Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Zakonom je predviđena jednokratna financijska naknada za osobe koje su zadobile tjelesne ozljede uslijed kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih s predumišljajem, dok druga kaznena djela ne podliježu plaćanju naknade. Naknada za ozljede odnosi se konkretno na kaznena djela ubojstva i tjelesne ozljede. U zakonu se kaznena djela trgovine ljudima, silovanja, spolnog zlostavljanja, seksualnog nasilja, obiteljskog nasilja i prisilnog nestanka smatraju posebnom kategorijom kaznenih djela za koja se dodjeljuje naknada za neimovinsku štetu.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Žrtve kaznenih djela s elementima nasilja dobivaju naknadu samo za pretrpjele ozljede (naknada za bol i smanjenu društvenu funkciju). Za kaznena djela trgovine ljudima, silovanja, spolnog zlostavljanja, seksualnog nasilja, obiteljskog nasilja i prisilnog nestanka zakonom je predviđena naknada za neimovinsku štetu.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako je smrt osobe nastupila kao posljedica kaznenog djela s elementima nasilja, na temelju zakona i srodnici te osobe, konkretno, nadživjeli bračni drug i nadživjela djeca preminule osobe, imaju mogućnost zatražiti naknadu, nadživjeli roditelji preminule osobe ako preminula osoba nije imala djece te osoba koja je s preminulom osobom živjela u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana prije smrti preminule osobe i koja je održavala kućanstvo zajedno s preminulom osobom, ili osoba koju je preminula osoba uzdržavala.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavana osoba žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne, u tom slučaju naknada za srodnike žrtve kaznenog djela nije predviđena zakonom.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin nijedne države članice EU-a?

Naknadu može zatražiti žrtva kaznenog djela s elementima nasilja koja je državljanin Slovačke Republike ili druge države članice EU-a ili osoba bez državljanstva s prebivalištem u Slovačkoj Republici ili drugoj državi članici EU-a ili strani državljanin pod uvjetima i u mjeri propisanima međunarodnim ugovorom ratificiranim i proglašenim na zakonom predviđen način ako su ozljede zadobivene na području Slovačke Republike. Naknadu može zatražiti žrtva kaznenog djela s elementima nasilja kojoj je odobren azil, supsidijarna zaštita, privremeno sklonište, dozvola boravka ili dozvola boravka u iznimnim slučajevima u Slovačkoj Republici ako su ozljede zadobivene na području Slovačke Republike.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, u slovačkom pravnom sustavu nije predviđen takav postupak. Naknadu možete zatražiti samo ako su ozljede zadobivene na državnom području Slovačke Republike.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Naknadu možete zatražiti ako je kazneni postupak već pokrenut, a ishod dotad provedene istrage ili skraćenog istražnog postupka tijela kaznenog progona ne izaziva opravdanu sumnju u to je li uslijed djela koje predstavlja kazneno djelo s elementima nasilja žrtva zadobila tjelesne ozljede. To znači da se naknada može odobriti čim se pokrene kazneni postupak, ali nije važno je li postupak pokrenut na temelju kaznene prijave žrtve ili na drugi način.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, zahtjev za naknadu možete podnijeti Ministarstvu odmah nakon pokretanja kaznenog postupka, pod uvjetom da ishod dotad provedene istrage ili skraćenog istražnog postupka tijela kaznenog progona ne izaziva opravdanu sumnju u to je li uslijed djela koje predstavlja kazneno djelo s elementima nasilja žrtva zadobila tjelesne ozljede.

Međutim, zahtjev za naknadu mora se podnijeti Ministarstvu najkasnije godinu dana od datuma pravomoćne presude ili kaznenog naloga kojima je počinitelj proglašen krivim za kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila tjelesne ozljede ili presude kojom je tuženik oslobođen jer na temelju neuračunljivosti ili maloljetnosti nije kazneno odgovoran, a žrtvi nije na drugi način nadoknađena šteta za tjelesne ozljede. Ako je kazneni postupak prekinut ili obustavljen (ili odgođen) na temelju mjerodavnih odredaba Zakona br. 301/2005 (Kazneni zakon), žrtva može tražiti naknadu štete na temelju odluke nadležnog tijela koje utvrđuje prethodno navedene činjenice. Međutim, u tim slučajevima ishod istrage ili skraćenog istražnog postupka tijela kaznenog progona ne smije izazvati opravdane sumnje u to je li kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila tjelesne ozljede zaista počinjeno.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ako žrtva kaznenog djela s elementima nasilja podnese zahtjev za naknadu tek nakon okončanja kaznenog postupka, pravo na naknadu podliježe zahtjevu za naknadu štete od počinitelja u kaznenom postupku koji je pokrenut prije zaključenja istrage ili skraćenog istražnog postupka. Navedeno se ne primjenjuje ako je kaznenim djelom prouzročena smrt osobe ili ako je tjelesna ozljeda prouzročena kaznenim djelom trgovine ljudima, silovanja, seksualnog nasilja, spolnog zlostavljanja, zlostavljanja bliske osobe ili osobe o kojoj se skrbi ili prisilnog nestanka.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Ako identitet počinitelja kaznenog djela uslijed kojeg je žrtva zadobila ozljede nije poznat, nije poznato gdje se nalazi ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, a ozljede žrtve nisu u potpunosti nadoknađene na drugi način, žrtva može zatražiti naknadu samo ako ishod istrage ili skraćenog istražnog postupka tijela kaznenog progona ne izazove opravdane sumnje u to je li kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila tjelesne ozljede počinjeno. Zahtjev morate potkrijepiti pravomoćnom odlukom tijela kaznenog progona ili suda koji je posljednji razmatrao predmet kako biste dokazali prethodno navedene činjenice.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu možete podnijeti Ministarstvu nakon pokretanja kaznenog postupka. Zahtjev morate podnijeti u roku od godinu dana od datuma pravomoćnosti osuđujuće presude počinitelja kaznenog djela. Ako počinitelj nije poznat ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, zahtjev morate podnijeti u roku od godinu dana od datuma pravomoćnosti odluke tijela kaznenog progona koje je posljednje razmatralo predmet. Nakon što taj rok istekne, prestaje pravo na naknadu na temelju tog zakona.

