Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknada se može dobiti za bilo koju vrstu kaznenog djela koje je prouzročilo tjelesnu ozljedu ili moralnu štetu uslijed djela počinjenih s namjerom, koja čine actus reus kaznenog djela ili kazneno djelo bludne radnje ili silovanja utvrđeno člancima od 372. do 376. Kaznenog zakonika.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

– za tjelesnu ozljedu / gospodarski gubitak

– za moralnu štetu.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve koja je umrla zbog djela počinjenih s namjerom koja čine kazneno djelo i prouzročila su tjelesnu ozljedu koja je dovela do smrti žrtve, a time i znatno utjecala na kvalitetu života (duševna bol zbog gubitka voljene osobe) može podnijeti zahtjev za naknadu ministru pravosuđa ako prethodno nije dobio djelotvornu i odgovarajuću naknadu. Članovi obitelji, bračni drugovi, nevjenčani partneri, životni partneri ili osobe koje su posebno bliske žrtvi mogu dobiti naknadu pod uvjetom da su pretrpjeli nadoknadivu štetu. U načelu, stupanj srodstva nije bitan jer se u obzir uzima samo emocionalni i materijalni život koji se dijelio s izravnom žrtvom. U praksi se neizravnim žrtvama smatraju samo članovi obitelji, odnosno nuklearna obitelj. Nuklearna obitelj je obitelj koju čine dvije punoljetne osobe, bez obzira na to jesu li u braku ili ne, s djecom ili bez djece.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve koja je preživjela djela počinjena s namjerom koja čine kazneno djelo i prouzročila su tjelesnu ozljedu koja je dovela do trajnog invaliditeta ili potpune nesposobnosti za rad u trajanju duljem od mjesec dana te ozbiljno utječu na kvalitetu života može podnijeti zahtjev za naknadu ministru pravosuđa ako prethodno nije dobio djelotvornu i odgovarajuću naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Naknadu mogu zatražiti samo osobe koje zakonito borave u Luksemburgu ili su državljani države članice Europske unije ili Vijeća Europe i koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela zakonito boravile u Luksemburgu ili su žrtve trgovine ljudima. U suprotnom, naknada se ne može dodijeliti.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Svaka osoba koja ima zakonito i uobičajeno boravište u Luksemburgu, međutim bila je žrtva kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom u drugoj državi članici Europske unije, ima pravo zatražiti naknadu koja se isplaćuje iz proračuna Luksemburga ako nema pravo na naknadu od te druge države.

U skladu sa Zakonom od 12. ožujka 1984. o naknadi za određene žrtve kaznenih djela kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda morate ispunjavati sljedeće uvjete:

 • žrtva mora imati zakonito i uobičajeno boravište u Luksemburgu ili biti državljanin države članice Europske unije ili Vijeća Europe. Osim toga, u vrijeme počinjenja kaznenog djela žrtva je morala zakonito boraviti u Luksemburgu ili biti žrtva kaznenog djela iz članka 382.-1. Kaznenog zakonika.
 • Pretrpljena šteta mora biti posljedica djela počinjenih s namjerom koja čine kazneno djelo.
 • Mora postojati tjelesna ozljeda, a ne samo materijalna šteta (što isključuje, na primjer, naknadu za običnu krađu).
 • Ozljeda mora ozbiljno narušiti vašu kvalitetu života, što može biti posljedica gubitka ili smanjenja prihoda, povećanih troškova ili izvanrednih izdataka, nesposobnosti za rad, gubitka godine školovanja, tjelesnog oštećenja ili narušenog mentalnog zdravlja, moralne štete ili unakaženja, ili tjelesne ili mentalne patnje. Ako ste žrtva kaznenog djela iz članaka od 372. do 376. Kaznenog zakonika, ne morate dokazivati tjelesno ili mentalno oštećenje jer se u tom slučaju pretpostavlja da ono postoji.
 • Država isplaćuje naknadu samo ako ni na koji drugi način ne možete dobiti djelotvornu i odgovarajuću naknadu.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Ne, žrtva ne mora kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi mogla zatražiti naknadu.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, ministar pravosuđa može donijeti odluku o dodjeli naknade prije nego što se donese odluka u kaznenom postupku.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ako je počinitelj identificiran i protiv njega ste podnijeli tužbeni zahtjev za naknadu štete kao oštećena stranka u kaznenom postupku, morate pričekati ishod tog zahtjeva. Možete podnijeti zahtjev za naknadu ministru pravosuđa samo ako je počinitelj nesolventan.

