Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Njemačko zakonodavstvo o naknadi žrtvama

Zakon o naknadi žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja

Zakon o naknadi žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja na engleskom

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Načelno, u skladu s OEG-om možete dobiti naknadu za bilo koji nezakonit napad počinjen s namjerom (npr. fizički napad, seksualni napad, teroristički napad, ubojstvo). Naknada se može isplatiti žrtvama ili njihovim nadživjelim srodnicima.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Naknada se ne isplaćuje samo za posljedice štete po zdravstveno stanje, nego i za financijske posljedice takve štete. Negativne psihološke posljedice smatraju se štetom po zdravlje. Međutim, oštećenje zdravlja mora biti dugoročno (odnosno, mora trajati dulje od šest mjeseci). Naknada se ne isplaćuje za štetu na imovini i financijske gubitke. U skladu s OEG-om naknada se ne isplaćuje za bol ni patnju.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Naknada štete isplaćuje se i nadživjelim srodnicima žrtve. Nadživjeli su srodnici bračni drug, životni partner i djeca žrtve te, u iznimnim slučajevima, roditelji žrtve. „Djeca” uključuju posvojenu i udomljenu djecu te djecu bračnog druga.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Srodnicima žrtve koja je preživjela napad u određenim se okolnostima može osigurati liječenje ili naknada za uzdržavanje.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Svi državljani trećih zemalja protiv kojih je u Njemačkoj počinjeno kazneno djelo s elementima nasilja dobivaju (retroakivno od 1. srpnja 2018.) istu naknadnu kao žrtve koje su njemački državljani.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U skladu s člankom 3.a OEG-a naknadu njemačke države mogu dobiti i žrtve kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih u inozemstvu koje imaju prebivalište u Njemačkoj. Tu naknadnu mogu dobiti u obliku jednokratne isplate. Bilo kakva naknada dobivena od zemlje u kojoj je počinjeno kazneno djelo nadoknadit će se tom isplatom.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

U skladu s OEG-om podnositelji zahtjeva obvezni su sudjelovati u postupku naknade. To znači da moraju navesti sve okolnosti koje bi mogle pomoći razjasniti činjenice predmeta. To obično znači da je počinitelja kaznenog djela potrebno prijaviti policiji. U određenim slučajevima moguće je izuzeće od obveze da se prijavi kazneno djelo (npr. kad to od žrtve nije razumno očekivati).

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, nadležna tijela u načelu samostalno odlučuju o zahtjevima podnesenima u skladu s OEG-om. Međutim, u nekim bi slučajevima moglo biti potrebno pričekati ishod policijskih istraga ili kaznenih postupaka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran niti osuđen, imam li još uvijek pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, imate pravo na naknadu neovisno o tome je li počinitelj identificiran ili osuđen. U prilog svojem zahtjevu trebali biste priložiti sve dokumente koji bi mogli pomoći razjasniti činjenice predmeta i odrediti razmjere prouzročene štete.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Ne, u skladu s OEG-om rok ne postoji. Međutim, naknade mogu biti isplaćene retroaktivno samo za razdoblje od godine dana prije podnošenja zahtjeva.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Materijalne i psihološke zdravstvene posljedice kaznenog djela s elementima nasilja obuhvaćene su naknadnom. Naknada žrtvi uključuje mjesečnu rentnu naknadu. Postoji i naknada za financijske posljedice.

Iznos i razdoblje isplate naknada uređeni su Saveznim zakonom o pomoći (Bundesversorgungsgesetz).

One posebice uključuju:

  • troškove liječenja i skrbi
  • medicinska pomagala (npr. proteze, dentalne proteze, invalidska kolica)
  • mjesečnu rentnu naknadu, koja može biti povezana s primanjima, za osobe koje su pretrpjele štetu i za nadživjele
  • pogrebne troškove
  • dodatne socijalne naknade za osobe slabijeg imovinskog stanja (npr. pomoć za skrb, dodatna pomoć za podmirivanje životnih potreba).

Naknada za bol i patnju (Schmerzensgeld) ne isplaćuje se. Načelno se ne isplaćuje naknada za štetu na imovini i financijske gubitke. Postoje iznimke za osobna pomagala kao što su naočale, kontaktne leće i zubala.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Rentne naknade žrtvama i nadživjelim srodnicima kao naknade za posljedice štete po financijsko i zdravstveno stanje žrtve isplaćuju se na mjesečnoj osnovi sve dok su ispunjeni svi potrebni uvjeti. Druge naknade isplaćuju se ako i kada su potrebne (npr. za pogrebne troškove, proteze).

