Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Za koje vrste kaznenih djela žrtve imaju pravo na naknadu?

Žrtva ima pravo na državnu naknadu ako je uslijed kaznenog djela počinjenog s namjerom došlo do smrti osobe, ako je pretrpjela umjerenu ili tešku tjelesnu ozljedu, ako je bila žrtva bludne radnje ili spolnog zlostavljanja, ako je bila žrtva trgovine ljudima ili ako je zaražena HIV-om ili hepatitisom B ili C.

Za koju vrstu ozljeda imam pravo na naknadu?

Imate pravo na državnu naknadu za moralnu štetu, fizičku patnju i štetu na imovini koja je posljedica namjernog kaznenog djela.

Imam li pravo na naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji imaju pravo na naknadu?

Ako je osoba preminula zbog kaznenog djela, srodnik preminule osobe (zaručnik, bračni drug, roditelji, bake i djedovi, djeca, unuci, braća i sestre te osoba s kojom je predmetna fizička osoba bila u izvanbračnoj zajednici i živjela u zajedničkom kućanstvu) može se smatrati žrtvom za potrebe kaznenog postupka.

Ako kazneno djelo uzrokuje smrt osobe ili žrtva umre, a da nije zatražila državnu naknadu, ili ako je žrtva zatražila naknadu, ali je nije primila, imate pravo na državnu naknadu. Međutim, od stranke koja vodi postupak (policija, tužiteljstvo, sud) morate zatražiti da vam prizna status žrtve u predmetnom kaznenom postupku.

Imam li pravo na naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela kazneno djelo? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji imaju pravo na naknadu u tom slučaju?

Nemate pravo na državnu naknadu ako ste srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela kazneno djelo. U tom slučaju sama žrtva ima pravo na državnu naknadu.

Imam li pravo na naknadu ako nisam građanin EU-a.

Imate pravo na državnu naknadu ako niste građanin EU-a.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako da, pod kojim uvjetima?

Ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a, imate pravo izravno ili putem Uprave za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija) tražiti naknadu od države članice Europske unije u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Kazneno djelo morate najprije prijaviti policiji.

Kako bi zatražili državnu naknadu, mora biti pokrenut kazneni postupak u kojem vam je odlukom stranke koja vodi postupak (policija, javni tužitelj, sud) priznat status žrtve u kaznenom postupku.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne morate čekati konačnu odluku stranke koja vodi postupak (policija, javni tužitelj, sud) kako biste zatražili državnu naknadu.

Kako bi Uprava za pravnu pomoć odlučila o plaćanju ili neplaćanju državne naknade, stranka koja vodi postupak (policija, javni tužitelj, sud) mora dostaviti sljedeće podatke:

 1. vrijeme i mjesto počinjenja kaznenog djela;
 2. vrstu kaznenog djela, vrstu krivnje počinitelja utvrđenu u trenutku izdavanja zapisnika, datum pokretanja kaznenog postupka i broj kaznenog predmeta;
 3. informacije o osobi kojoj je priznat status žrtve u kaznenom postupku;
 4. podatke o osobi koja je priznata kao zastupnik žrtve u kaznenom postupku u kojem žrtva ostvaruje svoja prava preko zastupnika;
 5. prirodu štete prouzročene kaznenim djelom (smrt osobe, težina ozljede, bludna radnja nad žrtvom ili seksualni napad, prisutnost znakova trgovine ljudima ili infekcija HIV-om, hepatitisom B ili C);
 6. datum nalaza vještaka, broj dokumenta te ime osobe koja je provela vještačenje;
 7. broj osoba kojima je priznat status žrtve u istom kaznenom postupku koji se odnosi na smrt pojedinca i informacije o takvim osobama.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Naknada se ne mora prvo zatražiti od počinitelja. Državnom naknadom ne dovodi se u pitanje pravo žrtve da zatraži naknadu u kaznenom postupku podnošenjem zahtjeva za naknadu za ozljedu u bilo kojoj fazi kaznenog postupka do početka razmatranja predmeta na prvostupanjskom sudu, kao i u građanskom postupku podnošenjem zahtjeva sudu ako smatrate da niste dobili potpunu naknadu štete.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na državnu naknadu i ako počinitelj ili supočinitelj nisu identificirani ili ako ne snose kaznenu odgovornost.

