Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknada od države može se zatražiti za sva kaznena djela s elementima nasilja počinjena s namjerom protiv osobe, a u svakom slučaju za nezakonito posredovanje i iskorištavanje radne snage definirano u članku 603.a Kaznenog zakona, ali isključujući napad (percosse) i tjelesne ozljede (lesioni) iz članaka 581.i 582. Kaznenog zakona, osim u slučaju otegotnih okolnosti predviđenih člankom 583. (tj. ako ta kaznena djela imaju vrlo ozbiljne posljedice koje su posebno navedene u Zakonu).

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Naknada se može zatražiti samo za troškove zdravstvene skrbi i pomoći, osim u slučajevima spolnog nasilja ili ubojstva. U tim se slučajevima žrtvama isplaćuje fiksni iznos naknade utvrđen ministarskom odlukom, čak i ako nema troškova zdravstvene skrbi i pomoći koje treba platiti.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Nositelji su prava na naknadu žrtva ili, ako je žrtva preminula, djeca i bračni drug koji nije zakonski rastavljen ili izvanbračni partner, u udjelima koji odgovaraju njihovim nasljednim pravima; ili, u nedostatku tih osoba, srodnici žrtve u uzlaznoj liniji, pod uvjetom da su bili zakonski uzdržavane osobe žrtve u vrijeme počinjenja kaznenog djela.

U određenim je slučajevima pravo na naknadu ograničeno:

 • ako je žrtva (ili drugi nositelj prava) sudjelovala, namjerno ili grubom nepažnjom, u počinjenju kaznenog djela ili drugih kaznenih djela povezanih s njim u smislu članka 12. Zakona o kaznenom postupku
 • ako je žrtvi izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela iz članka 407. stavka 2. točke (a) Zakona o kaznenom postupku ili za kaznena djela koja se odnose na kršenje zakonodavstva o sprječavanju utaje poreza na dohodak i PDV-a, ili se protiv žrtve u trenutku podnošenja zahtjeva vodi kazneni postupak za bilo koje od tih kaznenih djela.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ako je žrtva preživjela, članovi obitelji žrtve imaju pravo podnijeti tužbu izravno protiv počinitelja (članci 2043. i 2059. Građanskog zakonika) za neizravnu (nematerijalnu) štetu koju su pretrpjeli kao posljedicu ozljede nanesene njihovu srodniku. Međutim, u tom slučaju zakonom koji je na snazi ne propisuje se naknada od strane države (Zakon br. 122/2016 kako je izmijenjen Zakonom br. 167/2017). Zakonodavstvom o žrtvama kaznenih djela nasilja naknada je predviđena samo ako su te osobe nadživjeli članovi obitelji primarne žrtve koja je preminula.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Naknada se može dodijeliti podnositeljima zahtjeva s boravištem u državi članici EU-a koja nije Italija te podnositeljima zahtjeva s boravištem u Italiji.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Žrtva može podnijeti zahtjev za naknadu u Italiji talijanskim tijelima koja odlučuju ako je kazneno djelo počinjeno u Italiji.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Ne, ali zahtjev se mora podnijeti u roku od 60 dana od izdavanja naloga kojim se utvrđuje da je kazneno djelo počinila nepoznata osoba ili više njih (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), ili od posljednjeg koraka u postupku izvršenja koji je bio neuspješan, ili od datuma pravomoćnosti kaznene presude.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Vidjeti prethodno pitanje.

Zahtjev se mora podnijeti u roku od 60 dana od izdavanja naloga kojim se utvrđuje da je kazneno djelo počinila nepoznata osoba ili više njih, ili od posljednjeg koraka u postupku izvršenja koji je bio neuspješan, ili od datuma pravomoćnosti kaznene presude.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Kako je prethodno opisano, zahtjevu za naknadu mora se priložiti dokumentacija kojom se dokazuje da je postupak naplate odštete od počinitelja bio neuspješan, ili da je posljednji korak u postupku izvršenja bio neuspješan, ili da je kaznena presuda postala pravomoćna.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Zahtjevu za naknadu mora se priložiti preslika osuđujuće presude za jedno od kaznenih djela predviđenih zakonom ili preslika naloga kojim se utvrđuje da je kazneno djelo počinila nepoznata osoba ili više njih.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Kako je prethodno navedeno, zahtjev se mora podnijeti u roku od 60 dana od izdavanja naloga kojim se utvrđuje da je kazneno djelo počinila nepoznata osoba ili više njih, ili od posljednjeg koraka u postupku izvršenja koji je bio neuspješan, ili od datuma pravomoćnosti kaznene presude.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno ili trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Naknada se isplaćuje (podložno svim povoljnijim mjerama koje su već utvrđene drugim zakonskim odredbama za određena kaznena djela) za troškove zdravstvene skrbi i pomoći, osim u slučajevima spolnog nasilja ili ubojstva, u kojem se slučaju žrtvama isplaćuje fiksni iznos naknade, čak i ako nema troškova zdravstvene skrbi i pomoći koje treba platiti.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se u pravilu isplaćuje jednokratno iz Obnovljivog fonda solidarnosti za žrtve kaznenih djela povezanih s mafijom, iznude, lihvarenja i namjernih nasilnih zločina, (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), kojim upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova, pri čemu isplaćeni iznos mora biti u okviru financijskih sredstava raspoloživih za tekuću godinu.

