Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Zakonom je predviđena jednokratna financijska naknada za osobe koje su zadobile ozljede uslijed kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih s predumišljajem, dok druga kaznena djela ne podliježu plaćanju naknade. Naknada za osobne ozljede odnosi se konkretno na kaznena djela ubojstva i tjelesne ozljede. U zakonu se kaznena djela trgovanja ljudima, spolnog zlostavljanja, seksualnog nasilja i silovanja smatraju posebnom kategorijom kaznenih djela za koja se dodjeljuje naknada za moralnu štetu.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Žrtve kaznenih djela s elementima nasilja dobivaju naknadu samo za pretrpjelu štetu (naknada za bol i smanjenu društvenu funkciju). Za kaznena djela trgovanja ljudima, silovanja, spolnog zlostavljanja i seksualnog nasilja zakonom je predviđena naknada za moralnu štetu.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako je smrt osobe nastupila kao posljedica kaznenog djela s elementima nasilja, na temelju zakona i srodnici te osobe imaju mogućnost zatražiti naknadu, konkretno nadživjeli bračni drug i nadživjela djeca preminule osobe, nadživjeli roditelji preminule osobe ako preminula osoba nije imala djece te osoba prema kojoj je preminula osoba imala obvezu uzdržavanja ako nije imala roditelje.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavana osoba žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne, u tom slučaju naknada za srodnike žrtve kaznenog djela nije predviđena zakonom.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin nijedne države članice EU-a?

Naknadu može zatražiti žrtva kaznenog djela s elementima nasilja koja je državljanin Slovačke Republike ili druge države članice EU-a ili osoba bez državljanstva s prebivalištem u Slovačkoj Republici ili drugoj državi članici EU-a ili strani državljanin pod uvjetima i u mjeri propisanima međunarodnim ugovorom ratificiranim i proglašenim na zakonom predviđen način ako su ozljede zadobivene na području Slovačke Republike. Naknadu može zatražiti žrtva kaznenog djela s elementima nasilja kojoj je odobren azil, supsidijarna zaštita, privremeno sklonište, dozvola boravka ili dozvola boravka u iznimnim slučajevima u Slovačkoj Republici ako su ozljede zadobivene na području Slovačke Republike.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, u slovačkom pravnom sustavu nije predviđen takav postupak. Naknadu možete zatražiti samo ako su ozljede zadobivene na državnom području Slovačke Republike.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Naknadu možete zatražiti samo ako ishod istrage ukazuje na to da je kazneno djelo počinjeno i da je prouzročilo ozljede. Stoga, naknadu možete dobiti samo ako je najprije proveden istražni postupak, pri čemu nije važno je li postupak pokrenut na temelju prijave žrtve ili na drugi način.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Da, podnošenje zahtjeva za naknadu štete uvjetovano je postojanjem pravomoćne presude ili kaznenog naloga u kaznenom postupku, kojima je počinitelj proglašen krivim za kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila ozljede ili presude kojom je tuženik oslobođen jer na temelju neuračunljivosti ili maloljetnosti nije kazneno odgovoran, a žrtvi nije na drugi način nadoknađena šteta za ozljede. Ako je kazneni postupak prekinut ili obustavljen (ili odgođen) na temelju mjerodavnih odredaba Zakona 301/2005 (Kazneni zakon), žrtva može tražiti naknadu štete na temelju odluke nadležnoga tijela koje je utvrdilo prethodno navedene činjenice. Međutim, u tim slučajevima ishod istrage ili skraćenog postupka tijela koja vode kazneni postupak ne smije izazvati opravdane sumnje u to je li kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila ozljede počinjeno.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Žrtva kaznenog djela s elementima nasilja mora u okviru kaznenog postupka podnijeti zahtjev za naknadu štete nastale zbog ozljede kako bi ostvarila pravo na naknadu na temelju tog zakona. Navedeno se ne primjenjuje ako je kaznenim djelom prouzročena smrt osobe ili ako je ozljeda prouzročena kaznenim djelom trgovanja ljudima, silovanja, seksualnog napada ili spolnog zlostavljanja.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Ako identitet počinitelja kaznenog djela uslijed kojeg je žrtva zadobila ozljede nije poznat, nije poznato gdje se nalazi ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, a ozljede žrtve nisu u potpunosti nadoknađene na drugi način, žrtva može zatražiti naknadu samo ako ishod istrage ili skraćenog postupka tijela koje vodi kazneni postupak ne izazove opravdane sumnje u to je li kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila tjelesne ozljede počinjeno. Zahtjev morate potkrijepiti pravomoćnom odlukom tijela koje vodi kazneni postupak ili suda koji je posljednji razmatrao predmet kako biste dokazali prethodno navedene činjenice.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev morate podnijeti u roku od jedne godine od pravomoćnosti osuđujuće presude počinitelja kaznenog djela. Ako počinitelj nije poznat ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, zahtjev morate podnijeti u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti odluke tijela koje vodi kazneni postupak ili suda koji je posljednji razmatrao predmet.