Morate podnijeti zahtjev za državnu naknadu uz prilaganje dokumenta stranke koja vodi postupak (policije) s potrebnim podacima.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za državnu naknadu mora se podnijeti Upravi za pravnu pomoć u roku od tri godine od dana kad vam je priznat status žrtve ili kad ste saznali za činjenice na temelju kojih možete tražiti naknadu.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Državna naknada obuhvaća moralnu štetu, tjelesnu patnju ili gubitak imovine koji su posljedica kaznenog djela, bez razlikovanja vrste štete za koju se isplaćuje državna naknada. Iznos državne naknade utvrđen je Zakonom o državnoj naknadi žrtvama (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) na temelju posljedica koje proizlaze iz kaznenog djela.

Isplaćuje li se naknada kao paušalni iznos ili u mjesečnim obrocima?

Državna naknada isplaćuje se u obliku paušalnog iznosa koji se prenosi na račun kreditne institucije naveden u zahtjevu za državnu naknadu.

Na koji način moji postupci u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vrsta kaznenog djela može utjecati na iznos državne naknade, na primjer ako je kazneno djelo počinjeno u stanju izražene psihičke uznemirenosti, ako su prijeđene granice nužne samoobrane ili ako su prekršeni uvjeti pritvaranja. U takvim slučajevima, iznos državne naknade koji je u skladu s posljedicama kaznenog djela umanjuje se za 50 %.

Ako Uprava za pravnu pomoć ne primi zatražene informacije u roku od 15 dana, može odbiti isplatiti državnu naknadu. Odluka o neplaćanju državne naknade u ovom slučaju ne sprečava vas da se više puta prijavite Upravi za pravnu pomoć kako biste zatražili naknadu u skladu s postupcima za njezino traženje.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na vaše izglede za dobivanje državne naknade i/ili na iznos naknade.

Ako ste naknadu za štetu prouzročenu kaznenim djelom primili od počinitelja ili druge osobe u njegovo ime, iznos državne naknade umanjuje se za iznos već primljene naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Zakonom o državnoj naknadi žrtvama utvrđeni su drugi kriteriji koji mogu utjecati na vaše izglede za dobivanje naknade i/ili iznos naknade. Na primjer:

 • ako je kazneno djelo istodobno prouzročilo nekoliko posljedica, iznos državne naknade koji se isplaćuje odgovara iznosu koji se isplaćuje za najtežu posljedicu tog kaznenog djela
 • ako je kazneno djelo prouzročilo smrt osobe i status žrtve priznat više od jednoj osobi u kaznenom postupku, državna naknada za te žrtve isplaćuje se razmjerno broju žrtava
 • ako stranka koja vodi postupak (policija, javni tužitelj, sud) u istom kaznenom postupku koji se odnosi na smrt osobe koja je posljedica kaznenog djela nakon isplate naknade žrtvi ili žrtvama prizna status žrtve drugoj osobi, toj se osobi isplaćuje državna naknada u istom iznosu koji je isplaćen žrtvi ili žrtvama.

Kako se izračunava iznos naknade?

Najviši iznos državne naknade koji se isplaćuje jednoj žrtvi kaznenog djela peterostruki je iznos minimalne mjesečne plaće utvrđene u Republici Latviji. Iznos državne naknade koju treba isplatiti izračunava se s obzirom na iznos minimalne mjesečne plaće utvrđene u trenutku kad je osobi priznat status žrtve.

Naknada se plaća prema sljedećim stopama:

 • 100 % u slučaju smrti osobe
 • 90 % ako je žrtva pretrpjela tešku tjelesnu ozljedu ili je kazneno djelo klasificirano kao silovanje ili seksualno nasilje, bludna radnja nad maloljetnikom ili seksualni napad na maloljetnika ili ako je osoba žrtva trgovine ljudima
 • 70 % ako je maloljetnik zadobio srednje teške tjelesne ozljede ili je zaražen HIV-om, hepatitisom B ili C.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najviši iznos naknade peterostruki je iznos minimalne mjesečne plaće utvrđene u Republici Latviji, a najniži iznos državne naknade iznosi 50 % najvišeg iznosa državne naknade. Ako se promijeni iznos minimalne mjesečne plaće, mijenja se i iznos državne naknade.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

U obrascu zahtjeva za državnu naknadu ne morate navesti iznos jer je u Zakonu o državnoj naknadi žrtvama utvrđen iznos državne naknade.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Iznos državne naknade neće biti umanjen za naknadu koju primite iz drugih izvora (na primjer od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja).

