victimes@france-victimes.fr

Dostupne su sljedeće internetske stranice:

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Osobe s nedostatnim sredstvima mogu dobiti pravnu pomoć, pri čemu država djelomično ili u cijelosti plaća odvjetničke i sudske troškove nastale tijekom suđenja. Za najteža kaznena djela pravna pomoć dodjeljuje se bez utvrđivanja imovinskog stanja (vidjeti popis u članku 9-2. Zakona br. 91-647 od 10. srpnja 1991. o pravnoj pomoći (loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)).

Određena tijela za pristup pravnim uslugama, kao što su pravni centri (maisons de la justice et du droit) ili službe za pravne informacije (points d’accès au droit), pružaju besplatna savjetovanja o pravnim pitanjima te vam mogu, neovisno o vašem državljanstvu, pružiti pomoć pri ispunjavanju svih formalnosti radi ostvarenja vaših prava te u izvansudskim postupcima.

Isto se odnosi na udruženja za potporu žrtvama koja, među ostalim, pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Udruženja za pomoć žrtvama, koja se može kontaktirati u uredima za potporu žrtvama pri sudovima ili u njihovim vlastitim prostorima, mogu vam pružiti besplatnu pomoć pri pripremi zahtjeva za naknadu.

Posljednji put ažurirano: 05/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.