Ministar pravosuđa može naložiti potpuni ili djelomični povrat naknade ili predujma koji vam je naknadno isplaćen kao djelotvorna naknada ili odšteta za ozljedu.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Počinitelj nije identificiran

Ako počinitelj nije identificiran, naknadu možete zatražiti slanjem zahtjeva ministru pravosuđa. Taj zahtjev mora biti napisan na francuskom, njemačkom ili luksemburškom jeziku te mora sadržavati datum, mjesto i točnu prirodu djela kojih ste bili žrtva. Kako biste potkrijepili svoj zahtjev, tom se dopisu moraju priložiti popratni dokumenti za djela i ozljedu koje ste pretrpjeli. Osim toga, morate ispunjavati uvjete utvrđene u članku 1. Zakona od 12. ožujka 1984. o naknadi za određene žrtve kaznenih djela kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda.

Počinitelj nije osuđen

Kako biste imali pravo na naknadu, počinitelj u pravomoćnoj presudi mora biti proglašen krivim. Ministar pravosuđa može, na temelju mišljenja koje izdalo Povjerenstvo za žrtve (Commission victime), naložiti potpuni ili djelomični povrat naknade ili predujma. Ministar može donijeti istu odluku ako je predujam plaćen, a naknadno se ispostavi da naknada nije bila opravdana.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev se mora podnijeti u roku od dvije godine od počinjenja predmetnih djela. Ako je protiv počinitelja pokrenut kazneni progon, rok se produljuje i istječe dvije godine nakon pravomoćne odluke suda koji odlučuje u tom kaznenom predmetu. Ako, nakon što je odluka u kaznenom postupku postala pravomoćna, dobijete odluku o vašoj privatnoj tužbi za naknadu štete, taj se rok produljuje i istječe dvije godine nakon što sudska odluka o vašem zahtjevu za naknadu štete postane pravomoćna. Međutim, ako ste maloljetnik, rok zastare ne počinje teći do datuma kada postanete punoljetni ako su za predmetne radnje propisane kaznene sankcije ili su te radnje predviđene i kažnjive na temelju članaka 372., 373., 375., 382.‑1. i 382.‑2., 400., 401.a, 402., 403. ili 405. Kaznenog zakonika.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom su obuhvaćeni:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

tjelesna ozljeda (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja koji proizlaze iz ozljede (medicinska skrb – bolničko i izvanbolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno skrb i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajne ozljede (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće)
 • izgubljeni prihodi tijekom i nakon medicinske skrbi (uključujući izgubljene prihode te gubitak sposobnosti za ostvarivanje prihoda ili smanjenje naknada itd.)
 • gubitak prilika za profesionalno napredovanje
 • izdaci koji proizlaze iz sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, kao što su pravni i drugi troškovi
 • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu

narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

tjelesna ozljeda (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (npr. terapija za člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak naknada ili prilika za profesionalno napredovanje

narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe u slučaju smrti žrtve.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno, a ne u obliku anuiteta. Međutim, ako se u propisno potkrijepljenim slučajevima ukaže potreba za tim, ministar pravosuđa može podnositelju zahtjeva dodijeliti predujam za razdoblje tijekom kojeg se zahtjev ispituje. Osim toga, ako je naknada isplaćena žrtvi, a kasnije se ozljeda znatno pogorša, žrtva može podnijeti zahtjev za dodatnu naknadu u roku od pet godina od isplate glavne naknade.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se može odbiti ili umanjiti zbog ponašanja žrtve u vrijeme počinjenja kaznenog djela.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Svaka žrtva kojoj je nanesena ozljeda i ispunjuje uvjete iz članka 1. Zakona od 12. ožujka 1984. o naknadi za određene žrtve kaznenih djela kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda može zatražiti naknadu od države, bez obzira na svoju financijsku situaciju, pod uvjetom da nije dobila djelotvornu i odgovarajuću naknadu ili odštetu.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se može odbiti ili umanjiti s obzirom na vaš odnos s počiniteljem.

Kako se izračunava iznos naknade?

Povjerenstvo za žrtve u svojem mišljenju navodi je li zahtjev opravdan i iznos naknade koju bi trebalo dodijeliti. Taj se iznos konkretno temelji na tome koliko je ozbiljno narušena kvaliteta života žrtve. Ministar pravosuđa zatim odlučuje hoće li dodijeliti naknadu te određuje iznos.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najveći iznos naknade koji ministar pravosuđa može dodijeliti ne može biti veći od gornje granice koja se svake godine određuje uredbom Velikog vojvode Luksemburga. Ta je gornja granica za 2017. određena na 63 000 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Podnositelji zahtjeva u Luksemburgu ne moraju ispuniti posebni obrazac za naknadu. Trebate samo napisati dopis i navesti datum, mjesto i točnu prirodu djela te priložiti dokumente u potporu zahtjevu.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Država plaća naknadu samo ako žrtva ne može dobiti djelotvornu i odgovarajuću naknadu na neki drugi način, npr. od počinitelja, iz sustava socijalne sigurnosti ili iz osobnog osiguranja. Povjerenstvo za žrtve može uzeti u obzir bilo koju naknadu koju ste zbog gubitaka dobili iz drugih izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako se u propisno potkrijepljenim slučajevima ukaže potreba za tim, ministar pravosuđa može dodijeliti predujam za razdoblje tijekom kojeg se zahtjev ispituje.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ako je naknada dodijeljena, a kasnije se ozljeda znatno pogorša, može se podnijeti zahtjev za dodatnu naknadu. Taj se zahtjev mora podnijeti u roku od pet godina od datuma isplate glavne naknade.

