Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Grčko zakonodavstvo o naknadi štete žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja obuhvaća sljedeća kaznena djela počinjena u Grčkoj:

hotimična kaznena djela s elementima nasilja te kaznena djela iz sljedećih članaka Kaznenog zakona: članka 323.Α (trgovina ljudima):

a) ropstvo ili slične prakse,

b) služenje,

c) prisiljavanje žrtve na rad ili prosjačenje (radno iskorištavanje),

d) prisiljavanje žrtve na počinjenje kaznenih djela,

e) odstranjivanje žrtvinih stanica, tkiva ili organa,

f) prisiljavanje žrtve na sudjelovanje u spolnim radnjama, praksama ili simulacijama ili na rad ili usluge usmjerene isključivo na uzbuđivanje (seksualno iskorištavanje) ili

g) prisilni brak; članka 336. ako je žrtva maloljetnik (kaznena djela protiv spolne slobode ili financijsko iskorištavanje seksualnog života); članka 339. stavaka 1. i 3. (spolne radnje u koje su uključeni maloljetnici ili spolne radnje na njihovu štetu); članka 342. stavka 1. (seksualno iskorištavanje djece); članka 348.A (dječja pornografija); članka 348.Β (vrbovanje djece u seksualne svrhe); članka 348.C (pornografsko prikazivanje maloljetnika); i članka 351.A (spolne radnje u koje su uključeni maloljetnici za novac).

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Kad je riječ o kaznenom djelu počinjenom s namjerom primjenom fizičkog nasilja ili prijetnjom fizičkim nasiljem, čija je posljedica smrt ili teško fizičko ili mentalno stanje žrtve te kad je riječ o kaznenom djelu počinjenom s namjerom primjenom fizičkog nasilja ili prijetnjom fizičkim nasiljem, koje je kažnjivo dugotrajnom kaznom zatvora (kátheirxi).

Od 1. siječnja 2010. zaposlenicima ustanova za pritvor koji su žrtve hotimičnog nasilja koje im je prouzročilo invaliditet ili tešku tjelesnu manu, a počinjeno je u Grčkoj, odobrava se plaćeno bolovanje u neprekinutom razdoblju do trenutka kada nadležni liječnički odbor donese mišljenje da se mogu vratiti na posao.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Naknada je dostupna članovima obitelji žrtve, odnosno bračnom drugu, osobi koja živi sa žrtvom u stabilnoj i trajnoj heteroseksualnoj ili homoseksualnoj vezi, zaručniku/zaručnici, krvnim srodnicima ili srodnicima po tazbini, usvojiteljima i usvojenicima, braći i sestrama, bračnom drugu ili zaručniku/zaručnici braće i sestara te uzdržavanim osobama žrtve koje nisu uzdržavana djeca ili roditelji.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

U tom slučaju pravo na naknadu štete ima samo izravno oštećena osoba odnosno sama žrtva.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Grčko tijelo za naknade (Archí Apozimíosis) odobrava naknadu štete žrtvama hotimičnih kaznenih djela s elementima nasilja ako je to djelo počinjeno u Grčkoj i ako je žrtvino mjesto boravišta (katoikía) ili mjesto uobičajenog boravišta (siníthi diamoní) u Grčkoj, na državnom području druge države članice EU-a ili u trećoj zemlji u slučajevima iz članka 323.A Kaznenog zakona. Nema nikakve razlike između državljana država EU-a i državljana zemalja koje nisu članice EU-a.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a, žrtve čije je mjesto boravišta ili uobičajenog boravišta u Grčkoj imaju pravo samo podnijeti zahtjev Grčkom pomoćnom tijelu (Archí Syndromís) da im nadležno tijelo predmetne države članice EU-a osigura opravdanu i odgovarajuću naknadu štete, u skladu s posebnim uvjetima predviđenima pravom te države.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, javnom tužitelju ili policiji u roku od tri mjeseca jer u suprotnom možda ne bi bilo moguće pronaći počinitelja. Ako zbog razloga više sile niste mogli prijaviti kazneno djelo počinjeno protiv vas, rok od tri mjeseca počinje teći nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Da, jer vaše pravo na naknadu nastaje

a) u slučaju da počinitelj nema potrebna sredstva da vam isplati naknadu nakon proglašenja pravomoćne presude;

