Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu za svoj gubitak iz Fonda za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldsmisdrijven)?

Za sva kaznena djela s elementima nasilja počinjena s namjerom, odnosno za napad, prijetnje nasiljem i/ili oružjem, teško ubojstvo, ubojstvo, oružanu pljačku i kaznena djela protiv spolne slobode s elementima nasilja (bludne radnje i silovanje). Naknadu mogu dobiti i nadživjeli srodnici žrtve ubojstva iz nehaja.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu iz Fonda?

Isplaćeni iznos naknada je za vašu bol i patnju (nematerijalnu štetu) te za financijske gubitke koji su posljedica toga, kao što su troškovi liječenja ozljede koju ste zadobili tijekom kaznenog djela ili neostvarenih prihoda zbog prouzročene nesposobnosti za rad. Nije namijenjen za potpuno nadoknađivanje štete, nego je riječ o fiksnom, jednokratnom i nediferenciranom iznosu koji se isplaćuje kao doprinos podmirivanju troškova štete koju ste pretrpjeli.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, možete dobiti naknadu ako ste bračni drug, partner, (registrirani) partner ili roditelj, dijete, brat ili sestra preminule žrtve. Imate pravo na naknadu za traumu koju ste preživjeli kao nadživjeli srodnik, troškove pogreba koje snosite te gubitak sredstava za uzdržavanje zbog gubitka dohotka preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, Fond može dodijeliti naknadu srodnicima žrtava koje su zadobile teške i trajne ozljede kao posljedicu kaznenog djela s elementima nasilja. Srodnicima se smatraju bračni drug, (registrirani) partner, roditelji, dijete, brat ili sestra preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam svjedočio kaznenom djelu?

Da, Fond može dodijeliti naknadu ako je osobi narušeno mentalno zdravlje jer je svjedočila kaznenom djelu s elementima nasilja počinjenom s namjerom ili ako posljedice kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom izravno utječu na nju (ovo se odnosi na ubojstvo iz nehaja). Da bi osoba imala pravo na naknadu, potrebno je dokazati da je ozbiljno narušeno mentalno zdravlje posljedica kaznenog djela. To zahtijeva dijagnozu kvalificiranog liječnika.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, ako je kazneno djelo kojeg ste žrtva počinjeno na državnom području Nizozemske. Državljanstvo žrtve nije relevantno.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, Fond može dodijeliti naknadu samo u pogledu kaznenog djela počinjenog na državnom području Nizozemske.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Ne, kazneno djelo ne morate najprije prijaviti policiji kako bi Fond obradio vaš zahtjev. Međutim, prijavljivanje kaznenog djela i naknadna kaznena istraga u praksi su važni za potkrjepljenje zahtjeva. Ako kazneno djelo nije prijavljeno, mora biti moguće utvrditi vjerodostojnost zahtjeva na temelju drugih objektivnih izjava. „Objektivno” se u ovom slučaju odnosi na informacije primljene iz pouzdanih i nepristranih izvora.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne. Međutim, u određenim slučajevima Fond može smatrati da je potrebno pričekati dovršetak policijske istrage ili okončanje kaznenog postupka kako bi se utvrdila vjerodostojnost vašeg zahtjeva.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da. Kad je riječ o dokazivanju vjerodostojnosti, takvi zahtjevi podliježu istim uvjetima kao i zahtjevi u slučajevima u kojima je počinitelj poznat.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Da. Zahtjev morate podnijeti Fondu u roku od deset godina od datuma počinjenja kaznenog djela. Kad je riječ o nadživjelom srodniku, to razdoblje počinje od datuma smrti žrtve.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Plaćanje Fonda ne odnosi se na konkretne gubitke. Riječ je o fiksnom, jednokratnom i nediferenciranom iznosu koji predstavlja naknadu za vaše boli i patnje (nematerijalnu štetu) te za financijske gubitke koji su posljedica toga, kao što su troškovi liječenja ozljede koju ste zadobili tijekom kaznenog djela ili neostvareni prihodi zbog prouzročene nesposobnosti za rad.