Takva dodatna naknada ne može biti veća od najvećeg iznosa od 63 000 EUR umanjenog za iznos prethodno dodijeljene naknade.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Kako biste potkrijepili svoj zahtjev, vašem dopisu moraju se priložiti popratni dokumenti za djela i ozljedu koju ste pretrpjeli.

Ti su dokumenti, među ostalim:

 • preslika pritužbe (policijske prijave) ili dokaza o zahtjevu za naknadu štete podnesenom u svojstvu oštećene stranke u kaznenom postupku
 • preslika presude u kaznenom postupku
 • odluka o imovinskopravnom zahtjevu za naknadu štete
 • dokaz o šteti liječničke potvrde u kojima se navode priroda pretrpljenih ozljeda, trajanje nesposobnosti za rad i, prema potrebi, priroda posljedica i trajnog invaliditeta
 • dokaz o troškovima liječenja koji proizlaze iz ozljede (medicinska skrb, bolničko i izvanbolničko liječenje itd.)
 • dokaz o članstvu u organizaciji socijalne sigurnosti
 • dokaz o iznosu bilo koje naknade primljene u okviru sustava socijalne sigurnosti
 • preslika police osiguranja
 • dokaz o iznosu bilo koje naknade koju je isplatilo osiguravajuće društvo
 • dokaz o izgubljenim prihodima tijekom i nakon medicinske skrbi.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Luksemburško Ministarstvo pravosuđa
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Telefon: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Telefaks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pošta: info@mj.public.lu
Internetske stranice: http://www.mj.public.lu/

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Luksemburško Ministarstvo pravosuđa
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Telefon: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Telefaks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pošta: info@mj.public.lu
Internetske stranice: http://www.mj.public.lu/

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Povjerenstvo za žrtve mora pozvati žrtvu da prisustvuje saslušanju. Ako je žrtva prisutna, Povjerenstvo će saslušati njezin opis djela i pretrpljene štete. To je saslušanje zatvoreno za javnost i možete zatražiti pomoć odvjetnika.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ministar pravosuđa donijet će odluku u roku od šest mjeseci od podnošenja vašeg zahtjeva za naknadu.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Ako žrtva nije zadovoljna odlukom ministra pravosuđa u dijelu koji se odnosi na načelo ili dodijeljeni iznos, može podnijeti tužbu protiv države, koju predstavlja ministar pravosuđa Ta se tužba mora podnijeti Okružnom sudu (tribunal d’arrondissement) u Luxembourgu ili Diekirchu, ovisno o odabiru podnositelja zahtjeva.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Informacije o postupku podnošenja zahtjeva može pružiti:

Ministarstvo pravosuđa
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Telefon: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Telefaks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pošta: info@mj.public.lu
Internetske stranice: http://www.mj.public.lu/

Osim toga, Služba za primanje stranaka i pravne informacije (Service d’Accueil et d’Information juridique) i Služba za potporu žrtvama (Service d’aide aux victimes) pri Središnjoj službi za socijalnu pomoć (Service central d’assistance sociale) pružaju pomoć i savjete pri podnošenju zahtjeva.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Internetske stranice:

http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Svatko tko može dokazati da nema dovoljno sredstava može primiti besplatnu pravnu pomoć, u skladu s uvjetima utvrđenima zakonom. Može vam biti dodijeljen odvjetnik koji će vam pružiti pravni savjet ili vas zastupati na sudu, pri čemu troškove snosi država. Svatko se može za savjet obratiti tijelima koja pružaju pravne informacije i savjete ili usluge mirenja. Za besplatne pravne informacije možete se obratiti Službi za primanje stranaka i pravne informacije.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Service d’aide aux victimes (Služba za potporu žrtvama), Service central d’assistance sociale (Središnja služba za socijalnu pomoć)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 58 21-627 / 628
Mobilni telefon: (+352) 621 32 65 95

E-pošta: scas-sav@justice.etat.lu

Service d’Accueil et d’Information juridique (Služba za primanje stranaka i pravne informacije):

u Luxembourgu,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 22 18 46

u Diekirchu,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Telefon: (+352) 80 23 15

u Esch-sur-Alzette,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Telefon: (+352) 54 15 52

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.