Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Vrste kaznenih djela za koja možete dobiti naknadu jesu „kaznena djela s elementima nasilja”. Kaznena djela koja su dovela do trajnog invaliditeta, privremene i potpune nesposobnosti za rad u trajanju od najmanje 30 dana, ili smrti; ako je kazneno djelo prouzročilo znatan poremećaj životnog standarda i kvalitete života žrtve ili, u slučaju smrti žrtve, osoba (bliskih srodnika) koje je žrtva financijski uzdržavala ili za koje je žrtva bila odgovorna, a koje nisu primile obeštećenje od počinitelja.

Na primjer: ubojstvo, teške tjelesne ozljede, silovanje, seksualno zlostavljanje maloljetnika, obiteljsko nasilje ili teška tjelesna ozljeda prouzročena kaznenim djelom razbojništva.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

 • Imovinska / materijalna šteta: uključujući gubitke prouzročene kaznenim djelom (na primjer, troškovi bolničkog liječenja, savjetovanja, lijekova itd.) te naknade koje žrtva više ne prima (na primjer, plaća koju je žrtva prestala primati dok je bila onesposobljena). Naknada se može dobiti za gubitke koje pretrpi izravna ili neizravna žrtva.
 • Narušeno mentalno zdravlje ili emocionalna šteta: iako se toj vrsti štete ne može pripisati financijska vrijednost, može se dobiti financijska naknada (na primjer, šteta koja narušava zdravlje, dostojanstvo ili dobar ugled, šteta koja uzrokuje fizičku bol, psihički poremećaj ili duševnu bol). Naknadu za narušeno mentalno zdravlje ili pretrpljenu emocionalnu štetu može primiti samo izravna žrtva.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, financijska pomoć može se dodijeliti bliskim srodnicima koje je financijski uzdržavala ili za koje je bila odgovorna izravna žrtva kaznenog djela s elementima nasilja koja je preminula zbog izravnih posljedica tog namjernog čina nasilja.

Srodnici koji su imali pravo na naknadu za uzdržavanje koju je plaćala žrtva prije svoje smrti mogu imati pravo na naknadu: na primjer, bračni drug ili bivši bračni drug, roditelji, djeca, braća i sestre, rođaci, očuh/maćeha, u određenim okolnostima, te nevjenčani partneri obaju spolova koji su sa žrtvom živjeli najmanje dvije godine u uvjetima sličnima onim vjenčanih parova.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Neizravne žrtve (bliski srodnici) kaznenih djela s elementima nasilja mogu dobiti naknadu samo u slučaju smrti izravne žrtve.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Žrtve koje su državljani Portugala ili strani državljani koje su pretrpjele velike gubitke izravno prouzročene djelom nasilja počinjenom na državnom području Portugala ili na portugalskim brodovima ili zrakoplovima mogu dobiti naknadu, pod uvjetom da su ispunjeni određeni zakonski uvjeti.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Zahtjev za naknadu štete:

(a) Žrtve kaznenih djela počinjenih izvan Portugala nad portugalskim državljanima ili građanima EU-a s uobičajenim boravištem u Portugalu:

Žrtve kaznenih djela s elementima nasilja, uključujući obiteljsko nasilje, počinjenih izvan državnog područja, a čije je uobičajeno boravište u Portugalu, mogu imati pravo na financijsku naknadu od portugalske države, pod uvjetom da nemaju pravo na naknadu od države na čijem su državnom području nastali gubici. U tom je slučaju Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC) odgovorno za utvrđivanje toga ima li podnositelj zahtjeva pravo na naknadu u državi na čijem su državnom području nastali gubici.

(b) Žrtve kaznenih djela počinjenih u drugoj državi članici EU-a s uobičajenim boravištem u toj državi članici koji podnose zahtjev za predujam naknade od portugalske države:

Ako su podnositelji zahtjeva za naknadu štete s uobičajenim boravištem u drugoj državi članici EU-a podnijeli nadležnom tijelu države u kojoj imaju uobičajeno boravište zahtjev za predujam naknade od portugalske države, CPVC može zaprimiti zahtjev koji mu je proslijedilo nadležno tijelo države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište te donijeti odluku o isplati naknade, o čemu obavješćuje to nadležno tijelo.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Nije obvezno prijaviti kazneno djelo tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Međutim, tijela mogu znati da je počinjeno kazneno djelo i pokrenuti istragu samo ako je podnesena pritužba ili prijava.