Ako je sud koji odlučuje u kaznenom postupku uputio žrtvu kaznenog djela s elementima nasilja i njezin zahtjev za naknadu štete nastale uslijed ozljeda na odlučivanje u građanskom postupku ili postupku pred drugim tijelom, zahtjev treba podnijeti u roku od jedne godine od datuma pravomoćnosti odluke o pravu žrtve na pokretanje građanskog ili drugog postupka. Nakon što taj rok istekne, prestaje pravo na naknadu na temelju tog zakona.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, hoće li naknadom biti obuhvaćeno sljedeće:

naknada se plaća samo za pretrpjele tjelesne ozljede (naknada za bol i smanjenu društvenu funkciju) i, u slučajevima predviđenima zakonom, za moralnu štetu. Naknada ne obuhvaća druge troškove ili štetu.

a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– fizička šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja (liječenje ozljeda: izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, produljeno vrijeme školovanja, fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajni učinci ozljeda (npr. invaliditet ili druge trajne poteškoće)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode te gubitak ili smanjenje radne sposobnosti itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo

– nije primjenjivo

– narušeno mentalno zdravlje (neimovinska šteta):

 • bol i patnja žrtve – naknada za moralnu štetu prouzročenu kaznenim djelima trgovanja ljudima, silovanja, spolnog zlostavljanja i seksualnog nasilja.

b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– fizička šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • gubitak radne sposobnosti ili propuštene prilike

– nije primjenjivo

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika i nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve – nadživjelim osobama žrtve kaznenog djela s elementima nasilja čija je smrt nastupila isplaćuje se naknada u najvećem zakonom propisanom iznosu koji je 50 puta veći od minimalne plaće u trenutku kad je kazneno djelo počinjeno. Ovaj se zahtjev razmjerno raspodjeljuje među svim nadživjelim nositeljima prava.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u vezi s kaznenim djelom, činjenicom da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Upisi u kaznenoj evidenciji ne utječu na primanje naknade od Slovačke Republike. Tijelo koje odlučuje može umanjiti iznos naknade ako i žrtva snosi zajedničku odgovornost za ozljede ili ne poduzme mjere za dobivanje naknade izravno od počinitelja kaznenog djela koje je prouzročilo ozljede.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Financijska situacija žrtve ne utječe na odluku o naknadi.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Na iznos naknade može utjecati mjera u kojoj je žrtva odgovorna za ozljede ili činjenica da žrtva nije poduzela mjere za dobivanje naknade izravno od počinitelja kaznenog djela.

Kako se izračunava iznos naknade?

Ako je ozljeda priznata sudskom presudom, iznos naknade temelji se na opsegu ozljede navedenom u presudi. U drugim slučajevima ozljeđivanja pri izračunu iznosa naknade primjenjuju se odredbe posebnog zakonodavstva, kojima se uređuje naknada za bol i smanjenu društvenu funkciju. Naknada za moralnu štetu kad je riječ o kaznenom djelu trgovanja ljudima, silovanja, seksualnog nasilja ili spolnog zlostavljanja desetorostruki je iznos minimalne plaće (u trenutku kad je šteta nanesena), a naknada za moralnu štetu nadživjelim nositeljima prava ako je kaznenim djelom prouzročena smrt žrtve, pedeseterostruki je iznos minimalne plaće (u trenutku nastanka štete).

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji iznos naknade nije predviđen zakonom. Najveći je iznos naknade 50 puta veći od minimalne plaće u trenutku kad je kazneno djelo počinjeno (napomena: to je trenutačno 29 000 EUR).

