Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Vrste kaznenih djela za koje možete dobiti naknadu obuhvaćaju silovanje uz primjenu sile, poticanje maloljetnika na prostituciju, namjerno počinjeno ubojstvo, teške tjelesne ozljede ili podmetanje požara opasno po život.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Naknadu možete dobiti za bilo kakvu štetu nastalu uslijed bilo kojeg prethodno navedenog kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Možete dobiti naknadu ako ste srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela.  „Uzdržavani članovi obitelji” su osobe koje je preminula žrtva uzdržavala i osobe koje su imale zakonsko pravo na to da ih uzdržava preminula žrtva.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne možete dobiti naknadu ako ste srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Ne možete dobiti naknadu ako niste državljanin ni jedne od država članica EU-a.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U ovom slučaju možete tražiti naknadu tako da pružite svu potrebnu i razumnu pomoć te informacije potrebne u te svrhe.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, kazneno djelo najprije morate prijaviti policiji kako biste mogli zatražiti naknadu.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne morate nužno pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što zatražite naknadu.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Naknadu biste najprije trebali zatražiti od počinitelja ako je identificiran.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na naknadu čak i ako počinitelj nije identificiran ni osuđen.  Kao dokaz trebate predočiti policijsko izvješće.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Naknadu trebate zatražiti u roku od jedne godine od trenutka kad je kazneno djelo počinjeno.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo – po vlastitoj procjeni službenika za obradu zahtjeva

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve – po vlastitoj procjeni službenika za obradu zahtjeva

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer, liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

Po vlastitoj procjeni službenika za obradu zahtjeva.
– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Po vlastitoj procjeni službenika za obradu zahtjeva.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno, a ne u obliku obročnih isplata.  Međutim, službenik za obradu zahtjeva može dodijeliti predujam i odgoditi dodjeljivanje konačnog iznosa ako je konačna liječnička procjena štete odgođena.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Službenik za obradu zahtjeva može uskratiti ili umanjiti iznos naknade ako smatra da:

 1. podnositelj zahtjeva nije pravodobno poduzeo sve razumne mjere kako bi policiju ili drugo tijelo ili osobu koju službenik za obradu zahtjeva smatra primjerenom obavijestio o okolnostima kaznenog djela za predmetnu svrhu; ili
 2. podnositelj zahtjeva nije surađivao s policijom ili s bilo kojim drugim tijelom kako bi počinitelja priveo pravdi; ili
 3. podnositelj zahtjeva nije pružio svu razumnu pomoć službeniku za obradu zahtjeva ili bilo kojem drugom tijelu ili osobi u pogledu zahtjeva; ili
 4. ponašanje podnositelja zahtjeva prije, tijekom ili poslije događaja zbog kojeg se traži naknada ne opravdava potpunu ili bilo kakvu naknadu; ili
 5. karakter podnositelja zahtjeva kako je prikazan u osuđujućoj presudi ili u dokazima dostupnima službeniku za obradu zahtjeva ne opravdava potpunu naknadu ili naknadu bilo kojeg drugog potpunog iznosa; ili
 6. žrtva je zajednički ili djelomično odgovorna za pretrpljenu štetu; ili
 7. ponašanje, karakter ili način života žrtve to opravdavaju.

Naknada neće biti isplaćena u sljedećim slučajevima:

 1. šteta prouzročena kaznenim djelom nastala je prije 1. siječnja 2006.;
 2. službenik za obradu zahtjeva smatra da počinitelj kaznenog djela nije u financijski iznimno nepovoljnom položaju, osim ako je utvrđeno da je ishod sudskog postupka u kojem se traži naknada nepovoljan;
 3. službenik za obradu zahtjeva smatra da podnositelj zahtjeva nije pružio svu razumnu pomoć i informacije potrebne u skladu s propisima;
 4. podnositelj zahtjeva odgovoran je za štetu prouzročenu kaznenim djelom zbog izazivanja počinjenja kaznenog djela ili drugih radnji.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija može utjecati na iznos naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne postoje drugi kriteriji osim prethodno navedenih.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos naknade izračunava se diskrecijskom procjenom.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Nijedno plaćanje nijednom podnositelju zahtjeva ne smije premašiti iznos od dvadeset tri tisuće tristo eura (23 300 EUR) i taj se iznos ne premašuje ni u slučajevima u kojima je podneseno više od jednog zahtjeva za isto kazneno djelo.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, od vas se očekuje da u obrascu navedete iznos i možete dobiti upute o tome kako ga izračunati ili o drugim elementima.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Naknada koju vam isplati tijelo može biti umanjena za iznos naknade koju ste zbog gubitka dobili iz drugih izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Službenik za obradu zahtjeva ima pravo poduzeti sve mjere koje smatra primjerenima u pogledu upravljanja novcem koji se dodjeljuje kao naknada.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Dopunska ili dodatna naknada ne može vam biti dodijeljena nakon donošenja glavne odluke.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Potrebni su sljedeći dokumenti:

 • punomoć / dokaz o punomoći ili odnosu sa žrtvom
 • smrtni list žrtve
 • preslika policijskog izvješća
 • preslika presude / sudske odluke
 • liječnička izvješća i potvrde
 • bolnički računi
 • računi za druge troškove (skrb, pogreb)
 • dohodak (plaća, isplate socijalne pomoći)
 • potvrda o tome jesu li ili nisu primljeni doprinosi iz drugih izvora (osiguranje poslodavca, privatno osiguranje)
 • kaznena evidencija podnositelja zahtjeva
 • izjava u kojoj podnositelj zahtjeva potvrđuje da nije primio naknadu ni od kojeg drugog tijela – svi drugi relevantni dokumenti u skladu s okolnostima.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

U ovakvom slučaju nije potrebno platiti administrativne niti druge pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Nadležno tijelo za odlučivanje službenik je za obradu zahtjeva iz ureda javnog tužitelja.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev se šalje službeniku za pomoć, u Ministarstvo pravosuđa, na adresu 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne trebate biti prisutni.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Jedan do dva mjeseca ovisno o okolnostima.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Nije moguće osporiti odluku.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Možete ih dobiti od Ministarstva pravosuđa ili na sljedećim internetskim stranicama: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Postoji li posebna telefonska linija za pomoć ili internetske stranice u tu svrhu?

http://vso.org.mt/

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, možete dobiti pravnu pomoć.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

http://vso.org.mt/

Posljednji put ažurirano: 03/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.