Ako je sud koji odlučuje u kaznenom postupku uputio žrtvu kaznenog djela s elementima nasilja i njezin zahtjev za naknadu štete nastale uslijed ozljeda na odlučivanje u građanskom postupku ili postupku pred drugim tijelom, zahtjev treba podnijeti u roku od godinu dana od datuma pravomoćnosti odluke o pravu žrtve na pokretanje građanskog ili drugog postupka. Nakon što taj rok istekne, prestaje pravo na naknadu na temelju tog zakona.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknada obuhvaća sljedeće:

naknada se plaća samo za pretrpjele tjelesne ozljede (naknada za bol i smanjenu društvenu funkciju) i, u slučajevima predviđenima zakonom, za moralnu štetu. Naknada ne obuhvaća druge troškove ili štetu.

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– tjelesna ozljeda (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja (liječenje ozljeda: izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, produljeno vrijeme školovanja, fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajni učinci ozljeda (npr. invaliditet ili druge trajne poteškoće)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode te gubitak ili smanjenje radne sposobnosti itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio ozljedu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo

– nije primjenjivo

– narušeno mentalno zdravlje (neimovinska šteta):

 • bol i patnja žrtve – naknada za neimovinsku štetu prouzročenu kaznenim djelima trgovine ljudima, silovanja, spolnog zlostavljanja, seksualnog nasilja, obiteljskog nasilja i prisilnog nestanka.

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– tjelesna ozljeda (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • gubitak radne sposobnosti ili propuštene prilike

– nije primjenjivo

– narušeno mentalno zdravlje (neimovinska šteta):

 • bol i patnja srodnika i nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve – nadživjelim osobama žrtve kaznenog djela s elementima nasilja čija je smrt nastupila isplaćuje se naknada koja u skladu sa zakonom ne smije premašiti iznos 25 puta veći od minimalne plaće u trenutku kad je kazneno djelo počinjeno. Ako je kazneno djelo prouzročilo smrt te postoji samo jedna nadživjela osoba koja je žrtva kaznenog djela s elementima nasilja, a koju je preminuli uzdržavao, ona ima pravo na naknadu u iznosu koji je 50 puta veći od minimalne mjesečne plaće u kalendarskoj godini u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u vezi s kaznenim djelom, činjenicom da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Upisi u kaznenoj evidenciji ne utječu na primanje naknade od Slovačke Republike. Tijelo koje odlučuje može umanjiti iznos naknade ili odlučiti ne isplatiti naknadu ako i žrtva snosi zajedničku odgovornost za ozljede ili ne poduzme mjere za dobivanje naknade izravno od počinitelja kaznenog djela koje je prouzročilo tjelesne ozljede.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Financijska situacija žrtve ne utječe na odluku o naknadi.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Na iznos naknade može utjecati mjera u kojoj je žrtva odgovorna za tjelesne ozljede ili činjenica da žrtva nije poduzela mjere za dobivanje naknade izravno od počinitelja kaznenog djela.

Kako se izračunava iznos naknade?

Ako je tjelesna ozljeda priznata sudskom presudom, iznos naknade temelji se na opsegu ozljede navedenom u presudi. U drugim slučajevima tjelesnog ozljeđivanja pri izračunu iznosa naknade, odredbe posebnog zakonodavstva kojima se uređuje naknada za bol i smanjenu društvenu funkciju primjenjuju se mutatis mutandis. Naknada za neimovinsku štetu kad je riječ o kaznenom djelu trgovine ljudima, silovanja, spolnog zlostavljanja, seksualnog nasilja, obiteljskog nasilja ili prisilnog nestanka jednaka je iznosu 10 puta većem od minimalne plaće (u trenutku kad je ozljeda zadobivena), a naknada za neimovinsku štetu nadživjelim nositeljima prava ako je kaznenim djelom prouzročena smrt žrtve jednaka je iznosu 25 puta većem od minimalne plaće (u trenutku nastanka ozljede).