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ako je šteta nastala zbog ozljede priznata pravomoćnom presudom ili pravomoćnim kaznenim nalogom u kaznenom postupku, naknada za ozljede izračunava se i određuje na temelju opsega ozljeda navedenih u toj presudi ili kaznenom nalogu. Ako je žrtva sa svojim zahtjevom u kaznenom postupku upućena na građanski postupak, izračun i određivanje naknade za ozljede temelje se na opsegu ozljeda navedenih u odluci građanskom suda. U protivnom nužno je i liječničko izvješće u kojem se navode i podaci potrebni za određivanje konkretnog iznosa naknade kako bi se taj iznos mogao izračunati. Pravila za određivanje iznosa naknade utvrđena su zakonodavstvom kojim se utvrđuju pravila za procjenu tjelesnih ozljeda općenito, a ne samo u svrhu dodjeljivanja naknade žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, naknada se isplaćuje samo pod pretpostavkom da šteta nije drukčije nadoknađena (na primjer iz privatnog sustava osiguranja ili izravno od počinitelja kaznenog djela s elementima nasilja).

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Nije moguće dobiti predujam naknade.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Takav je postupak moguć. Žrtva može ponovno zatražiti naknadu (na primjer ako je došlo do promjene situacije ili pogoršanja zdravstvenog stanja), ali i taj zahtjev mora podnijeti u referentnom razdoblju (tj. u roku od jedne godine od pravomoćnosti osuđujuće presude kojom je počinitelj proglašen krivim, a ako počinitelj nije poznat ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, u roku od jedne godine od pravomoćnosti odluke tijela koje vodi kazneni postupak ili suda koji je posljednji razmatrao predmet). Međutim, ukupni iznos naknade u istom predmetu ne može premašiti iznos koji je 50 puta veći od minimalne plaće.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • pravomoćnu presudu ili odluku tijela koje vodi kazneni postupak koje je posljednje razmatralo predmet ako žrtva ne može priložiti odluku, trebala bi navesti tijelo koje vodi kazneni postupak ili sud koji je posljednji razmatrao kazneno djelo i koji je naveo informacije o osobi koju se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela uslijed kojeg je žrtva zadobila ozljede, ako je ta osoba poznata žrtvi
 • podatke o mjerama koje je žrtva poduzela da bi dobila naknadu od počinitelja kaznenog djela kojim je prouzročena tjelesna ozljeda (osim ako je kaznenim djelom prouzročena smrt ili je tjelesna ozljeda prouzročena kaznenim djelom trgovanja ljudima, silovanja, seksualnog napada ili spolnog zlostavljanja)
 • dokument kojim se dokazuje obiteljsko srodstvo i skupina nositelja prava ako je smrt žrtve nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Postupci za naknadu zahtjeva besplatni su.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike odlučuje o zahtjevima za naknadu štete.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev se šalje na sljedeću adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike], Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Žrtva ne mora biti prisutna.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike mora odlučiti o zahtjevu za naknadu u roku od šest mjeseci.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Ako Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike ne prihvati zahtjev ili ga djelomično ne prihvati, žrtva kaznenog djela s elementima nasilja može zatražiti zaštitu svojih subjektivnih prava upravnom pritužbom u skladu s mjerodavnim odredbama Zakona br. 162/2015 (Zakon o upravnom sudskom postupku). Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike.

Svaku se žrtvu obavješćuje o mogućnostima i uvjetima primanja naknade od Slovačke Republike u okviru kaznenog postupka koji vode istražna tijela.

Postoje li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Informacije o naknadi za žrtve kaznenih djela objavljene su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike. Za poveznicu kliknite ovdje. Osim toga, žrtva saslušana u kaznenom postupku dobiva informacije o organizacijama koje pružaju pomoć i potporu žrtvama (zajedno s podacima za kontakt).

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne postoji pravna pomoć namijenjena posebno u svrhe potraživanja naknade. Moguće je iskoristiti opću pravnu pomoć koju pruža država pri Centru za pravnu pomoć. Osim toga, Ministarstvo pravosuđa pruža i osnovne upute za potraživanje naknade.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da, postoje organizacije koje pružaju pomoć i potporu žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja, no one trenutačno djeluju neovisno o državi.

Posljednji put ažurirano: 31/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.