Ako je žrtva mlađa od 16 godina, ne može sama podnijeti pritužbu. Pritužbu moraju podnijeti njezini pravni zastupnici.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Nije nužno pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije podnošenja zahtjeva za naknadu. CPVC je potrebno kontaktirati u roku od jedne godine od počinjenja kaznenoga djela.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Nije nužno naknadu najprije zatražiti od počinitelja.

Čak i ako u okviru ili izvan okvira kaznenog postupka nije podnesen građanskopravni zahtjev za naknadu štete, zbog razloga koji se mogu pripisati podnositelju zahtjeva (na primjer, zato što sudu nije podnio zahtjev za naknadu štete ili ga je povukao), on i dalje može imati pravo na naknadu, iako će ona biti umanjena za polovinu maksimalnog iznosa predujma koji država može isplatiti preko CPVC-a.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Čak i ako je identitet počinitelja nasilnog djela nepoznat ili počinitelj zbog drugih razloga ne može biti optužen i osuđen, žrtva ima pravo na predujam naknade od države preko CPVC-a.

Zahtjev za predujam naknade koji se podnosi CPVC-u mora sadržavati dokumentaciju kojom se potkrjepljuju tvrdnje iz zahtjeva, odnosno opis pretrpljene štete ili ozljede i nesposobnosti za rad, liječničku dokumentaciju itd.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Da. Zahtjev za naknadu u pravilu je potrebno podnijeti u okviru kaznenog postupka. Žrtva mora do zaključenja istrage obavijestiti policiju ili ured javnog tužitelja da namjerava podnijeti zahtjev za naknadu, na primjer kada ide dati izjavu. Po zaprimanju obavijesti o podizanju optužnice protiv tuženika počinje teći razdoblje od 20 dana u kojem je potrebno podnijeti zahtjev.

Ako žrtva namjerava CPVC-u podnijeti zahtjev za naknadu ili predujam naknade, mora to učiniti u roku od jedne godine od počinjenja kaznenoga djela. Ako je žrtva u trenutku počinjenja tog kaznenog djela bila maloljetna, može podnijeti zahtjev za predujam naknade od države najkasnije jednu godinu prije nego što postane punoljetna ili poslovno sposobna.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– Materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak);
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.);
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće);
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak/smanjenje radne sposobnosti itd.);
  • propuštene prilike;
  • troškovi sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi,
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu.

– Narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve.

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– Materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba;
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija);
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Predujam naknade žrtvi nasilja u obitelji u pravilu se isplaćuje u obliku mjesečnih isplata u razdoblju od šest mjeseci, koje se može produljiti za jednako razdoblje. U izvanrednim i propisno opravdanim slučajevima, kao što su posebne potrebe i nedostatak sredstava za život, iznos se može isplatiti jednokratno.

U slučaju kaznenog djela s elementima nasilja, predujam naknade žrtvi tog kaznenog djela može se isplatiti jednokratno, što se može učiniti u obliku godišnje isplate.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Iznos naknade koji se isplaćuje može se umanjiti ili Povjerenstvo može odbiti isplatiti naknadu na temelju ponašanja žrtve prije, tijekom ili nakon počinjenja djela ili žrtvina odnosa s počiniteljem ili njegovom okolinom, ili ako je ponašanje žrtve protivno pravdi i javnom poretku.

Međutim, ponašanje žrtve ili podnositelja zahtjeva nije relevantno u smislu smanjivanja naknade ili odbijanja isplate naknade u slučaju kada je šteta prouzročena kopnenim motornim vozilom ili, u određenim slučajevima, kada se primjenjuju pravila ozljeda na radu ili ozljeda tijekom obavljanja službe.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Sljedeće će se uzeti u obzir pri odlučivanju o tome hoće li se predujam naknade isplatiti te koliki će biti iznos naknade:

 • kada je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja, znatan poremećaj životnog standarda i kvalitete života
 • kada je riječ o kaznenim djelima nasilja u obitelju, ozbiljne financijske poteškoće žrtve.