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji iznos naknade nije predviđen zakonom. Najveći je iznos naknade 50 puta veći od minimalne plaće u trenutku kad je kazneno djelo počinjeno (napomena: to je trenutačno 31 150 EUR).

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ako je šteta nastala zbog tjelesne ozljede priznata pravomoćnom presudom ili pravomoćnim kaznenim nalogom u kaznenom postupku, naknada za ozljede izračunava se i određuje na temelju opsega ozljeda navedenih u toj presudi ili kaznenom nalogu. Ako je žrtva sa svojim zahtjevom u kaznenom postupku upućena na građanski postupak, izračun i određivanje naknade za tjelesne ozljede temelje se na opsegu ozljeda navedenih u odluci građanskog suda. U protivnom nužno je i mišljenje vještaka te liječničko izvješće u kojem se navode i podaci potrebni za određivanje konkretnog iznosa naknade kako bi se taj iznos mogao izračunati. Pravila za određivanje iznosa naknade utvrđena su zakonodavstvom kojim se utvrđuju pravila za procjenu tjelesnih ozljeda općenito, a ne samo u svrhu dodjeljivanja naknade žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, naknada se isplaćuje samo pod pretpostavkom da šteta za ozljede nije drukčije nadoknađena (na primjer iz privatnog sustava osiguranja ili izravno od počinitelja kaznenog djela s elementima nasilja).

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Nije moguće dobiti predujam naknade.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Takav je postupak moguć. Žrtva može ponovno zatražiti naknadu (na primjer ako je došlo do promjene situacije ili pogoršanja zdravstvenog stanja), ali i taj zahtjev mora podnijeti u referentnom razdoblju (tj. najkasnije godinu dana od datuma pravomoćnosti osuđujuće presude kojom je počinitelj proglašen krivim, a ako počinitelj nije poznat ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, u roku od godinu dana od datuma pravomoćnosti odluke tijela koje vodi kazneni postupak, a koje je posljednje razmatralo predmet). Međutim, ukupni iznos naknade u istom predmetu ne može premašiti iznos koji je 50 puta veći od minimalne plaće.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Pravomoćnu presudu ili odluku tijela za kazneni progon koje je posljednje razmatralo predmet; ako žrtva ne može priložiti takvu odluku, potrebno je navesti tijelo kaznenog progona ili sud koji je posljednji razmatrao kazneno djelo;
 • dokaz o tjelesnoj ozljedi koju je žrtva zadobila uslijed kaznenog djela s elementima nasilja; ako je takav dokument dio istražnog ili sudskog spisa, umjesto podnošenja samog dokumenta, žrtva kaznenog djela s elementima nasilja može samo navesti dokument i spis u kojem se on nalazi; podatke o svim mjerama koje je žrtva poduzela kako bi dobila naknadu od počinitelja kaznenog djela kojim je prouzročena tjelesna ozljeda ili počinitelja kaznenog djela trgovine ljudima, silovanja, seksualnog nasilja ili spolnog zlostavljanja;
 • dokument kojim se dokazuje da je zahtjev za naknadu podnijela osoba koja je žrtva kaznenog djela s elementima nasilja i koja je živjela u zajedničkom kućanstvu s preminulim u vrijeme njegove smrti ako je to kazneno djelo prouzročilo smrt.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Postupci za naknadu zahtjeva besplatni su.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike odlučuje o zahtjevima za naknadu štete.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev se šalje na sljedeću adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike], Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Žrtva ne mora biti prisutna.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike mora odlučiti o zahtjevu za naknadu u roku od četiri mjeseca. Taj se rok produljuje za vrijeme koje je potrebno nadležnim tijelima kaznenog progona, sudovima, drugim državnim tijelima, višim teritorijalnim jedinicama, općinama ili drugim osobama da osiguraju traženu suradnju ili dokumente koji su potrebni za donošenje odluke.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Ako Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike ne prihvati zahtjev ili ga djelomično ne prihvati, žrtva kaznenog djela s elementima nasilja može zatražiti zaštitu svojih subjektivnih prava upravnom pritužbom u skladu s mjerodavnim odredbama Zakona br. 162/2015 (Zakon o upravnom sudskom postupku).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike. Svaku se žrtvu obavješćuje o mogućnostima i uvjetima primanja naknade od Slovačke Republike u okviru kaznenog postupka koji vode istražna tijela.

Postoje li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Informacije o naknadi za žrtve kaznenih djela objavljene su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike. Osim toga, žrtva saslušana u kaznenom postupku dobiva informacije o organizacijama koje pružaju pomoć i potporu žrtvama (zajedno s podacima za kontakt).

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne postoji pravna pomoć namijenjena posebno u svrhe potraživanja naknade. Moguće je iskoristiti opću pravnu pomoć koju pruža država pri Centru za pravnu pomoć. Osim toga, Ministarstvo pravosuđa pruža i osnovne upute za potraživanje naknade.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da, postoje organizacije koje pružaju pomoć i potporu žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja, no one trenutačno djeluju neovisno o državi.

Posljednji put ažurirano: 03/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.