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ako je oštećena stranka sama prouzročila štetu ili ako ne bi bilo pravedno isplatiti naknadu zbog drugih razloga, posebno zbog ponašanja žrtve, dodjeljivanje naknade bit će odbijeno. Međutim, samo postojanje kaznene evidencije nije dovoljno za donošenje takve odluke. Podnositelji zahtjeva obvezni su pomoći u najvećoj mogućoj mjeri u razjašnjavanju činjenica predmeta. Ako ne ispune tu obvezu, naknada bi im mogla biti odbijena u cijelosti ili djelomično.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U skladu s OEG-om, naknada se isplaćuje neovisno o dohotku ili bogatstvu oštećene stranke. Financijsko bi stanje oštećene stranke moglo utjecati samo na iznos naknade odobrene za naknadu financijske štete ili na iznos naknade za skrb.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos rentne naknade u svojstvu naknade za posljedice štete po zdravstveno stanje izračunava se u skladu s razmjerima navedenih posljedica.

Iznos rentne naknade kao naknada za posljedice štete po financijsko stanje temelji se na pretrpljenoj financijskoj šteti.

Postoji li minimalni iznos naknade?

Ne.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne. Nije potrebno da sami navedete iznos naknade u obrascu. Iznos se temelji na pretrpljenoj zdravstvenoj i financijskoj šteti, a određuje ga nadležno tijelo.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Rentne naknade kao naknada za posljedice štete po zdravstveno stanje isplaćuju se neovisno o tome primate li uplate od drugih privatnih ili javnih tijela. Međutim, te se uplate mogu uzeti u obzir pri obračunu isplata kao naknade za posljedice financijske štete.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U skladu s OEG-om, isplate predujmova nisu moguće. Međutim, moguće je dobiti isplate za pokriće troškova liječenja prije nego što se donese odluka o zahtjevu za naknadu štete.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Kad je riječ o pogoršanju zdravstvenog stanja, uvijek je moguće podnijeti „zahtjev zbog pogoršanja stanja” (Verschlimmerungsantrag) kako bi se zatražio ponovni obračun iznosa naknade. Promjene u dohotku uvijek je moguće uzeti u obzir pri obračunu naknade za posljedice financijske štete.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Svojem zahtjevu trebali biste priložiti sve dokumente koji će pomoći razjasniti činjenice predmeta i odrediti razmjere prouzročene štete.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Nadležna tijela su tijela za socijalnu skrb u svakoj saveznoj pokrajini. Nadležna je ona savezna pokrajina u kojoj žrtva ima prebivalište.

Ako žrtva koja je pretrpjela kazneno djelo s elementima nasilja nema prebivalište u Njemačkoj, može podnijeti zahtjev tijelu za socijalnu skrb u saveznoj pokrajini u kojoj se dogodilo kazneno djelo.

Kako bi se strancima podnositeljima zahtjeva olakšala potraga za nadležnim tijelom, mogu kontaktirati središnju kontaktnu točku Saveznog ministarstva rada i socijalnih pitanja (Zentrale KontaktstelleBundesministerium für Arbeit und Soziales), koja će proslijediti zahtjev za naknadu odgovarajućem tijelu.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev bi trebalo poslati nadležnom tijelu za socijalnu skrb.

Kako bi se strancima podnositeljima zahtjeva olakšala potraga za nadležnim tijelom, mogu kontaktirati središnju kontaktnu točku Saveznog ministarstva rada i socijalnih pitanja (Zentrale KontaktstelleBundesministerium für Arbeit und Soziales).

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Na ovo pitanje ne postoji konačan odgovor. Trajanje postupka ovisi posebice o tome koliko je jednostavno ili teško razjasniti činjenice predmeta i je li potrebno pribaviti liječničke nalaze.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv odluke može se uložiti žalba. Ako nadležno tijelo u okviru žalbenog postupka ne donese drugačiju odluku, može se podnijeti pritužba Socijalnom sudu (Sozialgericht).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrasci zahtjeva i druge informacije dostupni su na:

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Postoji li poseban infotelefon ili posebna internetska stranica u tu svrhu?

Informacije su dostupne na:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Informacije o organizacijama za potporu žrtvama u Njemačkoj dostupne su na https://www.odabs.org/.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne. Pravni troškovi ne smatraju se naknadom pa ne mogu biti vraćeni u skladu s OEG-om.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da, postoji nekoliko regionalnih i nacionalnih organizacija za pomoć žrtvama. Najveća nacionalna organizacija je der WEISSE RING.

Posljednji put ažurirano: 16/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.