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja u obzir se uzimaju i svi iznosi koje žrtva primi iz drugih izvora, odnosno od počinitelja ili socijalnog osiguranja. Iznosi koje žrtva primi od životnog osiguranja ili od osobnog osiguranja od nezgoda u načelu se ne uzimaju u obzir.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ako u okviru kaznenog postupka pokrenutog protiv počinitelja žrtva ne dobije obeštećenje ili ako je vjerojatno da počinitelj neće isplatiti naknadu štete te da neće biti drugog izvora učinkovitog ili dostatnog obeštećenja, ti će se čimbenici isto tako uzeti u obzir pri odlučivanju o naknadi.

Kako se izračunava iznos naknade?

Ako je riječ o žrtvama kaznenog djela s elementima nasilja, iznos naknade izračunava se u skladu s načelima pravednosti te uzimajući u obzir iznose već isplaćene iz drugih izvora (kao što je počinitelj ili socijalno osiguranje).

Kada je riječ o zahtjevima za naknadu za neostvarene prihode (iznose koje je žrtva prestala primati), CPVC uzima u obzir i žrtvine prijave poreza na dohodak za razdoblje od tri godine prije počinjenja kaznenih djela. . Ako je nastupila smrt žrtve, porezne prijave podnositelja zahtjeva (bliskog srodnika) primjenjuju se kao referentna vrijednost ili, u slučaju da nema poreznih prijava, izračun naknade temelji se na prihodu koji ne premašuje zajamčenu minimalnu mjesečnu plaću.

Posebno kada je riječ o slučajevima nasilja u obitelji, CPVC utvrđuje iznos u skladu s načelima pravednosti. Jedan od kriterija prihvatljivosti za dobivanje predujma naknade za žrtve nasilja u obitelji jesu ozbiljne financijske poteškoće prouzročene posljedicama tog kaznenog djela. Zbog toga se mora obavijestiti o svim promjenama financijskih ili obiteljskih okolnosti.

Iznosi koje žrtva primi po osnovi privatnog životnog osiguranja ili osobnog osiguranja od nezgoda uzet će se u obzir pri odlučivanju o iznosu naknade na temelju pravednosti.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ako žrtva CPVC-u podnese zahtjev za predujam naknade, mora navesti, među ostalim, iznos naknade koji se traži.

Kada je riječ o žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja, najveći iznos koji može dobiti svaka žrtva u slučajevima koji uključuju smrt ili tešku tjelesnu ozljedu jest 34 680 EUR.

U slučaju da je isto kazneno djelo prouzročilo smrt ili tešku tjelesnu ozljedu više žrtava, iznos predujma naknade ograničen je na najviše 30 600 EUR za svaku od žrtava te ukupno ne može biti veći od 91 800 EUR.

U slučaju da se predujam isplaćuje u obliku godišnje isplate, gornja granica iznosi 4080 EUR. U slučaju koji uključuje više žrtava istog kaznenog djela, ukupan iznos ne smije biti veći od 12 240 EUR.

Kada je riječ o kaznenim djelima nasilja u obitelji, iznos koji se može dodijeliti ne smije biti veći od mjesečnog iznosa koji odgovara zajamčenoj minimalnoj mjesečnoj plaći za razdoblje od šest mjeseci (može se produljiti za jednako razdoblje). U slučajevima posebne financijske potrebe dodjela novčane pomoći u obliku predujma naknade štete može se zatražiti i prije zaključenja istrage (instrução) posebnih okolnosti, kada nisu prijavljene nikakve promjene iznosa koji će se isplatiti.

*vrijednosti za 2019.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, taj se podatak zahtijeva pri ispunjavanju obrasca.

U slučajevima kada naknadu dodjeljuje neka druga država članica Europske unije, kada ta država članica CPVC-u podnese zahtjev za dodjelu naknade i pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u Portugalu, CPVC će obavijestiti podnositelja zahtjeva o načinu na koji se ispunjava zahtjev za naknadu te o tome koja je popratna dokumentacija potrebna.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Ako nakon isplate novčane pomoći ili naknade žrtva iz bilo kojeg izvora dobije učinkovito obeštećenje ili naknadu štete, CPVC će zatražiti povrat iznosa koji je u cijelosti ili djelomično isplaćen žrtvi.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Predujam se može dodijeliti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) Kad je riječ o žrtvama kaznenog djela s elementima nasilja:

 • ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Portugala ili izvan njegova državnog područja nad portugalskim državljanima ili građanima država članica EU-a, pod uvjetom da te osobe nemaju pravo na naknadu od države u kojoj je kazneno djelo počinjeno
 • ako je kazneno djelo dovelo do žrtvine privremene potpune nesposobnosti za rad u trajanju od najmanje 30 dana, ili do smrti žrtve
 • ako je kazneno djelo prouzročilo težak poremećaj u životu žrtve i znatan poremećaj kvalitete života žrtve, pri čemu ta dva uvjeta moraju biti kumulativna
 • ako obeštećenje za pretrpljene gubitke nije dobiveno iz nekog drugog izvora – od počinitelja ili osiguranja žrtve
 • ako se iznimke predviđene zakonom ne primjenjuju na žrtvu i posebno ako ponašanje žrtve prije, tijekom i nakon kaznenog djela nije bilo suprotno javnom poretku i pravdi.

(b) Kad je riječ o žrtvama kaznenog djela nasilja u obitelji:

 • ako ste bili fizički ili psihički zlostavljani, uključujući tjelesno kažnjavanje, oduzimanje slobode ili seksualna kaznena djela, jedanput ili u više navrata
 • ako je kazneno djelo počinjeno nad maloljetnikom, u prisutnosti maloljetnika, u zajedničkom domu ili u domu žrtve ili
 • ako su osobni podaci, uključujući sliku ili zvuk, koji utječu na privatnost jedne od žrtava podijeljeni na internetu ili upotrebom nekog drugog sredstva za široko rasprostranjeno javno emitiranje uz njihov pristanak ili bez njega i
 • ako žrtva trpi ozbiljne financijske poteškoće prouzročene tim kaznenim djelom i
 • ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Portugala ili izvan njegova državnog područja nad portugalskim državljanima ili građanima država članica EU-a, pod uvjetom da te osobe nemaju pravo na naknadu od države u kojoj je kazneno djelo počinjeno (CPVC mora provjeriti te okolnosti)
 • ako se iznimke predviđene zakonom ne primjenjuju na žrtvu i posebno ako ponašanje žrtve prije, tijekom i nakon kaznenog djela nije bilo suprotno javnom poretku ili pravdi.

U slučajevima kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela nasilja u obitelji koji uključuju jasnu financijsku potrebu, moguće je, i prije nego što CPVC zaključi svoju preliminarnu procjenu u pogledu dodjele naknade, odmah primiti i novčanu pomoć u obliku naknade čiji će se iznos naknadno odrediti.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

CPVC samostalno odlučuje u predmetima koji uključuju nove elemente u odnosu na prethodno razmotrene predmete ili posebna svojstva koja odstupaju od smjernica (koje je prethodno sastavio sam CPVC) o iznosima naknada koje se dodjeljuju u skladu s vrstama situacija.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

(a) Državna naknada za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja (obrazac)

Traženi dokumenti:

 • obrazac za naknadu ispunjen u cijelosti
 • naznaka iznosa naknade koji se traži
 • porezna prijava iz koje je vidljiv dohodak žrtve (ili podnositelja zahtjeva, ako on nije izravna žrtva kaznenog djela) za godinu prije počinjenja kaznenog djela, godinu u kojoj je kazneno djelo počinjeno te godinu nakon počinjenja kaznenog djela
 • izvadak iz spisa kaznenog postupka, zajedno s preslikom presude i datumom na koji je presuda postala pravomoćna
 • ovlaštenje za privremeno zastupanje u slučajevima u kojima zahtjev podnosi zastupnik
 • imenovanje odvjetnika u slučaju imenovanja zastupnika po službenoj dužnosti.

(b) Državna naknada za žrtve kaznenih djela nasilja u obitelji (obrazac)

Traženi dokumenti:

 • obrazac za naknadu ispunjen u cijelosti
 • naznaka iznosa naknade koji se traži
 • status žrtve ili status posebno ranjive žrtve
 • preslika policijskog izvješća ili pritužbe
 • financijsko, socijalno i obiteljsko izvješće, u slučajevima u kojima je žrtva smještena u skloništu.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Žrtva je oslobođena plaćanja bilo kakvih troškova ili izdataka u pogledu zahtjeva, a dokumenti i potvrde koji su potrebni za zahtjev isto se tako mogu dobiti besplatno.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (CPVC) tijelo je Ministarstva pravosuđa koje je odgovorno za odlučivanje o zahtjevima za državne naknade štete koje se dodjeljuju žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja i žrtvama nasilja u obitelji u okviru nacionalnih postupaka.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Povjerenstvu za zaštitu žrtava kaznenih djela (vidjeti prethodni odgovor).