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne možete dobiti predujam državne naknade.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (npr. uslijed promjena okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ako ste dobili državnu naknadu te je pravomoćnom odlukom utvrđeno da ste uslijed kaznenog djela pretrpjeli teške posljedice, možete dobiti iznos koji je jednak razlici između državne naknade i iznosa koji je potrebno isplatiti.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Ako u trenutku podnošenja zahtjeva za državnu naknadu još nije donesena pravomoćna presuda u kaznenom postupku, zahtjevu za državnu naknadu štete trebate priložiti dokument stranke koja vodi postupak (policija, javni tužitelj, sud) u kojem se navodeći sljedeće:

 1. vrijeme i mjesto počinjenja kaznenog djela;
 2. vrsta kaznenog djela, vrsta krivnje počinitelja utvrđena u trenutku izdavanja zapisnika, datum pokretanja kaznenog postupka i broj kaznenog predmeta;
 3. informacije o osobi kojoj je priznat status žrtve u kaznenom postupku;
 4. informacije o osobi kojoj je priznat status zastupnika žrtve u kaznenom postupku;
 5. priroda štete prouzročene kaznenim djelom (smrt osobe, težina ozljede, bludna radnja nad žrtvom ili seksualni napad, prisutnost znakova trgovine ljudima ili infekcija HIV-om, hepatitisom B ili C);
 6. datum nalaza vještaka, broj dokumenta te ime osobe koja je provela vještačenje;
 7. broj osoba kojima je priznat status žrtve u istom kaznenom postupku koji se odnosi na smrt osobe i informacije o tim osobama.

Ako je kazneni postupak završio u trenutku podnošenja zahtjeva za državnu naknadu, zahtjevu za državnu naknadu trebali biste priložiti konačnu odluku stranke koja vodi postupak i nalog za izvršenje ako naknada štete predviđena konačnom odlukom nije isplaćena ili je isplaćena samo djelomično.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Postupak razmatranja zahtjeva za državnu naknadu besplatan je.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Uprava za pravnu pomoć odlučuje o plaćanju ili neplaćanju državne naknade.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Kako biste primili državnu naknadu, zahtjev za državnu naknadu morate poslati Upravi za pravnu pomoć na sljedeću adresu: Pils laukums 4, Riga, LV–1050.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Vaša prisutnost nije potrebna za postupak preispitivanja zahtjeva za državnu naknadu i donošenje odluka o plaćanju ili neplaćanju državne naknade.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Uprava za pravnu pomoć donosi odluku o plaćanju ili neplaćanju državne naknade u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva za državnu naknadu, a ta se odluka šalje na adresu navedenu u zahtjevu.

Ako su od vas ili stranke koja vodi postupak (policije, javnog tužitelja, suda) zatražene dodatne informacije, rok za donošenje odluke obustavlja se do primitka svih traženih informacija.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Odluku Uprave za pravnu pomoć o plaćanju ili neplaćanju državne naknade možete osporavati u roku od mjesec dana od dana njezinog stupanja na snagu podnošenjem zahtjeva u tu svrhu Upravi za pravnu pomoć koji će biti proslijeđen Ministarstvu pravosuđa.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o podnošenju zahtjeva?

Obrazac zahtjeva za državnu naknadu te informacije o tome kako se ispunjava možete pronaći ovdje:

 • na portalu – http://www.latvija.lv/
 • na internetskim stranicama Uprave za pravnu pomoć – http://www.jpa.gov.lv/, klikom na „Usluge”
 • u prostorijama Uprave za pravnu pomoć (Pils laukums 4, Riga) (samo uz najavu)
 • od stranke koja vodi postupak (policija, ured tužitelja ili sud)
 • pozivom na besplatan dežurni telefonski broj za informacije 800001801 (tijekom radnog vremena).

Postoji li posebna telefonska linija za pomoć ili internetske stranice u tu svrhu?

Od 12:00 do 22:00 možete zvati besplatnu „Telefonsku liniju za pomoć žrtvama kaznenih djela” za 116006 koja pruža:

 • emocionalnu i psihološku potporu za žrtve kaznenih djela
 • informacije o postupovnim pravima žrtava (na primjer, prava u kaznenom postupku, prava na naknadu štete, državnu naknadu itd.), dostupnim uslugama i postojećim uslugama za potporu žrtvama.

Možete se koristiti i internetskim stranicama http://www.cietusajiem.lv/.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Za podnošenje zahtjeva za državnu naknadu ne trebate pravnu pomoć. Uprava za pravnu pomoć pruža potrebnu pomoć u pogledu postupka podnošenja zahtjeva za državnu naknadu.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Udruga „Skalbes” nudi besplatnu „Telefonsku liniju za pomoć žrtvama kaznenih djela” 116006 (svaki dan od 12:00 do 22:00), koja pruža emocionalnu i psihološku potporu žrtvama kaznenih djela, informacije o postupovnim pravima žrtava (na primjer, prava u kaznenim postupcima, prava na naknadu štete, prava na državnu naknadu itd.), dostupnim uslugama i postojećim službama za potporu žrtvama.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.