Kad je riječ o nadživjelim srodnicima, plaćanje je isto tako predviđeno kao naknada za bol i patnju (trauma prouzročena smrću srodnika), nastale troškove liječenja, na primjer za liječenje narušenoga mentalnog zdravlja zbog smrti srodnika, i/ili neostvarene prihode zbog prouzročene nesposobnosti za rad. Moguće je izvršiti zasebnu isplatu naknade za troškove pogreba i gubitak sredstava za uzdržavanje zbog gubitka dohotka preminule osobe.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom obrade zahtjeva može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Kako biste imali pravo na isplatu od Fonda, važno je da vi niste krivi za kazneno djelo. Drugim riječima, ne smijete biti počinitelj kaznenog djela ili sudjelovati u kaznenom djelu. Ako ste sudjelovali u kaznenom djelu, Fond bi mogao odbiti vaš zahtjev ili umanjiti iznos plaćene naknade.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na vaše pravo na dobivanje naknade za pretrpljenu štetu.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

  • Morali ste pretrpjeti ozbiljnu štetu uslijed kaznenog djela. Ozbiljnom se štetom smatra tjelesna ozljeda i/ili narušeno mentalno zdravlje s ozbiljnim dugotrajnim ili trajnim zdravstvenim posljedicama.
  • Fond će vam dodijeliti naknadu samo ako vam šteta koju ste pretrpjeli nije ili neće biti nadoknađena na drugi način, na primjer ako vam je ne nadoknadi počinitelj kaznenog djela ili osiguravajuće društvo. Međutim, ne morate prije predaje zahtjeva Fondu prvo pokušati dobiti naknadu štete od počinitelja ili osiguravajućeg društva. Različiti postupci mogu se odvijati istodobno.
  • Isto tako, nije moguće podnijeti zahtjev u pogledu kaznenih djela počinjenih prije 1. siječnja 1973.

Kako se određuje iznos naknade?

Razina plaćanja obično se temelji na težini štete koju ste pretrpjeli ili na okolnostima kaznenog djela.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Fond je utvrdio šest kategorija štete od kojih svaka ima fiksni iznos naknade. Prva kategorija omogućava žrtvama isplatu naknade u iznosu od 1 000 EUR, a šesta kategorija u iznosu od 35 000 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, ako se ta naknada odnosi na nematerijalnu štetu, troškove liječenja i neostvarene prihode.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da, Fond vam može isplatiti predujam naknade u obliku privremenog plaćanja. To je moguće pod uvjetom da zahtjev ispunjava pravne zahtjeve (tj. sa sigurnošću je utvrđeno da imate pravo na isplatu) i da Fond ne može donijeti konačnu odluku u kratkom roku. Zahtjev za predujam bit će obrađen samo ako ga podnesete u pisanom obliku i objasnite zašto vam je predujam potreban i hitan, na primjer ako nemate dovoljno sredstava za liječenje zadobivene ozljede. Sama činjenica da ste u teškoj financijskoj situaciji nije opravdan razlog za dodjeljivanje predujma.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Možete podnijeti dodatni zahtjev ako se nakon primitka odluke kojom vam se dodjeljuje naknada utvrdi da je šteta mnogo ozbiljnija od one na kojoj se temelji odluka o prvom zahtjevu. Nadživjeli srodnik može isto tako podnijeti dodatan zahtjev za troškove pogreba i gubitak sredstava za uzdržavanje.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

  • ispunjenu prijavu
  • presliku identifikacijskog dokumenta
  • ako je dostupno: policijsko izvješće, presudu
  • sve medicinske informacije o ozljedi
  • ako je dostupno: druge dokumente zatražene u obrascu.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Fondu za naknade za kaznena djela s elementima nasilja.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Najviše 26 tjedana, ali obično manje.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Možete podnijeti pisani prigovor Fondu u roku od šest tjedana. Ako se ne slažete s odlukom o vašem prigovoru, možete podnijeti žalbu nizozemskom upravnom sudu.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Svi obrasci i druge informacije mogu se pronaći na internetskim stranicama Fonda.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Možete posjetiti internetske stranice Fonda za naknade za kaznena djela s elementima nasilja.

Broj telefona Fonda je: 070-4142000

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Žrtvama nije dostupna pravna pomoć odvjetnika za podnošenje zahtjeva Fondu. Međutim, možete dobiti besplatnu potporu od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska (Slachtofferhulp Nederland) ako vam je potrebna pomoć pri podnošenju zahtjeva.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Organizacija Potpora žrtvama Nizozemska može vam pružiti besplatnu potporu ako vam je potrebna pomoć pri podnošenju zahtjeva za naknadu.

Posljednji put ažurirano: 26/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.