b) u slučaju da se identitet počinitelja ne može utvrditi, nakon arhiviranja spisa predmeta u evidenciju nepoznatih počinitelja; ili

c) u slučaju da se protiv počinitelja ne može pokrenuti kazneni progon ili mu se ne može izreći kazna, nakon što se spis predmeta zatvori aktom nadležnog javnog tužitelja, konačnom odlukom o neprovođenju sudskog postupka ili pravomoćnom oslobađajućom presudom ili konačnim zatvaranjem predmeta na bilo koji drugi način.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Da, jer u slučajevima iz prethodno navedenih točaka a) i c) (tj. ako počinitelj nema potrebna sredstva da vam isplati naknadu ili ako se protiv počinitelja ne može pokrenuti kazneni progon ili mu se ne može izreći kazna) žrtva može podnijeti zahtjev za naknadu štete te vrste samo ako je pravomoćnom presudom utvrđeno da ni na koji način ne može ostvariti svoj zahtjev za naknadu od počinitelja.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, možete zatražiti naknadu od Tijela za naknade ako se identitet počinitelja ne može utvrditi, i to nakon arhiviranja spisa predmeta u evidenciju nepoznatih počinitelja.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu Tijelu za naknade treba podnijeti nositelj prava ili njegov zastupnik u ograničenom razdoblju od jedne godine od datuma kad je potraživanje nastalo.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

Materijalna (nepsihološka) šteta:

 • medicinski troškovi ozljede (liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak zarade tijekom liječenja i nakon toga (uključujući izgubljenu zaradu, gubitak ili smanjenje sposobnosti zarađivanja itd.)

Narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • mentalna i psihološka potpora
 • promjena okoline i adrese (selidba i kupnja osnovnih potrošačkih proizvoda).

b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

Materijalna (nepsihološka) šteta:

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak potpore ili mogućnosti.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Pri određivanju iznosa naknade u obzir će se uzeti i jeste li vi protupravno postupali.

Osim toga, ako tijekom kaznenog postupka niste surađivali s tijelima tako što ste im neopravdano uskraćivali pomoć, posebno ako ste odbili svjedočiti ili ste prikrili ili niste iznijeli materijalne dokaze i time ste dodatno otežali utvrđivanje identiteta počinitelja, nemate pravo na naknadu.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na vaše pravo na naknadu ili iznos koji možete primiti.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Pravo na naknadu nemate u sljedećim slučajevima:

a) ako se predmetno djelo dogodilo među članovima kriminalne organizacije, bande ili terorističke skupine;

b) ako ste namjerno propustili u roku od tri mjeseca prijaviti kazneno djelo počinjeno protiv vas i time dodatno otežali utvrđivanje identiteta počinitelja (ali ako zbog razloga više sile niste mogli prijaviti kazneno djelo počinjeno protiv vas, rok od tri mjeseca počinje teći nakon što ti razlozi prestanu postojati);

c) ako ste tijekom kaznenog postupka neopravdano uskraćivali pomoć tijelima, posebno ako ste odbili svjedočiti ili ste prikrili ili niste iznijeli materijalne dokaze i time ste dodatno otežali utvrđivanje identiteta počinitelja; i

d) u bilo kojem drugom slučaju ako s obzirom na konkretne okolnosti vaš zahtjev za naknadu čini zloupotrebu prava.

Pri određivanju iznosa naknade u obzir će se uzeti i ako ste protupravno postupali, svi troškovi grčke države u pogledu vaše hospitalizacije te svi drugi iznosi koje ste primili od počinitelja, službe za socijalnu skrb ili iz bilo kojeg drugog izvora.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos naknade odredit će se u skladu s grčkim pravom i na temelju svih mogućih konkretnijih odredbi.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ne.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, obrazac zahtjeva sadržava posebno polje koje treba ispuniti.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, u svojem obrascu zahtjeva morate navesti iznos naknade koju tražite i sve druge naknade koje ste primili kako bi se u obzir mogli uzeti svi troškovi grčke države u pogledu vaše hospitalizacije te svi drugi iznosi koje ste primili od počinitelja, službe za socijalnu skrb ili iz bilo kojeg drugog izvora.

