Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu od države?

Za kazneno djelo s elementima nasilja počinjeno s namjerom protiv fizičke osobe.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Za ozljede (tjelesne ili mentalne) čije liječenje traje dulje od osam dana.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da. Osim žrtve, naknadu mogu dobiti srodnici žrtve u uzlaznoj i silaznoj liniji, usvojitelji ili udomitelji, usvojena ili udomljena djeca, bračni drug ili registrirani partner ako su živjeli sa žrtvom u istom kućanstvu u vrijeme počinjenja kaznenog djela te uzdržavani članovi obitelji žrtve. Osim njih, naknadu može dobiti i osoba koja je organizirala pokop preminule žrtve.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, smrt žrtve nije uvjet za naknadu uzdržavanim članovima obitelji ili drugim nositeljima prava.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, ako zakonito boravite u EU-u ili ako ste identificirani kao žrtva trgovine ljudima.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Naknadu koju isplaćuje mađarska država moguće je zatražiti samo ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Mađarske. Međutim, ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj zemlji, možete podnijeti svoj zahtjev za naknadu u Mađarskoj. U tim slučajevima mađarska tijela poslat će zahtjev državi članici u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, pokrenut kazneni postupak za počinjeno kazneno djelo uvjet je za naknadu.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, naknada se može zatražiti odmah po pokretanju kaznenog postupka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Izvršenje zahtjeva za naknadu protiv počinitelja nije uvjet za traženje naknade države.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, možete podnijeti zahtjev za naknadu čak ako počinitelj nije identificiran niti osuđen. U takvim je slučajevima potrebno i dostaviti dokumente kojima se potkrepljuje opseg štete, uzročno-posljedična veza između štete i predmetnog djela (npr. račun, potvrdu, preliminarnu ponudu ili drugi dokument).

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Opće je pravilo da se naknada može tražiti u roku od godinu dana nakon počinjenja kaznenog djela.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

 • materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):
  • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
  • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
  • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo
 • narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):
  • duševna bol i patnja žrtve.

b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

 • materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):
  • troškovi pogreba
  • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
  • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike
 • narušeno mentalno zdravlje:
  • psihološko opterećenje i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Može se zatražiti da se naknada isplati jednokratno ili u obliku mjesečne rente.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Žrtva nema pravo na naknadu koju isplaćuje država ako je u pravomoćnoj sudskoj odluci utvrđeno da je njezino ponašanje pridonijelo počinjenom kaznenom djelu ili je bilo uzrok kaznenog djela, ili pak da je njezino protupravno postupanje uzrokovalo štetu ili je pridonijelo šteti. U kaznenom postupku koji se vodi zbog kaznenog djela za koje je predviđena naknada, ostali razlozi za isključivanje uključuju odbijanje svjedočenja, odbijanje obveze suradnje ili nepodnošenje privatnog prijedloga. Nadalje, žrtva ne može dobiti naknadu ako je u kaznenom postupku pokrenutom zbog kaznenog djela za koje je predviđena naknada ili u vezi s kaznenim djelom počinila kazneno djelo lažnog optuživanja, dovođenja u zabludu nadležnih tijela, davanja lažnog iskaza, podmićivanja svjedoka, ometanja službenog postupka ili prisile u službenom postupku, prešućivanja oslobađajućih okolnosti, pomaganja, oštećenja pečata, napada na počinitelja ili počiniteljevu srodnu osobu ili kazneno djelo stvaranjem opće opasnosti, a to je kazneno djelo utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Socijalna ugroženost nije uvjet za naknadu koju isplaćuje država.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U mađarskim se propisima navode slučajevi u kojima je žrtva isključena iz primanja naknade (npr. žrtva je već primila pomoć u predmetu ili nije vratila državi novčanu pomoć koju je već primila u skladu s ovim Zakonom iako je to bila dužna učiniti).

Kako se izračunava iznos naknade?

