Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Za kazneno djelo s elementima nasilja počinjeno s namjerom protiv fizičke osobe.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Za ozljede (tjelesne ili mentalne) čije liječenje traje dulje od osam dana.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da. Osim žrtve, naknadu mogu dobiti srodnici žrtve u uzlaznoj i silaznoj liniji, usvojitelji ili udomitelji, usvojena ili udomljena djeca te bračni drug ili registrirani partner ako su živjeli sa žrtvom u istom kućanstvu u vrijeme počinjenja kaznenog djela, kao i uzdržavani članovi obitelji žrtve.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, smrt žrtve nije uvjet za naknadu uzdržavanim članovima obitelji ili drugim nositeljima prava.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, ako zakonito boravite u EU-u ili ako ste žrtva trgovine ljudima.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Naknada se može zatražiti samo za kaznena djela počinjena na državnom području Mađarske. Ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj zemlji, možete podnijeti svoj zahtjev za naknadu u Mađarskoj. U tim slučajevima mađarska tijela poslat će zahtjev državi članici u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, pokrenut kazneni postupak za počinjeno kazneno djelo uvjet je za naknadu.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, naknada se može zatražiti odmah po pokretanju kaznenog postupka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, može se podnijeti takav zahtjev. U takvim slučajevima opseg štete, uzročno-posljedična veza između štete i predmetnog djela te potreba za naknadom moraju biti potkrijepljeni dokazima.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Naknada se može zatražiti u roku od tri mjeseca od počinjenja kaznenog djela. Rok zastare za podnošenje zahtjeva iznosi pet godina od počinjenja kaznenog djela.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

 • materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):
  • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
  • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
  • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo
 • narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):
  • bol i patnja žrtve

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

 • materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):
  • troškovi pogreba
  • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
  • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike
 • narušeno mentalno zdravlje:
  • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Može se zatražiti da se naknada isplati jednokratno ili u obliku mjesečne rente.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Žrtva nema pravo na naknadu koju isplaćuje država ako je u pravomoćnoj sudskoj odluci utvrđeno da je njezino ponašanje pridonijelo počinjenom kaznenom djelu ili je bilo uzrok kaznenog djela, ili pak da je šteta prouzročena protupravnim postupanjem. Ostali razlozi za isključivanje uključuju odbijanje svjedočenja, odbijanje obveze suradnje ili nepodnošenje privatnog prijedloga.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Pravo na naknadu imaju samo socijalno ugrožene žrtve. Žrtva ima status socijalno ugrožene žrtve ako njezin mjesečni neto dohodak (dohodak po osobi, u slučaju osoba koje žive u istom kućanstvu) za 2018. nije premašio iznos od 226 328 HUF ili ako prima druge socijalne naknade utvrđene u zakonodavstvu. Kad je riječ o žrtvama terorističkih djela, iznos njihova dohotka ne uzima se u obzir.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne.

Kako se izračunava iznos naknade?

Najveći je iznos naknade petnaesterostruki osnovni iznos (113 164 HUF), što za 2018. iznosi 1 697 460 HUF. Iznos jednokratne naknade je sljedeći: 100 % štete koja ne premašuje peterostruki osnovni iznos, peterostruki osnovni iznos uvećan za 75 % dijela koji premašuje peterostruki osnovni iznos za štetu od peterostrukog do desetorostrukog osnovnog iznosa te osnovni iznos uvećan 8,75 puta i dodatno uvećan za 50 % dijela koji premašuje peterostruki osnovni iznos za štetu koja premašuje desetorostruki osnovni iznos. Iznos naknade u obliku rente jest sljedeći: 75 % izgubljenih prihoda potkrijepljenih dokazima ako je žrtva mlađa od 18 godina ili ovisi o pomoći drugih te 50 % izgubljenih prihoda potkrijepljenih dokazima ako žrtva ne ovisi o pomoći drugih.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji iznos ne postoji. Najveći je iznos naknade petnaesterostruki osnovni iznos (113 164 HUF), što za 2018. iznosi 1 697 460 HUF. Najveći je mjesečni iznos naknade koji se može zatražiti u obliku rente osnovni iznos, koji je za 2018. utvrđen na 113 164 HUF.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Iznos odštete mora se navesti u zahtjevu. Od iznosa naknade moraju se oduzeti svi iznosi primljeni iz drugih izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Država će nadoknaditi iznos odštete potkrijepljen dokazima, čak i ako se povrat tog iznosa može ostvariti iz drugih izvora. Ako se povrat iznosa odštete poslije ostvari iz drugih izvora, predujam se mora vratiti.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ne, naknada se može dodijeliti samo jedanput.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Potvrdu o pokretanju kaznenog postupka, ako ju je moguće pribaviti (policija, sud, ured javnog tužitelja)
 • Dokumente kojima se potkrepljuje status socijalno ugrožene osobe (potvrde o dohotku osoba koje žive u istom kućanstvu)
 • Iznos štete pretrpljene zbog kaznenog djela

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, podnošenje je zahtjeva besplatno.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Službe za potporu žrtvama pri državnom uredu u Budimpešti ili županijskim državnim uredima.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev se može podnijeti bilo kojem okružnom uredu (pomoćna tijela) ili izravno tijelu koje odlučuje (državni ured u Budimpešti ili županijski državni uredi).

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Rok za obradu zahtjeva iznosi najviše 60 dana.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv prvostupanjske odluke može se podnijeti žalba o kojoj, kao drugostupanjsko tijelo, odlučuje Ministarstvo pravosuđa. Protiv odluke koju je u drugom stupnju donijelo Ministarstvo pravosuđa može se pokrenuti upravni postupak pred sudom.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Dežurna telefonska linija za potporu žrtvama dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 na mađarskom i engleskom jeziku.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, na temelju Zakona LXXX. o pravnoj pomoći iz 2003.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Pomoć pri ostvarivanju svojih interesa možete dobiti u bilo kojem od ureda službe za potporu žrtvama, gdje će savjetnici za potporu žrtvama zainteresiranim stranama pružiti praktičnu pomoć (na primjer pomoć pri ispunjavanju zahtjeva, pružanje informacija). Žrtve se mogu obratiti i organizacijama civilnog društva (na primjer Bijeli prsten (Fehérgyűrű), Pomoć mađarskih baptista (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Posljednji put ažurirano: 11/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.