Od vas će se zatražiti da navedete pojedinosti o situaciji koja je nastala zbog štete. To znači da će se od vas zatražiti da prijavite i dostavite sve dokaze o medicinskim troškovima, bolničkim naknadama ili troškovima pogreba te o gubitku ili smanjenju vašeg dohotka, povećanju vaših troškova ili nesposobnosti za obavljanje zanimanja zbog štete prouzročene navodnim kaznenim djelom.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Tijelo za naknade nije izričito predvidjelo dopunsku ili dodatnu naknadu. Međutim, grčkim pravom ta je mogućnost predviđena u slučaju promjene okolnosti ili pogoršanja zdravlja žrtve.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Potrebno je priložiti sljedeću popratnu dokumentaciju, ovisno o slučaju:

 • osobnu iskaznicu, putovnicu ili potvrdu o bračnom statusu
 • boravišnu dozvolu ili potvrdu primitka zahtjeva za produljenje boravišne dozvole
 • valjani dokaz plaćanja troškova pogreba i medicinskih troškova
 • smrtni list žrtve ili liječničke potvrde u kojima su navedeni vrsta ozljede, trajanje invaliditeta, priroda posljedica za zdravlje te trajni invaliditet i stupanj takvog invaliditeta
 • dohodak u godini prije podnošenja zahtjeva i u godini prije predmetnog događaja (porezno rješenje nadležnog poreznog tijela ili prijava dohotka koju ste podnijeli vi ili vaš životni partner, partner u registriranom partnerstvu ili bilo koja osoba koja trajno živi s vama)
 • potvrdu o podnesenoj pritužbi / prijavi kaznenog djela (ili više kaznenih djela)
 • presliku relevantnih pravomoćnih presuda, naloga ili potvrde da je predmet zaključen
 • potvrdu o plaćenim ili neplaćenim povezanim iznosima iz drugih izvora (fond osiguranja poslodavca, privatno osiguravajuće društvo)
 • svaki drugi dokument koji je relevantan ili je dokaz gubitka, smanjenja vašeg dohotka, povećanja vaših troškova ili nesposobnosti za obavljanje zanimanja.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Da, 50 EUR prije nego što Tijelo za naknade ispita predmet, a ako se taj iznos ne plati, zahtjev će se odbaciti.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Tijelo za naknade.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Pomoćnom tijelu ili izravno tajniku Tijela za naknade.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne nužno. Ako je to potrebno, bit ćete pozvani.

Ako je vaše mjesto boravišta ili uobičajenog boravišta na državnom području druge države članice, Grčko tijelo za naknade od nadležnog će pomoćnog tijela zatražiti da obavi razgovor s vama u skladu s pravom te države i da mu pošalje izvješće. Isto tako, u suradnji s nadležnim pomoćnim tijelom i u skladu s grčkim pravom, može i samo provesti saslušanje telefonom ili putem videokonferencijske veze. U tom slučaju grčko Tijelo za naknade ne može obvezati podnositelja zahtjeva da bude saslušan.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Tijelo za naknade mora ispitati predmet u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva, a svoju konačnu odluku mora dati u roku od tri mjeseca od datuma ocjene zahtjeva.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

I podnositelj zahtjeva i grčka država imaju pravo podnijeti žalbu protiv odluke Tijela za naknade Upravnom prvostupanjskom sudu (Dioikitikó Protodikeío). Rok za podnošenje žalbe iznosi četiri mjeseca.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Ne postoji posebna telefonska linija za traženje naknade. https://ministryofjustice.gr/

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Kad je riječ o prekograničnim sporovima, pravna pomoć pruža se u građanskim (ili trgovačkim) predmetima ako je vaše boravište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a. Pravna pomoć može vam se pružiti i imenovanjem odvjetnika koji će vas savjetovati o tome kako riješiti spor prije no što se taj predmet uputi na rješavanje sudu. Osobe s boravištem ili uobičajenim boravištem u Grčkoj koje traže pravnu pomoć za suđenje ili postupovni korak u drugoj državi članici EU-a isto tako imaju pravo na usluge odvjetnika do trenutka kada nadležno tijelo druge države članice primi zahtjev za pružanje pravne pomoći.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Istraživački centar za ravnopravnost spolova (KEThI)

Nacionalni centar za društvenu solidarnost (EKKA)

Glavno tajništvo za ravnopravnost spolova (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Grčko vijeće za izbjeglice (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – grčki odsjek

Grčka policija – kiberkriminal

Posljednji put ažurirano: 12/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.