U slučaju da su financijska sredstva raspoloživa u relevantnoj godini nedostatna, nositeljima prava na naknadu iz Fonda isplaćuje se dio naknade u toj godini, dok se ostatak isplaćuje u narednim godinama bez dodatnih troškova, kamata ili ponovnih procjena.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se isplaćuje pod uvjetom da žrtva nije sudjelovala, namjerno ili grubom nepažnjom, u počinjenju kaznenog djela ili drugih povezanih kaznenih djela; da žrtva nije pravomoćno osuđena za bilo koje kazneno djelo iz članka 407. stavka 2. točke (a) Zakona o kaznenom postupku (namjerno uništavanje, pljačka i masovno ubojstvo, sudjelovanje u građanskom ratu, urota u stilu mafije, ugrožavanje javne sigurnosti, ubojstvo, razbojstvo, iznuda, otmica, terorizam, subverzivna urota, oružana urota, posjedovanje eksploziva, reketarenje, droge, uspostava ropstva, dječja prostitucija i pornografija, trgovina ljudima, ropstvo, spolno nasilje, seksualne radnje s maloljetnicima, spolno nasilje u skupini) ili za kaznena djela koja se odnose na kršenje zakonodavstva o sprječavanju utaje poreza na dohodak i PDV-a; i da se protiv žrtve u trenutku podnošenja zahtjeva ne vodi kazneni postupak za bilo koje od tih kaznenih djela.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Dohodak žrtve ne utječe na njezino pravo na naknadu.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se isplaćuje pod uvjetom da žrtva nije za isto kazneno djelo primila isplate po bilo kojoj osnovi u ukupnom iznosu većem od 5000,00 EUR iz bilo kojeg javnog ili privatnog izvora.

Kako se izračunava iznos naknade?

Naknada će odgovarati nastalim troškovima u skladu s ograničenjima utvrđenima u relevantnom zakonu i iznosima utvrđenima ministarskom odlukom kojom se taj zakon provodi.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Odlukom od 31. kolovoza 2017. koju je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova (kako je predviđeno u članku 11. stavku 3. Zakona br. 122 od 7. srpnja 2016.) propisuje se sljedeće:


„1. Iznos naknade koja se isplaćuje u skladu s člankom 11. Zakona br. 122 od 7. srpnja 2016. određuje se kako slijedi:

(a) za kazneno djelo ubojstva, fiksni iznos od 7200,00 EUR ili, u slučaju da je ubojstvo počinio bračni drug žrtve, čak i ako su rastavljeni ili razvedeni, ili osoba koja jest ili je bila u osobnom odnosu sa žrtvom, fiksni iznos od 8200,00 EUR, pri čemu se taj iznos može isplatiti samo djeci žrtve;
(b) za kazneno djelo spolnog nasilja iz članka 609.- a Kaznenog zakona, osim u slučaju olakotne okolnosti da je riječ o lakšem kaznenom djelu, fiksni iznos od 4 800,00 EUR;
c) za kaznena djela osim onih iz točaka (a) i (b) isplaćuje se iznos od najviše 3000,00 EUR za troškove zdravstvene skrbi i pomoći.“

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Mora se navesti i dokumentirati ukupni iznos troškova zdravstvene skrbi i pomoći.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Naknada se isplaćuje pod uvjetom da žrtva nije za isto kazneno djelo primila isplate po bilo kojoj osnovi u ukupnom iznosu većem od 5000,00 EUR iz bilo kojeg javnog ili privatnog izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ne, iako može biti moguće podnijeti naknadne zahtjeve u slučaju dodatnih troškova zdravstvene skrbi; to će procijeniti tijelo koje odlučuje.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjev za naknadu mora podnijeti zainteresirana strana ili drugi nositelji prava u slučaju da je žrtva kaznenog djela preminula, a moraju ga podnijeti osobno ili preko posebnog opunomoćenika (a mezzo di procuratore speciale). Da bi zahtjev bio prihvaćen, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

(a) presliku osuđujuće presude za jedno od kaznenih djela iz članka 11. ili presliku naloga kojim se utvrđuje da je kazneno djelo počinila nepoznata osoba ili više njih;

(b) dokumentaciju kojom se dokazuje da je protiv počinitelja pokrenut postupak izvršenja za odštetu koji je bio neuspješan; to nije nužno ako počinitelj nije identificiran, ili ako je počinitelj podnio zahtjev za pravnu pomoć koju plaća država, te mu je isti odobren, u kaznenom ili građanskom postupku u kojem je utvrđena njegova odgovornost;

(c) izjavu umjesto izjave pod prisegom (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o nepostojanju bilo kakvih zapreka;

(d) liječničku potvrdu u kojoj se navode troškovi zdravstvenih usluga, ili smrtni list žrtve kaznenog djela.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nakon što zaprimi zahtjev, tijelo koje odlučuje mora donijeti odluku „odmah”.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Ne postoji posebni mehanizam. Budući da je riječ o upravnoj odluci, može se osporavati u skladu sa standardnim pravilima koja se primjenjuju na nacionalne upravne mjere koje poduzima isto tijelo.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Pomoćno tijelo pruža sve potrebne informacije. U Italiji je pomoćno tijelo ured javnog tužitelja (procura generale) pri prizivnom sudu (corte d’appello) nadležan za mjesto boravišta podnositelja zahtjeva. Obrasci su priloženi Ministarskoj odluci br. 222 od 23. prosinca 2008. o utvrđivanju pravila u skladu s člankom 7. Zakonodavnog dekreta br. 204 od 9. studenoga 2007. o provedbi Direktive 2004/80/EZ o naknadi žrtvama kaznenih djela (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 “Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Ne.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne, tu ulogu obavlja pomoćno tijelo.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Prema saznanju ureda koji dostavlja ove informacije, ne.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.