Lokacija i kontakt:

Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela

 • Adresa: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisabon
 • Telefon: (+351) 21 322 24 90
 • Telefaks: (+351) 21 322 24 91
 • E-pošta: correio.cpvc@sg.mj.pt

Radno vrijeme:

 • Od ponedjeljka do petka: 9:30 – 12:30; 14:00 – 16:30

Dodatne informacije dostupne su na https://cpvc.mj.pt/

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Nije potrebno biti prisutan tijekom postupka odlučivanja, osim ako CPVC to smatra potrebnim.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nakon što zaprimi zahtjev za naknadu štete CPVC u roku od mjesec dana mora analizirati zahtjev te poduzeti potrebne korake. Odluka o tome hoće li se naknada dodijeliti te u kojem iznosu donijet će se odmah po isteku roka od mjesec dana.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, mogu li je osporiti?

Da. Ako podnositelj zahtjeva smatra da je odluka CPVC-a pogrešna, ima rok od 15 dana da Povjerenstvu podnese pritužbu. Podnositelj zahtjeva tada predaje zahtjev u kojem bi trebao postaviti temelj svojeg prigovora, zajedno sa svim dokazima koje smatra primjerenima.

Nakon toga CPVC ima rok od 30 dana da razmotri pritužbu i o njoj donese odluku, a može potvrditi, opozvati, poništiti, izmijeniti ili zamijeniti pobijanu radnju.

Ako podnositelj zahtjeva nije zadovoljan odlukom o zahtjevu, može osporiti tu odluku pred upravnim sudovima.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na internetskim stranicama Povjerenstva za zaštitu žrtava kaznenih djela: https://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Postoje dva različita obrasca: jedan za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja i jedan za žrtve nasilja u obitelji.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

CPVC – Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela: https://cpvc.mj.pt/.

APAV – Portugalsko udruženje za pomoć žrtvama (Associação Portuguesa de apoio à Vítima): http://www.apav.pt/.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Država osigurava da žrtve kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela nasilja u obitelji imaju besplatan pristup pravnom savjetovanju i, ako je potrebno, naknadnoj pravnoj pomoći.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (CPVC), s kojom možete stupiti u kontakt na sljedeće načine:

 • osobnim dolaskom – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabon, od ponedjeljka do petka od 9:30 do 12:30 te od 14:00 do 16:30
 • poštom, s pomoću obrasca dostupnog na internetskim stranicama Povjerenstva
 • elektroničkom poštom na adresu: correio.cpvc@sg.mj.pt
 • putem interneta, ispunjavanjem obrasca za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja ili obrasca za žrtve nasilja u obitelji (https://cpvc.mj.pt/)
 • telefonski: (+351) 213 222 490, pozivi se naplaćuju kao pozivi prema fiksnim mrežama, od 9:30 do 12:30 te od 14:00 do 16:30.

APAV, s kojim možete stupiti u kontakt na sljedeće načine:

 • putem pozivnog centra za pomoć žrtvama: (+351) 116 006 (radnim danom od 9:00 do 21:00)
 • putem interneta, na internetskim stranicama APAV-a: http://www.apav.pt/ (dostupno na portugalskom, engleskom, ruskom i kineskom jeziku) ili na http://infovitimas.pt/pt/app/
 • upotrebom usluga prevođenja na znakovni jezik putem videozapisa / SERV IIN – putem videopoziva (+351 12 472), radnim danom od 10:00 do 18:00.

Povjerenstvo za građanstvo i rodnu ravnopravnost (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

 • Služba za pružanje informacija žrtvama nasilja u obitelji (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (pruža informacije o pravima žrtava i o sredstvima koja su dostupna na cjelokupnom državnom području te o tome kome se žrtve mogu obratiti radi psihološke i socijalne potpore te pravnih informacija) – telefon: (+351) 800 202 148 (besplatna, anonimna, povjerljiva usluga koja je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu).
Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.