Žrtva kaznenog djela može podnijeti zahtjev za jednokratnu gotovinsku isplatu kao potpunu ili djelomičnu naknadu za ekonomski gubitak koji je pretrpjela zbog tog kaznenog djela. Najveći je iznos jednokratne naknade petnaestostruki osnovni iznos (za 2021.: 158 168 HUF).

Žrtva kaznenog djela može podnijeti zahtjev za djelomičnu naknadu za gubitak svojih redovnih primanja u obliku redovitih isplata ako je zbog kaznenog djela bila nesposobna za rad u procijenjenom razdoblju duljem od šest mjeseci.

Iznos naknade u obliku rente jest sljedeći: 75 % izgubljenih prihoda potkrijepljenih dokazima ako je žrtva mlađa od 18 godina ili ovisi o pomoći drugih te 50 % izgubljenih prihoda potkrijepljenih dokazima ako žrtva ne ovisi o pomoći drugih.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji iznos ne postoji. Najveći je iznos jednokratne naknade petnaestostruki osnovni iznos (za 2021.: 158 168 HUF), što za 2021. iznosi 2 372 520 HUF. Najveći je mjesečni iznos naknade koji se može zatražiti u obliku rente osnovni iznos, koji je za 2021. utvrđen na 158 168 HUF.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Iznos odštete mora se navesti u zahtjevu. Od iznosa naknade moraju se oduzeti svi iznosi primljeni iz drugih izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Država će nadoknaditi iznos odštete potkrijepljen dokazima, čak i ako se povrat tog iznosa može ostvariti iz drugih izvora. Ako se povrat iznosa odštete kasnije ostvari iz drugih izvora, iznos plaćen kao pomoć mora se vratiti do iznosa povrata. U tom slučaju naknadu je dala država kao predujam.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ne, naknada se može dodijeliti samo jedanput.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Potvrdu o pokretanju kaznenog postupka, ako ju je moguće pribaviti (policija, sud, ured javnog tužitelja)
 • Dokumente kojima se potkrepljuje iznos štete nastale kao posljedica kaznenog djela i uzročno-posljedična veza (npr. račun, potvrdu, preliminarnu ponudu ili drugi dokument)

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, podnošenje zahtjeva je besplatno.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Državni ured u Budimpešti (Budapest Főváros Kormányhivatala) djeluje u svojstvu tijela koje odlučuje o naknadi koju isplaćuje država.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev se može podnijeti službi za podršku žrtvama bilo kojeg okružnog državnog ureda (tijelâ za pomoć) ili izravno tijelu koje odlučuje (Državni ured u Budimpešti – Budapest Főváros Kormányhivatala).

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Rok za obradu zahtjeva iznosi najviše 60 dana.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv prvostupanjske odluke može se pokrenuti upravni postupak pred sudom.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Dežurna telefonska linija za potporu žrtvama dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 na mađarskom i engleskom jeziku, te internetske stranice http://www.vansegitseg.hu/

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, pomoć pri ispunjavanju zahtjeva pruža osoblje lokalnih službi za potporu žrtvama i centara za potporu žrtvama, koje pruža i pravne savjete u jednostavnim predmetima. Osim toga, pravnu pomoć moguće je dobiti na temelju Zakona LXXX. o pravnoj pomoći iz 2003.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Pomoć pri ostvarivanju svojih interesa možete dobiti u bilo kojoj organizacijskoj jedinici službe za potporu žrtvama, npr. u državnim uredima u okruzima i u Budimpešti gdje će savjetnici za potporu žrtvama zainteresiranim stranama pružiti praktičnu pomoć (na primjer: pomoć pri ispunjavanju zahtjeva) te informacije. Žrtve se mogu obratiti i organizacijama civilnog društva (na primjer Bijeli prsten (Fehérgyűrű), Pomoć mađarskih baptista (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Posljednji put ažurirano: 03/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.